Marca Europeană și insolvența

Jurisprudență internațională

La 10 august 2012, M. Srl a depus o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO),  semnul verbal MARINA YACHTING. După mai multe transferuri ale cererii de înregistrare, marca solicitată a fost înregistrată la 28 septembrie 2014 în numele I. S. Co. Srl. La 13 octombrie 2017,  I. S. Co. Srl a fost declarată în faliment prin hotărârea nr. 142/2017 a Tribunale di Venezia (Tribunalul din Veneția, Italia).

La 18 octombrie 2017, transferul aceleiași mărci de la M. Srl către S. H. Sarl a fost înscris în registrul EUIPO.

La 25 octombrie 2017, lichidatorul desemnat al I. S. Co. Srl a informat EUIPO că societatea a fost declarată în faliment, a solicitat înscrierea în registrul EUIPO a procedurii de faliment referitoare la I. S. Co. Srl, în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul 2017/1001, precum și eliminarea înscrierii transferului mărcii în cauză către S. H. Sarl, conform articolului 103 din același regulament, cereri admise de EUIPO.

La 16 aprilie 2018, reclamanta M.Y. B. M. Co. Ltd, a formulat o cerere de înscriere în favoarea sa a transferului mărcii în cauză. Ea susținea că marca menționată, cesionată inițial de M. Srl către S. H. Sarl, îi fusese ulterior cesionată de aceasta. Cererea a fost admisă de EUIPO. 

La 9 aprilie 2019, lichidatorul a depus o cerere de înscriere a unei hotărâri pronunțate la 13 martie 2019 de Tribunale di Venezia (Tribunalul din Veneția), însărcinat cu procedura de insolvență referitoare la I. S. Co. Srl , de autorizare a sechestrului asupra mărcii în cauză cu titlu de măsură asigurătorie, în temeiul Codului de procedură civilă italian, ca urmare a nulității și a caracterului fraudulos al cesiunilor.

La 31 ianuarie 2019, în temeiul articolelor 66-71 din Regulamentul 2017/1001, M.Y. B. M. Co. Ltd a formulat două căi de atac împotriva deciziilor departamentului însărcinat cu ținerea registrului EUIPO referitoare la înregistrarea cesiunilor către I. S. Co. Srl și S. H. Sarl. Prin Decizia din 10 februarie 2020 EUIPO Camera de Recurs a respins căile de atac ale M.Y. B. M. Co. Ltd.

 

În cauza T‑169/20 a fost formulată acțiune împotriva Deciziei din 10 februarie 2020 pronunțată de Camera de Recurs a EUIPO, prin care s-au respins căile de atac formulate la 31 ianuarie 2019 împotriva deciziilor Departamentului însărcinat cu ținerea registrului EUIPO. Prin hotărârea pronunțată la data de 22.09.2021, Tribunalul General al Uniunii Europene, Camera a Noua, a respins acțiunea formulată.

Cauza vizează aplicarea și interpretarea articolelor 103, 20, 24 și 27 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, precum și de articolele 3, 7 și 19 din Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență.

 

 

Cauza prezintă interes din perspectiva dreptului insolvenței sub mai multe aspecte.

 

Sub un prim aspect, Tribunalul General a constatat că Legea italiană privind falimentul, legea statului membru pe teritoriul căruia se afla centrul intereselor principale ale I. S. Co. Srl la momentul declarării falimentului,  reglementează procedura de insolvență în care este inclusă marca în cauză, în temeiul articolului 24 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001, precum și în temeiul articolelor 7, 19 din Regulamentul 2015/848. În plus, reglementează și aspectele legate de opozabilitatea față de terți a procedurii de insolvență, precum și normele privind nulitatea, anularea sau inopozabilitatea actelor juridice prejudiciabile masei credale. Hotărârea de declarare a falimentului pronunțată de Tribunalul din Veneția își produce efectele de drept în întreaga Uniune față de toți terții și, așadar, în speță, față de reclamantă și față de EUIPO.

