Curtea de Apel Alba Iulia. 2023. Debitor – persoană fizică cu domiciliul actual în România și procedură de insolvență în Germania. Cererea unui creditor german de recunoaștere și valorificare în România a declarației sale de creanță înregistrată în procedura de insolvență din Germania. Art. 19 și 20 din Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență, interpretare, limite.
Curtea de Apel Alba Iulia. 2023. Debitor – persoană fizică cu domiciliul actual în România și procedură de insolvență în Germania. Cererea unui creditor german de recunoaștere și valorificare în România a declarației sale de creanță înregistrată în procedura de insolvență din Germania. Art. 19 și 20 din Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență, interpretare, limite.

 

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

SECTIA A II-A CIVILA

 

DECIZIA Nr. ###/2023

Şedinţa publică de la 05 ######### 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE: ##### ####### #######

Judecător: ##### ####### #####

Grefier: ####### #####

 

 

Pe rol se află soluţionarea apelului declarat de ####  Dentaltechnik împotriva sentinţei nr.###/2023 pronunţată de Tribunalul #####, în dosar nr.####/85/2022.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează următoarele:

s-a parcurs procedura de regularizare a cererii de apel;

cauza se află la primul termen de judecată;

s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă;

Instanţa, procedând, din oficiu, la verificarea competenţei, se constată competentă general, material și teritorial, să soluţioneze prezentul apel, raportat la dispoziţiile legale aplicabile.

Referitor la înscrisurile ataşate cererii de apel, instanţa constată că din evidenţele dosarului rezultă că acestea au fost comunicate intimatei, iar aceasta nu s-a opus încuviinţării lor.

De asemenea constată că intimata ###### ########-######, prin întâmpinarea formulată, a invocat excepţia netimbrării cererii de apel.

Referitor la această excepţie, instanţa constată că la dosarul cauzei există depus un ordin de plată privind suma de 100 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, achitată în numele apelantei de către avocat ####### #######, astfel că respinge excepţia netimbrării ca neîntemeiată.

Apreciind ca fiind utile soluţionării cauzei, Curtea încuviinţează pentru apelantă proba cu înscrisurile ataşate cererii de apel.

Ia act de faptul că intimata, deşi a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, nu a atașat înscrisuri noi la întâmpinare.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa declară închisă faza cercetării judecătoreşti şi reţine cauza spre soluţionare.

CURTEA DE APEL,

 

Asupra apelului de faţă constată:

La data de 29.12.2022, petenta #### Dentaltechnik, în contradictoriu cu intimata ######## ###### ##### - ######, a formulat și înaintat o cerere de recunoaștere a hotărârilor străine (exequator), prin care a solicitat Tribunalului #####:

1. Să pronunțe o hotărâre de recunoaștere a Creanței Declarate și recunoscută în întregime în dosarul nr. 1 IN 1367/17, eliberată în data de 18 ianuarie 2021, de către Judecătoria Mannheim, în procedura de insolvență privind patrimoniul d-nei Dr. ######## ###### ##### - ######, ca urmare a neachitării serviciilor dentare prestate în sumă totală de 6.605,02 euro;

2. în temeiul art. 223 alin. (3) coroborat cu art. 411 alin. (2) C. pr. civ., în caz de neprezentare a părților, a solicitat judecarea şi în lipsă.

În motivare, s-a arătat că petenta creditoare #### Dentaltehnik, reprezentată prin dl. #### ########, în calitate de tehnician dentar, urmare a prestării serviciilor dentare specifice către cabinetul debitoarei d-na dr. ######## ###### ##### - ######, a emis o serie de facturi fiscale, însumând o valoare totală de 6.605,02 euro.

Potrivit înscrisului intitulat ####### Declarată și recunoscută în întregime în dosarul nr. 1 IN 1367/17, eliberată în data de 18 ianuarie 2021 de către Judecătoria Mannheim în procedura de insolvență privind patrimoniul d-nei Dr. ######## ###### ##### - ######, se recunoaște atât cuantumul debitului restant, cât și posibilitatea valorificării prin procedura executării silite împotriva debitoarei ######## ###### ##### — ######. 

