24. Curtea de Apel Brașov. 2021. Cerere de deschidere a procedurii de insolvență întemeiată pe Legea nr. 85/2014. Debitor cu sediul principal în Moldova și sucursală înregistrată în România. Norme de drept internațional privat aplicabile raportului juridic cu elemente de extraneitate în afara UE. Lipsa capacitate de folosință potrivit art. 43 din Legea nr. 31/1990, consecințe.
24. Curtea de Apel Brașov. 2021. Cerere de deschidere a procedurii de insolvență întemeiată pe Legea nr. 85/2014. Debitor cu sediul principal în Moldova și sucursală înregistrată în România. Norme de drept internațional privat aplicabile raportului juridic cu elemente de extraneitate în afara UE. Lipsa capacitate de folosință potrivit art. 43 din Legea nr. 31/1990, consecințe.

Dosar nr..../62/2020/a1

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ...

SECTIA CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ Nr. ..../R

Şedinţa publică din 10 .... 2021

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Judecător

Grefier

 

Pentru astăzi a fost amânată pronunțarea asupra apelurilor formulate de creditoarea ....SA  şi de debitoarea ... SRL împotriva sentinţei civile nr. ...din data de 09.11.2020 pronunţată de judecătorul sindic din cadrul Tribunalului ...

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în cadrul şedinţei de judecată din 24 februarie 2021, potrivit celor consemnate în încheierea din acea zi.

Instanţa, în temeiul prevederilor art. 396 alin.1 din Codul de procedură civilă, a amânat pronunţarea pentru astăzi 10 martie 2021.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra apelului civil de faţă, constată că:

Prin Sentința civilă nr. .../SIND, pronunțată la data de 09.11.2020, în dosarul .../62/2020, judecătorul sindic din cadrul Tribunalului .... - Secția a II a civilă, de contencios administrativ și fiscal, a hotărât următoarele: A admis cererea formulată de ....SA, pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei ... S.R.L. ....Moldova sucursala ... - RO.  În baza art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. A constatat că debitoarea este în stare de insolvenţă şi în consecinţă : A dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei ...S.R.L. ....Moldova sucursala .... - RO. ...................

Pentru a hotărî în acest sens judecătorul sindic a reținut următoarele:

Prin cererea înregistrată sub. nr. ..../62/2020 creditoarea .....S.A. a solicitat declanşarea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea ...S.R.L. ...Moldova sucursala ...pentru o creanţă în cuantum de ....lei.

În motivare se arată că societatea are obligaţii restante la bugetul de stat, obligaţii care nu au putut fi recuperate pe calea măsurilor de executare silită întreprinse de organele fiscale.

În probaţiune au fost depuse la dosar titluri executorii în care sunt înscrise creanţele debitoarei.

 

Analizând actele depuse la dosar, judecătorul sindic a constatat următoarele:

Înscrisurile depuse la dosar dovedesc existenţa în sarcina debitoarei a obligaţiilor exigibile, susceptibile de executare silită.

Având în vedere faptul că debitoarea nu a contestat cuantumul creanţei şi nici faptul că este în incapacitate de plată, judecătorul sindic, constatând îndeplinite cerinţele art. 5 pct. 20 şi 72 din Legea nr. 85/2014, a deschis procedura insolvenţei faţă de debitoarea ....

La dosar au fost depuse mai multe oferte de preluare a poziţiei de administrator judiciar, dintre care va fi avută în vedere oferta formulată de...., ţinând seama şi de experienţa acumulată de aceasta în domeniu, disponibilitatea de timp în raport cu numărul de cauze repartizate şi performanţele profesionale.

În baza art. 45 alin. (1) lit. d din L. nr. 85/2014 va fi numit administrator judiciar provizoriu...., practicianul în insolvenţă solicitat de creditoare prin cererea depusă la dosar.

Constatând că sunt îndeplinite cerinţele art. 5 pct. 20 şi 72 din Legea nr. 85/2014, a admis cererea formulată de creditoarea ....pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei .... S.R.L. ...Moldova Sucursala ....- RO conform celor arătate mai sus.

 

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel creditoarea ..... SA şi debitoarea .....

Apelanta ....SA, a solicitat admiterea apelului şi, în conformitate cu dispoziţiile art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă, schimbarea în tot a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic în sensul respingerii cererii de deschidere a procedurii, ca formulată împotriva unei entităţi fără personalitate juridica.

În conformitate cu dispoziţiile art. 43 alin. 5 lit. a din Legea nr. 85/2014 a solicitat și suspendarea hotărârii judecătorului sindic privind deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitoarei ....

În dezvoltarea motivelor de apel arată că din eroare, cererea de deschidere a procedurii a fost formulata împotriva...., entitate fără personalitate juridica.