 

Sub un al doilea aspect, Tribunalul a precizat că nu revine EUIPO sarcina să examineze validitatea și efectele juridice ale unui transfer de marcă a Uniunii Europene potrivit dreptului național aplicabil, în speță, dreptul italian. Deși este cert că EUIPO trebuie să se limiteze la examinarea condițiilor formale de validitate a unei cereri de înregistrare a unui transfer al unei mărci, această examinare implică totuși luarea în considerare în mod diligent a faptelor care pot avea implicații juridice pentru cererea de înregistrare a unui astfel de transfer, inclusiv a existenței unei proceduri de faliment, pentru a lua în considerare obiectivul de „a garanta eficiența” procedurii de insolvență menționat în considerentul (36) al Regulamentului 2015/848, în special dacă existența, validitatea sau data certă a acestui transfer este contestată de lichidator.

 

În al treilea rând, Tribunalul a stabilit că EUIPO avea obligația să suspende înscrierea transferurilor la cererea M.Y. B. M. Co. Ltd până când instanța națională examinează fondul cauzei. Întrucât marca în cauză era înscrisă în lista de inventar anexată la hotărârea de declarare a falimentului I. S. Co. Srl, EUIPO avea obligația să ia acest fapt în considerare și să înscrie în registru procedura de insolvență referitoare la această marcă, în conformitate cu cererea lichidatorului. Inopozabilitatea față de terți a contractului de cesiune a mărcii care nu a fost înscris în registru urmărește să îl protejeze pe cel care are sau este susceptibil să aibă drepturi asupra unei mărci a Uniunii Europene ca obiect al dreptului de proprietate. Articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001 urmărește în speță să protejeze orice persoană care are sau este susceptibilă să aibă drepturi asupra mărcii în cauză ca obiect al dreptului de proprietate, cu alte cuvinte, creditorii societății care a fost declarată în faliment. Faptul că societatea care ulterior a intrat in procedură de faliment avea cunoștință de transferul mărcii, dar neînregistrat, nu este relevant și nu poate afecta drepturile creditorilor săi asupra patrimoniului său aflat în lichidare.

 

Read more

Acțiune în temeiul articolului 263 TFUE, reclamantul, domnul E.P., solicită anularea și modificarea deciziei Camerei a Patra de Recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 23 martie 2021 (cauza R 888/2020-4).

 

Contextul disputei

 

Mărci anterioare: marca verbală slovenă TALIS, înregistrată la 24 februarie 1994; marca verbală slovenă TALIS, înregistrată la 24 februarie 1999; marca figurativă slovenă înregistrată la 18 aprilie 2000; înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană în ceea ce privește marca figurativă înregistrată la 27 aprilie 2012.

 

La 11 iulie 2016, KPMS a depus o cerere de înregistrare a unei mărci UE la EUIPO pentru semnul verbal TALIS. Marca a fost înregistrată la 26 octombrie 2016.

 La 5 ianuarie 2017, un transfer al dreptului de proprietate asupra mărcii de la KPMS către filiala sa, compania Š. (KPMS are o participație majoritară de 56,85% în Š.), a fost înscrisă în registrul EUIPO. La 3 aprilie 2018, această marcă a fost transferată de la Š. către compania ETA.

 

La 21 august 2018, dl. E.P. a depus o cerere de declarare a nulității mărcii înregistrată in 2017, cerere ce s-a întemeiat pe existența unor mărci anterioare, asupra cărora acesta avea drept de gaj în urma unei proceduri de executare silită împotriva debitorului său B., acum S., mărcile reprezentând activele societății în faliment a fostei B. din procedura de lichidare.

La 17 martie 2020, Divizia de Anulare EUIPO a respins cererea de declarare a nulității mărcii.

La 12 mai 2020, dl. EP a depus o cale de atac la EUIPO împotriva deciziei Diviziei de anulare.

