Curtea de Apel București. 2023. Cerere de recunoaștere în România a hotărârilor arbitrale ale Curții de Arbitraj Maritim Comercial din UK împotriva unei societății cu procedură principală de insolvență în Federația Rusă, pentru executarea împotriva debitoarei a unei scrisori de garanție bancară. Art. II și art. IV din Convenția de la New York din 10 iunie 1958. Incidența art.292 alin.1 din Legea nr.85/2014. Ordinea publică de drept internațional privat român.
Curtea de Apel București. 2023. Cerere de recunoaștere în România a hotărârilor arbitrale ale Curții de Arbitraj Maritim Comercial din UK împotriva unei societății cu procedură principală de insolvență în Federația Rusă, pentru executarea împotriva debitoarei a unei scrisori de garanție bancară. Art. II și art. IV din Convenția de la New York din 10 iunie 1958. Incidența art.292 alin.1 din Legea nr.85/2014. Ordinea publică de drept internațional privat român.

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A V-A CIVILĂ

Dosar nr. ..../118/2020 (Număr în format vechi....)

 

DECIZIA CIVILĂ NR. ….

Şedinţa publică de la 27 Septembrie 2023

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE   

JUDECĂTOR   

GREFIER          

 

Pe rol se află soluţionarea apelurilor formulate de apelantul-intervenient ...RUSSIA şi apelanţii-pârâţi ...CO LTD şi ...SA, împotriva sentinţei civile nr. …/07.07.2020, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă, în dosarul nr. …/118/2020, în contradictoriu cu intimata-reclamanta ...DMCC, având ca obiect recunoaştere hotărâre arbitrală străină.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, au răspuns apelanta-pârâtă ...Co LTD, prin avocat …cu împuternicire avocaţială aflată la fila 26 din dosarul cauzei, şi intimata-reclamanta ...DMCC, prin avocat ….cu împuternicire avocaţială aflată la fila 115 din dosarul cauzei, lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe apelurile formulate.

Apelanta-pârâtă ...Co LTD, prin avocat, solicită admiterea apelului său. Aceasta solicită să se aibă în vedere că nu există o clauză compromisorie validă între părţi. Partea care a comandat combustibilul respectiv este o altă societate, respectiv ....Logistics Company Limited. Chiar dacă s-ar putea reţine o responsabilitate a plăţii sumelor respective, în raport de separabilitatea clauzei arbitrale, care este un contract total separat de contractul comercial, acest lucru nu ar putea fi acceptat, apelanta-pârâtă neavând calitate în raport de această situaţie. Aderarea la o clauză arbitrală trebuie să fie extrem de clară. În cauza de faţă, această problemă nu se poate pune, deoarece apelanta-pârâtă nu a aderat la nicio clauză arbitrală care să permită desfăşurarea unui arbitraj comercial în faţa instanţei maritime din..... Aceasta nu are consimţământ în ceea ce priveşte încheierea clauzei arbitrale. Prin apărările formulate în cadrul arbitrajului, se arată că această clauză, chiar dacă ar fi existat potrivit legii engleze, care reglementează clauza arbitrală, ar fi fost denunţată de către lichidatorul societăţii.

Un aspect foarte important este şi faptul că acest arbitraj a fost iniţiat la şase luni după momentul la care societatea a intrat în procedura de insolvenţă. La data iniţierii procedurii de arbitraj, acest litigiu nu mai era susceptibil de a fi soluţionat pe calea arbitrajului. În acest sens, a invocat atât dispoziţiile de drept intern, cât şi dispoziţiile Convenţiei de la NewYork, respectiv faptul că din această perspectivă clauza arbitrală şi-a pierdut orice eficienţă. De asemenea, a criticat modalitatea în care arbitrul a soluţionat acest litigiu şi confuziile grave pe care acesta le face. În acest sens, trebuie să se observe că, deşi părţile au convenit că legea aplicabilă soluţionării raporturilor dintre părţi este legea S.U.A, arbitrul aplică legea engleză. Aceasta a mai solicitat respingerea recunoaşterii pe cele două chestiuni fundamentale în acest caz, respectiv art. 5 pct. 2 lit. a) şi b) din Convenţia de la NewYork. Totodată, o eventuală recunoaştere a acestor hotărâri arbitrale ar contraveni principiilor de drept internaţional privat român. Aceasta depune la dosar practică judiciară.

Apelanta-pârâtă ....Co LTD, prin avocat, solicită admiterea atât a apelului formulat de apelantul-intervenient Sberbank Russia, cât şi de apelanta-pârâtă ....SA, având în vedere şi apărările pe chestiunea legată de lipsa calităţii procesuale pasive a ....SA în această speţă.

Intimata-reclamanta ....DMCC, prin avocat, solicită respingerea celor trei apeluri formulate în cauză. Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a ....SA, intimata-reclamantă precizează că îşi menţine această excepţie, în cuprinsul apelului detaliind motivele pentru care consideră că ....SA este, în conformitate cu dispoziţiile Codului de Procedură Civilă, persoana căreia i se opune această hotărâre.

Cu privire la chestiunile de fond invocate în cuprinsul apelului, trebuie să se observe că se invocă o serie de apărări şi aspecte care ţin şi de fondul litigiului arbitral, soluţionate de către arbitru odată cu emiterea hotărârilor arbitrale. Mai mult decât atât, un aspect foarte important este faptul că apelanta-pârâtă ...LTD nu a formulat nicio cale de atac împotriva acestor hotărâri. Prin urmare, aceasta din urmă le-a acceptat şi le-a însuşit.

Cu privire la aspectul care ţine de clauza compromisorie, aşa cum partea adversă a depus la acest termen de judecată practică judiciară, la dosarul cauzei există practică judiciară, mai veche, unde se menţionează în mod expres că „prin confirmarea primirii la bordul navei a combustibilului marin livrat fără niciun amendament, se apreciază că a fost însuşit contractul ce îmbracă forma facturii, precum şi termenii şi condiţiile generale impuse de către persoana care a livrat acel combustibil.” Cu alte cuvinte, s-a achiesat şi în ceea ce priveşte legea aplicabilă, respectiv legea engleză. Aşa cum reiese din facturile emise pentru combustibil, din confirmarea de primire a combustibilului la bordul navei, care au fost ştampilate cu ştampila navei, adică apelanta-pârâtă ...Co LTD şi le-a însuşit, se achiesează la acest termen şi la aceste condiţii generale, fapt care a fost menţionat şi de către arbitru în cuprinsul hotărârilor arbitrale a căror recunoaştere se solicită.

De asemenea, în ceea ce priveşte aspectele ce ţin de legea aplicabilă fondului litigiului susţinute de către apelantă, trebuie să se reţină că acestea au fost tranşate şi că ţin de fondul litigiului, acestea neputând fi discutate în procedura de recunoaştere a acestei proceduri. Arbitrul în mod corect a considerat că se aplică legea engleză, prin urmare acestea nu mai pot fi aduse în discuţie. De asemenea, în ceea ce priveşte pretinsa stare de insolvenţă, trebuie să se observe că există anumite remedii, atât în dreptul străin, cât şi în dreptul român, care pot fi in Apelanta a adus în discuţie arbitrului acest aspect, aspect care a fost tranşat potrivit legii sub imperiul căreia s-a desfăşurat arbitrajul. Prin urmare, aceste aspecte nu mai pot fi readuse în discuţie, ele fiind oricum neîntemeiate.

Curtea constată dezbaterile închise şi reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra apelurilor de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 29.01.2020 sub nr. ..../118/2020 şi declinat în favoarea Tribunalului Bucureşti Secţia a VI-a Civilă şi înregistrat la data de 12.03.2020, reclamanta ...DMCC a chemat în judecată pe pârâţii  ...LTD şi ....SA.

Reclamanta a solicitat instanţei recunoaşterea pe teritoriul României a Hotărârii Arbitrale din data de 24.10.2019, respectiv a Hotărârii Arbitrale privind Costurile din data de 28.11.2019, ambele pronunţate de către arbitrul unic ales de către ambele părţi în persoana domnului ...din cadrul Curţii de Arbitraj Maritim Comercial din .... în conformitate cu Termenii Asociaţiei de Arbitraj Maritim din ....

Pârâta ....Co LTD a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii conform dispoz. art. II şi Art. V alin. 2) lit. a) şi b) din Convenţia New York şi Art. 1.125-teza finala Cod de procedura civila, Art. 2.567-Cod civil roman.

....SA a formulat întâmpinare, la rândul său, invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a sa.

La data de 19.05.2020 a formulat cerere de intervenţie accesorie în favoarea pârâtei societatea ...Russia, interesul acesteia fiind întemeiat pe considerentul că are o creanţă privilegiată de rang III împotriva debitoarei pârâte din prezenta cauză în cuantum de 167.164.319,92 USD.

 

Prin sentinţa civilă nr. ..../07.07.2020, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă, în dosarul nr. ..../118/2020, a fost respinsă excepţia lipsei calității procesuale pasive ca neîntemeiată. S-a dispus recunoașterea pe teritoriul României a Hotărârii Arbitrale din data de 24.10.2019 şi a Hotărârii Arbitrale privind costurile din data de 28.11.2019 pronunțate de Curtea de Arbitraj Maritim Comercial din..... A fost respinsă cererea de intervenție accesorie formulată de intervenienta Sberbank Russia în favoarea pârâtei, ca neîntemeiată. A fost obligată pârâta la plata către reclamantă a sumei de 5.000 euro şi 2.402 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele:

Prin Hotărârea Arbitrală din data de 24.10.2019 pronunţată de către arbitrul unic în persoana domnului ....în baza Termenilor LMAA2017 a  fost finalizat litigiului de fond dintre părţi aflat pe rolul Arbitrajului Maritim Comercial din .... şi a fost obligată debitoarea ...la plata sumei de ....USD şi dobânda la zi  de ....USD, plus dobânda de .....USD pentru fiecare zi până la achitarea integrală a debitului şi ....USD plus dobânda la această sumă în cuantum de 5% pe an, cu recalcularea trimestrială a dobânzii compuse, de la 1 aprilie 2019 până la data plăţii. Totodată, prin Hotărârea Arbitrală privind Costurile din data de 28.11.2019 a fost obligată debitoarea ...la plata sumei de ....GBP, plus dobânda la aceste sume în cuantum de 5% pe an.

Aceste hotărâri arbitrale au rămas definitive aşa cum reiese din declaraţia dată în acest sens de către arbitru.

În drept, instanţa a făcut trimitere la dispoziţiile art. 1123, art. 1124, art. 1128 Cod procedură civilă.

