LEGISLATIE SI JURISPRUDENTA INTERNATIONALA

LEGISLAȚIE INTERNAȚIONALĂ

A) ÎN RAPORTURILE CU STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliamentand of the Council of 20 May 2015 on insolvencyproceedings (Recast)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015R0848

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1105 of 12 June 2017 establishing the forms referred to in Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council on insolvency proceedings

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105

Aici găsiți.

(1)    Formularul-tip de notificare care trebuie utilizat pentru informarea creditorilor străini cunoscuți cu privire la deschiderea unei proceduri de insolvență, astfel cum se menționează la articolul 54 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/848, este cel prevăzut în anexa I la prezentul regulament.

(2)      Formularul-tip care poate fi utilizat de creditorii străini pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor, astfel cum se menționează la articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/848, este cel prevăzut în anexa II la prezentul regulament.

(3)     Formularul-tip care poate fi utilizat de practicienii în insolvență numiți de membrii grupului pentru a formula obiecții în cadrul procedurii de coordonare a grupului, astfel cum se menționează la articolul 64 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2015/848, este cel prevăzut în anexa III la prezentul regulament.

(4)        Formularul-tip care trebuie utilizat pentru transmiterea pe cale electronică a cererilor individuale de informații prin intermediul portalului european e-Justiție, astfel cum se menționează la articolul 27 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2015/848, este cel prevăzut în anexa IV la prezentul regulament.

Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliamentand of the Council of 12 December 2012 on jurisdictionandtherecognitionandenforcement of judgments in civil andcommercialmatters (Recast)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1215

Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32000R1346&qid=1692249450594

Pentru a se asigura mai bine că creditorii și instanțele primesc informații relevante și pentru a preveni deschiderea unor proceduri paralele, statele membre UE sunt obligate să publice informații relevante privind cazurile de insolvență transfrontalieră într-un registru online accesibil publicului. Aceste registre vor fi interconectate prin intermediul portalului European e-Justice portal

https://e-justice.europa.eu

În secțiunea „Găsiți o societate” de pe portalul european e-Justiceputeți căuta și accesa informații din registrele naționale ale comerțului.În conformitate cu prevederile Directivei 2012/17/UE, acest serviciu va acoperi registrele comerțului din toate țările UE și din Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Nu toate statele membre sunt conectate momentan la sistem.

https://e-justice.europa.eu/489/RO/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu

B) ÎN RAPORTURILE CU STATE TERȚE

Legea nr. 85/2014, Titlul III, Insolvența transfrontalieră, preia, într-o formă îmbunătățită, dispozițiile Legii nr. 637/2002 aplicabile relațiilor juridice cu state din afara Uniunii Europene. Legea nr. 637/2002, în Titlul I, Raporturile cu statestrăine, în general, a adaptat prevederile Legii Model UNCITRAL privind insolvența transfrontalieră(2009). Principiile generale ale Legii Model UNCITRAL, incluse inițial în Legea nr. 637/2002, au fost preluate ulterior în Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și în Legea nr. 85/2014, aplicabilă în prezent.

https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency

JURISPRUDENȚĂ INTERNAȚIONALĂ RELEVANTĂ

Societatea având sediu principal în România, o procedură de insolvență deschisă de Tribunalul București la data de 19.01.2022, precum și o sucursală în Regatul Hașemit al Iordaniei, a formulat în Regatul Hașemit al Iordaniei, prin practicienii desemnați în procedura de insolvență din România, o cerere de recunoaștere a acestei proceduri ca procedură principală. Scopul declarat a fost acela de a declanșa demersurile reglementate de legislația locală, în baza insolvenței societății în România, în vederea recuperării datoriilor acesteia.

Tribunalul de Primă Instanță, Secția Economică din Aman, prin decizia pronunțată la data de 13.09.2022, a admis cererea formulată, a dispus recunoașterea hotărârii Tribunalului București, România, prin care s-a dispus deschiderea procedurii de insolvență a societății.

 

Judecătorul a reținut aplicarea prevederilor art. 116 din Legea insolvenței nr. 21/2018 privind competența instanțelor din Iordania de a recunoaște hotărârile internaționale de insolvență și de a coopera cu instanțele străine și alte organisme competente, cu condiția reciprocității. Instanța a constatat îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 121 din legea locală, referitoare la dovezile pe care reprezentanții companiei trebuie să le prezinte, inclusiv o declarație privind toate procedurile străine, orice proceduri prevăzute de legea locală referitoare la creanță, cunoscute de practicianul în insolvență. S-a reținut că procedura de insolvență străină are loc în țara în care se află centrul de interese al debitorului. În ceea ce privește condiția reciprocității, instanța a constatat din actele depuse, aviz juridic și hotărâri judecătorești, că „România recunoaște hotărârile pronunțate de instanțele iordaniene și le tratează în același mod”.

