19. Curtea de Apel București. 2021. Acțiune constatare denunțare contract formulată de societate cu COMI și procedură de insolvență în Federația Rusă, în temeiul drepturilor conferite de art.295 din Legea nr.85/2014. Conflict negativ de competență. Aplicarea și interpretarea art. 274 alin.1 lit. a, art. 276, art. 281 din Legea nr.85/2014.
19. Curtea de Apel București. 2021. Acțiune constatare denunțare contract formulată de societate cu COMI și procedură de insolvență în Federația Rusă, în temeiul drepturilor conferite de art.295 din Legea nr.85/2014. Conflict negativ de competență. Aplicarea și interpretarea art. 274 alin.1 lit. a, art. 276, art. 281 din Legea nr.85/2014.

DOSAR NR.  .../2/2021 (Număr în format vechi.....)

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A V-A CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR....

Şedinţa din camera de consiliu din data de  3 decembrie 2021

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE

GREFIER

 

Pe rol se află soluţionarea conflictului negativ de competenţă ivit între Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă şi Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, în cauza civilă de faţă privind pe reclamantul .... în contradictoriu cu pârâţii ....S.A. SUCURSALA CONSTANŢA, ....S.A. şi ....DMCC.

Cauza se judecă în Camera de Consiliu, fără citare părţi, conform art. 135 N.C.P.C.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după  care:

Curtea reţine că este competentă să soluţioneze cauza în temeiul art. 135 alin. 1 C. proc. Civ. şi reţine dosarul spre soluţionare.

 

C U R T E A,

Constată că prin încheierea din 31.05.2018 pronunţată în Dosarul nr..... /302/2016* de către Tribunalul Bucureşti – secţia a VI a civilă s-au dispus următoarele:

Admite excepţia necompetenţei materiale procesuale a Secţiei a VI-a civile a Tribunalului Bucureşti, invocată de reclamantă.

Declină competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul .....(persoană fizică autorizată de naţionalitate rusă, ....cu sediul în .... în calitate de administrator judiciar şi reprezentant străin în .... al societăţii ....Co.Ltd. (în insolvenţă),  cu sediul ales la .... în Constanţa, ....SA (J12....) cu sediul în ... ........ în favoarea Secţiei a VII-a a Tribunalului Bucureşti.

Constată ivit conflictul negativ de competenţă, suspendă judecata cauzei şi dispune înaintarea dosarului la Curtea de Apel Bucureşti, în vederea soluţionării conflictului de competenţă.

Pentru a pronunţa această încheiere, Tribunalul Bucureşti – secţia a VI a civilă a reţinut în esență următoarele:

Reclamantul ....a formulat prezenta cerere de chemare în judecată în calitate de administrator judiciar şi reprezentant străin în ..... al societăţii ....Co.Ltd. în insolvenţă, societate de naţionalitate rusă.

Capătul principal al cererii de chemare în judecată are ca obiect constatarea intervenirii denunţării unilaterale a unui contrat de depozit de garanţie, în temeiul drepturilor conferite de art.295 din Legea nr.85/2014 reprezentantului străin al societăţii de naţionalitate rusă aflată în insolvenţă, astfel cum rezultă din motivarea cererii de chemare în judecată.

Potrivit art. 295 din Legea nr.85/2014: „De la data recunoaşterii procedurii străine reprezentantul străin are calitate procesuală pentru a formula acţiuni în anularea actelor juridice încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor săi, cu care este împuternicit reprezentantul român, precum şi, după caz, acţiuni în nulitate sau inopozabilitate, în condiţiile stabilite de prezenta lege”.

Mai reţine instanţa că prezentului litigiu îi este aplicabil Titlul III al Legii nr.85/2014 privind insolvenţa transfrontalieră întrucât antamează raporturi de drept internaţional privat în materia insolvenţei.

Art.274 alin.1 lit.a din Legea nr.85/2014 prevede că dispoziţiile Capitolului II este aplicabil  în cazul în care este solicitată asistenţă în ....de către un reprezentant străin în legătură cu o procedură străină de insolvenţă, astfel cum este situaţia în speţă.

În continuare, art.276 din Legea nr.85/2014 statuează că toate atribuţiile stabilite de capitolul II din Titlul III referitoare la recunoaşterea procedurilor străine şi cooperarea cu instanţele străine sunt de competenţa tribunalului, prin judecătorul-sindic.

Prin urmare, legiuitorul a înţeles să stabilească în competenţa judecătorului sindic soluţionarea tuturor cererilor pe care un reprezentant străin le poate formula în temeiul drepturilor conferite de Legea nr.85/2014 în titlul privind insolvenţa transfrontalieră.   În acest sens art.281 din Legea nr.85/2014 statuează că reprezentantul străin are dreptul de a se adresa direct instanţelor româneşti.

Invocarea, în speţă,  de către reprezentantul străin şi a dispoziţiilor art.123 din Legea nr.85/2014 sau a dispoziţiilor art.1276 din Codul civil (conform cererii modificatoare depuse de reclamant la data de .....în dosarul Secţiei a VI-a a Tribunalului Bucureşti) nu este de natură a conduce la concluzia potrivit căreia instanţelor civile de drept comun le - ar reveni competenţa pentru soluţionarea cauzei. Prevederile Legii nr.85/2014 sunt neechivoce în ceea ce priveşte deplina competenţă a judecătorului sindic pentru soluţionarea cererilor formulate de reprezentantul străin autorizat, în cadrul unei proceduri străine de insolvenţă să administreze reorganizarea sau lichidarea bunurilor şi a activităţii debitorului sau să acţioneze ca reprezentant al unei proceduri străine.