În ceea ce privește excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a ….SA tribunalul a reţinut următoarele:

Prin Scrisoarea de garanţie bancară nr. 1080189 emisă la data de 28.08.2019 de către …..SA prin Sucursala Constanţa, au fost garantate de către bancă orice sume reprezentând prejudicii statuate printr-o hotărâre arbitrală definitivă şi executorie pe teritoriul României împotriva societăţii ...Co LTD, în dosarul având ca obiect litigiul de fond dintre părţi aflat pe rolul Arbitrajului Maritim Comercial în conformitate cu Termenii Asociaţiei de Arbitraj Maritim din …. în contradictoriu cu care a fost pronunţată hotărârea judecătorească privind sechestrarea navei în limita a ....USD.

De asemenea, emitentul …..SA se obliga să elibereze reclamantei sumele respective în urma prezentării următoarelor documente: prezentarea în original a unei hotărâri definitive şi executorii împotriva ...LTD în dosarul aflat pe rolul Abitrajului Maritim Comercial din …. pe care ...va fi obligată să plătească creditoarei ....DMCCC prejudiciul constând în neplata facturilor nr. 35740/28.02.2018 şi 35708/27.02.2018 şi a facturilor nr. 34109/05.11.2017 şi 34698/04.12.2017 emise de către creditoarea Glander, în limita valorii prejudiciului stabilit în mod cert de către instanţă, a cheltuielilor de judecată precum şi a oricăror alte sume stabilite de instanţa arbitrală în sarcina debitoarei Palmali, şi prezentarea în original a unei hotărâri definitive având ca obiect litigiul de fond dintre părţi şi aflat pe rolul Arbitrajului Maritim Comercial din…..

Reținând că prin cererea formulată reclamanta urmărește îndeplinirea unei condiţii formale prevăzute în Scrisoarea de garanţie bancara nr…...08.2019 ce are ca subiect pasiv pe emitentul ….SA, tribunalul a constatat că ….SA are calitate procesual pasivă.

Pe fondul cererii, tribunalul a constatat că în cauză sunt îndeplinite cerințele prevăzute de art.1124 Cod procedura civilă, iar pârâta.... LTD  nu a probat existenţa niciuneia dintre împrejurări prevăzute de art. 1128 Cod procedura civila.

Tribunalul a constatat că reclamanta a ataşat cererii formulate, în conformitate cu Art. IV pct. 1 raportat la Art. II din Convenţia de la New York/ 10.06.1958 pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, traducerea legalizata a Termenilor şi Condiţiilor Generale unde la Art. 19 -  aplicabilă şi Jurisdicţie este cuprinsă clauza compromisorie prin care părţile au supus orice diferend către Arbitrajul de la ..... de către un arbitru unic în conformitate cu Regulile LMAA 2017. Aceşti termeni şi condiţii generale ale reclamantei au fost acceptați în mod nemijlocit de către pârâtă prin acceptarea confirmării de livrare a bunkerului unde se menţionează în mod clar ca aceasta livrare va fi guvernata de Termenii şi Condiţiile Generale al reclamantei, a facturii privind preţul acestui produs, precum şi prin semnarea şi aplicarea ştampilei navei asupra notelor de livrare a combustibilului.

Prin urmare, pârâta a acceptat în mod expres clauza compromisorie inserată în Termenii şi Condiţiile Generale de vânzare pentru livrarea de combustibili marini, așa încât, în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la Art. IV pct. 1 raportat la Art. II din Convenţia de la New ...../10.06.1958 pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine.

De altfel, însuși arbitrul desemnat a tranşat deja problema valabilității convenţiei arbitrale prin hotărârile arbitrale pronunţate şi a constatat că este competent în a soluţiona acest diferend, așa încât nu se poate considera că această convenţie arbitrală nu ar fi fost încheiată în mod valabil.

Nu pot fi primite nici susținerile pârâtei în sensul că s-ar afla într-o stare de insolvenţă pe care a adus-o la cunoștință încă de la început şi pentru acest motiv hotărârile arbitrale contravin ordinii publice, fiind în contradicţie cu art. V alin. 2 lit. b din Convenţia de la New York respectiv art. 1125 Cod Proc. Civ.

Astfel, prin Sentinţa Civila nr. ..../04.07.2019 pronunțată de către Tribunalul București în dosarul nr. .../3/2019 a fost respinsă ca neîntemeiată cererea pârâtei de recunoaştere pe teritoriul României a hotărârii arbitrale din data de 12.11.2018 pronunțată de Curtea de Arbitraj de Stat a Regiunii Rostov,.....

Prin urmare, susţinerile pârâtei prin care aceasta arată că s-ar afla în stare de insolvenţă sunt neîntemeiate, câtă vreme instanţa din .... a respins cererea de recunoaştere a procedurii insolvenţei, simpla susţinere a pârâtei în sensul că s-ar afla într-o procedură de insolvenţă în...., fără ca hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei să fi fost recunoscută pe teritoriul României, nefiind de natură să producă vreun efect juridic.

De asemenea, aspectul că litigiul era sau nu arbitrabil în condiţiile presupusei deschideri a procedurii insolvenţei împotriva paratei..... Ltd. a fost deja tranşat de către arbitru în procedura arbitrală, fără ca acest aspect să poată fi invocat în prezenta procedură de recunoaştere a hotărârilor arbitrale.

 

Împotriva sentinţei civile nr. ...07.07.2020, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă, în dosarul nr. .../118/2020, au declarat apel apelantul-intervenient ...RUSSIA şi apelanţii-pârâţi ...LTD şi ...SA.

 

Prin apelul formulat, intervenientul ....RUSSIA a solicitat admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a ...SA. Pe fondul cauzei, acesta a solicitat respingerea cererii de recunoaştere pe teritoriul României a sentinţelor arbitrale exhibate de intimata-reclamantă şi obţinute în faţa Tribunalului Arbitral Maritim Comercial din....; cu obligarea intimatei-reclamante la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea cauzei.

În primul rând, instanţa de fond în mod greşit a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a ...SA, neanalizând natura garanţiei constituite de debitoarea pârâta la societatea ...S.A., deşi textul documentaţiei de constituire a garanţiei este pe deplin edificator.

Astfel, partea care oferă o garanţie reclamantei prin suma indisponibilizată la dispoziţia reclamantei este, fără niciun dubiu, pârâta.... Ltd., prin intermediul reprezentantului său convenţional în .... şi nicidecum banca.

Documentaţia nu prezintă niciuna din caracteristicile scrisorii de garanţie așa cum este aceasta reglementată de art. 2321 Cod civil, ci este un depozit de garanţie în limita sumei de 180.000 USD constituit de pârâta..., Ltd, în beneficiul intimatei-reclamante.

Prin acest depozit de garanţie nu s-a născut un raport juridic independent de unul preexistent între bancă şi reclamantă, așa cum pretinde reclamanta, de natură să poată atrage calitate procesuală a băncii în cadrul procesual al unei cereri de recunoaştere a sentinţelor arbitrate.

În al doilea rând, pe fondul cauzei, instanţa de fond a admis în mod greşit cererea formulată de către intimata-reclamantă, ignorând aspectele susţinute de către intimata-pârâtă şi intervenientă.

În speţă, nu putea fi vorba de o acceptare expresă a clauzei compromisorii de către pârâta, P.... Co Ltd, având în vedere că aceasta face parte din Termenii şi Condiţiile Generale de vânzare pentru livrarea de combustibili marini la care se face numai referire în cuprinsul corespondenţei electronice purtate între reclamantă şi entitatea care a comandat combustibilul, respectiv .... COMPANY LIMITED, o societate distinctă de societatea pârâtă.

Din punctul de vedere al modalităţii şi succesiunii de acţiuni şi documente care au stat la baza aprovizionării navei cu combustibil, apelanta-intervenientă a considerat instanţa nu poate accepta existenţa unei clauze arbitrale valid încheiate între intimata-reclamantă şi pârâta.... Ltd.

Astfel, în raport de probele aflate la dosar este evident că pretinsa clauză arbitrală nu întruneşte condiţia formei scrise (condiţie impusă ad validitatem) atât în sensul convenţiei, cât şi al legii române.

În egală măsură, apelantul-intervenient a considerat că nu se poate reţine consimţământul pârâtei falite la încheierea clauzei de arbitraj, ca o condiţie esențială de fond a formarii convenţiei arbitrale.

În ceea ce priveşte dispoziţiile legale aplicabile convenţiei arbitrate, susţinerea pârâtei că, potrivit legii engleze aceasta nu mai era validă, întrucât fusese denunțată în mod expres de lichidatorul judiciar ca urmare a intrării societăţii în procedura de faliment, este de asemenea susținută de circumstanţele factuale şi de probele depuse la dosar.

Unul din elementele importante care ar fi trebuit să fie avute în vedere de instanţa de recunoaştere se referă la pierderea caracterului arbitral al disputei şi, implicit, la inoperabilitatea clauzei arbitrale așa cum este aceasta stabilita de Art. II Pct. 3) din Convenţia de la NewYork.

Astfel, având în vedere că la momentul înregistrării cererii de arbitraj societatea ...Ltd. se afla de cca 6 (şase) luni în procedura de faliment deschisă potrivit legii sale naţionale, respectiv legea rusă, disputa nu mai putea fi soluţionată pe cale arbitrată, cu atât mai mult cu cât acţiunea arbitrală a avut ca obiect cerere în pretenţii.

A mai susţinut că cererea de recunoaştere a sentinţelor arbitrale nu poate fi admisă, deoarece încalcă prevederile art. V, pct. 1 lit. c) din Convenţia de la New York şi art. 1129 lit. e) din Codul de procedură civilă.

Cererea de recunoaştere formulată de pârâta a fost respinsă de către instanța de fond, respectiv Tribunalul București, prin Sentinţa Civila nr. .../04.07.2019 pronunțată în dosarul nr. ..../3/2019, sentinţa care nu este definitivă şi irevocabilă. Dosarul se află în stadiul procesual apel pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, având următorul termen de judecată în data de 15.09.2020. În aceste condiţii, sentinţa civilă pe care şi-a bazat instanţa de fond argumentaţia nu se bucura de autoritate de lucru judecat.

Instanţa de fond nu a analizat excepţia de non-arbitrabilitate a litigiului şi excepţia de ordine publică de drept internaţional privat român.

