Tribunalul București. 2023. Procedură principală de insolvență în România. Cerințele privind notificarea creditorului cu sediul în alt stat membru UE. Nedepunerea declarației de creanță în forma și condițiile prevăzute de legea națională, consecințe. Art. 54 din Regulamentul 848/2015, art. 4-11, art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1348/2000, art. 42 alin. (1), art. 99 alin. 3, 100 alin.1, art. 104 alin. (1), art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014
Tribunalul București. 2023. Procedură principală de insolvență în România. Cerințele privind notificarea creditorului cu sediul în alt stat membru UE. Nedepunerea declarației de creanță în forma și condițiile prevăzute de legea națională, consecințe. Art. 54 din Regulamentul 848/2015, art. 4-11, art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1348/2000, art. 42 alin. (1), art. 99 alin. 3, 100 alin.1, art. 104 alin. (1), art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014

 

Cod ECLI    ECLI:RO:TBBUC:2023:005....

Dosar nr. .../3/2023/a11

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA A VII-A CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ nr. ...

ŞEDINŢA .... DE LA 12.10.2023

Tribunalul constituit  din:

PREŞEDINTE – JUDECĂTOR SINDIC —

GREFIER —

 

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile având ca obiect contestaţie creanţe împotriva tabelului preliminar, întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2014  privind procedura insolvenţei, formulată de contestatorarea GOOGLE .... LIMITED, în contradictoriu cu administratorul judiciar al debitoarei ....SA - Consorţiu format din ...

Dezbaterile şi luările de cuvânt au avut loc în şedinţa publică din data de 05.10.2023, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea data care face parte integrantă din prezenta când, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 12.10.2023, când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VII-a civilă la data de 23.06.2023 sub nr. .../3/2023/a11 contestatoarea GOOGLE .... LIMITED a formulat contestație la tabelul preliminar de creanţe publicat în BPI nr. 10100 din data de 14.06.2023, prin care a solicitat să se admită prezenta contestaţie şi să se dispună, pe cale de consecinţă, repunerea societăţii Google ... Limited în termenul de formulare a declaraţiei de creanţă şi înscrierea creanţei creditoarei Google ...Limited, în cuantum de ...lei în tabelul preliminar de creanţe al debitoarei ...SA.

Privind creanţa în cuantum de ...lei s-a arătat că, în fapt, la data de 4 aprilie 2013, a fost încheiat contractul de servicii de publicitate nr. ....între Google ...Limited şi ...SA, pentru furnizarea de servicii de marketing folosind Google Ads (înainte Google AdWords) în vederea promovării online a platformei debitoarei.

În schimbul serviciilor de publicitate furnizate în perioada 1 decembrie ...februarie 2023, Google ...a emis următoarele facturi rămase neachitate......

Totodată, s-a solicitat să se aibă în vedere că întreaga creanţă pretinsă, în valoare totală de ....lei, este certă, lichidă şi exigibilă, în conformitate cu prevederile art. 663 C. pr. civ., după cum urmează:

Caracterul cert al creanţei: din interpretarea dispoziţiilor art. 5 alin. (20) din Legea nr. 85/2014 raportat la art. 663 (2) C. pr. civ., creanţa certă este aceea a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte chiar neautentice, care emană de la debitor sau recunoscute de către acesta.

În raport de dispoziţiile menţionate anterior, s-a solicitat să se constate că existenţa creanţei pretinse cu titlul de debit principal în valoare totală de ....lei rezultă în mod neîndoielnic din facturile fiscale şi contractul de prestări servicii de publicitate anexate. De altfel, debitul restant figurează şi în evidenţele contabile ale debitoarei, fapt recunoscut expres de administratorul judiciar prin raportul administratorului judiciar privind analiza declaraţiilor de creanţă ...SA nr. 960/09.16.2023, publicat în BPI nr. 10187 din data de 14.06.2023.

Caracterul lichid al creanţei: potrivit art. 663 (3) C. pr. civ., „creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat.”

În raport cu dispoziţiile menţionate anterior, s-a solicitat să se constate că suma indicată în prezenta cerere, respectiv ....lei are caracter lichid, fiind determinată chiar prin valoarea facturilor fiscale restante.

Caracterul exigibil al creanţei: potrivit art. 663 (4) C. pr. civ., „creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată".

În prezenta cauză, creanţa este exigibilă, cele trei facturi ajungând la scadenţă, după cum s-a menţionat mai sus.

