Curtea de Apel Craiova. 2020. Procedură principală de insolvență în România. Cerințele privind notificarea creditorului cu sediul în Serbia. Drepturile și obligațiile creditorului străin ulterior recunoașterii calității de parte în dosarul de insolvență. Aplicarea și interpretarea art. 274 alin. 1 lit. d, art. 285 alin. 1, art. 286 din Legea nr. 85/2014 (art. 13, art. 14 din Legea Model UNCITRAL privind insolvența transfrontalieră 1997)
Curtea de Apel Craiova. 2020. Procedură principală de insolvență în România. Cerințele privind notificarea creditorului cu sediul în Serbia. Drepturile și obligațiile creditorului străin ulterior recunoașterii calității de parte în dosarul de insolvență. Aplicarea și interpretarea art. 274 alin. 1 lit. d, art. 285 alin. 1, art. 286 din Legea nr. 85/2014 (art. 13, art. 14 din Legea Model UNCITRAL privind insolvența transfrontalieră 1997)

 ÎnCod ECLI    ECLI:RO:CACRV:2020:104.

Dosar nr. ...../101/2016/a6

R O M Â N I A

 

CURTEA DE APEL CRAIOVA

SECŢIA A II-A CIVILĂ

DECIZIE Nr........./2020

Şedinţa publică de la 15.07.2020

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Judecător

Grefier

 

 

Pe rol judecarea  apelului declarat de  .....prin lichidator judiciar ........împotriva încheierii  din 13.04.2018   şi a sentinţei nr. .......din   23 decembrie 2019 pronunţate de  Tribunalul ........ Secţia a II a civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr.  ......./101/2016/a6 şi a apelului  declarat de  .........declarat împotriva  sentinţei nr. ......din   23 decembrie 2019 pronunţate de  Tribunalul .........  Secţia a II a civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr.  ...../101/2016/a6, în contradictoriu cu  intimata  BONATSA SHIP DESIGN DOO .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  a răspuns  apelanta ......prin avocat ...şi  apelantul ......prin avocat .......lipsind intimata BONATSA SHIP DESIGN DOO.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că apelurile au fost declarate şi motivate în termen,  că întâmpinarea depusă de către intimata  BONATSA SHIP DESIGN DOO a fost comunicată părţilor, după care;

Constatând cauza în stare  de judecată , s-a acordat cuvântul asupra apelurilor.

Avocat .....pentru  apelanta .......prin lichidator judiciar .......SPRL solicită admiterea apelului, schimbarea  sentinţei   în sensul admiterii excepţiei tardivităţii  formulării contestaţiei. Susţine că,  potrivit disp. art. 59 alin. (6) din Legea 85/2014, se poate face contestație împotriva masurilor luate de administratorul judiciar, in termen de 7 zile de la publicarea in BPI ; cum raportul a fost publicat in BPI nr. 21734/17.11.2017 , iar contestația a fost transmisa in data de 23.01.2018 si înregistrata in data de 25.01.2018, cu depășirea termenului de 7 zile, care s-a împlinit in data de 25.11.2017, ora 16,00, contestaţia  trebuia respinsa ca fiind tardivă. Susţine totodată că BONATSA SHIP DESIGN DOO  a dobândit calitatea de creditor, la data de 14.07.2017 si avea dreptul să  participe alături de ceilalți creditori din structura pasivului debitoarei, la procedura de insolvenţă, respectiv să facă cereri si să  voteze in cadrul acestei proceduri. In ceea ce privește notificarea creditorului BONATSA SHIP DESIGN DOO, motivat de faptul ca acesta este un creditor străin, care are totuși un reprezentant convențional in ţară, consideră  că  dispozițiile art. 286 din Legea 85/2014 nu își găsesc aplicabilitate aici, având in vedere că  raportul de activitate nu cuprinde o măsura care sa îl privească in mod individual pe acest creditor, ci este unul din numeroasele rapoarte pe care trebuie sa le întocmească un administrator judiciar de-a lungul procedurii insolvenţei  ce conține demersurile de procedura efectuate. Nu solicită acordarea cheltuielilor  de judecată.