Astfel cum rezultă din extrasul informativ furnizat de RECOM aceasta unitate este sucursala unei persoane juridice străine, respectiv societatea ....cu sediul în ... Moldova, ....având număr de identificare în Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali, IDNO ....

În conformitate cu art. 3 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, procedura insolvenţei se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. 2 din Codul civil, cu excepţia celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea ce priveşte regimul insolvenţei lor.

Conform art. 43 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor şi se înregistrează. înainte de începerea activităţii lor, în registrul comerţului din ....

În temeiul art. 44 din aceeaşi lege, societăţile străine pot înfiinţa în..., cu respectarea legii române, filiale, precum şi sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte sedii secundare, dacă acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic.

Din prevederile legale menţionate rezultă că, pornind de la specificul şi finalitatea procedurii insolvenţei, nu există posibilitatea ca împotriva unei sucursale să poată să fie deschisă o astfel de procedură, atât timp cât sucursala este un dezmembrământ al societăţii mamă, fără personalitate juridică şi, mai ales, fără un patrimoniu propriu care să poată fi valorificat în cadrul unei proceduri de insolvenţă.

Cu alte cuvinte, verificarea stării de insolvenţă a patrimoniului debitoarei se poate face numai prin raportare la societatea mamă, deoarece aceasta este titulara unui patrimoniu, iar nu sucursala.

Or, în cauza de faţă, cererea de deschidere a procedurii insolvenţei a fost introdusă împotriva sucursalei, iar nu împotriva societăţii mamă, pârâta debitoare neavând folosinţa drepturilor procesuale în cadrul unei cereri întemeiate pe prevederile Legii nr. 85/2014, lipsind condiţia esenţială a existenţei unui patrimoniu propriu care să poată fi supus valorificării în procedura colectivă a insolvenţei....împrejurarea ca debitoarea din prezenta cauză este înregistrată în registrul comerţului, având număr şi cod unic de înregistrare, nu reprezintă un argument în sensul existenţei capacităţii procesuale de folosinţă, atât timp cât îndeplinirea formalităţilor de înmatriculare a sucursalei nu conferă acesteia un patrimoniu propriu distinct de cel al societăţii mamă şi nici personalitate juridică.

Analizând situaţia astfel creata ca urmare a formulării cererii față de sucursala unei firme străine, raportat la dispoziţiile legii societarilor, ale Legii nr. 85/2014, fata de totala lipsa a patrimoniului, a personalităţii juridice a debitoarei din cauza, ....Moldova Sucursala .... - RO procedura insolventei nu se va putea derula, iar sentinţa pronunţată de judecătorul sindic nu va putea fi pusă în executare, fiind lipsită de orice eficienţă, astfel încât deschiderea procedurii nu va putea conduce la realizarea scopului urmărit și anume realizarea creanţei subscrisei.

Nu în ultimul rând, arată că între .....SA şi societatea mama ....S.R.L. au intervenit înțelegeri/tranzacţii care sa conducă la realizarea creanţei pe cale amiabila, astfel încât nu va mai fi îndeplinita condiţia existentei unei creanţe certe, lichide si exigibile, iar ..... SA nu vor mai avea calitatea de creditor îndreptăţit să ceară deschiderea procedurii insolventei astfel cum este definit de art. 5 pct. 20 din Legea nr. 85/2014.

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a sentinţei judecătorului sindic consideră că se impune suspendarea, având în vedere ca datorita erorii în care s-au aflat atât creditoarea cât şi judecătorul sindic, cu privire la debitoarea...., deschiderea procedurii faţă de aceasta sucursală nu poate produce efecte, nu se pot efectua operaţiunile şi demersurile dispuse de judecătorul sindic prin hotărârea nr. 803/09.11.2020 si prevăzute de legea speciala. Administratorul judiciar va fi pus în imposibilitatea de a-si îndeplini obligaţiile, nu va putea efectua inventarierea patrimoniului, precum si alte operaţiuni esenţiale în procedură.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 8, art. 46, art. 43 din Legea nr. 85/2014, art. 466 si urm. Cod procedură civilă.

Prin cererea de apel nu s-a solicitat administrarea de probe.

Cererea de apel a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru de 200 lei.

Intimata nu a depus întâmpinare.

....S.R.L. ....Moldova Sucursala .... a solicitat admiterea apelului şi, în conformitate cu dispoziţiile art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă, schimbarea în tot a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic în sensul respingerii cererii de deschidere a procedurii, ca formulată împotriva unei entităţi fără personalitate juridică şi suspendarea sentinţei judecătorului sindic nr. 803/09.11.2020 de deschidere a procedurii insolvenței în conformitate cu dispoziţiile art. 43 alin. 5 lit. a din Legea nr. 85/2014.