 

Speța impune câteva observații. Legea Model a UNCITRAL privind insolvența transfrontalieră (1997) a fost adoptată în legislația națională atât de România (2002), cât și de Iordania, oficial Regatul Hașemit al Iordaniei (2018). Ambele state au prevăzut însă, suplimentar, condiția reciprocității cu privire la efectele hotărârilor străine.  Nu s-a reținut în hotărâre analizată existența între România și Iordania a unui cadru convențional bi-multilateral aplicabil cu privire la recunoașterea efectelor hotărârilor judecătorești pronunțate în materie de insolvență. Judecătorul a constatat îndeplinită condiția reciprocității în raport cu hotărârile prezentate de practicienii din România, ceea ce conduce către incidența reciprocității de fapt, ca temei pentru recunoașterea procedurii de insolvență din România.

Read more

Societatea având sediu principal în România are deschisă o procedură de faliment la Tribunalul Constanța din anul 2017. Creditorul român a cărui creanță a fost înscrisă în tabelul de creanțe a formulat cerere de recunoaștere în Elveția a procedurii de faliment din România.

 

Tribunalul Zürich, Instanța de Soluționare a Cauzelor de Faliment, a dispus prin hotărâre pronunțată la 30.09.2022 recunoașterea pe teritoriul Elveției a hotărârii Tribunalului Constanța din România de deschidere a procedurii de faliment a debitoarei, societate cu sediul în România, publicarea hotărârii de declarare a falimentului , împreună cu cererea de notificare a creanțelor, în Monitorul Oficial Comercial elvețian și în Monitorul Oficial cantonal,  instanța de soluționare a cauzelor de faliment urmând a hotărî ulterior cu privire la cererea de renunțare la procedura auxiliară de faliment.

 

Instanța elvețiană a reținut aplicabilitatea art. 166 alin. 1 Recunoașterea falimentelor și a concordatelor străine în Elveția” (Swiss Private International Law Act – PILA – IPRG), potrivit cu care, o hotărâre străină de declarare a falimentului este recunoscută la cererea unui creditor din procedura falimentului dacă hotărârea este executorie în statul în care a fost pronunțată (lit. a), dacă nu există niciun motiv de refuz în sensul art. 27 IPRG (lit. b) și dacă hotărârea a fost pronunțată în statul de domiciliu al debitorului (lit. c punct 1). Creditorul din procedura falimentului poate își poate exercita dreptul fără vreo autorizare suplimentară, lichidatorul judiciar străin neavând prioritate. Acestuia i se poate refuza exercitarea dreptului de a formula cerere numai dacă este evident că nu există o creanță în materie de faliment. Instanța a constatat că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 29 alin. 1 lit. a, b și c IPRG, privind prezentarea unei copii legalizate a hotărârii străine de declarare a falimentului (lit. a), executorie în statul în care s-a desfășurat procedura principală a falimentului (lit. b), precum și a unui document care să arate că debitorul în faliment a fost citat în mod corespunzător și în timp util pentru a-și putea exercita dreptul la apărare (lit. c). Recunoașterea unei hotărâri străine de declarare a falimentului presupune, în general, dar nu obligatoriu, desfășurarea unei proceduri auxiliare de faliment cu privire la activele debitorului care sunt situate în Elveția (art. 170 din IPRG).

 

S-au constatat următoarele: debitoarea în faliment dispune, printre altele, de o creanță față de o societate cu sediul social în Elveția, calitatea de creditor a solicitantului este dovedită în mod suficient de credibil prin tabelul definitiv de creanțe întocmit în procedura din România; la data deschiderii procedurii falimentului, debitoarea în faliment avea sediul în România, ceea ce înseamnă că Tribunalul Constanța era competent pentru deschiderea procedurii de faliment, iar hotărârea care se cere a fi recunoscută este executorie. Instanța a dispus publicarea în Elveția a hotărârii de declarare a falimentului pronunțată în România, împreună cu cererea de notificare a creanțelor, înainte de a decide procedura de urmat pentru recuperarea creanțelor deținute de societatea română în faliment în raport cu debitoarea sa, având sediul în Elveția.

 

Speța permite câteva observații. 

Legea Model a UNCITRAL privind insolvența transfrontalieră - MLCBI(1997) a fost adoptată în legislația națională doar de România (2002), nu și de Elveția. Reglementările de drept internațional aplicabile în Elveția în materia recunoașterii procedurilor de faliment străine, ce au avut însă, în vedere, la revizuire, doctrina internațională, inclusiv MLCBI, nu sunt în mod fundamental diferite de prevederile art.287 – 289 din Legea nr. 85/2014. Legislația elvețiană extinde categoria persoanelor îndreptățite a promova această procedură, prin recunoașterea calității procesual active a creditorilor societății falite “fără vreo autorizare suplimentară”, și nu reglementează condiția reciprocității în ceea ce privește efectele hotărârilor străine între Elveția și statul instanței care a pronunțat hotărârea, prevăzută în art. 289 lit. e din Legea nr. 85/2014.