În considerarea celor de mai sus, Google ....este titularul unei creanţe, certe, lichide şi exigibile, născute anterior deschiderii procedurii de insolvenţă, în valoare totală de ...lei, deţinută împotriva.... Administratorul judiciar a recunoscut legitimitatea creanţei pretinse de Google...., ţinând seama şi de faptul că debitul solicitat spre înscriere la masa credală figurează în evidenţele contabile ale ...SA.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar al creanţelor debitoarei este întemeiată.

În fapt, prin încheierea de şedinţă din data de 6 martie 2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, prin care a fost deschisă procedura generală de insolvenţă împotriva ##### #### SA, instanţa a stabilit că termenul pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 20 aprilie 2023.

Ulterior, la data de 21 martie 2023, Google ... EMEA Limited a fost notificată cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva ##### #### SA şi cu privire la posibilitatea de a depune o declaraţie de creanţă până la data de 20 aprilie 2023. O astfel de notificare nu a fost comunicată la sediul Google ... Limited, care este entitatea creditoare cu care debitoarea a încheiat contractul de prestări de servicii de publicitate, în acord cu dispoziţiile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 şi art. 155 alin. (1) pct. 13 C. pr. civ. în aceste condiţii, devin incidente dispoziţiile art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora:"Prin excepţie de la prevederile alin. (1), comunicarea actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii se vor realiza potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. Creditorii care nu au fost notificaţi potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt consideraţi de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanţelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală şi vor prelua procedura în stadiul în care se afla în momentul înscrierii lor la masa credală".

Cu toate că Google .... Limited nu a fost notificată la sediul său, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă, iar procedura de citare nu a fost legal îndeplinită, totuşi, entităţile din grupul Google au dat dovadă de bună-credinţă şi au depus diligenţele necesare, contactând chiar a doua zi, la data de 22 martie 2023, administratorul judiciar pentru a-l înştiinţa cu privire la existenţa unei creanţe faţă de entitatea debitoare şi pentru a solicita clarificări privind paşii următori.

La data de 23 martie 2023, entitatea creditoare a comunicat administratorului judiciar documentele care justifică existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile, precum contractul de servicii încheiat cu ....SA, facturile scadente emise şi un sumar privind facturile restante. Primirea acestor documente a fost confirmată de administratorul judiciar la data de 24 martie 2023. Astfel, s-a solicitat să se aibă în vedere că entitatea creditoare a solicitat administratorului judiciar înscrierea creanţei la masa credală în interiorul termenului stabilit de instanţă, respectiv până la data de 20 aprilie 2023.

Având în vedere că entitatea creditoare a acţionat cu bună-credinţă şi promptitudine în relaţia cu administratorul judiciar, comunicându-i acestuia înscrisurile justificative în termenul stabilit de instanţă, deşi nu fusese citată în mod legal la sediul acesteia cu privire la deschiderea procedurii de insolvenţă, solicităm instanţei să repună Google ... Limited în termen pentru a putea înregistra în mod formal cererea de admitere a creanţei la instanţă. în raport de aceste împrejurări, decăderea din dreptul de a fi înscris la masa credală apare ca o sancţiune mult prea drastică, câtă vreme entitatea creditoare a avut o conduită proactivă şi a depus diligentele necesare pentru dovedi administratorului judiciar caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei pretinse. în acest sens, vă rugăm să ţineţi seama şi de faptul că entitatea creditoare este o societate ce are sediul în străinătate, este înfiinţată şi organizată potrivit legilor din...., fapt ce a îngreunat respectarea formalităţilor prevăzute de lege.

Relevantă în acest sens este şi Sentinţa civilă nr. ..../18.10.2017 pronunţată Tribunalul Bucureşti -Secţia a VII-a Civilă în dosarul nr. .../3/2017/a4, prin care instanţa a reţinut că entitatea creditoare nu este decăzută din dreptul de a fi înscrisă la masa credală pentru nedepunerea cererii de admitere a creanţei la instanţă, atât timp cât a comunicat administratorului judiciar cererea şi documentele doveditoare în termenul stabilit pentru depunerea declaraţiilor de creanţă.

În drept s-au invocat dispoziţiile Legii nr. 85/2014 (art. 42 coroborat cu art. 111, art. 161 pct. 8), art. 155 şi art. 663 din Codul de procedură civilă.

În acord cu dispoziţiile art. 14 alin. (1) din OUG nr. 80/2013, s-a anexat dovada în original a achitării taxei judiciare de timbru de 200 lei.

În dovedire s-au depus la dosar înscrisuri.