Apreciază că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de dispozițiile art. 1.095 și art. 1.094 din C. pr. Civ.

De asemenea, a învederat că din cuprinsul declarației de creanță emisă, rezultă că debitoarea ######## ###### ##### - ###### a avut cunoștință despre proces, fiind reprezentată de administratorul judiciar, avocat #### - ######## Homung, formulându-și toate apărările apreciate utile și relevante.

În drept, a invocat art. 1095 și urm. C. pr. civ.

 

Intimata ###### ########-###### a formulat întâmpinare, prin intermediul căreia a solicitat respingerea cererii formulate de #### Dentaltechnik, cu obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

Pe cale de excepție, a invocat în primul rând nulitatea cererii, pentru lipsa mențiunilor prevăzute la art. 194 lit. a) teza a Il-a C.pr.civ, respectiv codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice al petentei, nefâcându-se dovada că această firmă este în funcțiune și data de la care are capacitate de folosință, în sensul art. 205 C.civ.

A precizat intimata că petenta nu apare ca fiind înregistrată în evidențele Registrului Comerțului din ########.

În al doilea rând a invocat lipsa calității de reprezentant al dlui #### ########, tehnician dentar, întrucât cartea de identitate și cele două legitimații de meșteșugar nu fac dovada calității de reprezentant al petentei.

În al treilea rând a invocat puterea de lucru judecat a hotărârilor judecătorești pronunțate în dosar ####/85/2021, respectiv Sentința civilă nr. ######### pronunțată de Tribunalul ##### și Decizia civilă nr. ######### pronunțată de Curtea de Apel #### lulia, prin care instanțele au respins cererea formulată de o altă creditoare petentă ca fiind neîntemeiată, apreciind că un Extras din Tabelul Insolvenței emis de Judecătoria Mannheim în același dosar de insolvență nr. 1 IN 1367/17 nu se încadrează în noțiunea de „hotărâre”, prin prisma prevederilor Regulamentului (UE) nr, ######### privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor in materie civilă și comercială. Totodată, instanța de apel a statuat că "regulamentul UE nr. ######### nu este aplicabil în speță, dar acest aspect nu determină aplicabilitatea dispozițiilor din Codul de procedură civilă, în condițiile în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru recunoașterea unui astfel de înscris ".

Potrivit art. 430 alin. (1) C.pr.civ., hotărârea Judecătorească ce soluționează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra unei excepții procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunțare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranșată, iar potrivit art. 431 alin. (2) C.pr.civ., oricare dintre părți poate opune lucrul anterior judecat într- un alt litigiu, dacă are legătură cu soluționarea acestuia din urmă.

Pe fondul cauzei, a solicitat să se respingă cererea ca fiind neîntemeiată, cu obligarea petentei la plata cheltuielilor de judecată.

##### că potrivit prevederilor legale aplicabile în speță, cererea petentei este inadmisibilă.

Dispozițiile Titlului III - Eficacitatea hotărârilor străine din C.pr.civ., se aplică hotărârilor pronunțate în Statele membre ale Uniunii Europene, în măsura în care nu este aplicabil Regulamentul (UE) nr. ######### al Parlamentului ######## și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială.

Ori acest Regulament nu se aplică în ceea ce privește falimentele, procedurile privind lichidarea societăților insolvabile sau a altor persoane juridice, acordurile amiabile, concordatele sau procedurile similare.

Potrivit dispozițiilor art. 1094 C.pr.civ., termenul de hotărâri străine se referă la actele de jurisdicție contencioasă sau necontencioasă ale instanțelor judecătorești, cele notariale sau ale oricăror autorități competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene,

Petenta solicită recunoașterea unui extras din Tabelul de insolvență din dosarul nr. 1 IN 1367/17 și nu a hotărârii pronunțate în acest dosar.

