Tribunalul Brașov. 2023. Debitor cu COMI, procedură de faliment în Italia și un sediu în România. Plan de lichidare prin vânzarea afacerii și bunurilor debitoarei, propus în procedura principală. Cerere de deschidere a unei proceduri secundare de insolvență în România, formulată de un creditor român. Angajament unilateral propus de practicianul desemnat în insolvența principală, efecte. Protecția creditorilor locali. Art.36 și art. 38 alin.2 din Regulamentul (UE) nr. 848/2015.
Tribunalul Brașov. 2023. Debitor cu COMI, procedură de faliment în Italia și un sediu în România. Plan de lichidare prin vânzarea afacerii și bunurilor debitoarei, propus în procedura principală. Cerere de deschidere a unei proceduri secundare de insolvență în România, formulată de un creditor român. Angajament unilateral propus de practicianul desemnat în insolvența principală, efecte. Protecția creditorilor locali. Art.36 și art. 38 alin.2 din Regulamentul (UE) nr. 848/2015.

 

 

TRIBUNALUL BRAȘOV

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

DOSAR NR. ........../62/2021

 

SENTINŢA CIVILĂ NR. ....../SIND

Şedinţa publică din data de 24.05.2023

Completul constituit din:

JUDECĂTOR SINDIC:

Grefier:

 

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra cererii formulate de creditoarea ......SRL, în baza Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului (UE) 215/848 al Parlamentului şi al Consiliului din 20.05.2015, privind deschiderea procedurii secundare de insolvenţă împotriva debitoarei ............SRL.

Procedura este legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din 17.05.2023, în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea pentru astăzi, 24.05.2023, când a hotărât următoarele:

 

 

JUDECĂTORUL SINDIC,

 

Deliberând asupra litigiului de față:

Constată că prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului ...... la data de 5.10.2021 sub numărul ...../62/2021, creditorul .....SRL în contradictoriu cu debitorul ......SRL a solicitat deschiderea procedurii secundare de insolvență împotriva debitorului.

În motivarea acțiunii se arată că între părți a fost încheiat la data de 25.01.2013 Contractul-cadru de punere la dispoziție nr. 171. Potrivit art. 1.1. din Contract, obiectul acestuia consta în administrarea de către....., în numele și pentru...., a unui număr de salariați temporari, care urmau să presteze muncă pentru debitoare, conform celor stabilite de părți în Anexele Contractului și având în vedere solicitările punctuale ale DME. 4. Conform art. 2 din Contract, părțile au stabilit ca valoarea comisionului datorat de DME să fie calculată prin aplicarea unui procent agreat contractual, la obligația de plată aferentă fiecărui angajat pus la dispoziție, astfel: 1l%/angajat/lună. De asemenea, părțile au convenit și cu privire la aplicarea unui comision cuantificat prin aplicarea procentului de 9% la total cost transport, la aceste sume se adaugă valoarea T.V.A., stabilită conform dispozițiilor legale în vigoare. Părțile au convenit la art. 9.9 din Contract aplicarea unor penalități de întârziere în cuantum de 0,15% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere până la achitarea integrată a sumelor restante. Ulterior încheierii Contractului, atât comisionul stabilit de către părți, cât și diferite obligații de plată, cum ar fi costurile cu transportul, au fost modificate succesiv de părți printr-o serie de acte adiționate la Contract. Potrivit art. 2.I din Actul adiționat încheiat la data de 11.10.2016, părțile au convenit ca valoarea comisionului .....să fie de 6% din costul total generat de fiecare salariat, noul procent a intrat în vigoare la data de 01.01.2017. Debitoarea a înregistrat constant întârzieri la plata facturilor emise de...... La data de 31.03.2020, debitoarea înregistra un sold restant în cuantum de .....lei, recunoscut de aceasta prin confirmarea de sold semnată la data de 31.03.2020. În perioada 29.05.2020 - 26.02.2021, conform celor agreate de părți prin Contract și actele adiționate, a emis, în baza pontajelor transmise de DME , 11 facturi însumând .....lei, una dintre facturi cu valoare negativă. Fiecare factură cuprindea valoarea sumelor achitate fiecărui salariat și comisionul ....