 

 

Prin decizia din 23 martie 2021 EUIPO Camera a Patra de Recurs a menținut decizia Diviziei de Anulare.


În această procedură dl. E.P. a susținut că compania P. Š. a transferat mărcile anterioare și operațiunile sale comerciale către B., iar B., în contextul unei proceduri de faliment, le-a transferat către societatea M. Acest transfer a fost anulat prin decizia Judecătoriei Nova Gorica. Când M. însăși a intrat într-o procedură de faliment, toate activitățile sale comerciale au fost transferate către Š. Imediat după vânzarea lui P. Š. către B., compania P. Š. a cumpărat acțiuni la compania Š. Acesta din urmă este deținută de KPMS, cu o cotă de 56,85%, companie care a solicitat înregistrarea contestată. Reclamanta susține că KPMS este proprietar parțial al Š., care este o filială lui P. Š., deținută de B. Prin urmare, Š. face parte de facto din proprietatea piramidală a titularului mărcilor anterioare, compania B. Reclamantul a prezentat observații din partea practicianului în insolvență al B Ltd., care este succesorul B. Conform acestor observații, în masa credală a B. Ltd. se află înregistrat dreptul de proprietate asupra mărcilor.

 

În decizia atacată, Camera de Recurs EUIPO a prezentat, printre altele, următoarele fapte relevante invocate de părți.

La 12 iunie 2008, dl. EP a vândut 100% din acțiunile sale la P.Š. către B. pentru o sumă totală de 6 milioane EUR, din care 2 milioane EUR nu au fost plătite de către B.; în 2008, P.Š. a transferat aceste mărci către B.; la 15 februarie 2009, B. și Š. au încheiat un contract prin care B. a autorizat-o pe Š. să producă și să vândă produse sub mărcile în discuție, iar la 14 mai 2012, a transferat către Š. drepturile de proprietate intelectuală respective. In registrele Oficiului de proprietate intelectuală din Slovenia și ale OMPI, aceste transferuri nu au fost înregistrate.

Dl. EP a valorificat creanța de 2 mil. euro, i s-a acordat o garanție asupra mărcilor slovene și a înregistrării internaționale, care au fost gajate la 9 mai 2013 și, respectiv, la 13 aprilie 2016.

Reclamantul susține că marca în litigiu a fost înregistrată în cunoștință de cauză și cu intenția ca o astfel de înregistrare să aducă atingere drepturilor sale de garantie al mărcilor anterioare. Prin hotărârea din 16.04.2018 Tribunalul Comercial Belgrad, executorie în Slovenia, a confirmat cererea dlui E.P împotriva lui B., precum și dreptul la rambursarea creanței, al cărei cuantum reprezintă valoarea mărcilor confiscate. Prin Decizia din 23.01.2018 Curtea Supremă a Republicii Slovenia, cu privire la înregistrarea mărcii „Taliss” de către Š., a statuat că însăși natura gajului acordă creditorului gajist dreptul de a preveni distrugerea dreptului de proprietate intelectuală care este supus dreptului de garanție. Prin urmare, susține reclamantul, are calitate procesual activă în promovarea acțiunii, în calitate de garant al unei mărci anterioare. În opinia dlui EP, companiile KPMS și Š. au acționat cu rea credință, scopul lor a fost de a împiedica rambursarea datoriei față de acesta.

 

 

În cauza T‑238/21 dl. E.P a formulat acțiune împotriva ETA pentru anularea/modificarea Deciziei pronunțată de Camera a Patra de Recurs a EUIPO. Prin hotărârea pronunțată la data de 13 iulie 2022, Tribunalul General al Uniunii Europene, Camera a Doua, a admis în parte acțiunea formulată, a anulat  Decizia Camerei a Patra de Recurs a EUIPO din 23 martie 2021 (cauza R 888/2020-4).

