Tribunalul Constanța. 2022 Procedură de insolvență din Federația Rusă recunoscută pe teritoriul României. Acțiunea reprezentantului străin al debitoarei de denunțare unilaterală și încetare a unui contract de depozit de garanție. Aplicarea și interpretarea art. 292 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 (art. 20 din Legea Model UNCITRAL privind insolventa transfrontaliera 1997).
Tribunalul Constanța. 2022 Procedură de insolvență din Federația Rusă recunoscută pe teritoriul României. Acțiunea reprezentantului străin al debitoarei de denunțare unilaterală și încetare a unui contract de depozit de garanție. Aplicarea și interpretarea art. 292 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 (art. 20 din Legea Model UNCITRAL privind insolventa transfrontaliera 1997).

 

 

Document finalizat

Cod ECLI    ECLI:RO:TBCTA:2022:010

Dosarul nr. ..../118/2022

 

TRIBUNALUL CONSTANŢA

SECŢIA A II - A CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR.

ŞEDINŢA .... DIN 13 .... 2022

PREŞEDINTE –

GREFIER –

 

Pe rol , soluţionarea cererii de chemare în judecată , formulată de societatea  reclamantă....– în insolvenţă , cu sediul social în ...Rostov...., reprezentată prin administratorul judiciar....– în contradictoriu cu societatea  pârâtă ....S.A. , ....

Dezbaterile au avut loc în şedinţa din camera de consiliu din 28 septembrie 2022 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată - parte integrantă din prezenta hotărâre, iar instanţa , având nevoie de timp pentru a delibera , a amânat pronunţarea la 13 octombrie 2022 , când a hotărât , după cum urmează 

 

TRIBUNALUL ,

 

Asupra cauzei de faţă :

.....că este învestit cu o acţiune formulată de societatea de naţionalitate rusă ....Ltd. – în contradictoriu cu societatea pârâtă ....S.A. – având ca obiect constatarea încetării efectelor Contractului de depozit de garanţie perfectat la 18 decembrie 2019 între ...S.A. (ca depozitar) şi PALMALI CO LTD (deponent) şi obligarea societatea pârâte la eliberarea şi restituirea depozitului de 400.000 U.S.D. către reclamantă.

Se învederează , în susţinere , că suma de 400.000 de dolari americani a format obiectul Contractului de depozit de garanţie perfectat la 18 decembrie 2019 , fiind constituită pentru ridicarea sechestrului asigurător asupra…., din fondurile proprii ale societăţii reclamante ; prin Sentinţa civilă nr. ..../4.07.2019 , pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul ....3/2019 , astfel cum a rămas definitivă prin Decizia civilă nr. .../A/17.12.2020 a Curţii de Apel Bucureşti , s-a dispus recunoaşterea pe terioriul României a procedurii de insolvenţă a societăţii PALMALI CO Ltd. , declanşate în baza Hotărârii din 12.11.2018 , pronunţată de Curtea de Arbitraj de Stat a Rgiunii Rostov , ....în dosarul A53..., definitivă prin Hotărârea Curţii de Arbitraj din Regiunea Caucazului de ... din 6.06.2019 ; litigiul de fond purtat cu societatea ....DMCC (care a legitimat instituirea sechestrului asupra.....) a fost soluţionat prin Hotărârea pronunţată la 8.04.2020 de Curtea de Arbitraj Maritim Comercial din .... , în conformitate cu Termenii LMAA 2017 ; în măsura în care procedura insolvenţei este recunoscută pe teritoriul României, produce efecte decizia administratorului judiciar de denunţare unilaterală a Contractului de depozit de garanţie , suma constituită drept garanţie urmând a fi restituită către averea societăţii ; deşi a fost notificată în acest sens ,  .....S.A. a omis a răspunde solicitărilor reclamantei ; în drept , au fost invocate dispoziţiile art. 123 şi 342 din Legea 85/2014 , art. 1276 , 1488 şi 1516  Cod Civil  .

Au fost depuse , în copie , Sentinţa ciivlă nr. 1465/8.10.2019 , pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul …./118/2019 , Contractul de depozit de garanţie perfectat la…., Încheierea nr. ..../7.01.2020 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul ..../118/2019/a1 , Decizia civilă nr. ..../A/17.12.2020 a Curţii de Apel Bucureşti, Notificarea de denunţare unilaterală a Contractului de depozit  , Adresele....02.2021 şi ..../2.03.2021 .

