26. Tribunalul București. Procedură de insolvență din Federația Rusă recunoscută pe teritoriul României. Acțiunea reprezentantului străin al debitoarei de denunțare unilaterală și încetare a unui contract de depozit de garanție, acțiune nereglementată de legea română în materie de insolvență. Inadmisibilitate. Aplicarea și interpretarea art. 295 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 (art. 23 din Legea Model UNCITRAL privind insolventa transfrontaliera 1997)
26. Tribunalul București. Procedură de insolvență din Federația Rusă recunoscută pe teritoriul României. Acțiunea reprezentantului străin al debitoarei de denunțare unilaterală și încetare a unui contract de depozit de garanție, acțiune nereglementată de legea română în materie de insolvență. Inadmisibilitate. Aplicarea și interpretarea art. 295 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 (art. 23 din Legea Model UNCITRAL privind insolventa transfrontaliera 1997)

Dosar nr. ......./3/2021/a1

 

Tribunalul București – Secţia a VII-a Civilă

SENTINŢA CIVILĂ NR. .....

Ședința  Camerei de Consiliu   din data de  17.02.2022

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE – JUDECĂTOR SINDIC:  .....

GREFIER: .....

 

 

Pe rol se află soluționarea cererii formulate de către reclamantul  .....în contradictoriul cu ......DMCC și .......SA-SUCURSALA CONSTANTA, având ca obiect  cerere de constatare denunțare unilaterala si încetare contract depozit garanție.

Dezbaterile în fond ale cauzei au avut loc în ședința din 10.02.2022, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta când, tribunalul,  având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 17.02.2022, când  a pronunțat prezenta sentinţă.

 

TRIBUNALUL

 

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VII-a civilă la data de 25.11.2021 sub nr. ...../3/2021/a1, reclamantul .......a formulat în contradictoriu cu pârâtele .....SA, Sucursala Constanta şi .....DMCC cerere prin care a solicitat constatarea denunţării unilaterale şi încetării contractului de depozit de garanţie încheiat între debitoarea ......Co Ltd şi .....SA, prin care a fost consemnată cu titlu de depozit de garanţie îndestulătoare suma de ........USD, în scopul ridicării sechestrului asigurător instituit asupra navei ........aparţinând debitoarei falite, măsura dispusă la cererea paratei .......DMCC prin Sentinţa civila nr. .......din 14.03.2019 pronunţata de Tribunalul Constanţa-Secţia a II-a civila-în dosarul nr.......; să se dispună eliberarea sumei de ........USD consemnată în depozitul de garanţie la .......SA, Sucursala Constanţa şi obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, s-a arătat, în esenţă, că printr-o hotărârea judecătorească pronunţată la data de 12 Noiembrie 2018 de către Curtea de Arbitraj (tribunalul comercial) a Regiunii Rostov-pe-....., Federaţia....., din data de 12 Noiembrie 2018 în Dosarul nr. A53......., societatea .......Co. Ltd. a fosta declarata ca fiind in insolvenţă, ulterior intrând in procedura de faliment,sub imperiul căreia se afla si in prezent.

Deși creditoarea pârâtă avea cunoştinţa de starea de insolventa care nu era încă recunoscuta in......, aceasta societate a solicitat la data de 27.02.2019 instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra navei .......proprietatea debitoarei în insolvenţă şi aflata la data respectiva în Portul Constanta.

Prin Sentinţa civila nr. .....din 14.03.2019 pronunţată de Tribunalul......, Secţia a II-a Civila-în Dosarul nr. ....../118/2019, aceasta instanţă a admis cererea de instituire a măsurii sechestrului asigurător asupra navei .......în Portul Constanta, nava aflata în patrimoniul societăţii .......Co.Ltd., până la soluţionarea definitiva a unui litigiu de fond dintre parți, ce a fost dedus soluţionării către Arbitrajul Maritim Comercial din......

La data de 28.08.2019,1a solicitarea societăţii ......Co. Ltd.-prin reprezentant convenţional Cabinet de Avocat .....între aceasta societate, în calitate de deponent-şi .......S.A.-Sucursala Constanţa-în calitate de depozitar a fost încheiat un Contract de Depozit de Garanţie prin care a fost consemnată la dispoziţia societăţii .......DMCC  suma de USD 180.000, cu titlu de garanţie îndestulătoare in vederea ridicării sechestrului asigurător asupra......;

Această garanţie a fost constituită din fondurile proprii ale ......Co. Ltd. si a fost adusa la cunoştinţa Tribunalului Constanta si societăţii .....DMCC prin adresa înregistrata la .....SA sub nr. 1080189 din 28.08.2019;

Prin încheierea nr. .....din 20.09.2019 pronunţata de Tribunalul Constanta-Sectia a II-a Civila-în Dosarul nr. ...../118/2019/a2, instanţa a admis cererea societăţii .....Co. Ltd. de ridicare a sechestrului asigurător asupra ......în schimbul constituirii unei garanţii sub forma unui depozit de garanţie în cuantum de 180.000 USD, garanţie constituita la ......S.A.