Avocat ......pentru apelantul .......solicită admiterea apelului aşa cum a fost formulat.  Susţine că în mod greşit   instanţa a respins excepţia tardivităţii în condiţiile  în care BONATSA SHIP DESIGN DOO   a indicat un  domiciliu în......, actele de procedură i-au fost comunicate la acest sediu, creditoarea  cunoscând  despre derularea procedurii insolvenţei debitoarei. Susţine că va solicita pe cale separată cheltuielile de judecată.

 

CURTEA

 

Asupra apelului   de faţă  constată următoarele:

Prin încheierea  de şedinţă din data de 13 aprilie 2018 pronunţată de  Tribunalul .....Secţia a II a civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr.  ....../101/2016/a6  s-au respins excepţiile tardivităţii formulării  contestaţiei la raportul administratorului judiciar, lipsei de interes, inadmisibilităţii modificării acţiunii  invocate de intimaţi.

În considerentele încheierii, judecătorul sindic a reţinut că prin sentinţa nr. .../14.07.2017 pronunţată în dosarul nr. .../101/2016/a3 a Tribunalului....., definitivă prin decizia nr. ..../25.10.2017 a Curții de Apel...., a fost admisă contestaţia împotriva măsurii administratorului judiciar formulată de contestatoarea BONATSA SHIP DESIGN DOO, anulată  măsura administratorului judiciar de respingere a cererii de creanţă formulată de contestatoare şi s-a  dispus  înscrierea contestatoarei în tabelul preliminar de creanţe cu sumele de 11000 euro debit principal, 56430 euro penalităţi de întârziere, 6052,08 lei cheltuieli de judecată.

În condițiile art. 43 alin. 4 din legea nr. 85/2014 , sentinţa nr. .../14.07.2017 pronunţată în dosarul nr. ..../101/2016/a3 a Tribunalului ..... a fost executorie de la data pronunţării acesteia , respectiv la 14.07.2017 , dată de la care contestatoarei  BONATSA SHIP DESIGN DOO i s-a recunoscut calitatea de creditor în prezenta procedură a insolvenţei, concluzii ce trebuie coroborate cu considerentele deciziei  nr. ..../25.10.2017 a Curții de Apel .... pronunţată în dosarul nr. ..../101/2016/a3 , considerente ce au putere de lucru judecat cu referire la chestiunile pe care le soluționat.

Curtea  a constatat  că ....SHIP DESIGN DOO este persoană juridică  străină, având sediul în Vidikovacki Venac 29/71 .... (Rakovica), ...., astfel încât  devin  aplicabile dispoziţiile Titlului III- insolvenţa transfrontalieră-Cap. II din Legea 85/2014, contrar susținerilor administratorului judiciar .

Potrivit art. 274 alin. 1 lit. d, dispoziţiile Capitolului II- Raporturile cu statele terţe- se aplică unor situaţii determinate de lege, între care: „ d) în cazul în care creditorii  sau alte persoane interesate dintr-un stat străin sunt interesate să solicite deschiderea în România a unei proceduri prevăzute de prezenta lege sau să participe în cadrul unei proceduri deschise”.

Totodată, potrivit art. 285 alin. 1 din Lege: „1) Creditorii străini se bucură de aceleaşi drepturi privind deschiderea şi participarea în cadrul procedurii deschise, potrivit prezentei legi, ca şi creditorii români.”. În ceea ce priveşte citarea şi notificarea, art. 286 din acelaşi act normativ prevede că : „1) Citarea creditorilor străini cunoscuţi, precum şi comunicarea şi notificarea oricărui act de procedură către aceştia se vor realiza în condiţiile prezentei legi. Instanţele vor dispune luarea măsurilor corespunzătoare pentru îndeplinirea actelor respective de procedură şi faţă de creditorii străini cu adresă necunoscută.(2) Îndeplinirea actelor de procedură prevăzute la alin. (1) se va face în mod individual, cu excepţia cazului în care instanţa consideră că, potrivit circumstanţelor de fapt, folosirea unei alte modalităţi ar fi mai potrivită. Instanţele nu sunt ţinute să apeleze, în mod obligatoriu, la comisii rogatorii sau la alte proceduri similare.(3) Notificările transmise creditorilor străini prin care se comunică deschiderea procedurii vor indica elementele prevăzute de dispoziţiile prezentei legi, inclusiv conţinutul minim obligatoriu al cererii de admitere a creanţei asupra averii debitorului.”.