Totodată, conform art. 223 C. pr. civ, s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

 

La data de 24.07.2023, Consorţiul de practicieni în insolvenţă...., în calitate de administrator judiciar al societăţii ...S.A., a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În motivarea în fapt a întâmpinării s-a arătat că în temeiul dispoziţiilor art. 99 alin. (3) şi art. 100 din Legea nr, 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, prin Notificarea nr. 694/13.03.2023, administratorul judiciar a notificat societatea Google ... Limited cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei ...S.A.

Ulterior acestui moment, prin e-mail-ul comunicat administratorului judiciar în data de 22.03.2023, societatea Google ... Limited confirmă primirea Notificării cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva ...SA, solicitând, totodată, furnizarea de informaţii suplimentare cu privire la documentele necesar a fi transmise în vederea înscrierii la masa credală a debitoarei.

Astfel, în perioada 22.03.2023 - 13.06.2023, administratorul judiciar a purtat o vastă corespondenţă cu Google ...Limited, administratorul judiciar comunicându-i contestatoarei toate informaţiile solicitate, respectiv necesitatea întocmirii unei declaraţii de creanţă, susţinută de documente justificative (contract, facturi, etc), precum şi detaliile necesare achitării taxei judiciare de timbru - condiţie eliminatorie pentru admisibilitatea declaraţiei de creanţă.

Prin e-mail-ul comunicat în data de 29.05.2023, Google ... Limited a transmis Administratorului judiciar documentele justificative, constând în contract, facturi, sumar facturi şi alte documente considerate relevante în dovedirea creanţei, din cuprinsul acestora rezultând suma de ...lei (debit principal), reprezentând contravaloarea facturilor emise şi neîncasate, fără, însă, a anexa si o declaraţie de creanţă propriu - zisă, prin care să fie solicitată creanţă mai sus - menţionată, în conformitate cu dispoziţiile art. 104 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

În acest sens, s-a învederat faptul că administratorul judiciar s-a adresat din nou contestatoarei, la aceeaşi adresă de e-mail, în datele de 04.04.2023 şi 29.05.2023, reiterând necesitatea formulării şi a depunerii, la dosarul cauzei, a unei declaraţie de creanţă în cuprinsul căruia să fie menţionat cuantumul exact al creanţei pe care aceasta înţelege să o solicite spre înscriere la masa credală a debitoarei - e-mail-uri la care nu am primit un răspuns.

Toată corespondenţa electronică purtată cu Google .... Limited se regăseşte in anexa prezentelor apărări.

În raport de aspectele mai sus - prezentate şi în urma întocmirii tabelului preliminar al obligaţiilor ...SA, Administratorul judiciar nu a procedat la înscrierea sumei rezultate din calculul facturilor transmise de Google ... Limited, în cuantum de ...lei la masa credală a debitoarei, împrejurare adusă la cunoştinţa contestatoarei, prin Notificarea nr. 1022/13.06.2023, întocmită în conformitate cu dispoziţiile art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014.

Împotriva neînscrierii sumei de 469.754,13 lei în tabelul preliminar al obligaţiilor ... SA, a formulat Contestaţia ce formează obiectul prezentului dosar Google ... Limited, solicitând judecătorului - sindic să dispună repunerea acesteia în termenul de formulare a declaraţiei de creanţă şi înscrierea creanţei în cuantum de ...lei, invocând, în esenţă următoarele considerente:

Contestatoarea susţine faptul că nu a fost notificată de către administratorul judiciar cu privire la deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei, pretinzând că singura entitate înştiinţată în acest sens a fost Google ...EMEA Limited, împrejurare faţă de care aceasta s-a regăsit în imposibilitatea înregistrării unei declaraţii de creanţă formale la dosarul cauzei.

Cu toate acestea, contestatoarea arată că, în pofida pretinsei neîndepliniri a procedurii de citare, entităţile din grupul Google au dat dovadă de bună - credinţă şi au depus diligentele necesare, solicitând informaţii suplimentare de la administratorul judiciar cu privire la procedura necesară în vederea înscrierii Google ... Limited la masa credală; Prin urmare, contestatoarea apreciază că, în speţă, devin incidente prevederile art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, ce reglementează instituţia repunerii în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanţelor.

Contestaţia este neîntemeiată. Google ... Limited a fost notificată cu respectarea dispoziţiilor legale, aspect recunoscut de către Contestatoare, prin corespondenţa electronică purtată. Astfel cum s-a arătat în cuprinsul preambulului prezentelor apărări, ulterior deschiderii procedurii generale de insolvenţă împotriva ...SA, în temeiul dispoziţiilor art. 99 alin. (3) şi art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar a procedat ia notificarea tuturor creditorilor înscrişi în lista furnizată de societatea debitoare, printre care şi a Google ... Limited, cu sediul în …4, …House, Barrow Street, prin intermediul Adresei nr. 694/13.03.2023.