In apărările invocate în cadrul dosarului nr. ...../118/2019 având ca obiect sechestrul asigurator societatea ......Ltd. a invocat starea sa de insolvenţă formulând pe cale incidentală o cerere de recunoaştere a procedurii sale de insolvenţă pe teritoriul României. Cererea a fost disjunsa şi declinata spre competenta soluţionare către Tribunalul Bucuresti-Sectia a VII-a Civila-fiind înregistrată sub nr. ...../3/2019.

Prin Sentinţa civila nr. #### din data de 04.07.2019 pronunţata în dosarul nr. ......3/2019, Tribunalul Bucuresti-Sectia a VII-a Civila-a respins cererea debitoarei de recunoaştere a procedurii sale de insolvenţă pe teritoriul României ca neîntemeiata. Împotriva acestei soluţii .debitoarea a formulat apel, dosarul fiind trimis spre competenta soluţionare Curţii de Apel Bucuresti-Sectia a V-a Civila.

Prin Decizia Civila nr. .....A/17 Decembrie 2020 pronunţata de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a V-a civilă - în Dosarul nr. ......3/2019- a admis apelul şi a dispus recunoaşterea pe teritoriul României a procedurii de insolvenţă a societăţii ....Co. Ltd pronunţata potrivit Hotărârii din data de 12.11.2018 pronunţată de Curtea de Arbitraj de Stat a Regiunii Rostov,...... în dosarul nr. A53......, rămasa definitiva prin Hotărârea celei de a Cincisprezecea ..... de Arbitraj si De Apel din data de 16.03.2019 şi Hotărârii Curţii de Arbitraj din Regiunea Caucazului de .....din data de 06.06.2019.

Litigiul de fond dintre pârâta .....DMCC şi debitoarea .....Co. Ltd.(in insolventa) a fost soluţionat prin pronunţarea a 2(doua) hotărâri arbitrale, respectiv hotărârea arbitrală finală datata 24.10.2019 şi a Hotărârii Arbitrale privind costurile de arbitraj datata 28.11.2019, ambele pronunţate în cadrul Curţii de Arbitraj Maritim Comercial din....., in conformitate cu Termenii LMAA 2017.

La data de 29.09.2020 parata .....DMCC a înregistrat pe rolul Tribunalului Constanta o cerere de recunoaştere a hotărârilor arbitrale pe teritoriul României, în scopul executării depozitului de garanţie constituit de reclamant la ......S.A.

Cererea a fost înregistrată sub nr. .....118/2020, iar prin Sentinţa civila nr. .....din 26.02.2020 instanţa a declinat cauza spre competenta soluţionare Tribunalului Bucuresti-Sectia a VI-a Civila.

Prin Sentinţa civila nr. ....din 07.07.2020,Tribunalul Bucureşti a admis cererea paratei ......DMCC, dispunând recunoaşterea pe teritoriul României a hotărârilor arbitrale pronunţate de instanţa arbitrala din ..... împotriva PALMALI Co. Ltd.în faliment.

Aceasta soluţia a fost atacata de reclamant în termen legal cu apel, dosarul fiind trimis spre competenta soluţionare Curţii de Apel Bucuresti-Sectia a V-a Civila.

Prin încheierea de şedinţa pronunţata în cauza de Curtea de Apel Bucureşti la data de 3 ........ 2021, instanţa a dispus suspendarea de drept a apelului, în temeiul dispoziţiilor Art. 292 alin. 1 lit. a) din Legea 85/2014.

 

La data de 21.01.2021 reclamantul, in calitate de reprezentant străin in ...... al debitoarei ......Ltd., a decis denunţarea unilaterala a contractului de depozit de garanţie încheiat cu ..... S.A. în beneficiul creditoarei parate .....DMCC notificând aceasta decizie prin intermediul reprezentantului convenţional al reclamantei şi SPEJ .....şi Asociaţii - Notificarea nr. 11/21.01.2021-solicitând ca denunţarea să producă efecte de plin drept la data primirii notificării, cu consecinţa restituirii sumei de bani în averea debitoarei, prin reprezentantul convenţional al debitoarei în....,

În continuarea demersurilor, prin adresa înregistrata la .....S.A. sub nr. 172927 din 19 ..... 2021, reclamantul - reprezentant străin in ..... al debitoarei falite a notificat în mod direct .....S.A. denunţarea unilaterala a unui număr de 5(cinci) contracte de depozit de garanţie, printre care si contractul de depozit de garanţie încheiat cu banca în beneficiul pârâtei .....DMCC..

Totodată, prin adresa înregistrata la ......S.A. sub nr. 208318 din 3 ..... 2021 reclamantul reprezentant străin a informat banca in legătura cu stadiul actual al procedurii care se desfăşoară in fata instanţei ruse si efectele procedurii asupra elementelor de patrimoniu al debitoarei falite. În răspuns la notificarea de denunţare unilaterală atât banca, cât şi pârâta creditoare au păstrat tăcere, obligându-1 pe reclamant să apeleze la calea judiciara pentru întoarcerea sumei de bani depusă în depozitul de garanţie în averea debitoarei.