Instanţa de apel a conchis că  creditorului ....SHIP DESIGN DOO, persoană juridică străină, trebuia să i se comunice deschiderea  procedurii, dar şi posibilitatea  de a se înscrie la masa credală ,individual, potrivit art. 99 şi 100 din Legea 85/2014.

...era  un creditor cunoscut, părţile aflându-se în litigiu  în dosarul nr. ..../225/2016 pe rolul Judecătoriei  Dr. Tr. Severin, administratorul judiciar AKTIV LEX INSOLVENTA SPRL   nu a notificat deloc creditoarea ....SHIP DESIGN DOO cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei, aceasta luând cunoştinţă de procedură la termenul de judecată din 10.01.2017 din dosarul aflat pe rolul Judecătoriei Dr. Tr. Severin ( fila 59  din dosar).

De altfel,  interpelat  fiind de  .... în şedinţa publică din 25.10.2017  reprezentantul apelantei ...SPRL   a recunoscut că a notificat creditoarea la sediul procesual ales în..., aşa cum a fost el indicat în declaraţia de creanţă.

Ori, această declaraţie a fost formulată de creditoarea ....SHIP DESIGN DOO la 18.01.2017, procedura fiind deschisă de judecătorul sindic cu aproximativ două luni înainte (11.11.2016), fără a fi fost notificat vreodată creditorul persoană juridică străină.

Tot din dispoziţiile art. 286 din Legea 85/2016,  rezultă că  notificarea şi comunicarea oricărui act de procedură  către creditorii străini  cunoscuţi se face în mod individual, cu excepţia situaţiei în care instanţa dispune altfel.

A mai concluzionat Curtea de Apel că administratorul judiciar avea obligaţia comunicării tuturor actelor  îndeplinite şi a măsurilor luate, în mod individual, către creditorii străini. Ca urmare, termenele de  depunere a contestaţiilor nu se calculează de la data publicării în B.P.I, ca în cazul  creditorilor şi celorlalţi participanţi români la procedură, ci de la data notificării individuale a creditorului străin.

Revenind la excepția tardivității formulării contestației împotriva măsurii administratorului judiciar, judecătorul sindic a reţinut  că raportul administratorului judiciar nr.2666/15.11.2017  a fost publicat în BPI nr. 21734/17.11.2017 , contestația fiind transmisă la data de 23.01.2018 şi înregistrată la instanţă la  data de 25.01.2018.

În acord cu considerentele deciziei instanței de apel ,  disp. art. 59 alin. 5 şi 6 din Legea 85/2014 trebuie interpretate în sensul că împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar , creditoarea  BONATSA SHIP DESIGN DOO putea face contestaţie în termen de 7 zile de la data notificării  sale individuale cu privire la măsurile luate prin  raportul administratorului judiciar nr.2666/15.11.2017.

Or, atâta vreme cât, în cauză, nu s-a făcut dovada că administratorul judiciar a notificat  individual pe contestatorul  BONATSA SHIP DESIGN DOO cu privire la măsurile luate prin  raportul administratorului judiciar nr.2666/15.11.2017 , se apreciază că la data 23.01.2018 acesta era în termenul legal pentru formularea contestației şi s-a respins excepția tardivității formulării prezentei contestații împotriva măsurii administratorului judiciar  .

Cu referire la excepția inadmisibilităţii modificării acţiunii, s-a reţinut că inițial , contestatorul BONATSA SHIP DESIGN DOO a promovat contestație împotriva raportului administratorului judiciar nr. 2666/15.11.2017, prin  rezoluția judecătorului sindic din data de 31.01.2018 dispunându-se stabilirea primului termen de judecată şi îndeplinirea unor obligații în sarcina contestatorului , inclusiv precizarea temeiului de drept aplicabil, respectiv dacă prezenta contestație este una la tabelul preliminar sau la raportul administratorului judiciar  (f. 3, 10 ) . Urmare precizărilor depuse la primul termen de judecată-09.02.2018, prin încheierea de ședință din data de 02.03.2018 s-a dispus disjungerea petitului privind contestația la raportul administratorului judiciar nr. 2666/15.11.2017 de petitul privind contestația la tabelul preliminar, în prezenta cauză , instanţa rămânând investită cu soluționarea  petitului privind contestația la raportul administratorului judiciar nr. 2666/15.11.2017.(f. 21-23, 1)