De altfel, astfel cum reiese din înscrisurile anexate prezentei întâmpinări, la mai puţin de două săptămâni de la transmiterea adresei, contestatoarea, prin Departamentul de …credit din cadrul Google … Limited, a revenit către administratorul judiciar, prin corespondenţă electronică, confirmând primirea notificării şi solicitând informaţii suplimentare cu privire la procedura de înscriere la masa credală a debitoarei.

Raportat la această împrejurare, nu se pot reţine afirmaţiile contestatoarei cu privire la lipsa comunicării unei notificări către Google .... Limited, câtă vreme aceasta a avut cunoştinţă, încă din data de 22.03.2023, de deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei ...SA, administratorul judiciar asigurându-i sprijinul necesar în acest sens, de o manieră promptă şi detaliată.

Mai mult decât atât, începând cu data de 04.04.2023, administratorul judiciar a fost cel care a contactat, în repetate rânduri, Google .... Limited, în vederea complinirii cerinţelor impuse de Legea nr. 85/2014, respectiv a întocmirii unei declaraţii formale de creanţă, precum şi a transmiterii dovezii de achitare a taxei judiciare de timbru - solicitări la care nu a fost comunicat un răspuns.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014: "(1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă, precum şi indicarea adresei de e-mail, dacă creditorul optează pentru comunicarea electronică, (2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei”

Suplimentar, art. 14 alin. (1) din Ordonanţa 80/2013 instituie obligativitatea timbrării declaraţiei de creanţă, după cum urmează: "Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, [...], se taxează cu 200 lei'.'

S-a învederat că, pe această cale, instanţei de judecată, faptul că, pe lângă neformularea unei declaraţii de creanţă propriu - zise, nici până la acest moment Contestatoarea nu a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru, în vederea înscrierii ia masa credală a debitoarei, în pofida tuturor solicitărilor şi a indicaţiilor administratorului judiciar în acest sens.

Pe cale de consecinţă, faţă de pasivitatea Google … Limited, în complinirea a celor două elemente esenţiale pentru ca suma de ....lei (nesolicitată, de altfel, printr-o cerere propriu -zisă) să poată fi admisă în tabelul preliminar, administratorul judiciar a dispus neînscrierea societăţii la masa credală a ...SA, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Nu în ultimul rând, având în vedere transmiterea documentelor justificative ale creanţei încă din data de 22.03.2023, Administratorul judiciar consideră că petenta ar fi avut timp suficient la dispoziţie până la data limită de comunicare, la dosarul cauzei, a declaraţiilor de creanţă (22.05.2023), atât pentru întocmirea unei atare cereri, cât şi pentru achitarea taxei judiciare de timbru, astfel că apreciem neîntemeiate argumentele contrare invocate prin contestaţia formulată.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 205 şi următoarele Cod Procedură civilă, art. 14 alin, (1) din Ordonanţa 80/2013, art. 99 alin. (3), art. 100 şi art. 104 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi toate textele de lege la care am făcut referire în cuprinsul prezentei întâmpinări.

În dovedire s-au depus la dosar înscrisuri.

 

La data de 11.10.2023, GOOGLE …. LIMITED, a formulat concluzii scrise prin care a solicitat să se admită contestaţia împotriva tabelului preliminar de creanţe, formulată în prezenta cauză, şi să se dispună, pe cale de consecinţă, repunerea societăţii Google ...Limited în termenul de formulare a declaraţiei de creanţă şi înscrierea creanţei creditoarei Google ... Limited, în cuantum de ...lei în tabelul preliminar de creanţe al debitoarei ...SA.

Aşa cum s-a explicat pe larg prin contestaţia formulată, Google ... este titularul unei creanţe, certe, lichide şi exigibile, născute anterior deschiderii procedurii de insolvenţa, în valoare totală de ...lei, deţinută împotriva.... Administratorul judiciar a recunoscut legitimitatea creanţei pretinse de Google..., ţinând seama şi de faptul că debitul solicitat spre înscriere la masa credală figurează în evidenţele contabile ale ...SA.

În fapt, la data de 21 martie 2023, Google ... a fost notificată cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva ...SA şi cu privire la posibilitatea de a depune o declaraţie de creanţă până la data de 20 aprilie 2023.