 

Cu titlu preliminar, Curtea a explicat că noțiunea de rea-credință menționată la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 nu este definită, delimitată și nici măcar descrisă în niciun fel în legislația Uniunii, criteriile de determinare fiind reliefate de jurisprudență.

 

Curtea a subliniat că mărcile anterioare au fost gajate ca parte a activelor companiei B. în procedura de faliment., dar marca atacată nu face parte din acest grup de mărci gajate. Rezultă că, în cazul în care mărcile anterioare ar fi vândute, pentru a se asigura că reclamanta va obține rambursarea datoriei împotriva companiei B., marca atacată nu ar face parte din această vânzare.

În ceea ce privește mărcile gajate, un potențial cumpărător al acestora s-ar confrunta cu situația în care, după achiziționarea lor, ar continua să existe o altă marcă, care ar fi identică sau similară cu respectivele mărci și în care acest potențial cumpărător nu își poate valorifica drepturile. Părțile nu contestă că mărcile în cauză sunt identice sau similare. În consecință, trebuie să se constate că, din punctul de vedere al unui potențial cumpărător al mărcilor anterioare gajate, marca în litigiu, care este identică sau similară cu mărcile anterioare, ar putea fi percepută ca fiind capabilă să le exploateze caracterul distinctiv sau reputația.

 

Curtea a observat că reclamanta a furnizat dovezi suficiente cu privire la efectul potențial pe care înregistrarea mărcii în litigiu l-ar putea avea asupra valorii mărcilor anterioare și asupra atractivității pentru potențialii cumpărători, de natură a afecta în mod inerent acea valoare. KPMS a transferat marca în litigiu către Š. la scurt timp după înregistrarea acesteia. Cele două societăți sunt legate din punct de vedere economic. KPMS ar fi trebuit să cunoască gajul mărcilor anterioare, astfel că, atunci când a depus cererea de înregistrare a mărcii contestate, ar fi trebuit să știe că o astfel de înregistrare l-ar împiedica pe reclamant în executarea silită a datoriei. Un astfel de comportament din partea KPMS nu putea fi perceput ca fiind irelevant pentru aprecierea dacă a acționat cu rea-credință. În al doilea rând, nu se poate exclude analiza sistemică a legăturilor dintre KPMS, Š. și B., ca membre ale aceluiași grup de companii, în special, a relațiilor lor contractuale și potențialei lor interdependențe economică, ca fiind lipsite de relevanță pentru soluționarea cauzei. Aprecierea dacă reclamantul a acționat cu rea-credință necesită ca toți factorii relevanți specifici cazului în cauză să fie luați în considerare.

 

Curtea a statuat, față de aspectele reținute, că a Patra Cameră de Recurs EUIPO nu a analizat în mod corect dacă a existat rea-credință în prezenta cauză și, prin urmare, a încălcat articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009. În consecință, instanța a dispus admiterea acțiunii si anularea deciziei contestate.

 

Read more
Read more

Cauza R1298/2020-4

Decizia Camerei a Patra de Recurs a EUIPO din 23 iunie 2021

Decizia de Anulare 33322

 

La 21 februarie 2019, P. Bank S.A., E. E. S.A. și N. Bank of Greece S.A. au formulat în contradictoriu cu N. LTD ( proprietar al mărcii) o cerere de declarare a nulității mărcii Uniunii Europene "ELLO" (marcă verbală), depusă la 30.01.2014 și înregistrată la 19.07.2014, împotriva tuturor produselor și serviciilor acoperite de marca comunitară din clasa 35, invocând articolul 59 alineatul (1) litera (b) din RMCUE.

· Reclamanții susțin că, la depunerea cererii de înregistrare a mărcii UE contestate, titularul mărcii UE a acționat în mod fictiv, înșelător și abuziv, în calitate de persoană juridică interpusă a debitorului reclamantelor, compania elenă K. S.A., pentru a obține "salvarea" frauduloasă a mărcii naționale identice a K. de la valorificare în procedura de faliment și, astfel, pentru a asigura continuarea monopolului asupra caracterului distinctiv menționat mai sus, prin intermediul mărcii europene și împotriva interesului legitim al creditorilor companiei K.