Prin încheierea civilă nr. ..../28.04.2021, în dosarul nr. ..../62/2021, Tribunalul ###### a admis cererea debitoarei ......și a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței. .....a formulat cerere de înscriere la masa credală pentru creanța în cuantum total de .....lei, compusă din .....lei, reprezentând contravaloarea facturilor emise în temeiul contractului-cadru de punere la dispoziție nr. 171/25.01.2013 și a actelor adiționale ale acestuia, achitate de către debitoare și ......lei, reprezentând penalități de întârziere calculate conform art. 9.9 din contractul menționat, până la data deschiderii procedurii de insolvență.

Administratorul judiciar provizoriu al debitoarei a publicat tabelul preliminar de creanțe, în cuprinsul căruia a înscris societatea cu creanța .....lei, așa cum a fost aceasta solicitată prin declarația de creanță. Debitoarea nu a formulat contestație, ulterior, prin Decizia civilă nr. pronunțată de Curtea de Apel ..... în ședința publică din data de 22.07.2021, s-a admis apelul debitoarei, s-a luat act de renunțarea la judecata cererii de deschidere a procedurii insolvenței și s-a anulat încheierea de deschidere a procedurii pronunțată de Tribunalul .....

Prin Decretul emis de Tribunalul Udine, Secția a 2 Civilă, la data de 19.08.2021, s-a dispus deschiderea procedurii de insolvență cu privire la societatea debitoare, în temeiul legii italiene privind procedurile de insolvență reținând incidența dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul UE nr 848/2015 și faptul că debitoarea ......are centrul intereselor economice în .....

A fost stabilit un termen pentru depunerea planului de reorganizare care a fost prelungit până la data de 29.01.2022, până la acest termen urmând să fie prezentat și angajamentul asumat de debitoare față de creditorii din .....  pentru protecția intereselor generale ale acestora.

Prin Decretul pronunțat de Tribunalul din Udine la data de 05.05.2022, în temeiul dispozițiilor art. 162 din Legea falimentului din .... s-a respins ca inadmisibilă cererea DME .... privind admiterea în principiu a planului de redresare.

Prin sentința civilă nr. .../2022 s-a deschis falimentul societății DME .....SPA .... de către Tribunalul din Udine, societatea care controlează 100% societatea ....SRL....., iar prin sentința civilă nr. ..../05.07.2022 pronunțată de aceeași instanță a fost declarat falimentul societății .... SRL ..... .

Potrivit notei informative a administratorului judiciar al societății ......SRL, Dr. .....a fost depus un plan de lichidare al societății aprobat de judecătorul delegat la data de 11.10.2022, conform căruia a fost demarată o procedură de vânzare competitivă a bunurilor societății ......SRL, urmând a fi formalizat și angajamentul prevăzut de art. 36 din Regulamentul UE ..... , pentru a obține aprobarea corespunzătoare din partea creditorilor locali .

Prin Ordonanța pronunțată de Tribunalul din UDINE la data de 12.12.2022 a fost invitat administratorul judiciar al procedurii de insolvență principală, .....să suplimenteze, în temeiul art. 104 din Legea falimentului  programul de lichidare cu angajamentul prevăzut de art. 36 din Regulamentul UE 845/2015, la apariția în termenul de ..../12/2022, a condiției suspensive prevăzute în oferta irevocabilă de cumpărare primită de societatea ....SRL.

Adunarea creditorilor pentru aprobarea angajamentului prevăzut de art. 36 din Reg UE ..... a fost convocată în data de 15.03.2023, ora 16 , la sediul CDRS din București.

Angajamentul asumat de practicianul în insolvență din procedura principală  a fost publicat în BPI nr. 3151/20.02.2023.