De asemenea, a învederat că sunt incidente prevederile art. 1.096 alin. (2) Cod proc.civ, în sensul că reclamanta nu a făcut dovada citării sale în timp util și comunicării actului de sesizare pentru a-i da posibilitatea să formuleze apărări. Nu a participat la judecarea cauzei în care a fost pronunțată hotărârea Judecătoriei Mannheim, fiindu-i astfel încălcat dreptul la apărare. Potrivit art. 1097 alin. (1) lit. f) C.pr.civ. recunoașterea hotărârii străine poate fi refuzată dacă a fost încălcat dreptul la apărare.

Mai mult decât atât, petenta depune înscrisuri din care rezultă că adresa sa care apare în actele instanței din ######## este incompletă și nu i s-a comunicat niciun act de procedură în cadrul dosarului susmenționat.

Nu sunt îndeplinite nici cerințele prevăzute de art. 1.100 alin. 1 C.pr.civ, la cererea depusă de petentă lipsind: copia hotărârii străine; dovada caracterului definitiv al acesteia; copia dovezii de înmânare a citației și a actului de sesizare, comunicate părții care a fost lipsă in instanța străină, sau orice alt act oficial care să ateste că citația și actul de sesizare au fost cunoscute, în timp util, de către partea împotriva căreia s-a pronunțat hotărârea; orice alt act de natură să probeze, în completare, că hotărârea străină îndeplinește celelalte condiții prevăzute la art. 1.096.

 

Petenta #### Dentaltechnik a formulat răspuns la întâmpinare și precizare de acțiune.

A solicitat respingerea ca neîntemeiate a excepțiilor nulității cererii pentru lipsa mențiunilor prevăzute la art. 194 lit. a) teza a II-a C. pr. civ., cât și a lipsei calității de reprezentant a dl. #### ########.

Din înscrisurile depuse în probațiune, rezultă fără putință de tăgadă că entitatea juridică #### DENTALTECHNIK este înscrisă în Camera Meșteșugarilor Mannheim ##### - Neckar - Odenwald. În completare, a depus Extrasul din Registrul Comerțului din data de 23.02.2023, din care rezultă că titularul întreprinderii este dl. ######### ####.

În ce privește constatarea puterii de lucru judecat a hotărârilor judecătorești pronunțate în dosarul nr. ####/85/2021, a solicitat respingerea excepției ca neîntemeiată, întrucât nu subzistă identitatea între părți, obiect și cauză, chiar dacă acestea derivă din același dosar nr. 1 IN 1367/17 al Judecătoriei Mannheim în procedura de insolvență privind patrimoniul pârâtei dr. ######## ###### ##### - ######.

Astfel, prin prezenta acțiune precizată, temeiul de drept îl constituie Regulamentul (UE) 848/2015 al Parlamentului ######## și al Consiliului privind procedurile de insolvență și nu Regulamentul (UE) ######### al Parlamentului ######## și al Consiliului și/sau prevederile art. 1.095 și urm. C. pr. civ. care sunt aplicabile actelor provenite din state nemembre ale Uniunii Europene.

Raportat la temeiul de drept precizat, arată că sunt aplicabile Dispozițiile Capitolului II din Regulament - Recunoașterea Procedurii de Insolvență, respectiv Articolul 19 privind recunoașterea hotărârii, Articolul 20 privind efectele recunoașterii hotărârii și necontestarea efectelor procedurii, Articolului 32 vizând recunoașterea și caracterul executoriu al altor hotărâri.

Rezultă așadar că, în vederea punerii în aplicare a hotărârii a cărei recunoaștere se solicită, ####### Declarată și recunoscută în întregime în dosarul nr. 1 IN 1367/17, eliberată în data de 18 ianuarie 2021 de către Judecătoria Mannheim în procedura de insolvență privind patrimoniul pârâtei Dr. ######## ###### ##### - ######, ar trebui executată în conformitate cu articolele 39-44 și articolele 47-57 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012.