· K. era titularul unui număr de mărci grecești de mare renume. În același grup de firme figura și societatea greacă B. S.A., având același sediu și obiect de activitate similar celor ale K., deținea și mărci naționale grecești, care au dobândit reputație.

· La 15 mai 2013, titularul MUE a fost înmatriculat în Cipru. Pe parcursul anilor 2014 și 2015, titularul MUE a depus numărul total de nouă MUE, toate legate de mărcile grecești deținute fie de K., fie B. S.A.. Licențele au fost acordate companiilor K. și B. S.A. Aceste licențe au acordat dreptul de utilizare a mărcilor în întreaga UE, inclusiv Grecia, chiar dacă licențiații dețineau mărci grecești identice sau foarte asemănătoare.

· Au precizat că K. și alte societăți din grupul B. s-au confruntat pentru o perioadă de timp cu dificultăți în ceea ce privește lichiditățile și îndeplinirea obligațiilor. În special, K. are obligații din creditare semnificative față de un număr de patru bănci creditoare (printre altele, reclamantele) care decurg dintr-o serie de contracte de credit încheiate începând cu 1995. La data de 23/06/2017, K. a formulat cerere la Tribunalul de Primă Instanță din Pireu, pentru a fi declarată în faliment ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor financiare scadente. Băncile sale creditoare (printre altele, reclamanții) au solicitat aceluiași Tribunal să supună K. unei proceduri extraordinare de administrare specială. Scopul unei astfel de proceduri era vânzarea rapidă a activelor societății de către un administrator special numit de instanță, pentru a se evita falimentul. Cererea a fost admisă la 19/04/2018.

· Cu două luni de a cere falimentul și în ciuda faptului că mărcile sale naționale fuseseră reînnoite pentru încă un deceniu, societatea K. a făcut demersuri să renunțe la cele mai cunoscute mărci naționale grecești, printre care și cea în litigiu.

 

 Prin decizia din 29 aprilie 2020, EUIPO, Divizia de Anulare a admis cererea de declarare a nulității, a declarat nulitatea mărcii comunitare, aplicând prevederile articolului 59(1) EUTMR.

· Divizia a constatat că intenția titularului mărcii UE, atunci când a depus cererea de înregistrare a mărcii contestate, a fost aceea de a fi un substitut al debitorului reclamantelor în cadrul unui sistem de protecție a activelor și cu intenția de a pune efectiv un obstacol în calea creditorilor companiilor K., respectiv C. în recuperarea datoriilor lor.

· S-a stabilit că la 19 iulie 2014 N. LTD ("titularul mărcii UE") a obținut înregistrarea mărcii Uniunii Europene  ELLO, pentru o varietate de produse și servicii din clasele 29 și 35. Mai multe licențe au fost înregistrate în perioada 2017-2018. Titularul mărcii UE a depus și o serie de alte mărci UE, la care titularul a renunțat din 17 iunie 2018. În aceeași zi în care titularul mărcii comunitare a solicitat renunțarea la cele patru mărci comunitare, o altă societate cipriotă, C. LIMITED, cu aceeași adresă înregistrată și același reprezentant ca și titularul mărcii comunitare, a solicitat înregistrarea a patru mărci comunitare identice pentru aceleași produse și servicii.

· În cazul de față, identitatea semnelor, momentul și circumstanțele de depunere a mărcii UE, evenimentele ulterioare (în special, lăsarea mărcii grecești să se piardă, mai puțin de doi ani mai târziu, licența exclusivă acordată companiei K., respectiv C., urmată de anularea acesteia), acordarea altor licențe, lipsa oricărei dovezi cu privire la utilizarea efectivă a mărcii de către titular sau de către oricare dintre licențiații săi, coroborate cu depunerea și înregistrarea ulterioară a altor opt mărci UE (care urmează în esență același model) demonstrează că depunerea și înregistrarea mărcii UE contestate făcea parte dintr-o strategie ilegală de "salvare" a mărcilor grecești, inclusiv a mărcii "ELLO", care reprezentau active ale K. in fraudum creditoris.