Începând cu data de 17 Decembrie 2020, debitoarea se află în procedura de insolventa pe teritoriul României, fiindu-i aplicabile dispoziţiile Legii nr. 85/2014 Titlul II l-intitulat „Insolventa transfrontaliera", precum si normele din celelalte capitole la care fac trimitere aceste dispoziţii legale speciale.

Potrivit dispoziţiilor art. 295 din Legea nr. 85/2014, reprezentantul străin ai debitoarei falite are calitate procesuala să formuleze acţiuni prevăzute de lege, aşa cum sunt acestea enumerate exemplificativ la acest articol de lege.

Totodată, deşi legea nu are prevederi specifice în acest sens, se consideră că reprezentantul străin are toate competentele legale pe care legea i le acorda lichidatorului judiciar român în cadrul procedurilor interne inclusiv cele referitoare la dreptul de a denunţa contractele neexecutate la momentul deschiderii procedurii, potrivit dispoziţiilor Art. 123 alin. 1) din lege.

În acest sens se arată instanţei ca denunţarea unilaterala a contractului de depozit de garanţie a fost exercitată în virtutea drepturilor conferite de legea română şi ca in cauza sunt întrunite toate condiţiile pentru ca acest contract să fie denunţat iar suma de bani sa fie restituita debitoarei falite, reîntorcându-se astfel in averea acesteia. Astfel:

- Contractul de depozit de garanţie încheiat de debitoarea falita prin administrator judiciar cu .....S.A. şi în beneficiul creditoarei ......DMCC in vederea ridicării sechestrului asigurător asupra navei "....." are următoarele caracteristici:

- este un contract încheiat anterior deschiderii procedurii în speţă anterior datei recunoaşterii procedurii de insolventa in.....;

S-a subliniat cu acest prilej ca potrivit dispoziţiilor art.5) Pct 25 lit. c) din Legea 85/2014,data deschiderii procedurii reprezintă: "c) în cazul insolvenţei transfrontaliere, momentul la care hotărârea de deschidere a procedurii produce efecte, chiar dacă aceasta nu are caracter definitiv".

- este un contract în derulare cu executare uno ictu şi nu a fost executat la data deschiderii procedurii, respectiv suma nu a fost eliberata creditoarei deoarece la data deschiderii procedurii de insolventa şi a emiterii notificării de denunţare creditoarea .....DMCC nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de contract pentru eliberarea garanţiei constituite către aceasta parte;

Chiar si aşa fiind, în raport de starea de insolventa a societăţii - executarea depozitului nu mai era posibila printr-o acţiune individuala în ... după data de 17 Decembrie 2020, deoarece creditoarea ....DMCC, avea obligaţia să urmeze normele legii speciale prin înscrierea creanţei sale pe tabelul creditorilor.

- contractul a fost denunţat la data de 21 ianuarie 2021, respectiv în termenul de 3(trei) luni de la data deschiderii procedurii(data recunoaşterii procedurii de insolventa în .....-17 Decembrie 2020) termen prevăzut de dispoziţiile art. 123 alin. 1 din Legea 85/2014;

....chiar pe parcursul procedurii de instituire a sechestrului asigurător a fost invocată starea de insolventa a societăţii ....Co. Ltd., instanţa care a dispus măsura asiguratorie a avut in vedere împrejurarea că procedura invocata nu avea efecte pe teritoriul României, astfel încât statutul juridic al debitoarei a fost apreciat ca fiind cel al unei societăţi funcţionând în regim normal.

Considerentele avute în vedere de reclamant în calitate de reprezentant străin al debitoarei în faliment la denunţarea acestui contract au avut ca temei aplicarea principiilor procedurii de insolventa unanim recunoscute pe plan mondial şi reflectate în Legea Model UNCITRAL privind insolventa transfrontaliera, norme care au fost sursa de inspiraţie atât pentru reglementarea insolvenţei transfrontaliere din Legea 85/2014 si cat si legea falimentului din Federaţia ......

În acest sens, s-au menţionat principiile maximizării averii debitoarei falite asigurarea unui tratament egal al creditorilor de acelaşi rang,asigurarea unui grad ridicat de transparenta si previzibilitate in procedura recunoaşterea drepturilor creditorilor si respectarea ordinii de prioritate a creanţelor.

Suma de bani constituita cu titlu de garanţie îndestulătoare face parte din patrimoniul debitoarei falite si se impune în mod necesar reîntoarcerea acesteia în averea sa ce urmează fi distribuită în procedura falimentului către debitorii înscrişi în mod legal în această procedura, potrivit legii ruse a insolvenţei.

Pârâta creditoare .....DMCC a refuzat in mod constant să-şi înscrie creanţa in tabelul creditorilor debitoarei din cadrul procedurii de faliment care se desfăşoară în fata instanţei comerciale din Rostov-pe-...., Federaţia...., astfel că în acest moment acest pretins creditor nu are nici o calitate în cadrul procedurii de insolventa principale care se desfăşoară în statul de origine.