Din cuprinsul hotărârii ####### Declarată și recunoscută în întregime în dosarul nr. 1 IN 1367/17, eliberată în data de 18 ianuarie 2021 de către Judecătoria Mannheim în procedura de insolvență privind patrimoniul pârâtei Dr. ######## ###### ##### - ######, de recunoaștere a creanței subscrisei în cuantum de 6.605,02 euro, se precizează că aceasta are caracter executoriu, fiind eliberată în scopul executării silite.

Totodată, a învederat instanţei că din cuprinsul declarației de creanță emisă rezultă că debitoarea a avut cunoștință despre proces, fiind reprezentată de administratorul judiciar, avocat #### - ######## Hornung, formulându-și toate apărările apreciate utile și relevante.

În drept, a invocat C. pr. civ. și Regulamentul (UE) 848/2015.

 

Prin sentinţa nr. ###/2023 Tribunalul ##### a respins cererea formulată de reclamanta #### Dentaltechnik, în contradictoriu cu pârâta ###### ########-######. A obligat reclamantul la plata către pârâtă a sumei de 2.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre judecătorul sindic a reţinut că:

Pârâta ######## ###### #####-###### este supusă procedurii insolvenței în dosarul nr. IN 1367/17, aflat pe rolul Judecăriei Mannheim (########), în cadrul căreia reclamanta #### Dentaltechnik este înscrisă cu un drept de creanță în cuantum de 6.605,02 EUR. #### reprezintă contravaloarea serviciilor dentare prestate de reclamantă în favoarea pârâtei.

Cererea introductivă a fost întemeiată pe dispozițiile art. 1095 și urm. C.proc.civ, iar anterior primului termen de judecată acordat în cauză, reclamanta a precizat temeiul de drept ca fiind Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență.

Acest regulament este incident în prezenta cauză, în condițiile în care prevederile acestuia se aplică, potrivit art. 84, procedurilor de insolvență deschise după data de 26 iunie 2017, iar procedura împotriva pârâtei a fost deschisă la data de 21.11.2017.

În susținerea cererii formulate, reclamanta a depus un înscris eliberat de Judecătoria Mannheim, din cuprinsul căruia rezultă că a solicitat înscrierea sumei de 6.605,02 EUR în tabelul de creanțe, întocmit în cadrul procedurii insolvenței deschise împotriva pârâtei, sumă ce reprezintă contravaloarea serviciilor medicale prestate în favoarea pârâtei.

Mai rezultă, din același înscris, că această cererea a fost acceptată integral de administratorul judiciar.

Acest înscris nu reprezintă însă o hotărâre judecătorească, întrucât prin intermediul acestuia instanța străină nu a soluționat cererea de deschidere a procedurii insolvenței asupra pârâtei sau vreo pretenție împotriva acesteia, ci are valoarea unui certificat de grefă care atestă înscrierea reclamantei în tabelul de creanțe cu suma solicitată.

Or, potrivit dispozițiilor art. 19 alin. 1 și art. 20 din Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență, doar hotărârea de deschidere a procedurii insolvenței pronunțată de o instanță a unui stat membru se bucură de recunoaștere în celelalte state membre, nu și alte înscrisuri eliberate de aceeași instanță.

#### dispozițiile art. 32 alin. 2 din Regulament, invocate de reclamantă, nu sunt incidente în prezenta cauză, întrucât ele fac vorbire despre hotărârile care decurg direct din procedura insolvenței și care au o strânsă legătură cu aceasta, iar înscrisul pe care reclamanta și-a întemeiat cererea dedusă judecății nu poate avea nici valoarea unei astfel de hotărâri.

S-a făcut aplicarea disp. art. 453 C.proc.civ. în ce privește cheltuielile de judecată constând în onorariu de avocat.

 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel în termen #### Dentaltechnik, solicitând admiterea acestuia, schimbarea în tot a hotărârii primei instanţe, în sensul pronunţării unei hotărâri de recunoaştere a Creanţei Declarate şi recunoscută în întregime în dosarul nr. 1 IN 1367/17 eliberată în data de 18 ianuarie 2021 de către Judecătoria Mannheim, în procedura de insolvenţă privind patrimoniul d-nei Dr. ######## ###### ##### - ######, ca urmare a neachitării serviciilor dentare prestate în sumă totală de 6.605,02 euro.