Plecând de la caracterul inarbitrabil al disputei determinate de starea de insolvenţă a societăţii ...Ltd, apelantul-intervenient a considerat că nu numai modalitatea de obţinere a sentinţelor arbitrate în afara procedurii de faliment, dar mai ales violarea principiilor care guvernează insolvenţa transfrontalieră printr-o posibilă recunoaştere a acestor sentinţe arbitrate în ..... este de natură să încalce în mod concret şi efectiv ordinea de drept internaţional privat roman.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 1131 C.pr.civ., art. 63 şi urm. C.pr.civ., art. 466 şi urm. C.pr.civ.

 

Prin apelul formulat, apelanta-pârâtă ....SA a solicitat schimbarea sentinţei civile atacate în sensul admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Băncii .... cu consecinţa respingerii acţiunii faţă de pârâta ....SA, continuării judecării cauzei fără participarea procesuală a .....SA; cu obligarea intimatei-reclamante la plata tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea acţiunii.....nu a avut nicio calitate şi nu a fost parte în cadrul procedurii arbitrale în..., iar hotărârile arbitrale au fost pronunţate exclusiv în contradictoriu cu..... Ltd.

....S,A. nu a emis o scrisoare de garanţie în sensul art. 2321 Cod civil şi/sau Regulilor Uniforme pentru Garanţiile la Cerere (URDG) revizuirea 2010, Publicaţia 758 a Camerei Internaţionale de Comerţ - ...Garanţia depusă în vederea ridicării sechestrului asigurător al navei “...” a fost constituită de pârâta Palmali Co, Ltd, din fonduri proprii, prin intermediul reprezentantului sau convenţional în .....

Între ...S.A,, în calitate de DEPOZITAR şi..... Ltd - prin reprezentantul sau convenţional în..., în calitate de DEPONENT - s-a încheiat un Contract de depozit prin care a fost depusă şi indisponibilizată, într-un cont de garanţie, suma de USD ....la dispoziţia reclamantei ....DMCC.

În ceea ce priveşte deblocarea sumei din depozitul bancar, conform art. 2 din contract, rolul băncii este de a elibera suma către creditoare în urma prezentării de către reclamantă a unor documente care atesta soluţionarea definitivă şi recunoscută pe teritoriul României a litigiului dintre părți.

Apelanta-pârâtă ....SA a solicitat să fie avute în vedere următoarele considerente:

Scrisoarea de garanţie emisă de către ....este în realitate o adresă de înaintare a băncii către Tribunalul Constanta şi către reclamanta prin care nu a făcut decât să înştiinţeze aceste părţi ca s-a constituit depozitul de garanţie de către societatea ...Ltd prin reprezentantul convenţional în ... - în scopul ridicării sechestrului asigurător asupra navei “....”, adresă însoţită de originalul contractului de depozit de garanţie. Nu ...s-a angajat să acopere prejudiciul constatat printr-o hotărâre definitivă şi executorie pe teritoriul României, ci societatea Palmali Co. Ltd - prin reprezentant convenţional.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 466 şi următoarele C.pr.civ..

 

Prin apelul formulat, pârâta ...LTD a solicitat schimbarea în tot a sentinţei civile atacate în sensul: respingerii cererii de recunoaştere pe teritoriul României a celor două hotărâri arbitrale, admiterii excepţiei lipsei calității procesuale pasive a pârâtei ...SA, admiterii cererii de intervenţie accesorie formulată de intervenienta Sberbank Russia, în calitate de creditor al pârâtei în cadrul procedurii de insolvenţă din Federaţia...; obligării intimatei- reclamante la plata tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea căii de atac, constând în taxe judiciare de timbru, onorariu avocat ,orice altă cheltuială aferentă soluţionării cauzei.

În motivarea apelului s-au arătat următoarele:

Instanţa de fond a respins în mod netemeinic şi nelegal excepţia lipsei calității procesuale pasive a ....SA.

Așa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar chiar de intimata-reclamanta şi din argumentele băncii, adresa înregistrată sub nr.....08.2019 emisă de bancă nu reprezintă o scrisoare de garanţie în sensul art. 2321 Cod civil sau Regulilor Uniforme pentru garanţiile la Cerere (URDG) - Publicaţia 758 a Camerei Internaționale de Comerţ din.....

Potrivit dispoziţiilor contractului de depozit de garanţie, Palmali Co. Ltd., prin reprezentant, are calitate de deponent, iar banca are calitatea de depozitar. De asemenea, contractul de depozit stabileşte în ce condiţii banca poate elibera reclamantei suma de bani depusă în contul de garanţie.

Constituirea acestui depozit de garanţie a fost comunicat instanţei şi reclamantei printr-o adresă administrativă înregistrată sub nr. 1080189 din 28.08.2019. Prin urmare, din conţinutul contractului de depozit de garanţie reiese că partea care s-a angajat să acopere prejudiciul constatat printr-o hotărâre definitivă şi executorie pe teritoriul României este societatea ....Ltd. şi nicidecum pârâta ....S.A.

Instanţa de fond a aplicat în mod greşit dispoziţiile legale referitoare la cadrul procesual al acţiunilor prin care se urmăreşte recunoaşterea pe teritoriul României a hotărârilor arbitrate străine, respectiv art. 1127 Cod proc. civ.

Nu se poate pune problema recunoaşterii unei hotărâri în raport de o terţă persoană, părţi ale acestei proceduri fiind exclusiv părţile din hotărârea a cărei recunoaştere se solicită.

Împrejurarea că prin această acţiune sunt urmărite şi alte interese subsidiare ale reclamantei, cum ar fi îndeplinirea unei condiţii formale prevăzute de contractul de depozit, nu pot avea relevanţă în ceea ce priveşte stabilirea cadrului procesual al prezentei cauze.

Critica considerentelor de fond:

Instanţa de fond a apreciat în mod greşit că între părţi a fost încheiată şi depusă la dosarul cauzei o convenţie arbitrală validă de natură să poată conduce la soluţionarea litigiului pe cale arbitrală.

În primul rând, a susţinut constatarea instanţei care acordă credit total şi absolut modalităţii în care arbitrul a tranşat problema validităţii clauzei arbitrate. Acel lucru este contrar obligaţiilor stabilite de Convenţia New York şi dispoziţiile legale interne în sarcina instanţei naţionale.

A susţinut că cererea de recunoaştere a celor două hotărâri arbitrale străine nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. II şi art. IV din Convenţia de la New York din 10 iunie 1958, precum şi art. 1.128 alin. 1 C.pr.civ..

În acest sens, a arătat că reclamanta nu a depus la dosarul cauzei convenţia de arbitraj legal încheiată de părți în traducere autorizată şi care să ateste comercialitatea,  şi mai ales, arbitrabiliatea litigiului. În raport de această împrejurare, apelanta-pârâtă a solicitat Curţii respingerea cererii pentru neîndeplinirea condiţiei imperative prevăzute de normele menţionate.

În cauză nu există o clauză arbitrală validă încheiată de părţi, la care /....LTD. să fi consimţit în sensul convenţiei sau în sensul lex fori şi care să poată fi opusă acesteia.

Instanţa de recunoaştere trebuie, înainte de toate, să recunoască pe teritoriul României efectele clauzei arbitrale în temeiul căreia a fost soluţionat arbitrajul şi au fost pronunţate sentinţele arbitraje, astfel că instanța națională de recunoaştere trebuia sa facă o analiza proprie a condiţiilor de forma şi de fond ale clauzei arbitrate în temeiul căreia litigiul a fost soluţionat.

În scopul de a combate susţinerile Palmali Co. Ltd., reclamanta a depus o serie de înscrisuri care, în opinia sa, ar fi de natură să probeze existenţa compromisului arbitral.

Aceste înscrisuri reprezintă un schimb de corespondenţă electronic purtat de reprezentanţii a două societăți comerciale, respectiv pe de-o parte, reclamanta ....DMCC; pe de altă parte, societatea ...LIMITED, cu sediul în ....deci o entitate având o cu totul altă naţionalitate şi alt sediu decât ...Ltd., deși ambele societăţi făceau, la data respectivă, parte din acelaşi grup de firme.

S-a susţinut că clauza arbitrală ar fi conținută în documentul Confirmarea acceptării comenzii de aprovizionare, fiind deci vorba de o clauză arbitrală “prin referinţă”, numai că nu se poate aprecia că simpla referire la Termenii şi Condiţiile Generale (GTCS) accesibile pe website-ul reclamantei adresate celeilalte societăţi este suficientă pentru a se reţine o eventuala adeziune a ...Ltd. la clauza arbitrală, în mod expres sau tacit, în condiţiile în care corespondenţa s-a purtat exclusiv de altă societate.

Din perspectiva lex fori convenţia arbitrală invocată de reclamantă în procedura de recunoaştere este invalidă şi nu poate fi recunoscută în ... încălcarea dispoziţiilor art. 1.113 alin. 1 C.pr.civ. privind forma scrisă a convenţiei arbitrale.

Procedura de recunoaştere a unei clauzei arbitrale de către instanţa națională implică o verificare a regularităţii acesteia şi din perspectiva lex fori. Pretinsa convenţie arbitrală nu a fost încheiată în scris, în sensul prevederilor legii române care reglementează încheierea convenţiilor arbitrale-conform art. 1.113 Cod de procedură civilă, prevedere care stabileşte forma scrisă a convenţiei ad validitatem.

În al doilea rând, în cauză se aplică dispoziţiile Art. 1202 şi 1203 Cod civil român.

În acest sens, în ipoteza puţin probabilă, în care instanţa ar aprecia că.... Ltd.  este parte la un raport contractual, așa cum pretinde reclamanta, o eventuală clauză compromisorie nu îi poate fi opusă, aceasta încadrându-se în mod evident în categoria clauzelor standard şi neuzuale, aceasta fiind prevăzută în mod evident în folosul reclamantei şi nefiind eficace din punct de vedere juridic decât în condiţiile unei acceptări exprese.

Aceste prevederi ale legii naţionale române sunt în deplină concordanţă cu dispoziţiile Convenţiei, care consacră principiile formei scrise a consensualităţii, clarităţii şi neechivocului la încheierea convenţiei arbitrate.

Apelanta-pârâtă a arătat că, deşi a contestat competenţa arbitrului atât sub aspectul inexistentei validităţii contractului de aprovizionare a clauzei arbitrale în raport cu ....Co. Ltd., cât şi sub cel al arbitrabilităţii cauzei, arbitrul s-a considerat competent să soluţioneze cauza.

În ceea ce priveşte lipsa unui contract şi a unei clauze arbitrate între.... şi ...Arbitrul a interpretat şi aplicat eronat şi abuziv atât Clauza 19) din Termenii şi Condiţiile Generale de Aprovizionare cu Combustibili, cât şi Clauza 6) din Regulile de procedura LMAA 2017.