Mai mult, acest creditor încearcă şi în prezent să practice ceea ce Regulamentul UE nr. 848/2015 privind procedurile de insolventa a calificat ca fiind "turism judiciar" - respectiv utilizarea practicii abuzive şi chiar frauduloase a căutării instanţei celei mai favorabile atingerii scopului sau,acela de obtinere-in afara procedurii de faliment-a creanţei sale.

Natura juridica a instrumentului de garantare constând in contractul de depozit de garanţie

Având in vedere ca instanţa care a dispus ridicarea sechestrului asigurător asupra navei ......a interpretat instrumentul de garantare constituit de debitoarea falita ca fiind o "scrisoare de garanţie bancara" emisa de .....S.A., iar pârâta .....DMCC s-a prevalat de această interpretare în alte proceduri şi prezumând ca va invoca si in prezenta cauza acest aspect chiar cu o pretinsa valoare de autoritate de lucra judecat a considerentului respectiv - este important să se pună discuţie aceasta chestiune in prezentul cadru procesual şi in fata instanţei de insolventa.

Din analiza contractului de depozit de garanţie încheiat cu .....Co. Ltd. şi a adresei de înaintare nr. .....din data de 28.08.2019, reies următoarele:

a). Nu exista un angajament direct si personal al băncii de a garanta plata către parata ....DMCC a vreunei sume de bani.

Prin Adresa de înaintare nr. ....din 28.08.2019 interpretată în mod eronat ca fiind o scrisoare de garanţie bancara emisa de ....S.A.-banca nu face decât sa aducă la cunoştinţa instanţei şi a creditoarei .....DMCC împrejurarea că la cererea reprezentatului convenţional al ......Co. Ltd-, respectiv Cabinet de Avocat ....a fost deschis un cont de depozit de garanţie având ca titular de cont Cabinetul de Avocat .....si având ca scop garantarea prejudiciilor statuate printr-o hotărâre judecătoreasca sau arbitrala definitiva si executorie pe teritoriul României împotriva societăţii ....Co. Ltd.(in insolventa) in dosarul având ca obiect litigiul de fond dintre .....DMCC si ....Co. Ltd., aflat pe rolul Arbitrajului Maritim Comercial din......

Scopul declarat al constituirii acestui depozit a fost ridicarea măsurii sechestrului asigurător asupra navei ....." dispusa de instanţa prin Sentinţa civila nr. ...../14.03.2019 pronunţata de Tribunalul Constanta în Dosarul nr. ...../118/2019.

Prin urmare, banca nu se angajează cu nimic în nume propriu de natura sa o transforme in debitor principal sau codebitor, ci nu face decât sa urmeze instrucţiunile reprezentantului .....Co. Ltd., pe care le îndeplineşte şi le aduce la cunoştinţa părţilor interesate.

b) Prin urmare banca nu îşi ia angajamentul personal faţă de beneficiarul depozitului să plătească suma garantată la prima şi simpla cerere a beneficiarului sau în alte condiţii, nu face decât să îndeplinească obligaţiile stabilite prin contractul de depozit de garanţie încheiat de banca cu .....Co. Ltd..

c) .....nu sunt în ipoteza unei garanţii autonome oferite de banca pârâtei .....DMCC, care sa dea naştere unui raport obligaţional stabilit între bancă si ....DMCC, independent de cel preexistent.

Astfel, scopul garanţiei si condiţiile eliberării sumei de bani consemnate in depozit aşa cum sunt acestea prevăzute în Adresa de înaintare nr. ....din 28.08.2019 a băncii, nu fac decât sa reproducă identic scopul garanţiei şi condiţiile eliberării prevăzute in contractul de depozit de garanţie încheiat de banca cu P.....Co. Ltd.

d) În consecinţă, raporturile dintre banca şi parata .....DMCC nu au la baza un "contract de garanţie -negotium iuris, al cărei înscris constatator este chiar scrisoarea de garantie-instrumentum iuris, asa cum ar presupune o scrisoare de garanţie în sensul dispoziţiilor art. 2321 Cod civil şi/sau Regulilor Uniforme pentru Garanţiile la Cerere (URDG), revizuirea 2010, Publicaţia 758.

e) Garanţia depusă în vederea ridicării sechestrului asigurător al navei "....." a fost constituita de parata .....Co. Ltd. din fonduri proprii, prin intermediul reprezentantului sau convenţional în ....-Cabinet de Avocat .....Prin urmare, nici din aceasta perspectiva, nu se poate retine vreun angajament al băncii într-un raport de garantare cu parata .....DMCC.

f). Prin condiţiile depozitului de garanţie se stabileşte un raport direct între creditoarea ....DMCC şi parata .....Co. Lld., banca neavând decât rol de custode (depozitar) al fondurilor băneşti şi agent care este ţinut numai sa dispună eliberarea fondurilor în ipoteza întrunirii condiţiilor in care fondurile pot fi eliberate fără nici o altă obligaţie legala faţă de părţi şi care ar putea fi de natura sa poată naşte raporturi juridice distincte.