Potrivit disp. art. 204 alin. 1 C.p.c.,  reclamantul poate să îşi modifice cererea şi să propună noi dovezi, sub sancţiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat. În acest caz, instanţa dispune amânarea pricinii şi comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulării întâmpinării, care, sub sancţiunea decăderii, va fi depusă cu cel puţin 10 zile înaintea termenului fixat, urmând a fi cercetată de reclamant la dosarul cauzei.

Prin raportare la aceste prevederi legale, s-a constatat că modificarea cererii de chemare în judecată s-a realizat cu respectarea termenului legal, respectiv până la primul termen de judecată.

Cu referire la excepția lipsei de interes , instanţa  a  menţionat prevederile art. 2 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă potrivit cărora „ Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia.

Astfel, legiuitorul a instituit caracterul colectiv, concursual al procedurii insolvenţei , cu efectul său esențial, şi anume satisfacerea creanțelor creditorilor din aceeași clasă în mod egalitar, precum şi organizarea creditorilor în adunarea creditorilor şi reprezentarea lor prin comitetul creditorilor , ca structuri colective.

Totodată, au fost avute în vedere şi principiile edictate în art. 4 pct. 1, 3,5,6,8 ,respectiv  maximizarea gradului de valorificare a activelor şi de recuperare a creanţelor, asigurarea unei proceduri eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare şi derulare a procedurii într-un timp util şi rezonabil, într-o manieră obiectivă şi imparţială, cu un minim de costuri, asigurarea unui grad ridicat de transparenţă şi previzibilitate în procedură, recunoaşterea drepturilor existente ale creditorilor şi respectarea ordinii de prioritate a creanţelor, având la bază un set de reguli clar determinate şi uniform aplicabile,asigurarea accesului la surse de finanţare în procedurile de prevenire a insolvenţei, în perioada de observaţie şi de reorganizare, cu crearea unui regim adecvat pentru protejarea acestor creanţe.

S-a reţinut  că,  potrivit disp. art. 59 alin. 5 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă , legiuitorul a recunoscut calitate procesuală activă în promovarea contestațiilor formulate împotriva rapoartelor administratorului judiciar oricăruia dintre creditori, cum este şi cazul contestatorului BONATSA SHIP DESIGN DOO.

În cauză, debitoarea se află în derularea planului de reorganizare iar  în cursul executării  acestuia administratorul judiciar a procedat la achitarea unor creanţe curente   către intimaţii......, contestatorul criticând admiterea plăţii creanțelor curente sub aspectul  cuantumului sumelor plătite , fără a nega calitatea acestora de creditori  posesori a unor creanţe curente .

Nu se poate susține că nu există interes din partea contestatorului  în promovarea prezentei contestații deoarece , pe baza probatoriului  ce se va administra , judecătorul sindic  a analizat  legalitatea măsurii administratorului judiciar , şi ținând cont de motivele invocate de contestator şi de apărările formulate de intimaţi, s-a concluzionat că sumele de bani acceptate de administratorul judiciar la plată  către intimaţii ##### ###### ###### , ########## ##### nu trebuiau achitate , în acest caz aceste sume de bani putând fi utilizate pentru executarea planului de reorganizare, interesul debitorului fiind redresarea  economică şi reinserţia acestuia în circuitul economic iar interesul  creditorilor prevăzuţi în planul de reorganizare  judiciară este de finalizare a programului de  plăţi astfel cum a fost confirmat de judecătorul sindic.

 

Prin sentinţa nr. ...din   23 decembrie 2019 pronunţată de  Tribunalul ....Secţia a II a civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr.  ...101/2016/a6 s-a admis contestaţia formulată de către contestatoarea  BONATSA SHIP DESIGN DOO, în contradictoriu cu intimații ....prin administrator judiciar Aktiv Lex Insolvenţă SPRL şi   ...