· Atunci când titularul mărcii UE a depus marca UE contestată, acesta a conlucrat cu K., care era debitorul reclamanților, cu unicul scop de a crea impresia că marca "ELLO" era o nouă marcă deținută de o altă entitate. Prin acest comportament, aceasta a diminuat activele K. și a împiedicat efectiv reclamanții să își satisfacă pretențiile bănești. În concluzie, Divizia a considerat că titularul mărcii UE a acționat cu rea-credință.

 

Prin decizia din 23 iunie 2021 EUIPO Camera a Patra de Recurs a menținut decizia Diviziei de Anulare.

                  În aprecierea relei-credințe s-a constatat că marca UE contestată a fost depusă cu rea-credință, o parte esențială a unei strategii coordonate de eliminare a mai multor mărci grecești de mare valoare, inclusiv marca "ELLO", din patrimoniul K., după ce a asigurat înregistrarea unor drepturi de marcă echivalente prin intermediul unor mărci UE constând în aceleași semne sau în semne compuse care includ aceste semne anterioare, acoperind aceleași produse și valabile și în Grecia, în cadrul unei scheme necinstite destinate să transfere valoare din această din urmă societate.

               S-a stabilit că cei care gestionau K. au pus în aplicare un plan necinstit pentru a exporta efectiv drepturile valoroase de marcă grecească ale societății sub forma unor mărci UE care acoperă, în esență, aceleași semne și același domeniu de aplicare, iar apoi să vândă drepturile grecești inițiale, golind astfel societatea de valoare înainte de a solicita insolvența și, de asemenea, împiedicând astfel ca administratorul să poată rambursa creditorilor prin intermediul vânzării acestor drepturi valoroase a mărcii grecești. Titularul mărcii UE a depus cererea de înregistrare a mărcii UE contestate și a celorlalte mărci UE ale sale nu cu scopul de a se angaja în mod echitabil în concurență, ci cu intenția de a transfera drepturile de marcă valoroase ale acesteia din urmă în afara jurisdicției și pentru a împiedica astfel creditorii acestei societăți să valorifice drepturile valoroase deținute și dezvoltate inițial de K. timp de decenii.

 

 

Read more

Număr dosar 000032421, Anulare nr. 32 421 C (Revocare)

 

La data de 30.01.2019, reclamanta S. E. P. SA a formulat în contradictoriu cu V.F.N. S.p. A., in faliment,  cerere de decădere cu privire la marca europeană depusă la 07.08.2001 și înregistrată la 20.04.2005 pentru serviciile din Clasele 35,38,41,42.

 

Solicitantul a susținând că marca nu a fost folosită cu adevărat în ultimii cinci ani pentru serviciile înregistrate, în anul 2013 a fost declarată nulă și că ulterior semnul a fost utilizat pentru alte produse decât serviciile înregistrate.

În observațiile sale, titularul susține că, în perioada relevantă, marca a fost utilizată cu acordul său de către A. S.r.l., titular exclusiv al mărcii UE în litigiu, conform acordului de licență încheiat la 11.01.2013. Proprietarul a explicat că în 2018, Secția de Falimente a Tribunalului Monza a autorizat lichidatorul desemnat pentru a I.F.N. S.p. A. să acorde pentru marca respectivă drept de utilizare exclusivă și că la data de 17.01.2019 a avut loc licitația cu privire la marcă. Cu toate acestea, în timp ce activitățile pregătitoare pentru întocmirea contractului de licență erau în desfășurare, o serie de circumstanțe au condus în procedura de faliment la suspendarea transferului mărcii.