Astfel, nu se poate vorbi de stabilirea între banca şi ......DMCC a unui raport obligațional independent de unul preexistent, prin care banca să fie obligată sa acopere printr-un demers propriu un eventual debit sau riscul unei tranzacţii, aşa cum definesc "scrisoarea de garanţie" atât normele legale întemeiat si Publicaţia 758, întrucât banca nu s-a angajat Ia un asemenea demers.

Raportul de garantare s-a născut şi există direct între deponentul .....Co. Ltd. Şi .....DMCC, fără nici o obligaţie de garantare si despăgubire din partea băncii.

În acest sens, s-au menţionat considerentele avute în vedere de Curtea de Apel Bucureşti – în încheierea de şedinţa data de 3 ..... 2021-prin care a dispus suspendarea de drept a dosarului nr. ..../118/2020 care se poarta între aceleaşi parți şi având ca obiect apel împotriva Sentinţei civile nr. ..../07.07.2020, cu privire la aprecierea instrumentului de garantare adus în discuţie în acest context.

...., instanţa de apel nu a tranşat în aceasta faza natura instrumentului de garantare (deoarece cauza a fost suspendata de drept), reclamantul a arătat instanţei că Tribunalul Constanta a calificat garanţia ca fiind o "scrisoare de garanţie bancara" emisă de ......fără o motivaţie întemeiată pe probele depuse la dosar, din acestea rezultând fără dubiu că, în realitate, instrumentul de garantare este un depozit de garanţie constituit de societatea...... Ltd.-prin reprezentant convenţional.

În raport de cele arate, s-a solicitat instanţei să constate că acţiunea de denunţare a contractului de depozit de garanţie întruneşte în egală măsura condiţiile formale prevăzute de normele speciale referitoare la statutul juridic al contractelor ce pot fi denunţate în procedură, cât şi justificarea fundamentată pe principiile procedurii de insolvență cu precădere principiile maximizării averii debitoarei falite si cel al egalităţii de tratament al creditorilor de acelaşi rang prin respectarea ordinii de prioritate a creanţelor.

Astfel, refuzul băncii de a returna suma de bani în depozit este nejustificat si se impune ca instanţa sa dispună in acest sens pe cale judiciară.

Prin deschiderea procedurii de insolvenţă în ..... a societăţii .....Co. Ltd., parata creditoare .....DMCC şi-a pierdut dreptul de a-si valorifica creanţa prin posibila executare a depozitului de garanţie, fiind obligată să-şi înscrie creanţa în procedura de insolventa din statul de origine al debitoarei.

Noul statut al debitoarei falite în ......dă dreptul lichidatorului/reprezentantului străin de a obţine eliberarea depozitului de garanţie în vederea întoarcerii sumei de bani în averea debitoarei si,implicit, în masa credala, iar menţinerea contractului de depozit de garanţie nu se mai justifică. Este nefiresc si dezechilibrat ca toți creditorii înscriși în procedura să suporte diminuarea averii debitoarei în avantajul unui creditor care a refuzat până şi înscrierea în procedura de insolventa din statul de origine.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 4 alin. 1, art. 40 alin. 1, art. 64 lit. e., art. 123 alin. 1 din Legea 85/2014.

În probaţiune, s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

 

La data de 09.02.2022, pârâta .....DMCC a formulat note de şedinţă, solicitând instanţei să respingă, în principal ca tardiv formulata, iar în subsidiar ca neîntemeiată a solicitării formulată de către domnul .....de aplicare a prevederilor legii străine privind falimentul din.....

Pârâta a invocat excepția tardivității modificării cererii de chemare în judecata, cu consecința decăderii reclamantei din dreptul de a îşi modifica acțiunea, raportat la dispozițiile art. 201 alin. 1 Cod Proc. Civ. potrivit cărora: "Reclamantul poate să îşi modifice cererea şi să propună noi dovezi, sub sancţiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat. In acest caz, instanţa dispune amânarea pricinii şi comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulării întâmpinării, care, sub sancţiunea decăderii, va fi depusă cu cel puţin 10 zile înaintea termenului fixat, urmând a fi cercetată de reclamant la dosarul cauzei. ".

Astfel, reclamantul a formulat Precizări atât la data de 21.01.2022, cât şi la data de 28.09.2021, prin care îşi modifica temeiul de drept al acțiunii inițiale. Având în vedere că primul termen de judecata a avut loc la data de 13.05.2021, pârâta consideră ca reclamanta este decăzuta din dreptul de a-şi modifica prezenta acțiune.

Mai mult decât atât, prin cererea de chemare în judecata, reclamanta solicita constatarea denunțării unilaterale a contractului de depozit de garanție încheiat cu ......SA, iar prin precizările formulate aceasta se refera la o alta instituție juridică din dreptul rusesc (refuzul executării tranzacțiilor debitorului), aspect ce conduce în mod evident la modificarea petitului cererii de chemare in judecata inițiale.