Au fost anulate măsurile administratorului judiciar privind admiterea cererilor de plată depuse de intimații .... S-a respins  petitul privind obligarea intimaților la plata cheltuielilor de judecată efectuate de contestatoare.

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Împotriva acestei sentinţe  au declarat apel la 25.05.2020 apelanţii intimaţi ... şi  .....criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivare s-a arătat că sentinţa atacată este pronunţată în contradicţie  cu situaţia de fapt  şi cu cele reţinute  de către experţii contabili  în raportul de expertiză şi răspunsul la obiecţiuni, fără a avea la bază un motiv justificat.

De asemenea, sentinţa conţine o motivare contradictorie cu privire  la aspectele reţinute  în cadrul raportului de expertiză contabilă.

Judecătorul sindic reţine aspecte neprobate  şi nepuse în discuţia părţilor, iar din probele administrate în cauză a reieşit  natura de creanţe curente a sumelor solicitate la plată, momentul naşterii creanţelor,  cuantumul acestora, faptul că sumele au intrat în  patrimoniul debitoarei şi că  cei doi creditori  aveau dreptul la plată.

Au fost  invocate dispoziţiile art. 75 şi art. 102 din Legea 85/2014 precum şi considerentele Deciziei nr. .../2015 din 04.03.2015 a Curţii de Apel ...şi nr. 540/2018 din 24.04.2018 a aceleiaşi instanţe.

S-a arătat că instanţa de fond a reţinut în mod greşit, în motivare, disp. art. 87 alin. 4 din Legea 85/2014, având în vedere că acestea nu sunt  incidente  în speţă.

În drept sau fost invocate disp. art. 466 şi art. 480 c.p.c, art. 43 alin. 2 şi art. 102 alin. 6 din Legea 85/2014.

 

La 25.05.2020 debitoarea ....prin lichidator judiciar ....SPRL  a declarat apel împotriva  încheierii  din 13.04.2018 pronunţate de  Tribunalul ....  Secţia a II a civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr.  ..../101/2016/a6 şi a sentinţei nr. .../23.12.2019 pronunţată în acelaşi dosar, criticându-le pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivare s-a arătat că, prin  încheiere, a fost soluţionată excepţia tardivităţii contestaţiei împotriva raportului de activitate nr. 2666/15.11.2017, prin reţinerea unei situaţii de fapt greşite şi incomplete, prin aplicarea greşită a normelor de drept material şi cu interpretarea greşită a Deciziei nr. .../25.10.2017 a Curţii de Apel pronunţată în dosarul nr. .../101/2016/a3 şi în contradictoriu cu dispoziţiile Deciziei nr. .../08.05.2019  pronunţată în dosarul nr. .../101/2016/a4 al Curţii de Apel.

Astfel, în decizia nr. .../2017 s-au analizat aspectele privitoare la notificarea deschiderii procedurii de insolvenţă, iar nu la comunicarea actelor, aşa cum  este, în speţa de faţă, un raport de activitate al administratorului judiciar. Aceste aspecte au fost puse în discuţie în dosarul ...../101/2016/a4 al Curţii de Apel.

Creditorul contestator şi-a ales un reprezentant convenţional, iar înlocuirea acestuia sau a  domiciliului indicat trebuiau aduse la cunoştinţa instanţei sau a administratorului judiciar.

Pe fond s-a susţinut că prin sentinţa nr. .../2019 judecătorul sindic  a considerat în mod greşit, că un debitor ipotecar nu poate avea şi calitatea de creditor curent, îndepărtând  nelegal concluziile  experţilor, motivarea  fiind contradictorie.

La 12.06.2020 intimata creditoare BONATSA SHIP DESIGN DOO a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea apelurilor ca nefondate.

În motivare s-a arătat, în ceea ce priveşte încheierea din 13.04.2018, că instanţa de fond a aplicat  în mod corect dispoziţiile legale în materie şi a interpretat corect Decizia nr. .../25.10.2017 a Curţii de Apel.

Cât timp lichidatorul nu a făcut dovada notificării individuale a  creditorului străin BONATSA SHIP DESIGN DOO cu privire la actele de procedură şi măsurile luate în cadrul  insolvenţei, nici anterior Deciziei nr. ...../2017, nici ulterior acesteia, este în mod cert faptul că această contestaţie a fost formulată în termenul prevăzut de art. 111 alin. 2 din Legea 85/2014.