Așa cum se arată în titlul preliminar al Regulilor LMM 2017, aceste norme procedurale, care se aplică arbitrajului comercial maritim, se completează în mod corespunzător, acolo unde aceste reguli nu prevăd, cu Legea engleza a arbitrajului 1996 (UK Arbitratori Acts 1996 care reprezintă cadrul general ce reglementează toate procedurile arbitrate în Marea Britanie.

Sub aspectul modalităţii în care a ales şi aplicat dreptul ales de părţi în temeiul căruia trebuia să soluţioneze arbitrajul, a arătat că deşi părţile contractante conveniseră în mod clar aplicarea legilor SUA raporturilor contractuale, arbitrul a pronunţat sentinţa prin care a soluţionat fondul litigiul în baza prevederilor legii engleze, extinzând în mod excesiv şi ilegal aplicabilitatea legii engleze nu numai la considerarea validităţii clauzei arbitrale, competentei sale şi procedurii arbitrale în sine, ci şi la fondul raporturilor contractuale dintre părţi, contravenind astfel în mod flagrant convenţiei pârților.

Referitor la reprezentarea stării de insolvenţă a societăţii.... Ltd. A arătat că la data iniţierii procedurii arbitrale şi la data pronunţării celor două hotărâri arbitrate,.... Ltd. se afla în procedura de faliment statuata potrivit Hotărârii datata 12 Noiembrie 2018 pronunțată de Curtea de Arbitraj de Stat a regiunii Rostov, =...., în Dosarul nr. A53.....al acestei instanţe prin care ...Ltd. a fost declarata în stare de faliment, potrivit legii din Federaţia ....

Această hotărâre a rămas definitivă prin decizia pronunțată în apel de Curtea de Arbitraj şi de Apel din Rostov pe ... la data de 16 ... 2019 şi irevocabilă prin decizia pronunțată în recurs de Curtea de Arbitraj din Regiunea Gaucazul de ... la data de ...2019.

Avand în vedere starea de insolvenţă a societăţii.... Ltd., aceasta a solicitat recunoaşterea pe teritoriul României a procedurii de insolvenţă a societăţii ...Ltd., cauză care face în prezent obiectul Dosarului nr. .../3/2019 al Curţii de Apel București, în curs de soluţionare.

În cadrul procedurii de recunoaștere şi pentru lămurirea tuturor aspectelor legate de aceasta situaţie, Curtea de Apel București a solicitat informaţii privitoarea la natura hotărârii judecătoreşti de intrare în insolvenţă.

Recunoașterea procedurii în .... vizează punerea în valoarea a drepturilor conferite de dispoziţiile Titlului III- din Legea 85/2014, însă nu este de natură să afecteze statutul juridic actual al societăţii.... Ltd., care, potrivit legii sale naţionale se află în insolvenţă. Astfel, a invocat art. art. 2568 alin. 1), art. 2580 alin. 1), 2581 Cod civil.

Convenţia New York nu cuprinde dispoziţii sau reguli clare şi uniforme în raport de care să se stabilească natura arbitrabilă a diferendelor deduse procedurilor arbitrabile. ....care se ridica în aceste circumstanţe este cea referitoare la legea care se aplică pentru a determina statutul arbitrabilităţii litigiului.

În cauza de faţă legea contractului aleasă de pârți este legea SUA; în etapa recunoaşterii clauzei arbitrale se aplică legea locului unde se solicită recunoaşterea, respectiv legea română.

În prezenta cauză, apelanta-pârâtă a apreciat că atât din perspectiva legii aplicabile fondului raporturilor contractuale şi din cea a lex fori, litigiul nu mai avea un caracter arbitrabil, iar validitatea clauzei arbitrale este astfel viciată ca urmare a acestei împrejurări ignorate de Arbitru.

În scopul probării acestei împrejurări, s-a făcut proba dreptului SUA în materie cu declaraţia dlui .....

În verificarea condiţiilor de regularitate a convenţiei arbitrale cu referire la susceptibilitatea litigiului de a fi arbitrabil şi instanţa de recunoaştere trebuie să verifice atât îndeplinirea condiţiile stabilite atât de art. II-1 din Convenţia New York 1958, cât şi a dispoziţiilor legii române în această privinţă, respectiv Art. 1.112 Cod de procedură civilă „Arbitrabilitatea litigiului”, precum şi incidenţa Legi 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Prevederile legii romane, respectiv art. 120 Cod de procedura civila, stabilesc competenţa materială exclusivă în soluţionarea cererilor privind insolvența în favoarea instanţelor judecătoreşti. Rezultă că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile Art. 75 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență. În categoria acţiunilor menţionate la Art. 75 din legea menționată intră şi acţiunile arbitrale în realizare îndreptate împotriva unui debitor în insolventă/faliment.

În consecinţă, rezultă fără dubii că legea română rezervă disputelor dintre reclamanta şi ...Ltd. deduse arbitrajului de către reclamanta în faţa arbitrajului maritim din .... competenţa exclusivă a instanţei judecătoreşti de insolvență/faliment, astfel încât arbitrabilitatea litigiului soluţionat prin cele 2(doua) sentinţe arbitrale nu poate fi reținută din perspectiva legii române.

A arătat‚ că instanţa de fond nu face referiri la dispoziţiile Art. V alin. 2 lit. a) din Convenţia New York invocată de.... Ltd. în apărarea sa.

În consecinţă, recunoaşterea sentinţelor arbitrale solicitată de reclamanta ar încalcă în mod flagrant efectiv şi concret ordinea de drept internaţional public român. Interesul reclamantei în formularea cererii de recunoaştere a sentinţelor arbitrale rezidă tocmai în obţinerea sumei de bani constituită de apelanta-pârâtă cu titlu de garanţie în scopul ridicării sechestrului asigurător al navei.

Obţinerea de către reclamantă a acestei sume de bani ar afectat în mod substanţial procedura de insolvenţă din Federaţia...., prin reducerea averii debitoarei ce urmează a fi distribuita celorlalţi creditori.

În mod neîntemeiat, instanţa fondului îi impută ....Co. Ltd. că nu a atacat aceste hotărâri arbitrale potrivit legii procedurale sub imperiul căreia s-a desfăşurat arbitrajul şi că în procedura de recunoaştere ar fi invocat apărări de fond, încălcând astfel dispoziţiile art. 1.133 Cod de procedură civilă.

De asemenea, în motivarea soluţiei pronunţate, instanţa fondului nu a făcut nicio referire la motivul invocat privind încălcarea dispoziţiilor art. V pct. 1 lit. c) din Convenţia de la New York 1958 şi art. 1129 lit. e) Cod de procedură civilă.

Este criticabilă şi soluţia instanţei de fond în ceea ce priveşte respingerea cererii de intervenţie accesorie formulată în cauză de către creditorul ...RUSSIA.

Întrucât se impune respingerea acţiunii principale promovată de intimata-reclamantă există toate circumstanţele necesare admiterii în fond şi a cererii de intervenţie accesorie formulată de creditorul ...RUSSIA, parte care şi-a probat în mod deplin interesul în prezenta cauză.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 466 şi următoarele Cod procedură civilă, dispoziţiile Convenţiei de la New York din 10 iunie 1958 pentru recunoașterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, orice altă dispoziţie legală aplicabilă cauzei.

 

Intimata-reclamantă ...DMCC a formulat întâmpinare la apelul formulat de către apelanta-pârâtă.... LTD, prin care a solicitat respingerea apelului şi menţinerea sentinţei civile atacate ca fiind temeinică şi legală; cu obligarea apelantei-pârâte la plata tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta cerere.

Motivele de apel invocate de către pârâta Palmali. Co. Ltd. sunt nefondate.

A arătat că prin emiterea Scrisorii de garanţie nr......08.2019 de către emitentul ....SA, a luat naştere un nou raport juridic cu aceasta din urma societate, independent de raportul juridic având ca subiect pasiv pe pârâta Palmali Co. Ltd.. Acest fapt reiese chiar din prevederile art. 2321 alin. 1 Cod Civil.

Una dintre condiţiile necesare pentru efectuarea plații de către emitentul .... SA este aceea a prezentării în original a unei hotărâri definitive de recunoaştere pe teritoriul României a efectelor hotărârii definitive şi executorii pronunțată în dosarul având ca obiect litigiul de fond dintre pârți. Pentru îndeplinirea acestei condiţii, ...DMCC a formulat prezenta acţiune, pârâta Palmali Co. Ltd. fiind chemata în judecată ca şi pârâta pentru opozabilitate, având în vedere că hotărârile arbitrale au fost pronunţate în contradictoriu cu aceasta, fără a intenţiona să demareze o executare silită împotriva acesteia, ...DMCC înţelegând să se prevaleze de raportul juridic născut ca urmare a emiterii scrisorii de garanţie cu emitentul-debitor ....SA.

Orice demers efectuat de către ....DMCC vizează raportul juridic născut ca urmare a emiterii scrisorii de garanţie bancara nr......08.2019 şi are ca subiect pasiv pe emitentul ....SA, acesta fiind un raport juridic total distinct şi independent faţă de raportul juridic avut cu pârâta Palmali Co. Ltd.. Prin prezenta acţiune ...DMCC urmăreşte îndeplinirea unei condiţii formale prevăzută în Scrisoarea de garanţie bancara, respectiv recunoaşterea pe teritoriul României a hotărârilor arbitrale, fără a urmări prin aceasta în vreun fel prin aceasta o forma de executare împotriva societăţii Palmali Co. Ltd.

Odată cu ridicarea sechestrului asigurător asupra navei, prin încheierea nr. ....din 20.09.2019 pronunțată de către Tribunalul Constanţa în dosarul nr. ...118/2019/a2, a încetat orice acţiune sau executare împotriva bunurilor debitoarei pe teritoriul României.

Astfel, de soluţionarea definitivă a dosarului nr. .../3/2019 aflat pe rolul Curţii de Apel București nu depinde în vreun fel soluţionarea prezentei cauze având ca obiect recunoaşterea hotărârilor arbitrale pe teritoriul României, așa încât condiţiile prevăzute de art. 413 alin. 1 pct. 1 Cod Proc. Civ. care reglementează suspendarea facultativă a cauzelor, nu sunt îndeplinite.

Apelanta-reclamantă a înţeles să se prevaleze de efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat atât a dispozitivului, cât şi a considerentelor sentinţei civile nr. .../14.03.2019 pronunţată de către Tribunalul Constanţa în dosarul nr. .../118/2019 prin care a fost instituit sechestrul asigurător asupra navei ....