Prin urmare, pârâta a solicitat admiterea excepției tardivității şi respingerea cererilor modificatoare ale acțiunii inițiale formulate la data de 21.01.2022, respectiv 28.09.2021, ca tardiv formulate, reclamanta urmând a fi decăzuta din dreptul de a-şi modifica cererea de chemare în judecata inițiala.

În ceea ce privește solicitarea reclamantei de aplicare a legii străine formulata prin precizările din data de 21.01.2022, pârâta a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiata.

Astfel, în mod greșit apreciază reclamanta faptul că în cauza sunt aplicabile în cauza dispozițiile art. 2580 Cod Civil referitoare la statutul organic al societăţii, ca şi norma conflictuala. Astfel, statutul organic al societăţii vizează cu totul aspecte menționate de art. 2581 Cod Civil si anume: a) capacitatea acesteia; b) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat; c) drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de asociat; d) modul de alegere, competenţele şi funcţionarea organelor de conducere ale persoanei juridice; e) reprezentarea acesteia prin intermediul organelor proprii; f) răspunderea persoanei juridice şi a organelor ei faţă de terţi; g) modificarea actelor constitutive; h) dizolvarea şi lichidarea persoanei juridice. Mai exact, aspectele ce țin de statutul organic al societăţii sunt cele reglementate prin Legea nr. 31/1990, si in niciun caz insolventa si falimentul societăţii, aspectele reglementate de Legea 85/2014.

În cauza, efectele recunoașterii unei hotărâri străine de faliment sunt reglementate de Titlul III al Legii 85/2014.

În ceea ce privește cerere de suspendare a judecații formulata de către pârâtă prin întâmpinare în temeiul art. 413 alin. 1 Cod Proc. Civ. până la soluționarea definitiva a dosarului nr. ..../118/2020, s-a solicitat instanţei să aibă în vedere şi următoarele:

Așa cum s-a arătat, prin cererea formulata de către pârâtă ce face obiectul dosarului nr. ..../118/2020 a solicitat în contradictoriu cu paratele ....Ltd. ....SA recunoașterea pe teritoriul României a Hotărârii Arbitrale din data de 24.10.2019, respectiv a Hotărârii Arbitrale privind Costurile din data de 28.11.2019, ambele pronunțate de către arbitrul unic ales de către ambele parți în persoana domnului ....din cadrul Curții de Arbitraj Maritim Comercial din .... în conformitate cu Termenii Asociaţiei de Arbitraj Maritim din ....(LMAA 2017), ca şi condiție menționata în Scrisoarea de garanție bancara nr......08.2019 în vederea eliberării sumelor de bani de către parata ....SA. Prin Sentința Civila nr. ..../07.07.2020 pronunțata de către Tribunalul București în dosarul nr. ....../118/2020 (aflata la dosarul cauzei) a fost admisa acțiunea pârâtei de recunoaștere a celor doua hotărâri arbitrale mai sus menționate. Paratele au formulat apel, iar prin Încheierea din data de 03.02.2021 pronunțata de către Curtea de Apel București, judecata apelurilor a fost suspendata în baza art. 292 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2014.

Împotriva acestei încheieri pârâta a formulat recurs, iar prin Decizia Civila nr. ..../05.10.2021 pronunțata de către Înalta .... de Casație şi Justiție a fost admis recursul pârâtei, iar cauza a fost trimisa instanței de apel pentru continuarea judecăţii. Pârâta consideră că se impune suspendarea prezentei cauze până la soluționarea definitiva a dosarului nr. ..../118/2020 în temeiul art. 413 alin. 1 Cod Proc. Civ., având în vedere că dezlegarea prezentei cauze depinde, în tot sau în parte, de existenţa dreptului care face obiectul judecații în dosarul nr. ..../118/2020. Astfel, calificarea instrumentului de garantare ca fiind o scrisoare de garanție bancara a fost dedusa judecații în dosarul nr. ...../118/2020, iar tranșarea acestei chestiuni urmează a fi efectuata în acest dosar.

În ceea ce privește excepția inadmisibilității acțiunii, formulata prin întâmpinare, s-a solicitat să se aibă în vedere şi următoarele:

Nicăieri în cuprinsul Legii nr. 85/2014 nu este prevăzuta posibilitatea judecătorului-sindic de a dispune denunțarea unilaterala a unui contract în derulare. Mai mult decât atât, de principiu, contractele în derulare, astfel cum reiese atât din denumire (in derulare), cât şi din enumerarea exemplificativa prevăzuta în art. 123 (închirierile neexpirate, alte contracte pe termen lung), sunt contracte cu executare succesiva, şi în niciun caz contractele cu executare dintr-o data (uno ictu). În cazul de faţă, în ipoteza în care ar admite ca acest contract de depozit ar fi opozabil pârâtei, este vorba despre un contract cu executare dintr-o data afectat de modalităţi (termen-condiție) şi în niciun caz un contract cu executare succesiva. Pe cale de consecința, prezenta acțiune prin care se solicita denunțarea unilaterala a unui contract cu executare dintr-o data este inadmisibilă.