Prezentând starea de fapt  şi cronologia dosarului, având în vedere faptul că BONATSA SHIP DESIGN DOO este o persoană  juridică cu sediul  în...., termenul de contestare a Raportului de activitate nr. 2666/15.11.2017  putea  eventual să fie considerat ca începând să curgă de la momentul în care aceasta a fost conceptată în dosarul de insolvenţă şi şi-a declarat un alt domiciliu procesual la adresa de corespondenţă a reprezentantului convenţional  avocat.

Se face o gravă confuzie  de către administratorul judiciar între domiciliul procedural şi  domiciliul creditorului, primul neputând fi exprimat decât în momentul în care acesta  devine parte într-un dosar.

Creditoarea BONATSA SHIP DESIGN DOO are reprezentant  convenţional pentru fiecare litigiu  în parte şi apărătorul  acesteia nu reprezintă „ reprezentantul  convenţional în ţară” al acesteia pentru orice problemă a acestei societăţi pe teritoriul României.

În acest sens este Decizia nr. ..../2017 a Curţii de Apel .... dispoziţiile art. 158 c.p.c., alegerea domiciliului de către creditorul străin făcându-se abia la 19.01.2018, fiind în termen  contestaţia formulată la 23.01.2018.

În mod eronat se invocă de către lichidatorul judiciar Decizia nr. .../08.05.2019 a Curţii de Apel..., cât timp motivarea instanţei de apel cu privire la excepţia tardivităţii se referea la  momentul/data la care s-a luat cunoştinţă efectiv de cuprinsul tabelului preliminar de creanţe care s-a considerat a fi 23.01.2017-data formulării cererii de chemare în judecată, în dosarul .../101/2016/a3, ori societatea BONATSA SHIP DESIGN DOO a avut cunoştinţă efectiv de Raportul  contestat la 19.01.2018, dată la care a fost introdus în procedura insolvenţei în calitate de creditor şi şi-a  declarat  domiciliul  procesual ales...

Pe fond  s-a arătat că motivele de nelegalitate  şi netemeinicie invocate sunt  nefondate.

 

Analizând cauza, prin prisma criticilor formulate , Curtea reţine următoarele:

În ceea ce priveşte apelul declarat împotriva Încheierii  din 13 aprilie 2018:

Prin apelul formulat, debitoarea .....prin lichidator judiciar AKTIV LEX INSOLVENŢĂ SPRL   a criticat soluţia instanţei de fond cu privire la excepţia  tardivităţii formulării contestaţiei la raportul administratorului judiciar, ce a fost respinsă.

Critica este fondată.

Aşa cum s-a  stabilit, cu putere de lucru judecat, prin Decizia nr.  .../2019 pronunţată la  08.05.2019 în dosarul .../101/2016/a4 : „(...) prin Decizia nr.  .../25.10.2017 pronunţată în dosarul nr. ..../101/2016/a3, s-a reţinut că creditorul străin BONATSA SHIP DESIGN DOO nu a fost notificat deloc  cu privire la deschiderea  procedurii insolvenţei  debitoarei ....SRL şi că această notificare trebuia făcută potrivit art.  286 din Legea 85/2016.

Această procedură a notificării individuale  a creditorului străin este aplicabilă  cât timp acesta nu are un domiciliu procesual  ales pe teritoriul României(potrivit art. 156 C.pr. civ).

Odată cu alegerea  domiciliului  pe teritoriul României, cu atât mai mult cu cât acesta este la sediul reprezentantului  convenţional, respectiv al avocatului care îl reprezintă în instanţă, creditorului străin îi devin aplicabile dispoziţiile art. 42 din Legea 85/2014 referitoare la citarea, comunicarea, notificarea şi publicarea actelor de procedură...

Rezumând, procedura  prevăzută de art. 286 din legea 85/2014 se aplică doar cu privire la  creditorii străini care nu au un domiciliu ales pe teritoriul României  pentru comunicarea actelor de procedură.