Pârâta a invocat ca şi motiv de apel greșita soluţionare de către prima instanţa a excepţiei lipsei calității procesuale pasive invocata de către pârâta ....SA. Onorata Instanţa,......DMCC a solicitat respingerea acestui motiv de apel ca nefondat.

Toate considerentele primei instanţe referitoare la acest aspect sunt legale şi temeinice. Pe lângă această motivare a primei instanţe cu privire la soluţia data excepţiei lipsei calității procesuale pasive, a mai arătat:

Fata de susţinerile din apelul apelantei Palamali Co. Ltd.cât şi al ....SA, cu titlu prealabil, a redat considerentele încheierii nr. ...din 20.09.2019 pronunțată de către Tribunalul Constanţa în dosarul nr. ...118/2019/a2, care a rămas definitivă prin neapelate.

Aceste considerente ale instanţei care a dispus ridicarea sechestrului, prin care se arată ca documentul depus de către pârâta.... Ltd. este o scrisoare de garanţie bancară, se bucura de efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat, iar documentul depus de debitorul ....LTD îndeplineşte exigentele instituite prin prevederile art. 2.321 Cod civil, ce reglementează scrisoarea de garanţie.

Susţinerea apelantelor în sensul că ...SA nu a fost parte în litigiul arbitral în urma căruia au fost pronunţate cele doua hotărâri arbitrale a căror recunoaştere se solicită prin prezenta cerere, iar pentru acest motiv aceasta nu poate deţine calitate procesuala pasiva în prezenta cauza, este total neîntemeiată, având în vedere art. 1126 alin. 1 Cod Proc. Civ.

Astfel, în cazul de faţă ...DMCC a solicitat recunoaşterea hotărârilor arbitrale în contradictoriu cu emitentul ...SA în vederea îndeplinirii unei condiţii formale prevăzută în Scrisoarea de garanţie nr.....08.2019 pentru eliberarea sumelor de bani către ...DMCC.

Susţinerea apelantelor în sensul că Scrisoarea de garanţie nr....08.2019 emisa de către pârâta ...SA nu reprezintă în fapt o scrisoare de garanţie ci o adresă emisă de către pârâta ...SA, iar astfel între şi pârâta ...SA nu a luat naştere un nou raport juridic independent de raportul juridic din ...DMCC şi pârâta ...Ltd. este total neîntemeiată.

A arătat că în considerentele încheierii nr. ..din 20.09.2019 pronunțată de către Tribunalul Constanta în dosarul nr. .../118/2019/a2. care a rămas definitiva prin neapelare, s-au reținut următoarele: “documentul depus de debitorul ...LTD îndeplineşte exigenţele instituite prin prevederile art. 2.321 Cod civil, ce reglementează scrisoarea de garanţie”.

Astfel, ....DMCC a înţeles că invoce  efectul pozitiv al autoritarii de lucru judecat ce vizează considerentele şi dispozitivul acestei hotărâri unde s-a reținut în mod clar faptul ca înscrisul depus în vederea ridicării sechestrului asigurător este o veritabila Scrisoare de garanţie bancară guvernată de dispoziţiile art. 2321 Cod Civil.

Afirmaţia apelantelor în sensul că nu aceasta s-a obligat să acopere prejudiciul constatat printr-o hotărâre definitivă şi executorie pe teritoriul României, ci pârâta Palamali Co. Ltd., este total neîntemeiată, fiind contrazisă de însuși conţinutul acestei scrisori de garanţie.

Apelanta a mai invocat că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Convenţia de la New York din 10 iunie 1958 pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, din Codul de Procedură Civilă şi din Codul Civil pentru recunoaşterea pe teritoriul României a Hotărârii Arbitrale din data de 24.10.2019, respectiv a Hotărârii Arbitrale privind Costurile din data de 28.11.2019, ambele pronunţate în conformitate cu Termenii Asociaţiei de Arbitraj Maritim din ... (LMAA 2017), având în vedere ca nu a existat o convenţie de arbitraj între pârți.

Cu titlu prealabil, a arătat că apelanta a invocat atât pe parcursul judecății în fond a cauzei, cât şi prin prezentul apel, o serie de aspecte şi apărări care țin de fondul litigiului arbitral dintre pârți ce a avut ca rezultat pronunţarea Hotărârii Arbitrale din data de 24.10.2019, respectiv a Hotărârii Arbitrale privind Costurile din data de 28.11.2019. Toate aceste apărări sunt inadmisibile, având în vedere dispoziţiile art. 1133 Cod Procedura Civilă.

A susţinut că considerentele sentinţei atacate sunt legale şi temeinice. Pe lângă motivarea primei instanţe, a mai arătat că ....DMCC a ataşat la dosarul cauzei, în conformitate cu Art. IV pct. 1 raportat Ia Art. II din Convenţia de la New York din 10 iunie 1958 pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, traducerea legalizata a Termenilor şi Condiţiilor Generale ale subscrisei unde la Art. 19 - #### aplicabilă şi Jurisdicţie este cuprinsă clauza compromisorie prin care părţile au supus orice diferend către Arbitrajul de la .... de către un arbitru unic în conformitate cu Regulile LMAA 2017.

Aceşti termeni şi condiţii generale ai apelantei au fost acceptate în mod nemijlocit de către pârâta prin acceptarea confirmării de livrare a bunkerului unde se menţionează în mod clar ca aceasta livrare va fi guvernată de Termenii şi Condiţiile Generale al ....DMCC, a facturii privind preţul acestui produs, precum şi prin semnarea şi aplicarea ştampilei navei asupra notelor de livrare a combustibilului.

Pârâta Palmali Co. Ltd. a susţinut în fapt că nu a avut un raport contractual cu ....DMCC, că nu a comandat această livrare a combustibilului şi că nu a luat parte la negocierea preţului combustibilului. Astfel, sunt relevante şi considerentele sentinţei comerciale nr. .../23.04.2003 pronunțată de către Tribunalul Bucureşti în dosarul nr...., unde s-a reținut că prin confirmarea primirii la bordul navei a combustibilului marin livrat, fără niciun amendament, a fost însușit contractul, ce îmbrăcă forma facturii, precum şi termenii şi condiţiile generale impuse de reclamanta. Cu alte cuvinte, s-a achiesat şi în ceea ce priveşte legea aplicabila care, în aceste condiţii este cea engleză.

Totodată, şi prin sentinţa civilă nr. .../14.03.2019 pronunțată de către Tribunalul Constanta în dosarul nr. .../118/2019 prin care a fost instituit sechestrul asigurător asupra navei...., s-a reținut că ....DMCC deţine o creanţă constatată în scris şi exigibilă ce reiese din Termenii şi Condiţiile Generale de vânzare pentru livrarea de combustibili marini, confirmări de comanda, facturi fiscale emise de către ....DMCC. Aceasta sentinţă a rămas definitiva prin neapelare de către pârâta, așa încât aceste considerente se bucura de autoritate de lucru judecat.

Totodată, a învederat că pârâta Palmali Co. Ltd. nu a atacat aceste hotărâri arbitrale, ele devenind astfel definitive şi executorii. Astfel, pârâta încearcă sa readucă în discuţie unele elemente prevăzute în hotărârile arbitrale, ceea ce este inadmisibil raportat la art. 1133 Cod Proc. Civ..

Apelanta a adus în discuţie în cuprinsul apelului şi unele aspecte privind legea aplicabilă fondului litigiului de către arbitru. Tot prin raportare la art. 1133 Cod Proc. Civ, pârâta Palmali a invocat aceste apărări în fata arbitrului şi de asemenea putea exercita căile legale de atac împotriva hotărârilor arbitrale, fără a putea reitera aceste apărări ce țin de fondul cauzei în cererea de recunoaştere a hotărârilor arbitrale.

Astfel, pârâta Palmali. Co. Ltd. a formulat toate apărările pe care le-a considerat necesare în faţa arbitrului, acestea fiind analizate în condiţii de contradictorialitate. Mai mult decât atât, trebuie să se observe că ....DMCC a fost de acord cu numirea arbitrului propus de către reprezentanţii paratei Palmali, așa încât reiterarea aspectelor ce țin de fondul cauzei de către pârâta la acest moment este inadmisibila.

Pârâta a invocat ca şi motiv de apel faptul ca s-ar afla într-o stare de insolvenţă pe care pretinde că i-a adus-o la cunoștință încă de la început şi pentru acest motiv litigiul nu ar mai fi putut fi arbitrabil, iar hotărârile arbitrale contravin ordinii publice, fiind în contradicţie cu art. V alin. 2 lit. b din Convenţia de la New York, respectiv art. 1125 Cod proc. civ..

A arătat, astfel, că a fost respinsă ca neîntemeiată cererea pârâtei de recunoaştere pe teritoriul României a hotărârii arbitrale din data de 12.11.2018 pronunţată de Curtea de Arbitraj de Stat a Regiunii Rostov, ...prin sentinţa civilă nr. .../04.07.2019 pronunțată de către Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. ...3/2019.

Pe cale de consecinţă, susţinerile apelantei-pârâte prin care aceasta arată că s-ar afla în stare de insolvenţă sunt neîntemeiate, câtă vreme instanţa din ... a respins cererea de recunoaştere a procedurii insolventei.

Orice aspecte privind dispoziţiile legii engleze şi/sau ale legii din SUA, precum şi efectele unei hotărâri de deschidere a procedurii insolvenţei pronunțată în ... asupra procedurii arbitrale au fost invocate de către pârâta Palmali Co. Ltd. în arbitrajul din..., fiind analizate de către arbitrul unic numit de către părți, fără a putea fi readuse în discuţie în prezenta cerere de recunoaştere a hotărârilor arbitrale străine.

Totodată, aspectul că litigiul era sau nu arbitrabil în condiţiile presupusei deschidere a procedurii insolventei împotriva paratei Palmali Co. Ltd. a fost deja tranşat de către arbitru în procedura arbitrală, fără ca acest aspect să poată fi invocat în prezenta procedură de recunoaştere a hotărârilor arbitrale.

Mai mult decât atât, starea de insolvenţă a debitoarei nu ţine de condiţia arbitrabilității litigiului prevăzută de art. 1112 Cod Proc. Civ.. cum în mod erona a susţinut pârâta Palmali,  prezentul litigiu având o natură comercială şi rezidă din neexecutarea obligaţiilor asumate de către pârâta constând în plata preţului combustibilului livrat.