S-a solicitat să se aibă în vedere că notificarea astfel formulată nu îndeplineşte condiţiile de citare şi de comunicare a actelor de procedură prevăzute de art. 42 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă ("Legea nr. 85/2014") coroborate cu art. 54 alin. (2) din Regulamentul nr. 848/2015 privind procedurile de insolvenţă ("Regulamentul 848/2015").

Potrivit art. 42 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: "Citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură se efectuează prin BPI. Comunicarea citaţiilor, a convocărilor şi notificărilor către participanţii la proces, al căror sediu, domiciliu sau reşedinţă se află în străinătate, este supusă dispoziţiilor Codului de procedură civilă coroborate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.393/2007 al Parlamentului  şi al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.348/2000 al Consiliului, după caz. BPI va fi realizat în formă electronică. Acoperirea cheltuielilor de publicare a BPI se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei".

Punctează faptul că Regulamentul (CE) nr. 1.346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă a fost abrogat şi înlocuit prin Regulamentul nr. 848/2015, astfel încât toate referirile vor fi făcute la acest din urmă regulament, în vigoare la acest moment.

Concret, dispoziţiile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 stabilesc, în mod expres, că participanţii la proces, cu reşedinţa în străinătate (cum este cazul Google...) vor fi citaţi şi notificaţi în acord cu dispoziţiile Codului de Procedură Civilă şi ale Regulamentului 848/2015.

Potrivit art. 54 alin. (1)-(3) intitulat "... de informare a creditorilor" din Regulamentul 848/2015:,,(1) De îndată ce s-a deschis o procedură de insolvenţă într-un stat membru, instanţa competentă din acel stat sau practicianul în insolvenţă desemnat de instanţa respectivă îi va informa imediat pe orice creditori străini cunoscuţi. (2) Informarea menţionată la alineatul (1), realizată prin transmiterea unei notificări individuale, include în special termenele, sancţiunile prevăzute în legătură cu aceste termene, organul sau autoritatea abilitată să înregistreze cererile de admitere a creanţelor şi orice alte măsuri prevăzute. Notificarea indică şi eventuala obligaţie a creditorilor cu creanţe garantate sau privilegiaţi de a înregistra cererea de admitere a propriilor creanţe. Notificarea include şi o copie a formularului-tip de depunere a cererii menţionat la articolul 55 sau informaţii referitoare la locul unde este disponibil formularul respectiv. (3) Informaţiile menţionate la alineatele (1) şi (2) de la prezentul articol se furnizează pe baza formularului-tip de notificare, care urmează să se stabilească în conformitate cu articolul 88. Formularul se publică pe portalul european e-justiţie şi se intitulează "Notificare privind procedura de insolvenţă", denumire existentă în toate limbile oficiale ale instituţiilor Uniunii.

Astfel, art. 54 alin. (2) anterior citat stabileşte în sarcina administratorului judiciar o obligaţie de informare a creditorilor, prevăzând totodată că notificarea comunicată unui creditor străin trebuie (i) să fie însoţită de o copie a formularului-tip de depunere a declaraţiei de creanţă sau (ii) să cuprindă informaţii cu privire la locul în care este disponibil formularul respectiv. Totodată, art. 54 alin. (3) prevede faptul că notificarea comunicată de administratorul judiciar trebuie să îmbrace forma formularului-tip stabilită la nivel european. În acest sens, punctăm faptul că prin Regulamentul de punere în aplicare nr. ...de stabilire a formularelor menţionate în Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului ...şi al Consiliului privind procedurile de insolvenţă ("Regulamentul ...") au fost adoptate cele două formulare-tip ce ar fi trebuit avute în vedere de către administratorul judiciar la notificarea Google...

În speţă, administratorul judiciar nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţia de informare a Google..., în acord cu dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Regulamentul 848/2015, notificarea comunicată Google ... nefiind însoţită de o copie a formularului-tip de depunere a declaraţiei de creanţă şi nici nu cuprindea informaţii cu privire la locul în care este disponibil formularul respectiv. De altfel, în notificarea comunicată de administratorul judiciar nu se face nicio referire la Regulamentul 848/2015, cu toate că acesta este direct aplicabil în prezenta cauză.

De altfel, raţiunea pentru care a fost adoptat regulamentul european a fost tocmai aceea de a stabili o procedură unitară la nivel european, pentru funcţionarea eficientă şi efectivă a procedurilor transfrontaliere de insolvenţă, astfel încât pentru creditorii străini, care deja întâmpină dificultăţi în recuperarea creanţelor, procedurile stabilite la nivel naţional de fiecare stat membru să nu reprezinte un impediment formal în participarea la procedurile de insolvenţă transfrontaliere.