Sub un alt aspect, se poate observa că denunțarea unilaterala a unui contract nu poate fi dispusă pe cale judiciară. Astfel, denunțarea unilaterala este o modalitate de încetare a unui contract, din aceeași categorie făcând parte nulitatea şi rezoluțiunea. Cu toate acestea, atât nulitatea (Art. 1247 Cod Civil), cât şi rezoluțiunea (1550 Cod Civil) pot fi depuse pe cale judiciara, pe când denunțarea unilaterala (art. 1276 Cod Civil) nu se poate dispune pe cale judiciară.

Mai mult, într-o cauză identică privind pe un alt creditor, intr-o situație de fapt identica, Tribunalul București a admis excepția inadmisibilității acțiunii şi a respins acțiunea ca inadmisibila prin Sentința Civila nr. ..../29.06.2021 pronunțata în dosarul nr. ...../3/2021*. În considerentele acestei sentințe, instanța a reținut următoarele: "Excepţia inadmisibilităţii invocată de pârâta KPI .... Oil Ltd, tribunalul apreciază că este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Reclamantul a solicitat să se constate că a intervenit denunţarea unilaterală a contractului de depozit de garanţie dedus judecăţii în temeiul dispoziţiilor din Legea nr. 85/2014. în cuprinsul Legii nr. 85/2014 nu se prevede posibilitatea instanţei de a constata denunţarea unilaterală a unui contract în derulare. De asemenea, contractele în derulare astfel cum rezultă din denumire ( în derulare), cât şi din enumerarea exemplificativă prevăzută de art. 123 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, sunt contacte cu executare succesivă, iar contractul dedus judecăţii este cu executare dintr-o dată (uno ictu).".

Aceasta sentința a rămas definitiva prin neapelare de către reclamanta Palmali Co. Ltd.

Pentru aceste motive, pârâta a solicitat instanţei să admită excepția inadmisibilității acțiunii si pe cale de consecința a solicitat să respingă cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă.

 

Analizând actele şi lucrările dosarului, în vederea soluţionării cu prioritate a excepţiei inadmisibilităţii, invocată de pârâta .....DMCC, conform art. 248 alin. 1 C pr civ, tribunalul reţine următoarele:

Reclamantul ......a învestit instanţa cu o cerere de chemare în judecată având un capăt de cerere principal şi două capete de cerere accesorii, după cum urmează: 1. Să se constate că a intervenit denunţarea unilaterală şi încetarea contractului de depozit de garanţie încheiat de către debitoarea .....Co.Ltd prin care a fost consemnată cu titlu de depozit de garanţie îndestulătoare suma de ......USD, în scopul ridicării sechestrului asigurător instituit asupra navei ......aparţinând debitoarei falite, măsură dispusă la cererea pârâtei ......DMCC prin Sentinţa civilă nr. .....din 14.03.2019 pronunţată de Tribunalul Constanţa  în dosarul nr. ...../118/2019; 2. Să dispună eliberarea sumei de .....USD consemnată în depozitul de garanţie la ..... S.A – Sucursala Constanţa, către societatea falită ....Co Ltd; 3. Obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

Cererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 4 alin. 1, art. 40 alin. 1, art. 64 lit. e, art. 123 alin. 1, art. 295 alin. 1 din Legea 85/2014.

Potrivit art. 295 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, „De la data recunoaşterii procedurii străine reprezentantul străin are calitate procesuală pentru a formula acţiuni în anularea actelor juridice încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor săi, cu care este împuternicit reprezentantul român, precum şi, după caz, acţiuni în nulitate sau inopozabilitate, în condiţiile stabilite de prezenta lege.”

Astfel, este esenţial a se stabili care este sfera acţiunilor pe care reprezentantul străin al societăţii ....Ltd le poate exercita în condiţiile stabilite de art. 295 alin. 1 din Legea 85/2014, pentru a verifica dacă obiectul prezentei cereri de chemare în judecată se încadrează în această sferă.

Analizând acest text de lege, se observă că legiuitorul a avut în vedere trei categorii de acţiuni: 1. Acţiunile în anularea actelor juridice încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor săi; 2.  acţiuni în nulitate; 3. Acţiuni în inopozabilitate. În mod evident, cea dintâi categorie vizează cererile menţionate în Secţiunea a 5-a, Subsecţiunea 2 a Legii 85/2014, intitulată Anularea actelor frauduloase, art. 117 făcând referire expresă la acţiunile pentru anularea actelor sau operaţiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor. La fel de evident este şi faptul că cererea ce face obiectul prezentului dosar nu se încadrează în această categorie.