Regulamentul UE nr. 848/2015 privind procedura insolvenţei este inaplicabil unei proceduri de insolvenţă deschisă într-un stat nemembru, respectiv....  Titlul III al Legii nr. 85/2014 unde au fost asimilate prevederile Legii Model UNCITRAL 1997 creează doar cadrul legal pentru recunoaşterea unei proceduri de insolvenţă deschisă în străinătate, însă în cazul de faţă s-a respins ca neîntemeiată procedura de insolvenţă străină a cărei recunoaştere s-a solicitat pe teritoriul României.

În drept, au fost invocate dispoziţiilor art. 205 Cod Proc. Civ..

 

Intimata-pârâtă ....DMCC a formulat întâmpinare la apelul formulat de apelanta-pârâtă ....SA, prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei civile.

În motivare, a arătat că pârâta ...SA a invocat ca şi motiv de apel greșita soluţionare de către prima instanţa a excepţiei lipsei calității procesuale pasive. A solicitat respingerea acestui motiv de apel ca nefondat.

A considerat că această excepţie a fost soluţionată în mod temeinic şi legal de către prima instanţă în sensul respingerii sale ca neîntemeiată.

Susţinerea apelantelor în sensul că ...SA nu a fost parte în litigiul arbitral în urma căruia au fost pronunţate cele doua hotărâri arbitrale a căror recunoaştere se solicită prin prezenta cerere, iar pentru acest motiv aceasta nu poate deţine calitate procesuala pasiva în prezenta cauza, este total neîntemeiată, având în vedere art. 1126 alin. 1 Cod Proc. Civ.

Astfel, în cazul de faţă s-a aflat în situaţia atipică în care solicită recunoaşterea hotărârilor arbitrale în contradictoriu cu emitentul ....SA în vederea îndeplinirii unei condiţii formale prevăzută în Scrisoarea de garanţie nr.....08.2019 pentru eliberarea sumelor de bani către ....DMCC, respectiv prezentarea în original a unei hotărâri de recunoaştere pe teritoriul României a efectelor hotărârii definitive şi executorii pronunțată în dosarul având ca obiect litigiul de fond dintre părți şi aflat pe rolul Arbitrajului Maritim Comercial din ######.

Prin Scrisoarea de garanţie bancară nr. 1080189 emisă la data de 28.08.2019 de către .... SA, prin Sucursala Constanţa, au fost garantate de către emitent orice sume reprezentând prejudicii statuate printr-o hotărâre arbitrală definitivă şi executorie pe teritoriul României împotriva societăţii ,,,LTD., ...în dosarul având ca obiect litigiul de fond dintre părți aflat pe rolul Arbitrajului Maritim Comercial în conformitate cu Termenii Asociaţiei de Arbitraj Maritim din .... (2017), în contradictoriu cu care a fost pronunțată hotărârea judecătoreasca privind sechestrarea navei, în limita a 180.000 USD.

În considerentele încheierii nr. ...din 20.09.2019 pronunțate de către Tribunalul Constanta în dosarul nr. .../118/2019/a2, care a rămas definitivă prin neapelare, s-au reținut următoarele: “documentul depus de debitorul ....LTD îndeplineşte exigenţele instituite prin prevederile art. 2.321 Cod civil, ce reglementează scrisoarea de garanţie”.

Astfel, a invocat efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat ce vizează considerentele şi dispozitivul acestei hotărâri unde s-a reținut în mod clar faptul ca înscrisul depus în vederea ridicării sechestrului asigurător este o veritabila Scrisoare de garanţie bancara guvernata de dispoziţiile art. 2321 Cod Civil.

Orice demers efectuat de către .....DMCC vizează raportul juridic născut ca urmare a emiterii scrisorii de garanţie bancară nr.....08.2019 şi are ca subiect pasiv pe emitentul ...SA, acesta fiind un raport juridic total distinct şi independent fata de raportul juridic avut cu pârâta Palmali Co. Ltd..

Afirmaţia apelantei în sensul că nu aceasta s-a obligat să acopere prejudiciul constatat printr-o hotărâre definitivă şi executorie pe teritoriul României, ci pârâta Palamali Co. Ltd., este total greșită şi neîntemeiată, fiind contrazisă de însuși conţinutul acestei scrisori de garanţie.

Pe cale de consecinţă, a rezultat faptul ca pârâta ....SA s-a obligat sa acopere prejudiciul constatat printr-o hotărâre arbitrală definitivă şi executorie pe teritoriul României, așa încât orice susţineri contrare ale acesteia sunt neîntemeiate.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 205 Cod proc. civ..

În probaţiune, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

 

Intimata-pârâtă ....DMCC a formulat întâmpinare la apelul formulat de apelanta-intervenientă ....RUSSIA,  prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei civile.

În motivare, a arătat că intervenienta a invocat ca şi motiv de apel greșita soluţionare de către prima instanţă a excepţiei lipsei calității procesuale pasive invocate de către pârâta ...SA. A solicitat respingerea acestui motiv de apel ca nefondat.

A considerat că această excepţie a fost soluţionată în mod temeinic şi legal de către prima instanţă în sensul respingerii sale ca neîntemeiată.

A arătat că în considerentele încheierii nr. ...din 20.09.2019 pronunțată de către Tribunalul Constanta în dosarul nr. .../118/2019/a2. care a rămas definitiva prin neapelare, s-au reținut următoarele: “documentul depus de debitorul ....LTD îndeplineşte exigenţele instituite prin prevederile art. 2.321 Cod civil, ce reglementează scrisoarea de garanţie”.

Astfel, ....DMCC a înţeles că invoce  efectul pozitiv al autoritarii de lucru judecat ce vizează considerentele şi dispozitivul acestei hotărâri unde s-a reținut în mod clar faptul ca înscrisul depus în vederea ridicării sechestrului asigurător este o veritabila Scrisoare de garanţie bancară guvernată de dispoziţiile art. 2321 Cod Civil.

Susţinerea apelantei în sensul că ....SA nu a fost parte în litigiul arbitral în urma căruia au fost pronunţate cele două hotărâri arbitrale a căror recunoaştere se solicită prin prezenta cerere, iar pentru acest motiv aceasta nu poate deţine calitate procesuală pasivă în prezenta cauză, este total neîntemeiată, prin raportare la art. 1126 alin. 1 Cod proc.civ.

Astfel, în cazul de faţă se află în situaţia atipică în care solicită recunoaşterea hotărârilor arbitrale în contradictoriu cu emitentul ...SA în vederea îndeplinirii unei condiţii formale prevăzută în Scrisoarea de garanţie nr. ...08.2019 pentru eliberarea sumelor de bani către ....DMCC, respectiv prezentarea în original a unei hotărâri de recunoaştere pe teritoriul României a efectelor hotărârii definitive şi executorii pronunțate în dosarul având ca obiect litigiul de fond dintre părți şi aflat pe rolul Arbitrajului Maritim Comercial din....

Pe cale de consecinţă, având în vedere situaţia de faţă, s-a prevalat de noul raport juridic ce a luat naştere prin emiterea Scrisorii de garanţie nr...08.2019 şi având în vedere că hotărârile arbitrale a căror recunoaştere se solicita sunt opuse subiectului pasiv al raportului juridic, respectiv emitentului ...SA, a considerat că aceasta deţine calitate procesuală pasivă în prezenta cauză.

Prin Scrisoarea de garanţie bancară nr. ...emisă la data de 28.08.2019 de către ...SA, prin Sucursala Constanţa, au fost garantate de către emitent orice sume reprezentând prejudicii statuate printr-o hotărâre arbitrală definitiv şi executorie pe teritoriul României împotriva societăţii..... LTD., cu sediul social în Office 602, Prospekt Budyonnovskiy 2, Rostov pe..., 344007, Federaţia ####, în dosarul având ca obiect litigiul de fond dintre părţi aflat pe rolul Arbitrajului Maritim Comercial în conformitate cu Termenii Asociaţiei de Arbitraj Maritim din ...(2017), în contradictoriu cu care a fost pronunțată hotărârea judecătorească privind sechestrarea navei, în limita a 180.000 USD.

Totodată, emitentul ...SA, s-a obligat să elibereze ....DMCC sumele respective în urma prezentării unor  documente: printre care şi prezentarea în original a unei hotărâri definitive de recunoaştere pe teritoriul României a efectelor hotărârii definitive şi executorii pronunțate în dosarul având ca obiect litigiul de fond dintre părţi şi aflat pe rolul Arbitrajului Maritim Comercial ....menţionat la lit. a) de mai sus.

În considerentele încheierii nr. ...din 20.09.2019 pronunțată de către Tribunalul Constanţa în dosarul nr. .../118/2019/a2, care a rămas definitivă prin neapelare, s-au reținut următoarele: “documentul depus de debitorul ....LTD îndeplineşte exigentele instituite prin prevederile art. 2.321 Cod civil, ce reglementează scrisoarea de garanţie”.

Astfel, a invocat efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat ce vizează considerentele şi dispozitivul acestei hotărâri unde s-a reținut în mod clar faptul cp înscrisul depus în vederea ridicării sechestrului asigurător este o veritabilă Scrisoare de garanţie bancară guvernat de dispoziţiile art. 2321 Cod Civil.

Orice demers efectuat de către intimată vizează raportul juridic născut ca urmare a emiterii scrisorii de garanţie bancară nr.....08.2019 şi are ca subiect pasiv pe emitentul ...SA, acesta fiind un raport juridic total distinct şi independent faţă de raportul juridic avut cu pârâta Palmali Co. Ltd.

Pe cale de consecinţă, că pârâta ...SA s-a obligat să acopere prejudiciul constatat printr-o hotărâre arbitrală definitivă şi executorie pe teritoriul României, așa încât orice susţineri contrare ale acesteia sunt neîntemeiate.

Apelanta a invocat ca şi motiv de apel faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Convenţia de la New York din 10 iunie 1958 pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, din Codul de Procedura Civila şi din Codul Civil pentru recunoaşterea pe teritoriul României a Hotărârii Arbitrale din data de 24.10.2019, respectiv a Hotărârii Arbitrale privind Costurile din data de 28.11.2019, având în vedere că nu a existat o convenţie de arbitraj între părţi.

Cu titlu prealabil, apelanta a invocat atât pe parcursul judecății în fond a cauzei, cât şi prin prezentul apel, o serie de aspecte şi apărări care țin de fondul litigiului arbitraj dintre părți ce a avut ca rezultat pronunţarea Hotărârii Arbitrale din data de 24.10.2019, respectiv a Hotărârii Arbitrale privind Costurile din data de 28.11.2019. Toate aceste apărări sunt inadmisibile, având în vedere dispoziţiile art. 1133 Cod Procedura Civila.