A fost întocmit procesul verbal al adunării creditorilor locali din data de 15.03.2023, depus la fila 71 din dosar din care rezultă că angajamentul a fost votat de către creditorii reprezentând 96,25% din creanțele cu drept de vot, inclusiv creditorul ....SRL ce deține o creanță de .....

Drept urmare, s-a invocat de către debitoare excepția lipsei de obiect a cererii  de deschidere a procedurii secundare de insolvență în raport cu dispozițiile Regulamentului UE nr. 848/2015, în condițiile în care drepturile creditorilor naționali sunt respectate prin angajamentul luat de practicianul în insolvență în cadrul procedurii inițiale.

Prin punctul de vedere depus la dosar creditorul .....SRL a arătat că cererea nu poate fi considerată ca fiind lipsită de obiect, deoarece în cazul în care practicianul în insolvență din procedura principală de insolvență și-a luat un angajament în conformitate cu art. 36 din Regulamentul UE 848/2015, instanța investită cu cererea de deschidere a procedurii secundare nu deschide, la solicitarea practicianului în insolvență, o procedură secundară de insolventă dacă consideră că angajamentul protejează în mod corespunzător interesele generale ale creditorilor locali.

 

Analizând actele și lucrările dosarului, în baza art. 72 din legea 85/2014 se constată următoarele:

......SRL și debitoarea .....SRL au încheiat la data de 25.01.2013 Contractul-cadru de punere la dispoziție nr. .....2013 în vederea administrării unui număr de salariați temporari, care urmau să presteze muncă pentru debitoare, conform celor stabilite de părți în Anexele Contractului și de solicitările punctuale ale debitoarei. Conform art. 2 din Contract, părțile au stabilit ca valoarea comisionului datorat de DME să fie calculată prin aplicarea unui procent agreat contractual, la obligația de plată aferentă fiecărui angajat pus la dispoziție, astfel: 11%/angajat/lună. De asemenea, părțile au convenit și cu privire la aplicarea unui comision cuantificat prin aplicarea procentului de 9% la total cost transport, la aceste sume se adaugă valoarea T.V.A., stabilită conform dispozițiilor legale în vigoare.

Părțile au convenit la art. 9.9 din Contract aplicarea unor penalități de întârziere în cuantum de 0,15% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere până la achitarea integrată a sumelor restante. Ulterior încheierii Contractului, atât comisionul stabilit de către părți, cât și diferite obligații de plată, cum ar fi costurile cu transportul, au fost modificate succesiv de părți printr-o serie de acte adiționate la Contract.

Potrivit art. 2.I din Actul adiționat încheiat la data de......, părțile au convenit ca valoarea comisionului .....să fie de 6% din costul total generat de fiecare salariat, noul procent a intrat în vigoare la data de 01.01.2017. Debitoarea a înregistrat constant întârzieri la plata facturilor emise de...... La data de 31.03.2020, debitoarea înregistra un sold restant în cuantum de .....lei, recunoscut de aceasta prin confirmarea de sold semnată la data de 31.03.2020. În perioada 29.05.2020 - 26.02.2021, conform celor agreate de părți prin Contract și actele adiționate, a emis, în baza pontajelor transmise de DME , 11 facturi însumând .....lei, una dintre facturi cu valoare negativă.

Creanța invocată de creditoare este în cuantum de .....lei compusă din 1.472.621,44 lei, reprezentând contravaloarea facturilor emise în temeiul Contractului cadru de punere la dispoziție nr. 171/25.01.2013 și a actelor adiționale ale acestuia, neachitate de debitoare și .....lei, reprezentând penalități de întârziere calculate conform art. 9.9 din contractul menționat.

......SRL este înființată și funcționează pe teritoriul României în mod neîntrerupt, încă din anul 2008, având sediul în localitatea Râșnov, unde are o unitate de asamblare componente electronice.

 

Prin sentința civilă nr. ..../05.07.2022 pronunțată de Tribunalul din Udine a fost declarat falimentul societății ....SRL ..... .

