21. Tribunalul București. 2021. Cerere deschidere procedură insolvență formulată de creditorul român împotriva unei societăți cu sediul principal în Cipru, respinsă ca inadmisibilă, pentru necompetența generală a instanțelor române. Inexistența unui sediu (establishment) al debitorului pe teritoriul României. Art. 3 alin 2 din Regulamentul (UE) nr. 848/2015. Inaplicabilitatea art. 276 din Legea nr. 85/2014.
21. Tribunalul București. 2021. Cerere deschidere procedură insolvență formulată de creditorul român împotriva unei societăți cu sediul principal în Cipru, respinsă ca inadmisibilă, pentru necompetența generală a instanțelor române. Inexistența unui sediu (establishment) al debitorului pe teritoriul României. Art. 3 alin 2 din Regulamentul (UE) nr. 848/2015. Inaplicabilitatea art. 276 din Legea nr. 85/2014.

Dosar nr...../3/2020

 

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA A VII-A CIVILA

SENTINȚA CIVILĂ NR....

SEDINȚA PUBLICĂ DE LA 10.02.2021

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE – JUDECATOR SINDIC 

GREFIER 

 

 

 

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile având ca obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, formulată de către creditorul...., în contradictoriu cu debitorul .....Cipru.

Dezbaterile pe fond au avut loc la data de 27.01.2021 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când,  Tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la data de 03.02.2021 şi apoi la data de 10.02.2021, când a pronunţat prezenta hotărâre.

 

 

                                                   TRIBUNALUL,

             

Deliberând asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. ..../3/2020, pe rolul Tribunalului  Bucureşti Secţia a VII- a Civilă la data de 19.08.2020, creditorul ....a formulat cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă împotriva debitorului....

În motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul ....figurează înregistrat în evidenţele fiscale ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului ... cu debite neachitate în cuantum de ....lei reprezentând impozit pe clădiri si impozit teren intravilan.

Din înscrisurile depuse ca probatoriu rezultă că pentru recuperarea debitelor cu care debitoarea figurează în evidenţele fiscale organul fiscal a procedat la declanşarea procedurii de executare silită prin emiterea si comunicarea actelor de executare silita anexate, în următoarele dosare de executare: ....

În urma transmiterii dosarului de executare nr...., dl. ....a comunicat prin adresa anexata prezentei cereri ca nu mai este reprezentantul debitoarei. Comunicarea celorlalte acte de executare menţionate anterior s-a făcut la sediul social din Cipru, prin posta cu confirmare de primire, dar plicurile au fost restituite, astfel ca s-a efectuat comunicarea prin publicitate conform dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

A mai precizat că, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului ... a formulat prezenta cerere având in vedere dispoziţiile art. 276 din Legea nr. 85/2014 conform cărora „atribuţiile stabilite de prezentul capitol din acest titlu referitoare la recunoaşterea procedurilor străine şi cooperarea cu instanţele străine sunt de competenţa tribunalului, prin judecătorul-sindic, precum şi a reprezentantului român, după cum urmează:

B. în cazul în care debitorul nu are niciun sediu în România, competent este:

a) tribunalul sau oricare dintre tribunalele în circumscripţia cărora se află bunuri imobile aparţinând debitorului, atunci când în obiectul cererii se regăsesc bunuri imobile în mod exclusiv sau alături de alte bunuri".

A menţionat că debitorul deţine un bun imobil în Sectorul ...situat la adresa poştală str....., asupra căruia a fost înscris drept de ipoteca legala in favoarea creditorului conform încheierii nr. ....emisa de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sectorul ....

De asemenea, prezenta cerere se întemeiază si pe dispoziţiile art. 3 privind competenta internaţionala alin. 2 din REGULAMENTUL (UE) 2015/848 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Şl AL CONSILIULUI din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvenţă, care prevăd următoarele: „atunci când centrul intereselor principale ale unui debitor este situat pe teritoriul unui stat membru, instanţele unui alt stat membru sunt competente să deschidă o procedură de insolvenţă împotriva acestui debitor numai dacă acesta are un sediu pe teritoriul acestui din urmă stat membru. Efectele acestei proceduri se limitează la bunurile debitorului situate pe teritoriul celui de-ai doilea stat membru".