A ataşat la dosarul cauzei, în conformitate cu Art. IV pct. 1 raportat la Art. II din Convenţia de la New York din 10 iunie 1958 pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, traducerea legalizată a Termenilor şi Condiţiilor Generale ale intimatei unde la Art. 19 - aplicabilă şi Jurisdicţie este cuprinsă clauza compromisorie prin care părţile au supus orice diferend către Arbitrajul de la .... de către un arbitru unic în conformitate cu Regulile LMAA 2017.

Aceşti termeni şi condiţii generale au fost acceptate în mod nemijlocit de către pârâtă prin acceptarea confirmării de livrare a bunkerului unde se menţionează în mod clar ca aceasta livrare va fi guvernata de Termenii şi Condiţiile Generale al ....DMCC, a facturii privind preţul acestui produs, precum şi prin semnarea şi aplicarea ştampilei navei asupra notelor de livrare a combustibilului.

A susţinut că sunt relevante şi considerentele sentinţei comerciale nr. .../23.04.2003 pronunțate de către Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. ...unde s-a reținut că prin confirmarea primirii la bordul navei a combustibilului marin livrat, fără nici un amendament, instanţa apreciază că a fost însușit contractul, ce îmbracă forma facturii, precum şi termenii şi condiţiile generale impuse de reclamanta.

Totodată, şi prin sentinţa civilă nr. ...14.03.2019 pronunțată de către Tribunalul Constanţa în dosarul nr. .../118/2019 prin care a fost instituit sechestrul asigurător asupra navei ....s-a reținut că deţine o creanţă constatată în scris şi exigibila ce reiese din Termenii şi Condiţiile Generale de vânzare pentru livrarea de combustibili marini, confirmări de comandă, facturi fiscale emise de către ....DMCC. Această sentinţă a rămas definitivă prin neapelare de către pârâtă, așa încât aceste considerente se bucură de autoritate de lucru judecat.

Mai mult decât atât, însuși arbitrul desemnat a tranşat deja problema valabilității convenţiei arbitrale prin hotărârile arbitrale pronunţate şi a constatat că este competent în a soluţiona acest diferend, așa încât nu se poate considera că aceasta convenţie arbitrală nu ar fi fost încheiată în mod valabil.

Totodată, pârâta ...Ltd. nu a atacat aceste hotărâri arbitrale, ele devenind astfel definitive şi executorii. Astfel, aducerea în discuţie a unor aspecte prevăzute şi tranşate în hotărârile arbitrale, este inadmisibil raportat la art. 1133 Cod proc.civ., aceste apărări putând fi formulate într-o eventuală cale de atac exercitată împotriva hotărârilor arbitrale.

Apelanta a invocat ca şi motiv de apel faptul că pârâta ....Ltd. s-ar afla într-o stare de insolvenţă pe care pretinde că i-a adus-o la cunoștință încă de la început şi pentru acest motiv litigiul nu ar mai fi putut fi arbitrabil, iar hotărârile arbitrale contravin ordinii publice, fiind în contradicţie cu art. V alin. 2 lit. b din Convenţia de la New York, respectiv art. 1125 Cod Proc. Civ..

Prin sentinţa civilă nr. .../04.07.2019 pronunțată de către Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. .../3/2019 (aflată la dosarul cauzei) s-a respins ca neîntemeiată cererea pârâtei de recunoaştere pe teritoriul României a Hotărârii Arbitrale din data de 12.11.2018 pronunțată de Curtea de Arbitraj de Stat a regiunii Rostov, ....de deschidere a procedurii insolvenţei. Pe cale de consecinţa, susţinerile pârâtei prin care aceasta arată că s-ar afla în stare de insolvenţă sunt neîntemeiate, câtă vreme instanţa din .... a respins cererea de recunoaştere a procedurii insolvenţei.

Reclamanta face unele aprecieri cu privire la dispoziţiile falimentului prevăzute pe de-o parte de legea engleză, iar pe de altă parte cu privire la dispoziţiile legii din SUA însă orice aspecte privind dispoziţiile legii engleze şi/sau ale legii din SUA, precum şi efectele unei hotărâri de deschidere a procedurii insolvenţei pronunțate în ... asupra procedurii arbitrale au fost invocate de către pârâta.... Ltd. în arbitrajul din..., fiind analizate de către arbitrul unic numit de către părți, fără a putea fi readuse în discuţie în prezenta cerere de recunoaştere a hotărârilor arbitrale străine.

Totodată, aspectul că litigiul era sau nu arbitrabil în condiţiile presupusei deschideri a procedurii insolvenţei împotriva pârâtei ....Ltd. a fost deja tranşat de către arbitru în procedura arbitrală, fără ca acest aspect să poată fi invocat în prezenta procedură de recunoaştere a hotărârilor arbitrale.

Mai mult decât atât, starea de insolvenţă a debitoarei nu ţine de condiţia arbitrabilităţii litigiului prevăzută de art. 1112 Cod proc.civ.  Regulamentul UE nr. 848/2015 privind procedura insolvenţei este inaplicabil unei proceduri de insolvenţă deschisă într-un stat nemembru, respectiv....

Pe cale de consecinţă, nu se poate considera că hotărârea arbitrală încalcă ordinea publică, sub aspectul invocat de către pârâtă, având în vedere că a respectat întru totul sentinţa civilă nr. .../04.07.2019 pronunțată de către Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. .../3/2019 prin care s-a respins ca neîntemeiată cererea pârâtei de recunoaştere pe teritoriul României a Hotărârii Arbitrale din data de 12.11.2018, şi totodată hotărârile arbitrale a căror recunoaştere se solicită nu încalcă în vreun fel această sentinţă a instanţei.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 205 Cod proc. civ..

În probaţiune, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Prin încheierea din data de 03.02.2021 pronunţată în cauză de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a, instanţa a dispus suspendarea cererilor de apel, în temeiul art.292 alin.1 lit.a din Legea nr.85/2014.

Prin decizia nr.... /05.10.2021 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia a II-a, instanţa a admis recursul declarat de recurenta – reclamantă ....DMCC, a casat încheierea de şedinţă din data de 03.02.2021 şi a fost trimisă cauza aceleiaşi instanţe pentru continuarea judecăţii.

 

Analizând sentinţa civilă apelată prin prisma motivelor de apel și a prevederilor art. 480 C. proc. civ., Curtea reţine următoarele:

Prin cererea introductivă reclamanta ....DMCC i-a chemat în judecată pe pârâţii  ...LTD şi ...SA solicitând instanţei recunoaşterea pe teritoriul României a Hotărârii Arbitrale din data de 24.10.2019, respectiv a Hotărârii Arbitrale privind Costurile din data de 28.11.2019, ambele pronunţate în cadrul Curţii de Arbitraj Maritim Comercial din ....în conformitate cu Termenii Asociaţiei de Arbitraj Maritim din....

Aceasta a justificat cererea prin necesitatea întrunirii unei condiţii formale în vederea executării înscrisului intitulat scrisoare de garanţie nr......08.2019 emisă de către .... SA, prin care au fost garantate de către bancă orice sume reprezentând prejudicii statuate printr-o hotărâre arbitrală definitivă şi executorie pe teritoriul României, împotriva societăţii ....Co. LTD, în dosarul având ca obiect litigiul în fond dintre părţi aflat pe rolul Arbitrajului Maritim Comercial, societate în contradictoriu cu care a fost pronunţată hotărârea judecătorească privind sechestrul navei, în limita a ....USD. Ca urmare a emiterii acestui înscris denumit de reclamantă scrisoare de garanţie bancară, a fost ridicat sechestrul asigurător instituit asupra navei.....

Față de admiterea cererii de recunoaștere a hotărârilor arbitrale, în cauză au fost formulate trei cereri de apel, de către apelantul-intervenient ....RUSSIA şi de apelanţii-pârâţi ....LTD şi .....SA – aceştia formulând, într-o mare măsură critici comune faţă de sentinţa apelată, motiv pentru care Curtea va face o analiză comună, răspunzând tuturor aspectelor esenţiale invocate.

Un prim motiv de apel ce se regăseşte invocat în toate cererile de apel vizează greşita respingere de către prima instanţă a excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a Băncii .... susţinându-se, în esenţă, că adresa trimisă de către bancă instanţei nu reprezintă o scrisoare de granţie – ci un contract de depozit bancar încheiat între apelanta ...LTD şi bancă, precum şi faptul că banca este un terţ faţă de hotărârile arbitrale a căror recunoaştere se solicită, instanţa aplicând greşit dispoziţiile legale referitoare la cadrul procesual al acţiunilor privind recunoaşterea hotărârilor arbitrale străine pe teritoriul României.

Curtea reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 1126 alin. 1 Cod proc. civ., „solicitarea de recunoaştere şi executare a hotărârii arbitrale străine se prezintă printr-o cerere adresată tribunalului în circumscripţia căruia se află domiciliul sau, după caz, sediul celui căruia i se opune respectiva hotărâre arbitrală.” Din interpretarea acestei dispoziţii legale reiese că poate avea calitate procesual pasivă într-o acţiune privind recunoaşterea unei hotărâri arbitrale străine şi o terţă persoană faţă de părţile din litigiul arbitral, dar căreia să i se opună respectiva hotărâre arbitrală.

Or, din adresa emisă de către bancă instanţei, dar şi din documentul dedus judecăţii reiese fără echivoc că tocmai apelanta-pârâtă ....SA s-a obligat să elibereze creditoarei  ...DMCC sumele din contul garanţiei, la cererea acesteia, sub condiţia prezentării de către aceasta a documentelor constând în hotărâre definitivă şi executorie în original împotriva ....LTD în dosarul aflat pe rolul Arbitrajului Maritim Comercial din ... prin care aceasta din urmă va fi obligată să plătească creditoarei ....DMCC prejudiciul constând în neplata facturilor nr......., în limita valorii prejudiciului cert stabilit în cauza arbitrală, precum şi hotărârea definitivă de recunoaştere pe teritoriul României a efectelor hotărârii arbitrale definitive şi executorii pronunţată în litigiul în fond.

Aşadar, contrar susţinerilor apelanţilor, tocmai condiţia formală instituită de bancă, a prezentării de către intimata-reclamantă a acestei hotărâri definitive de recunoaştere a hotărârilor arbitrale ce fac obiectul cauzei, în vederea eliberării sumei din contul garanţiei determină şi justifică calitatea procesual pasivă a băncii.