În cererea sa, lichidatorul a explicat că singura ofertă primită a fost adusă de o societate care, datorită denumirii sale „IMCO 1972 S.r.l.”, ar fi putut spori confuzia existentă asupra mărcii și a utilizării acesteia, dar și că aceste societăți aveau legături cu VV Italia S.r.l., care nu și-a îndeplinit obligațiile anterioare, în baza unei licitații din 18.12.2013, aspecte luate în considerare de Tribunalul Monza. Titularul susține că litigiile complexe legate de această  licitație în perioada 2017 și 2018 reprezintă motive legitime pentru neutilizarea mărcii.

 

Divizia de Anulare a EUIPO, prin Decizia din 31 ianuarie 2020, reținând că titularul nu a demonstrat utilizarea reală a mărcii Uniunii Europene în litigiu pentru serviciile pentru care este înregistrată, a admis cererea de decădere, iar marca Uniunii Europene atacată a fost revocată în întregime.

 

În motivarea deciziei s-a arătat că, în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (a) EUTMR (actual Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene), drepturile titularului mărcii comunitare se pierd, dacă, într-o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a beneficiat de utilizarea autentică în Uniune în legătură cu bunurile sau serviciile pentru care este înregistrată și nu există motive întemeiate pentru neutilizare. Potrivit jurisprudenței, utilizarea autentică a unei mărci este considerată a exista atunci când aceasta este utilizată în conformitate cu funcția sa esențială, care este de a garanta identitatea originii produselor sau serviciilor pentru care este înregistrată. Pentru ca să fie autentică, marca trebuie să fie utilizată cu adevărat pe piața produselor sau serviciilor protejate de acea marcă; utilizarea nu trebuie să fie simbolică, și nici nu trebuie să fie doar în cadrul întreprinderii în cauză. În cadrul procedurilor de revocare care se bazează pe lipsa utilizării, sarcina probei revine titularului mărcii în litigiu să dovedească utilizarea autentică în Uniunea Europeană sau să furnizeze o justificare suficientă pentru neutilizare.

 

În acest caz, marca UE contestată a fost înregistrată la 20/04/2005. Cererea de revocare a fost depusă la data de 30.01.2019. În consecință, marca în litigiu era înregistrată mai mult de cinci ani la data depunerii cererii. Titularul mărcii trebuia să demonstreze utilizarea reală a mărcii în perioada de cinci ani premergătoare datei cererii de decădere, și anume între 30.01.2014 și 29.01.2019 inclusiv, în ceea ce privește serviciile enumerate. În lipsa oricărei dovezi care ar putea demonstra că marca contestată a fost utilizată pentru serviciile relevante, încheierea unui contract de licență care implică semnul în cauză nu este suficientă în sine pentru a demonstra că utilizarea reală a mărcii pe piață.

 

În conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulament, titularul unei mărci a Uniunii Europene poate demonstra utilizarea reală a mărcii sale sau poate dovedi că există motive întemeiate pentru a neutilizare,  împrejurări independente de controlul titularului mărcii. Din acest punct de vedere, dificultățile financiare întâmpinate de o societate pentru propriile probleme financiare nu sunt considerate a fi motive legitime de neutilizare deoarece aceste tipuri de dificultăți constituie o parte firească a conducerii unei companii. În plus, interesele unei companii în faliment sunt administrate de practicianul în insolvență și, prin urmare, nu există o incapacitate absolută de a utiliza marca. De altfel, în acest caz, marca a făcut obiectul unui contract de licență, autoritățile naționale acordând posibilitatea utilizării mărcii prin proceduri competitive.

 

Read more
logo1

26 Years of Experience
In Legal Services

Eu turpis egestas pretium aenean pharetra magna ac placerat vestibulum lorem ipsum doler sit a met. Turpis in eu mi bibendum neque egestas congue quisque. Eu non diam phasellus vestibulum lorem.