Pe calea întâmpinării , societatea pârâtă a subliniat că nu se opune admiterii cererii de chemare în judecată , instanţa urmând să analizeze temeinicia solicitărilor şi să se pronunţe pe baza probatoriului administrat , cu exonerarea ...S.A. de la plata cheltuielilor de judecată .

Din analiza materialului documentar , se va reţine că prin Contractul de depozit de garanţie - perfectat la 18 decembrie 2019 - de .....S.A. (depozitar) şi ....LTD (deponent) s-a convenit formarea unui depozit de garanţie în contul ....la dispoziţia creditoarei .....DMCC , cu sediul in .....Emiratele Arabe Unite, în scopul ridicării măsurii sechestrului asigurător al navei ....." , măsură dispusă de instanţă prin Sentinţa civilă nr. ....08.10.2019 , pronunţată în dosarul menţionat ; contul de garanţie a fast constituit conform instrucţiunilor primite de la reprezentantul conventional al proprietarului navei, ....LTD, în scopul garantării prejudiciilor statuate printr-o hotărâre judecătoreasca sau arbitrală definitivă şi executorie pe teritoriul României împotriva societăţii ...LTD - (în insolvenţă)...., în dosarul având ca object litigiul de fond dintre părţi aflat pe rolul Arbitrajului Maritim Comercial în conformitate cu Termenii Asociaţiei de Arbitraj Maritim din .... (2017), în contradictoriu cu care a fost pronunţată hotărârea judecătorească privind sechestrarea navei (art. 1) ; potrivit art. 2 , eliberarea de sume din contul de depozit de garanţie în favoarea creditoarei ....DMCC, se va face la cererea creditoarei , în urma prezentării următoarelor documente a) prezentarea in original, a unei hotarari definitive si executorii împotriva ....Ltd, in dosarul aflat pe rolul Arbitrajului Maritim Comercial din..., prin care..... Ltd. va fi obligată să plătească creditoarei ....DMCC prejudiciul constând în neplata Facturilor nr. ...., emise de creditoarea ...DMCC, în limita valorii prejudiciului stabilit în mod cert de către instanţă , a cheltuielilor de judecată precum şi a oricăror alte sume stabilite de instanţa arbitrală în sarcina debitoarei ....Ltd.; b) prezentarea in original a unei hotărâri definitive de recunoaştere pe teritoriul României a efectelor hotărârii definitive şi executorii pronunţată în dosarul având ca obiect litigiul de fond dintre părţi şi aflat pe rolul Arbitrajului Maritim Comercial din...., menţionat la lit. a) de mai sus ; surnele din Contul de garanţie vor fi eliberate Deponentului , la cererea acestuia , în urma prezentării în original a unei hotărâri definitive şi executorii , în dosarul aflat pe rolul Arbitrajului Maritim Comercial din...., prin care este respinsă acţiunea creditoarei ....DMCC împotriva debitoarei ....Ltd. având ca obiect obligarea debitoarei să plătească creditoarei prejudiciul constând în neplata facturilor nr. ....emise de creditoarea ....DMCC si orice alte accesorii care izvorăsc din neplata facturilor şi a unei hotărâri definitive de recunoaştere pe teritoriul României a efectelor hotărârii definitive şi executorii pronunţată în dosarul având ca obiect litigiul de fond dintre părţi şi aflat pe rolul Arbitrajului Maritim Comercial din...., menţionat la pct (i) de mai sus , sau a unei hotarari definitive şi executorii in Dosarul nr. ..../118/2019 prin care este respinsa constituirea garanţiei în scopul ridicării măsurii sechestrului asigurător al navei ...." măsură dispusă de instanţă prin Sentinţa civlă nr. 1465/08.10.2019 pronunţată în dosarut menţionat sau a unei hotărâri definitive şi executorii, pronunţată de o instanţă din...., prin care se dispune eliberarea garanţiei în favoarea Deponentului, respectiv debitoarei ....Ltd şi/sau este respinsă acţiunea creditoarei ....DMCC împotriva debitoarei.... Ltd. având ca obiect obligarea debitoarei să plătească creditoarei prejudiciul constând în neplata facturilor nr....