Referitor la calificarea acestei garanţii, Curtea reţine că nu se impune dezlegarea în cauză a acestei chestiuni litigioase, astfel cum rezultă din considerentele deciziei nr.... /05.10.2021 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia a II-a, prin care instanţa a admis recursul declarat de recurenta – reclamantă ....DMCC, a casat încheierea de şedinţă din data de 03.02.2021 şi a fost trimisă cauza aceleiaşi instanţe pentru continuarea judecăţii. S-a apreciat că demersul reclamantei în cauză nu poate fi considerat o acţiune vizând bunuri, drepturi şi obligaţii ale debitorului, conform art.292 alin.1 din Legea nr.85/2014, ci reprezintă o formalitate prealabilă unei asemenea acţiuni. Totodată a apreciat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie că tranşarea chestiunii litigioase dacă înscrisul emis de ....reprezintă o scrisoare de garanţie bancară sau un depozit de garanţie ar prezenta o relevanţă deosebită numai în ipoteza formulării unei acţiuni privind obligarea pârâtei ....la eliberarea sumelor din contul de garanţie, iar nu şi în prezenta cauză.

Totodată, reţine Curtea că nu prezintă relevanţă în prezenta cauză faptul că apelantul-pârât ....SA nu a fost parte în litigiul arbitral. Întrucât ceea ce se urmăreşte prin prezenta acţiune în recunoaşterea hotărârilor arbitrale este îndeplinirea condiţiilor impuse de către bancă pentru executarea înscrisului intitulat Scrisoare de garanţie, Curtea reţine, în acord cu prima instanţă, că apelantul-pârât ....SA îndeplineşte condiţiile pentru a fi subiect procesual pasiv în prezenta cauză, în conformitate cu art. 1126 Cod proc. civ., pentru asigurarea opozabilităţii hotărârii faţă de acesta.

Un al doilea motiv de apel comun tuturor cererilor de apel formulate în cauză vizează încălcarea de către prima instanţă a dispoziţiilor prevăzute în art. II, art. IV şi art. V din Convenţia de la New York din 1958 precum şi cele ale art. 1128 şi art. 1129 din Cod proc. civ.

Cu titlu prealabil, Curtea reţine că în dezlegarea cauzei privind recunoaşterea unei hotărâri aribtrale străine, instanţa nu poate examina hotărârea arbitrală pe fondul diferendului, limită impusă de dispoziţiile art. 1133 Cod proc. civ.

Primul aspect invocat priveşte lipsa unei convenţii arbitrale valabil încheiate între părţi, ceea ce ar determina refuzul recunoaşterii Hotărârii arbitrale din data de 24.10.2019, respectiv a Hotărârii Arbitrale privind Costurile din data de 28.11.2019.

Contrar susţinerilor apelanţilor, Curtea reţine că prin art. 19 inclus în Termenii şi Condiţiile Generale de vânzare pentru livrare de combustibili marini este cuprinsă clauza arbitrală conform căreia orice diferend între părţi va fi supus Arbitrajului de la ###### de către un arbitru unic în conformitate cu Regulile LMAA 2017.

Întrucât apelantul-pârât ...LTD a intrat în aceste raporturi contractuale prin acceptarea confirmărilor de comandă a bunkerului, existente la filele 72, 82, 91 şi 100 vol. I în dosarul primei instanţe, care conţin în mod expres menţiunea că Termenii şi Condiţiile intimatei-reclamante (GTCS) disponibile pe site-ul acesteia din urmă se vor aplica acestui contract, prima instanţă în mod corect a reţinut că este fără echivoc manifestarea voinţei societăţii ....LTD în sensul acceptării tuturor clauzelor incluse în aceşti termeni şi aceste condiţii, aşadar inclusiv a clauzei arbitrală de la art. 19.

Oricum, Curtea reţine că apelantul-pârât ....LTD nu a depus la dosar înscrisuri din care să rezulte că ar fi ridicat obiecţii cu privire la vreo clauză inclusă în Termenii şi Condiţiile intimatei-reclamante, respectiv cu privire în mod expres la clauza arbitrală, acceptarea fiind astfel una fără obiecţiuni.

De altfel, această concluzie se deduce şi din reţinerea cu putere de lucru judecat a considerentelor din Sentinţa civilă nr. .../14.03.2019 rămasă definitivă prin neapelare pronunţată în dosarul nr. ...118/2019 în contradictoriu cu apelantul-pârât ....LTD de către Tribunalul Constanţa, în sensul că intimata-reclamantă deţine o creanţă certă şi exigibilă ce reiese din Termenii şi Condiţiile Generale de vânzare pentru livrare de combustibili marini, confirmări de comandă şi facturi fiscale emise de aceasta.

Susţinerea în cadrul acestui demers judiciar a împrejurării potrivit căreia în confirmările de comandă apare societatea ....Company Limited şi nu apelantul-pârât ....LTD nu poate conduce la concluzia neacceptării raportului juridic dintre aceasta din urmă şi intimata-reclamantă şi a Termenilor şi Condiţiilor Generale care reglementează clauza arbitrală şi legea aplicabilă. O analiză suplimentară în acest sens presupune antamarea unor aspecte de fond, aspecte ce nu este permis în prezenta procedură, potrivit dispoziţiilor art. 1133 Cod proc. civ.

De altfel, validitatea Clauzei arbitrale a făcut obiectul analizei în detaliu de către arbitrul din cauza arbitrală, hotărârile pronunțate fiind definitive şi executorii, iar apelantul-pârât ....LTD nu a înţeles să formuleze nicio cale de atac împotriva acestora în acord cu dispozițiile procedurale aplicabile arbitrajului, în ciuda faptului că avea această posibilitate în cazul unor nemulţumiri cu privire la aspectele dezlegate de arbitru.

Astfel, contrar susţinerilor apelanţilor, în cauză nu se poate reţine încălcarea condiţiilor prevăzute de Art. IV pct. 1 raportat la Art. II Convenţia de la New York din 1958, şi nici ale art. 1129 lit. b Cod proc. civ., între părţi existând o clauză arbitrală valabilă.

Pentru identitate de raţiune, aceleaşi considerente sunt valabile şi cu privire la toate susţinerile invocate de apelantul-pârât ....LTD referitoare la legea aplicabilă şi greşita apreciere şi interpretare a validității clauzei arbitrale din perspectiva lex fori, respectiv a formei scrise ad validitatem.

Astfel, având în vedere reţinerea acceptării fără echivoc a Termenilor şi Condiţiilor Generale ale intimatei reclamante, Curtea reţine, în acord cu art. 1203 Cod civil, că dispoziţiile referitoare la clauza arbitrală şi legea aplicabilă raportului juridic, existente la art. 19, sunt valabile şi produc efecte între părţi.

În fine, ultimul motiv de apel vizează neîndeplinirea condiţiei privind arbitrabilitatea litigiului determinată de deschiderea procedurii insolvenţei faţă de apelantul-pârât ....LTD prin Hotărârea din data de 12.11.2018 pronunţată de Curtea de Arbitraj de Stat a regiunii Rostov, ...în dosarul nr. A53... rămasă definitivă la data de 16.03.2019, şi ulterior, irevocabilă. În susţinerea acestui motiv, apelanții au invocat încălcarea ordinii publice de drept internațional privat român, respectiv încălcarea art. 1125 Cod proc. civ., şi a dispoziţiilor aferente din Convenţia de la New York din 1958.

Hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de apelantul-pârât ....LTD a fost recunoscută definitiv, într-adevăr, pe teritoriul României, prin Decizia civilă nr. ...../17.12.2020 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti.

Cu toate acestea, apelantul-pârât nu a depus dovezi din care să reiasă că diferendul ce a făcut obiectul hotărârilor arbitrale analizate în cauză nu este inclus în clauza arbitrală, cu toate că îi revenea sarcina probei conform art. 249 şi art. 1129 lit. e Cod proc. civ.

De altfel, motivul de refuz prevăzut de lit. e mai sus invocată se referă la natura/obiectul litigiului supus arbitrajului, nicidecum la situaţia juridică a uneia dintre părţi. Or, clauza arbitrală de la art. 19 din Termenii şi Condiţiile Generale ale intimatei-reclamante nu exclude de la regula arbitrajului un litigiu având natura şi obiectul celui din prezenta cauză.

Astfel, simpla afirmaţie a deschiderii procedurii insolvenţei faţă de acesta nu poate determina caracterul nearbitrabil al litigiului în lipsa unor probe certe.

În plus, determinarea caracterului arbitrabil al litigiului în raport de eventuala deschidere a procedurii insolvenţei faţă de apelanta-pârâtă intra în competenţa arbitrului şi trebuia invocată în faţa acestuia la momentul soluţionării cauzelor. Or, hotărârile pronunţate de acesta au dobândit caracter definitiv şi executoriu, iar o cale de atac împotriva acestor hotărâri nu a fost exercitată.

Astfel de apărări formulate sau reiterate în cadrul unei acţiuni ce priveşte strict recunoaşterea pe teritoriul României a unor hotărâri arbitrale deja definitive şi intrate în autoritate de lucru judecat, sunt aspecte ce depăşesc limitele învestirii în prezenta cauză şi nu pot face obiectul analizei instanţei, în sens contrar încălcându-se principiile fundamentale care guvernează procesul civil.

În acest sens, nu se poate reţine încălcarea dispoziţiilor Art. V pct. 1 lit. c din Convenţia de la New York din 1958 şi ale art. 1129 lit. e Cod proc. civ.

În concluzie, Curtea reţine că motivele de apel formulate de apelanţi în prezenta cauză sunt nefondate, hotărârea primei instanţe fiind una temeinică şi legală.

Apelanta-pârâtă ....LTD a formulat critici şi cu privire la respingerea cererii de intervenţie accesorie formulată de apelantul-intervenient .....RUSSIA, or, având în vedere soluţia de respingere a apărărilor şi criticilor formulate de către partea în favoarea căreia acesta a intervenit, Curtea reţine se impune menţinerea ca respinsă şi a cererii de intervenţie accesorie.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 480 alin. 1 Cod proc. civ., Curtea va respinge cele trei cereri de apel formulate în cauză ca nefondate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge cererile de apel formulate de apelantul-intervenient ...RUSSIA....şi de apelanţii-pârâţi .....LTD.... şi .....SA, ....împotriva sentinţei civile nr. ..../07.07.2020, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a Civilă, în dosarul nr. ....118/2020, în contradictoriu cu intimata-reclamanta .....DMCC, ....ca nefondate.

Definitivă.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 27.09.2023.

Preşedinte,                     Judecător,                                   Grefier,