În prezenta cauză, prin notificarea comunicată, administratorul judiciar a informat Google .... cu privire la deschiderea procedurii de insolvenţă debitorului ....SA, comunicându-i totodată etapele ce trebuie urmate exclusiv potrivit legislaţiei naţionale. Totuşi, notificarea nu cuprinde nicio referinţă la dispoziţiile din Regulamentul 848/2015, deşi dispoziţiile art. 54 alin. (2) sunt obligatorii şi nu se poate deroga de la acestea.

Aşadar, având în vedere că: Notificarea transmisă Google ... nu îndeplineşte cerinţele obligatorii prevăzute de art. 54 alin. (2) din Regulamentul 848/2015; Google ...a răspuns în mod prompt la notificarea administratorului judiciar, comunicându-i acestuia, la data de 23 martie 2023, documentele care justifică înscrierea creanţei sale la masa credală a debitorului ...SA, în interiorul termenului în care declaraţiile de creanţă trebuiau depuse (i.e., 20 aprilie 2023); administratorul judiciar a recunoscut legitimitatea creanţei Google ... (i.e., este o creanţă certă, lichidă şi exigibilă), menţionând că această creanţă se regăseşte şi în evidenţele contabile ale debitorului ...SA; Google ... a achitat taxa judiciară de timbru în valoare de 200 lei aferentă declaraţiei de creanţă şi a depus la dosarul cauzei dovada achitării taxei s-a solicitat să se reţină că sancţiunea decăderii din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi de a dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură este nejustificată şi mult prea drastică în condiţiile în care nici notificarea transmisă Google ... nu îndeplineşte condiţiile legale formale, administratorul judiciar neîndeplinind cu rigurozitate condiţiile de citare şi comunicare a actelor de procedură prevăzute de art. 42 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 coroborate cu art. 54 alin. (2) din Regulamentul 848/2015.

 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reține următoarele:

Prin Încheierea civilă din data de 06.03.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a civilă, în dosarul nr. .../3/2023, a fost admisă cererea debitorului și în temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, instanța a dispus deschiderea procedurii generale împotriva debitoarei ...S.A.

Împotriva Tabelului preliminar al creanţelor debitoarei ...S.A a formulat contestaţie contestatorul GOOGLE .. LIMITED prin care a solicitat admiterea contestaţiei, cu consecința înscrierii sale în tabelul preliminar cu suma de ...lei.

Administratorul judiciar, consorţiul de practicieni în insolvenţă format din....., în temeiul art. 99 alin. 3 și art. 100 din Legea 85/2014 , prin Notificarea nr.694/13.03.2023 a notificat societatea contestatoare GOOGLE ... LIMITED cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitoarei ...S.A.

Contrar suținerilor contestatorului, reține instanța că administratorul judiciar a transmis notificarea la sediul din contractul de prestări servicii de publicitate GOOGLE ( file 15 vol 1 și 15 vol 2), fiind astfel o notificare legală în ipoteza în care contestatorul nu a trasmis că are un alt sediu de corespondență.

Creditorii cu sediul sau domiciliul în străinătate vor fi notificaţi prin reprezentanţii din ţară. În cazul în care creditorii străini nu au reprezentanţi în ţară, aceştia vor fi notificaţi în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, raportat la dispoziţiile art. 155 alin. (1) pct. 13 C. pr. civ. privind trimiterea notificării cu scrisoare recomandată cu conţinut declarat şi confirmare de primire, iar recipisa de predare la...., în cuprinsul căreia se menţionează actele expediate, ţine loc de dovadă a îndeplinirii procedurii, dacă nu s-a prevăzut altfel prin tratate au convenţii la care ... este parte.

Conform dispozițiilor art. 54 din Regulamentul 848/2015, în situația în care există creditori străini, în urma deschiderii procedurii insolvenței, administratorul judiciar trebuie să îndeplinească următoarele obligații: să comunice în mod individual creditorului străin notificarea privind deschiderea procedurii insolvenței, care să cuprindă toate informațiile referitoare la termenele, sancțiunile pentru nerespectarea termenelor indicate prin intermediul notificării și autoritatea care este abilitată să înregistreze cererile de admitere a creanțelor; notificarea să fie realizată la sediul creditorului din străinătate potrivit formularului standard publicat pe portalul european e-justiție.