Prin Sentinţa civilă nr. ..../4.07.2019 , pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul .../3/2019 , astfel cum a rămas definitivă prin Decizia civilă nr. .../A/17.12.2020 a Curţii de Apel Bucureşti , s-a dispus recunoaşterea pe terioriul României a procedurii de insolvenţă a societăţii ....Ltd. , declanşate în baza Hotărârii din 12.11.2018 , pronunţată de Curtea de Arbitraj de Stat a Rgiunii Rostov , ##### în dosarul A53###########, definitivă prin Hotărârea Curţii de Arbitraj din Regiunea Caucazului de #### din 6.06.2019 .

Conform art. 292 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă , de la data recunoaşterii procedurii străine principale este împiedicată pornirea următoarelor cereri şi acţiuni, judiciare sau extrajudiciare, iar dacă acestea sunt deja pornite, ele se suspendă de drept - cererile sau acţiunile cu caracter individual, vizând bunuri, drepturi şi obligaţii ale debitorului , actele, operaţiunile şi orice alte măsuri de executare individuală asupra bunurilor debitorului ; în baza alin. (3) , începând cu data prevăzută la alin. (1), exerciţiul dreptului de a înstrăina, de a greva sau de a dispune în orice alt mod de bunurile debitorului este suspendat ; actele efectuate cu încălcarea acestor prevederi sunt nule de drept.

Din perspectiva textelor evocate, este suspendat de drept exerciţiul prerogativei societăţii creditoare ....DMCC – în favoarea căreia a fost instituită garanţia formând obiect al depozitului de ....U.S.D. – de a dispune de suma menţionată , fiind împiedicate orice măsuri de executare individuală a societăţii de naţionalitate rusă , aflată în insolvenţă .

Art. 296 ....stipulează că de la data recunoaşterii procedurii străine , reprezentantul străin are calitate procesuală pentru a interveni în cadrul oricărei cereri sau acţiuni cu caracter individual, judiciare sau extrajudiciare, în care debitorul are calitatea de parte, în măsura în care sunt îndeplinite şi celelalte condiţii prevăzute de legea română .

Administratorul judiciar al societăţii ...Ltd. a valorificat norma citată , notificând depozitarul  ...S.A. – prin Adresa nr. 25/12.02.2021 înregistrată la B.E.J....– asupra voinţei neechivoce de denunţare unilaterală a Contractului din 18 decembrie 2019 .

Dobândeşte , astfel , eficienţă art. 2191 Cod Civil , care prevede că  prin constituirea unui depozit de fonduri la o instituţie de credit, aceasta dobândeşte proprietatea asupra sumelor de bani depuse şi este obligată să restituie aceeaşi cantitate monetară, de aceeaşi specie, la termenul convenit sau, după caz, oricând, la cererea deponentului, cu respectarea termenului de preaviz stabilit de părţi ori, în lipsă, de uzanţe

Față de cele ce preced , se va dispune admiterea acţiunii , în sensul constatării încetării efectelor Contractului de depozit de garanţie perfectat la 18 decembrie 2019 şi al obligării depozitarului la eliberarea şi restituirea depozitului de ...U.S.D. către societatea deponentă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE ,

ÎN NUMELE LEGII ,

HOTĂRĂŞTE :

 

Admite acţiunea formulată de societatea  reclamantă ....Ltd. – în insolvenţă, cu sediul social în ....Rostov ....reprezentată prin administratorul judiciar....– în contradictoriu cu societatea  pârâtă ....S.A. , ....

Constată încetate efectele Contractului de depozit de garanţie perfectat la 18 decembrie 2019 de ….S.A. (depozitar) şi ….LTD (deponent) .

Obligă societatea ….S.A. la eliberarea şi restituirea depozitului de ….U.S.D. către societatea .... LTD. , reprezentată legal prin administrator judiciar….

Cu apel , la Curtea de Apel Constanţa , în termen de 30 de zile de la comunicare , cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Constanţa .

Pronunţată în şedinţă publică , azi , 13 octombrie 2022.

 

PREŞEDINTE ,                                                               GREFIER,