Invocă dispozițiile art. 19 alin. 1, art. 20 și art. 32 alin. 2 din Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență, precum și ale art. 39 din Regulamentul (UE) nr. ######### și susține, în esență, că în cuprinsul hotărârii ####### Declarată şi recunoscută în întregime în dosarul nr. 1 IN 1367/17, eliberată în data de 18 ianuarie 2021 de către Judecătoria Mannheim în procedura de insolvenţă privind patrimoniul pârâtei Dr. ######## ###### ##### - ######, de recunoaştere a creanţei în cuantum de 6.605,02 euro, se precizează că aceasta are caracter executoriu, fiind eliberată în scopul executării silite.

Mai mult, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 201 din Codul român al Insolvenţei, în momentul în care procedura insolvenţei faţă de debitoare a încetat, creditorii, ale căror creanţe au fost constatate si necontestate de debitor la data examinării, pot solicita executarea silită împotriva debitorului din înscrierea în tabel ca din hotărâre executorie. Împrejurare mai mult decât edificatoare şi lămuritoare în ce privește caracterul hotărârilor care decurg în mod direct din procedura de insolvenţă şi care au o strânsă legătură cu aceasta, după caz, chiar dacă au fost pronunţate de o altă instanţă, aşa cum prevede teza II-a din primul paragraf al art. 32 din Regulamentul (UE) 848/2015.

O altă procedură de recunoaştere a titlului executoriu, respectiv a dreptului de creanţă a apelantei reclamante faţă de intimata pârâtă debitoare apare ca inadmisibilă şi cenzurată de efectele puterii de lucru judecat, în contextul în care aceasta deţine un extras din tabelul creditorilor, cu putere executorie, asimilat unei hotărâri judecătoreşti, aşa cum prevăd dispoziţiile legislaţiei interne din Germania.

În completarea probatoriului a depus hotărârile Tribunalului Mannheim, dosar nr. 1 IN 1367/17, cu privire la deschiderea procedurii de insolvenţă şi numire a administratorului judiciar din 29.05.2017; cea de respingere a eliberării de datoria reziduală din 10.10.2019, ca urmare a opoziţiei creditorului Deutsche Apotheker - und Arztebank, întrucât debitoarea s-a mutat, fără a comunica adresa sa actuală din ####### şi nu a răspuns nici la solicitările scrise şi nici la cele telefonice şi electronice de a o contacta, în special nu a furnizat nicio informaţie cu privire a situaţia sa economică actuală; cât şi suspendarea/ridicarea procedurii de insolvenţă din 28.11.2019.

Apelanta şi-a întemeiat cererea pe C. pr. civ. şi Regulamentul (UE) 848/2015.

 

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea apelului, cu cheltuieli de judecată.

Pe cale de excepţie, a invocat lipsa timbrajului, fiind aplicabile dispoziţiile art. 27 din OUG 80/2013, potrivit cărora orice alte acţiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru, se taxează cu 20 lei. Excepția a fost respinsă în ședința publică din 5.10.2023, pentru motivele reținute în practicaua prezentei decizii.

Pe fond, arată că este temeinică şi legală soluţia primei instanțe, care a reţinut că înscrisul a cărui recunoaştere se solicită - declaraţia de creanţă - nu reprezintă o hotărâre judecătorească, ci are valoarea unui certificat de grefă, care atestă înscrierea reclamantei în tabelul de creanţe cu suma solicitată.

Punctul de vedere al apelantei este contrazis chiar de dispoziţiile legale invocate de aceasta, respectiv prevederile art. 19, art. 20, art. 32 din Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvenţă, precum şi prevederile art. 30 şi urm. din Regulamentul (UE) ######### privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, dispoziții care se referă la recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti, iar declaraţia de creanţă nu are caracterul unei hotărâri judecătoreşti.