Potrivit dispoziţiilor art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală „pentru neachitarea la termenul de scadenţă către debitoare a obligaţiilor de plată se datorează după acest termen majorări de întârziere". De asemenea, dispoziţiile art. 220 din acelaşi act normativ statuează că „în cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bună voie obligaţiile fiscale datorate, organul fiscal competent, pentru stingerea acestora, procedează ia acţiuni de executare silită, potrivit prezentului cod, cu excepţia cazului în care există o cerere de restituire/rambursare în curs de soluţionare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală datorată de debitor". Potrivit prevederilor art. 226 din Legea nr. 207/2015 „executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent potrivit art.30". În temeiul dispoziţiilor Codului Fiscal au fost emise decizii de impunere care au fost comunicate debitoarei, iar aceasta avea posibilitatea de a le contesta conform dispoziţiilor art. 268 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.

În consecinţă, debitoarea la data primirii deciziilor de impunere s-ar fi putut adresa organelor competente stabilite de lege pentru apărarea intereselor legitime, aceasta neînțelegând să facă uz de prevederile legale învederate mai sus.

De asemenea, a învederat că Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 a formulat prezenta cerere de deschidere a procedurii împotriva debitoarei mai sus menţionate motivat de faptul că aceasta nu a procedat la achitarea debitelor cu care figurează în evidenţele noastre fiscale pentru bunurile deţinute.

În ceea ce priveşte creanţa invocata se poate constata ca sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 662 Cod procedura civila. Neplata la scadenta a creanţei este efectul incapacităţii debitoarei de a plăti datoria cu fondurile băneşti disponibile, cerinţa de încetare a plăţilor fiind îndeplinita, deoarece durează de cei puţin 60 de zile.

Astfel, a apreciat că creanţa pentru care solicită deschiderea procedurii este certă (existenţa ei rezultă din însăși titlul de creanţă), lichidă (aceasta să fie exprimată în bani, fiind mai precis determinată) si exigibilă (termenele de plată au expirat).

De asemenea, este îndeplinită şi condiţia referitoare ia prezumarea insolvenţei prin încetarea plăţilor către instituţia noastră pentru o perioada mai mare de 60 de zile.

A Opinat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.5 alin. 1 pct. 20 si 72 coroborat cu art. 70 din Legea nr. 85/2014, creanţa fiind certă, lichidă şi exigibilă, iar starea de insolvabilitate este una notorie, debitoarea încetând achitarea obligaţiilor bugetare de mai mult de 60 zile.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 3 privind competenta internaţionala alin. 2 din REGULAMENTUL (UE) 2015/848 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Şl AL CONSILIULUI din 20 mai 2015, art. 70 coroborat cu art. 5 alin. 1 pct. 20 si 72 si art. 276 pct B din Legea nr. 85/2014, art. 173 si art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.

S-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă conform dispoziţiilor art. 223 Cod Procedură Civilă.

În probaţiune, s-au depus înscrisuri.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru conform prevederilor art. 30 din OUG nr. 30/2013 coroborate cu cele ale art. 343 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură civilă.

 

Analizând actele şi lucrările dosarului, cu prioritate asupra excepţiei inadmisibilității cererii, instanţa retine următoarele :

Potrivit disp. art.3 alin.2 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr.848/2015, privind procedurile de insolvență,  ”Atunci când centrul intereselor principale ale unui debitor este situat pe teritoriul unui stat membru, instanțele unui alt stat membru sunt competente să deschidă o procedură de insolvență împotriva acestui debitor numai dacă acesta are un sediu pe teritoriul acestui din urmă stat membru. Efectele acestei proceduri se limitează la bunurile debitorului situate pe teritoriul celui de-al doilea stat membru.”

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei şi precizările făcute de creditorul reclamant în cuprinsul cererii introductive, rezultă că debitorul .....are sediul în Cipru, neavând nici un sediu pe teritoriul României.

În aceste condiţii, nu se poate deschide o procedură de insolvenţă împotriva acestui debitor, pe teritoriul României, instanţele române nefiind competente, astfel că excepţia inadmisibilităţii este întemeiată.

Nu pot fi reţinute în cauză, nici dispoziţiile art.276/Legea nr.85/2014, având în vedere că se referă la recunoaşterea procedurilor străine şi cooperarea cu instanţele străine, însă reclamantul nu a făcut dovada existenţei unei proceduri de insolvenţă străine, deschise împotriva debitorului.

Faţă de ce cele reţinute mai sus, instanţa va admite excepţia inadmisibilităţii şi raportat la disp. art.132 alin.4 din Codul de procedură civilă, va respinge cererea ca nefiind de competenţa instanţelor române.

 

                                                       PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

             

Admite excepţia inadmisibilităţii.

            Respinge ca nefiind de competenţa instanţelor române cererea formulată de către creditorul .....în contradictoriu cu debitorul ....cu sediu in ....Cipru.

            Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare.

            Pronunţată azi 10.02.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

 

 

                   PRESEDINTE                                                                               GREFIER