Dispoziţiile Codului de procedură civilă se coroborează cu prevederile Regulamentului (CE) nr. ...al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare (reformat prin Regulamentul UE nr. 848/2015) şi ale Regulamentului (CE) nr. ...al Parlamentului ... şi al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială(„notificarea sau comunicarea actelor”) şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. ...al Consiliului, după caz.

Reține judecătorul-sindic că, în jurisprudenţa CJUE, cauza C-473/04, din data de 9 februarie 2006, Plumex împotriva ... Sports NV, cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Hof van Cassatie –..., Regulamentul (CE) nr. ...Articole de la 4 la 11 și 14, s-a statuat că nu există o ierarhie între cele două modalităţi de transmitere, respectiv comunicarea actelor prin intermediul autorităţilor, prevăzută de art. 4-11 din Regulamentul (CE) nr. 1348/2000, şi cea prin poştă, la care face referire art. 14 din acelaşi regulament, ele putând fi folosite alternativ sau cumulativ. S-a evidenţiat că motivul este acela că regulamentul urmăreşte să asigure îndeplinirea efectivă a procedurii de comunicare şi respectarea intereselor destinatarilor.

În conformitate cu dispoziţiile art. 42 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, prin excepţie de la prevederile alin. (1), comunicarea actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii se vor realiza potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. Creditorii care nu au fost notificaţi potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt consideraţi de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanţelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală şi vor prelua procedura în stadiul în care se afla în momentul înscrierii lor la masa credală.

Potrivit art. 99 alin. 3 din acelaşi act normativ, în urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. c) ori, după caz, potrivit prevederilor art. 74, debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea menţiunii, iar  în conformitate cu prevederile alin. 3 al aceluiaşi articol, notificarea prevăzută la alin. (1) se realizează potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi se va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI.

Din examinarea prevederilor art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 rezultă că hotărârea de deschidere a procedurii este adusă la cunoştinţa celor interesaţi printr-un sistem de publicitate generală, iar în ceea ce priveşte pe creditori, se instituie o publicitate specială, în scopul înştiinţării fiecărui creditor, de către practician, în legătură cu termenele de depunere a declaraţiilor de creanţă, de efectuare a verificării acestora, de definitivare a tabelului de creanţe, astfel cum au fost stabilite acestea prin hotărârea de deschidere a procedurii.

Potrivit art. 100 alin.1 lit. a), b), c) Legea 85/2014 notificarea va fi comunicată creditorilor de îndată şi, în orice caz, cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor şi va cuprinde:

a) termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art. 71 alin. (1), precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;

b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, care va fi de maximum 45 de zile de la deschiderea procedurii, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă;

c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, care nu va depăşi 20 de zile pentru procedura generală sau, respectiv, 10 zile, în cazul procedurii simplificate, de la expirarea termenului prevăzut la lit. b);

d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, care nu va depăşi 25 de zile, în cazul procedurii generale şi al celei simplificate, de la expirarea termenului corespunzător fiecărei proceduri, prevăzut la lit. c);

e) locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor, care va avea loc în maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. c).

f) adresa de e-mail a administratorului judiciar, dacă există, la care se pot face valabil toate comunicările în format electronic de către creditori.

Reține judecătorul-sindic cum că notificarea transmisă contestatorului Google ....Limited conține toate elementele prev. de art. 100 din Legea 85/2014 ( fila 9 vol. 2). Astfel, notificarea detaliază în mod complet toți pașii pe care contestatorul trebuia să îi urmeze, inclusiv cuantumul taxei judiciare de timbru și modalitatea de achitare, necesitatea transmiterii unei declarații de creanță, conținutul obligatoriu al declarației de creanță și alte date utile contestatorului în vederea înscrierii sale la masa credală(file 9-13 vol.2).

Ulterior acestui moment, prin e-mail-ul comunicat administratorului judiciar în data de 22.03.2023, societatea Google ....Limited a confirmat primirea Notificării cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva ...SA, solicitând, totodată, furnizarea de informaţii suplimentare cu privire la documentele necesar a fi transmise în vederea înscrierii la masa credală a debitoarei (  fila 48).

În perioada 22.03.2023 - 13.06.2023, administratorul judiciar a purtat o vastă corespondenţă cu Google ... Limited, administratorul judiciar comunicându-i contestatoarei toate informaţiile solicitate, respectiv necesitatea întocmirii unei declaraţii de creanţă, susţinută de documente justificative (contract, facturi, etc), precum şi detaliile necesare achitării taxei judiciare de timbru - condiţie eliminatorie pentru admisibilitatea declaraţiei de creanţă( file 40-48), informații pe care oricum, i le prezentase pe larg în notificarea inițială.