În dezvoltarea motivelor de apel arată că cererea de deschidere a procedurii a fost formulată împotriva ... S.R.L. ....Moldova Sucursala ....- RO, care este sucursala unei persoane juridice străine, respectiv societatea ....cu sediul în... Moldova, ....având număr de identificare în Registrul de Stat al persoanelor juridice si al întreprinzătorilor individuali, IDNO ....

Conform art. 43 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor şi se înregistrează, înainte de începerea activităţii lor, în registrul comerţului din ....

În temeiul art. 44 din aceeaşi lege, societăţile străine pot înfiinţa în..., cu respectarea legii române, filiale, precum şi sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte sedii secundare, dacă acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic. Având în vedere specificul şi finalitatea procedurii insolvenţei, nu există posibilitatea ca împotriva unei sucursale să poată să fie deschisă o astfel de procedură, atât timp cât sucursala este un dezmembrământ al societăţii mamă, fără personalitate juridică şi, mai ales, fără un patrimoniu propriu care să poată fi valorificat în cadrul procedurii de insolvenţă. Verificarea stării de insolvenţă a patrimoniului debitoarei se poate face numai prin raportare la societatea mamă, deoarece aceasta este titulara unui patrimoniu, iar nu sucursala. Faptul ca subscrisa sucursală înregistrată în registrul comerţului, având număr şi cod unic de înregistrare, nu reprezintă un argument în sensul existenţei capacităţii procesuale de folosinţă, atât timp cât îndeplinirea formalităţilor de înmatriculare a sucursalei nu conferă acesteia un patrimoniu propriu distinct de cel al societăţii mamă şi nici personalitate juridică.

În subsidiar, arătă instanţei de apel ca între societatea - mama, ....Moldova si creditoarea ....SA s-au creat o serie de înţelegeri, care urmează să se finalizeze în cel mai scurt timp sub forma unor tranzacţii, astfel încât nu va mai fi îndeplinita condiţia existenţei unei creanţe certe, lichide şi exigibile.

Față de dispoziţiile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 85/2014, având în vedere lipsa personalităţii juridice, a capitalului propriu, a patrimoniului si mai ales imposibilitatea punerii în executare a hotărârii de deschidere a procedurii solicită admiterea apelului, schimbarea în tot a hotărârii atacate, respingerea cererii de deschidere a procedurii.

Cu privire la cererea de suspendare, arată că admiterea acesteia este esenţială, în primul rând având în vedere operaţiunile care trebuie îndeplinite de administratorul judiciar si pe care acesta nu va fi în măsură sa le îndeplinească: inventarierea patrimoniului, convocarea adunării asociaţilor în vederea desemnării administratorului special, etc.

De asemenea, nu vor putea fi respectate termenele şi operaţiunile stabilite de judecătorul sindic prin sentinţa de deschidere a procedurii precum şi cele prevăzute de lege.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 466 și urm Cod procedură civilă, art. 8 alin. 4 și art. 46 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.

Prin cererea de apel nu s-a solicitat administrarea de probe.

Cererea de apel a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 100 lei.

Prin Încheierea din 14.01.2021, Curtea de Apel ... a luat act de renunțarea intimatei – debitoare.... la cererea de suspendare a executării Sentinței civile nr. .../SIND, pronunțată de judecătorul sindic la data de 09.11.2020, în dosarul nr. ####/62/2020.

Prin aceeași hotărâre, curtea a admis cererea formulată de apelanta - creditoare .... SA, reprezentată prin administrator ....privind suspendarea executării Sentinței civile nr. .../SIND, pronunțată de judecătorul sindic la data de 09.11.2020, în dosarul nr. .../62/2020, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței intimatei - debitoare ....iar pe cale de consecință s-a dispus suspendarea executării Sentinței civile nr. .../SIND, pronunțată de judecătorul sindic la data de 09.11.2020, în dosarul nr. ####/62/2020, până la soluționarea cererii de apel.

În apel nu au fost administrate probe noi.

 

Examinând sentința apelată în raport cu motivele de apel invocate de apelante, actele și lucrările dosarului, precum și dispozițiile legal incidente în cauză, curtea constată următoarele:

Judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea ... S.R.L. ...Moldova Sucursala ... - RO, reţinând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014.

Motivele de apel pun în discuţie modalitatea de aplicare a Legii nr. 85/2014 privind insolvenţa în cazul sucursalei unei societăţi care are sediul în .... Moldova.

Niciuna dintre părţi nu a contestat faptul că intimata debitoare ... ....este sucursala societăţii..... cu sediul în ....Moldova, şi că este lipsită de un patrimoniu propriu.

În conformitate cu art. 3 din Legea nr. 85/2014, procedura insolvenţei se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. 2 din Codul civil, cu excepţia celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea ce priveşte regimul insolvenţei lor.

Potrivit art. 5 pct. 29 din lege, insolvenţa reprezintă acea stare a patrimoniului debitorului caracterizată prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile.