Reiterează efectul pozitiv al lucrului judecat al hotărârilor pronunţate în dosar nr. ####/85/2021.

În ce privește prevederile Codului ###### al Insolvenţei, arată că nu sunt aplicabile în speţă. Chiar dacă s-ar putea reţine că acest act normativ este aplicabil, observă că potrivit disp.art. 201 invocat, Cererea de copie executorie din tabel se poate face numai după încetarea procedurii de insolvenţă. Ori apelanta nu a făcut dovada încetării procedurii insolvenţei, procedura fiind suspendată la data de 28.11.2019.

Precizează că își menţin apărările formulate în faţa instanţei de fond şi cu privire la caracterul nedefinitiv al declaraţiei de creanţă. Faptul că hotărârile depuse în probaţiune nu sunt definitive rezultă din menţiunile din finalul acestor hotărâri, potrivit cărora pot fi atacate cu apel în termen de două săptămâni. Prin urmare, nu este îndeplinită nici condiţia prevăzută de art. 1096 lit. a) C.pr.civ.

Totodată, prin înscrisurile existente la dosarul de fond nu se face dovada că i-a fost comunicat înscrisul al cărei recunoaştere se solicită, nici nu a avut posibilitatea să îl conteste, nu a participat la judecarea cauzei în care a fost pronunţată hotărârea Tribunalului Mannheim, fiindu-i astfel încălcat dreptul la apărare.

 

Examinând sentinţa atacată sub aspectul motivelor de apel și al dispozițiilor legale aplicabile, în raport de lucrările dosarului, Curtea constată că apelul este nefondat pentru următoarele considerente:

Potrivit art.477 alin.1 Cpc, instanţa de apel va proceda la rejudecarea fondului în limitele stabilite, expres sau implicit prin cererea de apel, ţinând cont, potrivit art.478 alin.2 Cpc,  şi de apărările formulate prin întâmpinare.

Apelul are deci caracter devolutiv, determinând o nouă judecată în fapt și în drept, limitată însă la ceea ce s-a apelat, respectiv la ceea ce s-a supus judecății la prima instanță.

În esență apelanta susține că prima instanță a aplicat greșit dispozițiile art. 19 alin. 1, art. 20 și art. 32 alin. 2 din Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență, precum și ale art. 39 din Regulamentul (UE) nr. ######### raportat la caracterul executoriu al înscrisului ####### Declarată şi recunoscută în întregime în dosarul nr. 1 IN 1367/17, eliberată în data de 18 ianuarie 2021 de către Judecătoria Mannheim în procedura de insolvenţă privind patrimoniul pârâtei Dr. ######## ###### ##### - ######, precum și la dispoziţiile art. 201 din Codul ###### al Insolvenţei.

Curtea nu poate reține efectul pozitiv al lucrului judecat al hotărârilor pronunţate în dosar nr. ####/85/2021 al Tribunalului #####, pentru că această cauză privește o altă creditoare, neexistând identitate de părți, chiar dacă în respectivul dosar s-a dezlegat aceeași chestiune de drept, în ce privește aceeași procedură de insolvență deschisă în fața instanțelor germane, împotriva aceleiași debitoare.

În dezacord cu apelanta, Curtea constată că judicios a reținut prima instanță că acest înscris nu reprezintă o hotărâre judecătorească, în sensul avut în vedere de art. 19 alin. 1, art. 20 și art. 32 alin. 2 din Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență.

Se observă că articolul 19 și articolul 20 din Regulament se referă la hotărârea de deschidere a procedurii de insolvență, respectiv la efectele procedurii de insolvență în alte state membre.

Iar prevederile art.32, vizând și recunoașterea și caracterul executoriu al altor hotărâri stabilesc că: „(1) Hotărârile cu privire la deschiderea și închiderea unei proceduri de insolvență pronunțate de o instanță a cărei hotărâre de deschidere a procedurii este recunoscută în temeiul articolului 19, precum și concordatele aprobate de o atare instanță sunt, de asemenea, recunoscute fără îndeplinirea niciunei alte formalități. Aceste hotărâri sunt executate în conformitate cu articolele 39-44 și articolele 47-57 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. 