 În continuare, se impune a se verifica dacă aceasta poate fi inclusă în sfera acţiunilor în nulitate. Aceste acţiuni reprezintă mijloace prin care se poate obţine anularea/constatarea nulităţii unor acte juridice încheiate cu nesocotirea unor dispoziţii legale impuse pentru încheierea lor valabilă. Nulitatea se întemeiază, aşadar, pe ideea că un contract nu a fost valabil încheiat, cauzele nulităţii (absolute sau relative) fiind întotdeauna contemporane, concomitente cu momentul încheierii contractului.  În materia reglementată de Legea 85/2014, astfel de acţiuni pot fi intentate, spre exemplu, pornind de la dispoziţiile art. 84 alin. 1 conform cărora   „În afară de cazurile prevăzute la art. 87, de cele autorizate de judecătorul-sindic sau avizate de către administratorul judiciar, toate actele, operaţiunile şi plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule de drept.” Or, solicitarea ca judecătorul-sindic să constate că a intervenit denunţarea unilaterală şi încetarea contractului de depozit de garanţie încheiat de către debitoarea.......Ltd nu poate fi încadrată nici în sfera acestor acţiuni. Mai departe, acţiunile în inopozabilitate la care face referire art. 295 alin. 1 din Legea 85/2014 vizează înlăturarea efectului opozabilităţii unui contract faţă de un terţ, acesta urmărind obţinerea posibilităţii de a ignora, ca realitate socială, un contract la care nu este parte, cu toate efectele sale.  Cererea cu care a fost învestită instanţa de către reclamantul ......nu poate fi catalogată nici astfel.

Rezultă, aşadar, că cererea de constatare a denunţării unilaterale a unui contract, indiferent care i-ar fi temeiul de drept (în speţă, s-a indicat art. 123 alin. 1 din Legea 85/2014), formulată de către reprezentantul străin al unei societăţi în insolvenţă, apare ca inadmisibilă.

Pe de altă parte, şi în situaţia în  care s-ar admite că reprezentantul străin ar putea formula o cerere întemeiată pe art. 123 alin. 1 din Legea 85/2014, faţă de natura actului a cărui denunţare unilaterală se solicită a se constata că a intervenit (contract de depozit de garanţie) cererea este vădit inadmisibilă, cum în mod corect s-a apărat şi pârâta.

Conform art. 123 alin. 1 din aceeaşi lege, „Contractele în derulare se consideră menţinute la data deschiderii procedurii, art. 1.417 din Codul civil nefiind aplicabil. Orice clauze contractuale de desfiinţare a contractelor în derulare, de decădere din beneficiul termenului sau de declarare a exigibilităţii anticipate pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. Prevederile referitoare la menţinerea contractelor în derulare şi la nulitatea clauzelor de încetare sau accelerare a obligaţiilor nu sunt aplicabile în privinţa contractelor financiare calificate şi a operaţiunilor de compensare bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterală. În vederea creşterii la maximum a valorii averii debitorului, într-un termen de prescripţie de 3 luni de la data deschiderii procedurii, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate să denunţe orice contract, închirierile neexpirate, alte contracte pe termen lung, atât timp cât aceste contracte nu au fost executate în totalitate ori substanţial de către toate părţile implicate. Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar trebuie să răspundă, în termen de 30 de zile de la primire, notificării contractantului, formulată în primele 3 luni de la deschiderea procedurii, prin care i se cere să denunţe contractul; în lipsa unui astfel de răspuns, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denunţat. Contractul se consideră denunţat: 

a) la data expirării unui termen de 30 de zile de la recepţionarea solicitării cocontractantului privind denunţarea contractului, dacă administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu răspunde; 

 b) la data notificării denunţării de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar.” 

Art. 129 din Legea 85/2014 prevede că „Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar poate să denunţe, în condiţiile art. 123 alin. (1), contractele prin care debitorul s-a obligat să efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal.” 

Din interpretarea dispoziţiilor art. 123 alin. 1 şi art. 129 din Legea 85/2014 se desprinde concluzia că doar anumite contracte pot fi denunţate unilateral de către administratorul judiciar şi doar în anumite condiţii, respectiv cele care nu au fost executate sau cele care nu au fost executate substanţial. Contractul menţionat de către reclamant este un contract cu executare uno ictu, care se consideră executat la data perfectării sale, respectiv la data asumării obligaţiei de garanţie şi nu pe toată durata în care îşi produce efectele obligaţia de garanţie asumată, acest contract neputând fi considerat un contract cu executare succesivă deoarece în sarcina debitoarei nu sunt stabilite prestaţii succesive, ci are ca obiect doar asumarea unei obligaţii de garantare, obligaţie deja integral îndeplinită.

Pe cale de consecinţă, instanţa va admite excepţia inadmisibilităţii şi va respinge prezenta cerere ca inadmisibilă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite excepția inadmisibilității cererii, invocată de pârâta .....DMCC.

Respinge cererea formulată de .....cu sediul ales la CABINET AVOCAT .....CONSTANŢA  în contradictoriul cu .....DMCC cu sediul procesual la....şi ..... SA-SUCURSALA CONSTANTA cu sediul în  .....,   ca inadmisibilă.

Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare prin publicarea în BPI.

Cererea de apel se va depune la Tribunalul București, secția a VII-a civilă.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția pârților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 17.02.2022.

 

PREŞEDINTE,                                                                                            GREFIER,