Potrivit art. 36 din Regulamentul UE nr. 2015/848, în situația în care s-a deschis o procedură principală de insolventă pe teritoriul unui stat membru, instanța dintr-un alt stat membru, competentă potrivit art. 3 lin. (2) din Regulamentul UE nr. 2015/848 poate deschide proceduri secundare de insolvență.

Conform art. 34 din Regulamentul UE nr. 2015/848, efectele procedurilor secundare de insolvență se limitează la activele debitorului situate pe teritoriul statutului membru unde au fost deschise aceste proceduri.

Potrivit art. 38 alin. (2) din Regulamentul UE, în cazul în care practicianul în insolvență din procedura principală de insolvență și-a luat un angajament în conformitate cu art. 36 din Regulamentul UE 848/2015, instanța investită cu cererea de deschidere a procedurii secundare nu deschide, la solicitarea practicianului în insolvență, o procedură secundară de insolventă dacă consideră că angajamentul protejează în mod corespunzător interesele generale ale creditorilor locali.

Având în vedere că practicianul în insolvență din procedura principală de insolvență și-a luat angajamentul în conformitate cu art. 36 din Regulamentul UE 848/2015, rezultă că excepția lipsei de obiect nu este fondată, întrucât acest angajament nu limitează dreptul creditoarei de a solicita analizarea oportunității deschiderii procedurii secundare de insolvență. Formula utilizată de legiuitorul european permite judecătorului sindic să decidă dacă admite sau nu cererea de deschidere a procedurii secundare, în funcție de efectele produse de angajamentul luat, asupra drepturilor creditorilor naționali.

Se constată că în suplimentul la programul de lichidare depus în dosarul de faliment din......, administratorul judiciar a integrat programul de lichidare și angajamentul asumat de practicianul în insolvență în raport de oferta irevocabilă de cumpărare primită la data de 5.12.2022 de la societatea “..... “ pentru prețul de ....euro a afacerii desfășurate în ....și a activelor inventariate la fabrica din Râșnov.

Conform art. 36(5) din Regulamentul UE 848/2015, angajamentul este aprobat de creditorii locali cunoscuți, cu respectarea și a procedurii reglementate de statul membru în care s-ar putea deschide o procedură secundară de insolvență.

Pentru aprobarea angajamentului în temeiul art. 36 din Regulament, creditorii din România au fost notificați, iar angajamentul a fost publicat în BPI nr.3151/20.02.2023. În cadrul adunării creditorilor din 15.03.2023, angajamentul propus de administratorul judiciar a fost votat favorabil de către creditorii reprezentând 96,25% din creanțele cu drept de vot, inclusiv de către creditoarea .....SRL, care a fost menționată în aceste proces verbal cu o creanță în valoare de ....

.....SRL nu a formulat obiecțiuni nici cu privire la cuantumul creanței, nici cu privire la modul de stingerea a acesteia.

Prin urmare, în temeiul art. 36 și art. 38 alin.2 din Regulamentul UE 848/2015 se constată că nu sunt îndeplinite condițiile pentru deschiderea procedurii secundare de insolvență a debitoarei, în condițiile în care angajamentul asumat de curatorul ......protejează în mod corespunzător interesele generale ale creditorilor locali.

Raportat la aceste considerente, în temeiul art. 38 alin.2 din Regulamentul UE 848/2015, urmează a respinge acțiunea civilă formulată de creditorul .....SRL în contradictoriu cu debitorul ......SRL având ca obiect deschiderea procedurii secundare de insolvență împotriva debitorului.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 

Respinge acțiunea civilă formulată de creditorul ......SRL în contradictoriu cu debitorul .......SRL, având ca obiect deschiderea procedurii secundare de insolvență împotriva debitorului.

Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare.

Apelul se depune la TRIBUNALUL .....

Pronunțată azi, 24.05.2023, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea instanței.

JUDECĂTOR SINDIC,                                                         GREFIER,