Astfel, primul paragraf se aplică și hotărârilor care decurg în mod direct din procedura de insolvență și care au o strânsă legătură cu aceasta, chiar dacă au fost pronunțate de o altă instanță.

Primul paragraf se aplică și hotărârilor referitoare la măsurile de conservare adoptate ulterior cererii de deschidere a procedurii de insolvență sau în legătură cu aceasta.

(2) Recunoașterea și executarea altor hotărâri decât cele menționate la alineatul (1) de la prezentul articol fac obiectul regulamentului (UE) nr. 1215/2012, cu condiția ca regulamentul respectiv să fie aplicabil.”

În cuprinsul acestei ultime norme nu se face referire decât la recunoașterea hotărârilor unei instanțe competente în sensul Regulamentului, nicidecum alte înscrisuri, chiar dacă sunt eliberate de aceeași instanță.

##### în vedere că, prin intermediul înscrisului invocat de apelantă, instanța străină nu a soluționat cererea de deschidere a procedurii insolvenței asupra pârâtei, nici o cerere care decurge în mod direct din procedura de insolvență, ci acest înscris atestă recunoașterea de către administratorul judiciar și înscrierea reclamantei în tabelul de creanțe cu suma solicitată, este corectă concluzia primei instanțe că acest înscris are valoarea unui certificat de grefă.

Curtea observă că din cuprinsul dispoziţiilor art. 201 din Codul ###### al Insolvenţei, invocate de apelantă cu titlu de drept comparat, rezultă că acestea se referă la drepturile creditorilor după ridicarea procedurii de insolvență, adică după încetarea procedurii, în sensul că acestor creditori le este permisă executarea silită individuală doar după încetarea procedurii de insolvență.

Ori apelanta nu a făcut dovada încetării procedurii insolvenţei intimatei de față, ci doar a suspendării acestei proceduri la data de 28.11.2019, suspendare care produce alte efecte juridice în ce privește extrasul din tabelul creditorilor prezentat de apelantă spre recunoaștere.

Raportat la împrejurarea că înscrisul prezentat nu îndeplinește condiția de fi o hotărâre judecătorească în sensul art. 19 alin. 1, art. 20 și art. 32 alin. 2 din Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență, Curtea apreciază că nu este necesară verificarea comunicării înscrisului către debitoare, a contestării acestuia, a participării debitoarei la judecarea procedurii de insolvență în fața instanței germane.

Prin urmare, se constată că judecătorul sindic a stabilit corect starea de fapt şi a făcut o justă aplicare a legii, astfel că, în baza art.43 din Legea 85/2014, coroborat cu art.480 al.3 din Noul Cod Procedură Civilă, raportat la disp. art. 19 alin. 1, art. 20 și art. 32 alin. 2 din Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență, se va respinge apelul de faţă şi se va menţine ca legală şi temeinică sentinţa atacată.

În temeiul art.453 C.pr.civilă, reținând culpa procesuală a apelantei, constatând că, raportat la natura cauzei, intimata a angajat cheltuieli necesare pentru asigurarea apărării calificate prin avocat, că acestea au un cuantum rezonabil, având în vedere și complexitatea cauzei și volumul de activitate prestat de avocat, precum și că s-a dovedit realitatea acestor cheltuieli cu chitanțele de la dosar, va obliga apelanta la plata cheltuielilor de judecată în apel în sumă de 2000 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge apelul declarat de #### Dentaltechnik împotriva sentinţei nr.###/2023 pronunţate de Tribunalul ##### în dosar nr.####/85/2022.

Obligă apelanta la 2000 lei cheltuieli de judecată în apel către intimata ...

Definitivă.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 5 octombrie 2023.

 

Preşedinte,                 Judecător,                                   Grefier,