După alegerea unui astfel de domiciliu și după recunoaşterea calităţii de parte în dosarul de insolvenţă, creditorul străin va prelua  procedura din stadiul în care se află, urmând a-i fi aplicabile dispoziţiile Legii 85/2014  similar cu ceilalţi creditori şi participanţi la procedură, inclusiv în ceea ce priveşte calculul  termenelor procedurale.

De la data rămânerii definitive a Deciziei nr.....  pronunţată la 25.10.2017  în dosarul .../101/2016/a3 al Curţii de Apel..., creditoarei BONATSA SHIP DESIGN DOO i se recunoaşte definitiv calitatea de creditor în cauză, acesta urmând a respecta toate termenele procedurale stabilite de Legea 85/2014.

În speţă, potrivit art. 59 alin.  6 din Legea 85/2014, contestaţia împotriva  raportului administratorului/lichidatorului  judiciar se depune în termen de 7 zile de la publicarea  în BPI a extrasului raportului.

Raportul contestat, nr. 2666/15.11.2017, a fost publicat în BPI  nr. 734/17.11.2017.

Aşa cum s-a arătat, la această dată a publicării raportului, BONATSA SHIP DESIGN DOO era deja creditor în procedură, fiind supus dispoziţiilor de drept comun prevăzute de Legea 85/2014, inclusiv în ceea ce priveşte citarea şi  notificarea actelor de procedură.

Cu alte cuvinte, termenul de contestare a Raportului nr.  2666/15.11.2017 a început să curgă la 18.11.2017 şi s-a încheiat  la 27.11.2017, contestaţia formulată  la 23.01.2018 de creditoarea BONATSA SHIP DESIGN DOO fiind declarată peste termenul legal.

Instanţa de fond, soluţionând excepţia, a avut în vedere numai considerentele Deciziei nr. .../25.11.2017 a Curţii de Apel ... pronunţată în  dosarul  nr. ...101/2016/a3 care a avut în vedere, însă, o altă stare de fapt, respectiv aceea a creditorului străin căruia, până la  alegerea  unui domiciliu procedural în România şi până la  recunoaşterea calităţii sale în procedura insolvenţei  deschisă înRomânia, i se aplică dispoziţiile speciale prevăzute de art. 285-286 din Legea 85/2014.

După recunoaşterea calităţii sale de creditor , societatea străină, cu sediul procesual ales, conform art. 156 c.p.c, înRomânia, i se  vor aplica dispoziţiile de drept comun ale  Legii insolvenţei.

În raport de aceste considerente, având în vedere şi dispoziţiile art. 430-431 c.p.civ., Curtea constată că apelul formulat de debitoarea .....prin lichidator judiciar .....SPRL    împotriva Încheierii din 13.04.2018 este fondat, urmând ca acesta să fie admis, urmând ca, în temeiul art. 480 c.p.civ. să fie schimbată  încheierea în sensul  că va fi admisă excepţia tardivităţii formulării contestaţiei .

Pe cale de consecinţă, vor fi admise şi apelurile declarate  de creditorii ....şi debitoarea ...prin lichidator judiciar ....SPRL    împotriva sentinţei  nr.### din   23 decembrie 2019 pronunţate de  Tribunalul ....  Secţia a II a civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr.  ..../101/2016/a6, urmând a fi respinsă contestaţia creditoarei BONATSA SHIP DESIGN DOO ca tardiv formulată.

Față de soluţia adoptată, Curtea constată că nu se mai impune analiza motivelor ce vizează  fondul cauzei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Admite apelurile declarate de  ....prin lichidator judiciar AKTIV LEX INSOLVENŢĂ SPRL împotriva încheierii  din 13.04.2018   şi a sentinţei nr. ....din   23 decembrie 2019 pronunţate de  Tribunalul ....  Secţia a II a civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr.  .../101/2016/a6 şi apelul declarat de   ....împotriva  sentinţei nr. ...din   23 decembrie 2019 .

Schimbă încheierea din 13.04.2018   şi sentinţa nr. .../23.12.2019 pronunţate de  Tribunalul ...  Secţia a II a civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr.  .../101/2016/a6 ,  in sensul că admite excepţia tardivităţii.

Respinge contestaţia ca tardiv formulată.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 15.07.2020.

 

 

Preşedinte,

Judecător,

Grefier,