Prin e-mail-ul comunicat în data de 29.05.2023, Google ... Limited a transmis Administratorului judiciar documentele justificative, constând în contract, facturi, sumar facturi şi alte documente considerate relevante în dovedirea creanţei, din cuprinsul acestora rezultând suma de ...lei (debit principal), reprezentând contravaloarea facturilor emise şi neîncasate, fără, însă, a anexa si o declaraţie de creanţă propriu - zisă, prin care să fie solicitată creanţă mai sus - menţionată, în conformitate cu dispoziţiile art. 104 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

Reține instanța că după acest email din data de 29.05.2023, administratorul judiciar s-a adresat, din nou, contestatoarei, la aceeaşi adresă de e-mail, în datele de 04.04.2023 şi 29.05.2023, reiterând necesitatea formulării şi a depunerii, la dosarul cauzei, a unei declaraţie de creanţă în cuprinsul căruia să fie menţionat cuantumul exact al creanţei pe care aceasta înţelege să o solicite spre înscriere la masa credală a debitoarei - e-mail-uri la care nu am primit un răspuns.

Aceste aspecte legate de notificare și de corespondenţa electronică purtată cu Google ... Limited nu este contestată de părțile din prezenta cauză.

În speță, administratorul judiciar al debitoarei, deși nu a transmis formularul standard publicat pe portalul ... e-... Portal , notificarea pe care a transmis-o respectă întocmai cele indicate în formularul standard de pe portalul ...Portal . Din conținutul notificării rezultă că, administratorului judiciar a oferit absolut toate detaliile necesare contestatorului pentru a putea depune o declarație de creanță și a inclus toate informațiile prevăzute atât de art. 100 din Legea 85/2014 cât și pe cele prevăzute de art. 54 din Regulamentul 848/2015. Este de notorietate faptul că contestatorul e companie de talie mondială, cu acces la resurse financiare ce pot plăti pentru servicii juridice de orice natură, în speță în domeniul insolvenței, în vederea clarificării oricăror nelămuriri cu privire la forma și conținutul declarației de creanță.

Notificarea este, de altfel, datată 13.03.2023, așadar în interiorul datei-limita stabilite de judecătorul-sindic pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor și celei fixate pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență a tabelului preliminar al creanțelor. În plus, bordeoroul și corespondența electronică fac dovada transmiterii notificării impuse de dispozițiile art. 42 alin. (1) din Legea 85/2014 și cele ale art. 54 din Regulamentul 885/2015.

Instanţa reţine că, într-adevăr, contestatorul a fost notificat conform cu prevederile legale mai sus menţionate despre deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei pentru a-şi declara în termen creanţa deţinută de aceasta la masa credală a debitoarei.

Sancţiunea decăderii este expres prevăzută în art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, care stabileşte ca titularii de creanţe anterioare deschiderii procedurii care nu depun cererea de admitere a creanţei în termenul prevăzut de art. 100 alin. (1) lit. b) sunt decăzuţi din dreptul de a fi înscrişi în tabelul creditorilor şi nu dobândesc calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei deschisă împotriva debitorului lor.

Decăderea prevăzută de art. 114 ...are natura unei decăderi de drept procesual civil. În anumite situaţii, creditorilor trebuie să li se recunoască dreptul de a fi repuşi în termen dacă, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa lor, au pierdut termenul de exercitare a mijloacelor procesuale recunoscute de lege. În cauza de față, contestatorul nu se regăsește în această situație de a fi repus în termen deoarece nu s-a aflat în nicio împrejurare mai presus de voința lui. Măsura administratorului judiciar de a-i respinge înscrierea în tabelul preliminar deoarece nu a formulat o declarație de creanță nu este una nejustificată și nici drastică.

Reține judecătorul-sindic că notificarea s-a făcut cu respectarea art. 42 din..., adică a fost comunicată creditorului conform Codului de procedură civilă, astfel că în cauza de față se aplică sancţiunea decăderii din drepturile respective. Prin urmare, contestatorul a avut cunoştinţă de deschiderea procedurii, întrucât a fost notificat potrivit legii, nu mai poate solicita înscrierea creanţei sale în tabelul creanţelor.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

 

Respinge contestaţia formulată de GOOGLE ... LIMITED cu sediul procesual ales la ... în contradictoriu cu administratorul judiciar al debitoarei ...SA cu sediul în ....ca neîntemeiată.

Cu apel în 7 zile de la publicarea hotărârii în BPI, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a civilă.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 12.10.2023.

 

PREŞEDINTE                                                   GREFIER