Conform art. 43 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor şi se înregistrează, înainte de începerea activităţii lor, în registrul comerţului din ....În temeiul art. 44 din aceeaşi lege, societăţile străine pot înfiinţa în #######, cu respectarea legii române, filiale, precum şi sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte sedii secundare, dacă acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic.

Regulamentul (UE) nr. 848/2015 al Parlamentului şi al Consiliului privind procedurile de insolvenţă dispune la art. 3 par. 1 că deschiderea procedurii de insolvenţă este de competenţa „instanţelor din statul membru pe teritoriul căruia se află centrul intereselor principale ale debitorului. Centrul intereselor principale este locul în care debitorul îşi administrează în mod obişnuit interesele şi care este verificabil de către terţi.” Art. 34 din Regulament se referă la procedurile secundare de insolvenţă, stabilindu-se că „în cazul în care procedura principală de insolvenţă a fost deschisă de o instanţă dintr-un stat membru şi recunoscută în alt stat membru, o instanţă din acel alt stat membru care este competentă în temeiul articolului 3 alineatul 2 poate deschide proceduri secundare de insolvenţă în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în prezentul capitol. În cazul în care procedura principală de insolvenţă impune ca debitorul să fie insolvent, insolvenţa debitorului nu se reexaminează în statul membru în care poate fi deschisă o procedură secundară de insolvenţă. Efectele procedurii secundare de insolvenţă se limitează la activele debitorului situate pe teritoriul statului membru unde au fost deschise aceste proceduri”.

Din prevederile legale menţionate rezultă că, pornind de la specificul şi finalitatea procedurii insolvenţei, nu există posibilitatea ca împotriva unei sucursale să poată să fie deschisă o astfel de procedură, atât timp cât sucursala este un dezmembrământ al societăţii mamă, fără personalitate juridică şi, mai ales, fără un patrimoniu propriu care să poată fi valorificat în cadrul unei proceduri de insolvenţă. Astfel, verificarea stării de insolvenţă a patrimoniului debitoarei se poate face prin raportare la societatea mamă, deoarece aceasta este titulara unui patrimoniu, iar nu sucursala.

În schimb, potrivit Regulamentului comunitar menţionat, există posibilitatea deschiderii unei proceduri de insolvenţă pe teritoriul României, însă aceasta poate fi solicitată numai în contradictoriu cu societatea mamă şi în condiţiile stricte prevăzute de normele comunitare, în scopul valorificării eventualelor bunuri ale societăţii mamă existente pe teritoriul românesc.

În cauza de faţă, cererea de deschidere a procedurii insolvenţei a fost introdusă împotriva sucursalei unei societăţi care nu are sediul într-o ţară aparţinând Uniunii Europene, astfel că în mod greşit s-a reţinut incidenţa Legii nr. 85/2014 în condiţiile în care debitoarea nu are folosinţa drepturilor procesuale, lipsind condiţia esenţială a existenţei unui patrimoniu propriu care să poată fi supus valorificării în procedura colectivă a insolvenţei.

Raportat la aceste considerente, în temeiul art. 480 şi art. 72 din Legea nr.  85/2014 cererile de apel formulate de către cele două apelante împotriva sentinței pronunțate de către judecătorul sindic, vor fi admise, iar pe cale de consecință cererea privind deschiderea procedurii insolvenței debitoarei, va fi respinsă.

În baza art. 57 alin. 13 din Legea 85/2014 se va stabili onorariul cuvenit administratorului judiciar ...la suma de ...şi care urmează a fi achitat de creditoarea ....

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Admite cererea de apel formulată de apelanta - creditoare ... SA, cu sediul în..., împotriva Sentinței civile nr. .../SIND, pronunțată de judecătorul sindic la data de 09.11.2020, în dosarul nr. ...62/2020.

Admite cererea de apel formulată de apelanta - debitoare ... S.R.L. ....Moldova Sucursala..., cu sediul în .....împotriva Sentinței civile nr. .../SIND, pronunțată de judecătorul sindic la data de 09.11.2020, în dosarul nr. .../62/2020.

Schimbă în tot sentința apelată, în sensul respingerii cererii formulate de reclamanta – creditoare.... având ca obiect deschiderea procedurii insolvenței pârâtei debitoarei apelanta - debitoare ...S.R.L. ...Moldova Sucursala ....

Stabilește onorariul cuvenit administratorului judiciar ....la suma de 400 lei + TVA.

Obligă apelanta - reclamantă – creditoare...., să îi plătească administratorului judiciar ....la suma de...., reprezentând onorariul cuvenit pentru activitatea prestată până la data suspendării executării sentinței mai sus amintite.

Definitivă.

Pronunțata azi, 10.03.2021, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Preşedinte,    Judecător,                               Grefier,