 

Hotărârea este relevantă pentru practicienii din România, ca dovadă a îndeplinirii cerinței reciprocității “de fapt”, pentru a obține recunoașterea în România a procedurilor de insolvență din Elveția, un pas important pentru promovarea și dezvoltarea cooperării între instanțele și practicienii din cele două țări în domeniul insolvenței transfrontaliere.  

 

Read more

Procedura de insolvență a fost deschisă în anul 2012 în România împotriva societății Izoplac, cu sediul în România.

 

În anul 2014, societatea Izoplac a fost plasată în procedură de lichidare judiciară în Franța la cererea unui creditor. Prin sentința din 19 martie 2014 pronunțată de Tribunalul Comercial Créteil instanța a constatat starea de încetare a plăților, a deschis procedura de lichidare judiciară a SDE Izoplac, a stabilit provizoriu 19.12.2012 ca dată a încetării plăților, iar Procurorul a formulat cerere pentru interzicerea dreptului de administrare împotriva administratorului societății, pentru nedepunerea în Franța a declarației de încetare a plăților în termenul de 45 de zile prevăzut de legea franceză. S-a reținut că societatea Izoplac nu a demonstrat că activitatea sa principală ar fi localizată în România, cu atât mai mult decât a prezentat documente că societatea-mamă din România are activitate și nu se află ea însăși în stare de încetare a plăților.

 

 În apel, prin decizia pronunțată la data de 03.11.20216, Curtea de Apel Paris a confirmat decizia primei instanțe, cu argumentul că centrul intereselor principale ale debitorului se afla în Franța, procedura franceză este principala procedură de insolvență și a sancționat administratorul cu interdicția de a administra societatea.

 

Administratorul statutar al Izoplac a contestat această decizie, susținând că, din moment ce în România fusese deschisă anterior o procedură de insolvență, nu era obligat să depună declarația de deschidere a procedurii de insolvență în Franța.

 

Curtea de Casație Franceză, Secția Comercială, prin decizia pronunțată la data de 07.02.2018, a anulat decizia instanței de apel. Constatând că nu există motive pentru retrimiterea cauzei către instanța de apel, a soluționat pe fond cererea Procurorului de interzicere a dreptului de administrare formulată împotriva administratorului societății, în sensul respingerii cererii.

 

Instanța supremă a reținut că prima instanță s-a limitat la deschiderea unei proceduri de lichidare judiciară, fără a stabili locația centrului intereselor Izoplac și fără a se pronunța asupra caracterului principal sau secundar al procedurii de insolvență. Reținând contrariul, Curtea de Apel Paris a denaturat termenii clari și preciși ai hotărârii din 19 martie 2014 a adăugat o mențiune neinclusă în hotărârea instanței Créteil, încălcând astfel interdicția impusă judecătorilor de nu a denatura actele cauzei.

 

Curtea Supremă Franceză a aplicat articolele 3 și 16 din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență, astfel cum au fost interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (hotărârea din 2 mai 2006, Eurofood IFSC, C-341/04 și hotărârea din 22 noiembrie 2012, Bank Handlowy și Adamiak, C-116/11), reținând că decizia prin care o instanță a unui stat membru deschide o procedură de insolvență cu privire la o persoană juridică, al cărei sediu este situat în acel stat, trebuie să fie recunoscută imediat în toate celelalte state membre.  Dacă o instanță dintr-un alt stat membru deschide ulterior o procedură de insolvență cu privire la aceeași persoană, această procedură nu poate fi decât o procedură secundară, iar atunci când este deschisă, insolvența debitorului nu poate fi reexaminată. Autoritatea de lucru judecat care atașează, în ordinea juridică internă, hotărârii de deschidere, în Franța, a unei proceduri de insolvență nu este de natură, în conformitate cu dreptul Uniunii, să respingă caracterul secundar al acestei proceduri, întrucât această hotărâre a fost pronunțată ca urmare a unei hotărâri pronunțate de instanța unui alt stat membru care a deschis deja procedura principală de insolvență. A doua procedură deschisă în Franța nefiind procedură principală, Curtea a concluzionat că administratorul debitoarei, care nu era obligat să formuleze o declarație de încetare a plăților în Franța, nu poate fi sancționat pentru nerespectarea acestei obligații.

 

Read more
logo1

26 Years of Experience
In Legal Services

Eu turpis egestas pretium aenean pharetra magna ac placerat vestibulum lorem ipsum doler sit a met. Turpis in eu mi bibendum neque egestas congue quisque. Eu non diam phasellus vestibulum lorem.