Cum la nivelul Tribunalului Bucureşti există o secţie specială de insolvenţă, înfiinţată în temeiul art. 36 alin. 3 din Legea nr. 304/ 2004, respectiv Secţia a VII-a Civilă, tribunalul apreciază că acesteia îi aparţine competenţa de soluţionare a prezentei cauze.

Pentru aceste considerente, tribunalul urmează a admite excepţia necompetenţei materiale procesuale a Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a Civilă.

Conflictul negativ de competenţă a avut loc ca urmare a faptului că prin sentinţa civilă nr. ....din data de 13.05.2021 – Tribunalul Bucureşti – secţia a VII a civilă şi-a declinat competenţa de soluţionare funcţională a cauzei în favoarea secţiei a VI a Tribunalului Bucureşti.

În motivarea hotărârii de declinare s-au menţionat următoarele motive de fapt şi de drept.

Instanţa reţine că obiectul prezentei cauze, astfel cum acesta a fost afirmat de către reclamantă, este reprezentat de constatarea intervenirii denunţării unilaterale a contractului de garanţie încheiat între debitoare şi ….S.A, prin care a fost consemnată cu titlu de depozit de garanţie îndestulătoare, suma de…., în scopul ridicării sechestrului instituit asupra navei ….proprietatea debitoarei.

Reclamantul şi-a întemeiat în drept prezenta acţiune pe dispoziţiile art. 4 alin. 1, art.40 alin. 1, art. 64 lit. e, art. 123 alin. 1, art. 295 alin. 1 din Legea 85/2014.

Se arată că art. 295 alin. 1 din Legea 85/2014, indicat de reclamant, restrânge sfera acţiunilor pe care reprezentantul străin le poate promova în condiţiile Legii 85/2014, şi care ar fi de competenţa judecătorului-sindic, la acţiunile în anularea actelor juridice încheiate de debitor, acţiuni în anulare sau inopozabilitate.

Acesta nu include şi acţiunile întemeiate pe art. 123 alin. 1 din lege.  Un argument în plus în sprijinul acestui aspect este şi modul de formulare a art. 45 alin. 1 lit. i din lege care prevede, printre atribuţiile judecătorului sindic “judecarea acţiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar pentru anularea unor acte ori operaţiuni frauduloase, potrivit prevederilor art. 117-122 şi a acţiunilor în nulitatea plăţilor sau operaţiunilor efectuate de către debitor, fără drept, după deschiderea procedurii.”

Se mai reţine de către judecătorul sindic că art. 45 din Legea nr. 85/2014, chiar dacă nu este limitativ, prevede expres ca atribuțiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activității administratorului/lichidatorului judiciar, precum si la procesele si cererile de natura judiciara aferente procedurii insolventei.

Pe de alta parte, art. 45 din Legea insolventei nr. 85/2014 stabilește un singur criteriu pentru identificarea acțiunilor sau contestațiilor ce sunt de competenta judecătorului-sindic, ca acestea sa fie prevăzute de Legea nr.85/2014.

 

Analizând actele şi lucrările dosarului, văzând și dispoziţiile art. 135 alin. (4) Cod Procedură Civilă, Curtea va stabili competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti – secţia a VI  a civilă, pentru considerentele ce vor fi expuse mai jos:

Curtea reţine că în mod greşit Secţia a VI a civilă a Tribunalului Bucureşti şi-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti – secţia a VII a civilă – judecător sindic.

În fapt, prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă la data de 17.03.2021 sub nr. de dosar .../3/2021,  reclamantul  ....a formulat în contradictoriu cu pârâţii ....şi .....SA-SUCURSALA CONSTANTA, cerere prin care a solicitat constatarea denunţării unilaterale a contractului  de depozit de garanţie încheiat între debitoarea ....şi ....SA, prin care a fost consemnată cu titlu de depozit de garanţie îndestulătoare, suma de...., în scopul ridicării sechestrului instituit asupra navei...., proprietatea debitoarei.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 4 alin. 1, art. 40 alin. 1, art. 64 lit e., art. 123 alin. 1 din Legea 85/2014.

Curtea reţine că secţia a VII a civilă a Tribunalului Bucureşti este competentă să judece în materia procedurii insolvenţei şi falimentului doar în situaţia în care procedurile respective vizează pe debitoarea în cauză.

Or, în cauza de faţă, ....Co. Ltd – în insolvenţă, prin administrator judiciar are calitatea de reclamantă şi acţiunea este formulată împotriva pârâtelor ….SA şi ….DMCC, care nu se află în insolvenţă, iar obiectul judecății nu are legătură cu insolvența reclamantei.

Prin urmare, acţiunea civilă în cauză nu vizează chestiuni legate de procedura insolvenţei sau procedura falimentului reclamantei, ci este vorba despre o acţiune a reclamantei-debitoarei în contradictoriu cu pârâtele menţionate mai sus care nici ele nu se află în insolvenţă.

Or, toate  acţiunile debitoarei care nu vizează insolvenţa sa ci care se referă la alte drepturi subiective civile pe care le exercită în calitate de reclamantă, nu sunt de competenţa judecătorului sindic.

În acest sens, dispoziţiile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 prevăd că: Organele care aplică procedura sunt: instanţele judecătoreşti, judecătorul sindic, administratorul judiciar şi lichidatorul judiciar.

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile  art. 41 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 care prevăd că:

Toate procedurile prevăzute de prezentul capitol, cu excepţia apelului, sunt de competenţa tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei. #### în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de prezenta lege.

În ceea ce priveşte competenţa judecătorului sindic, dispoziţiile art. 45 alin. (2) C. proc. civ. prevăd următoarele:

Atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului judiciar şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei. Atribuţiile manageriale aparţin administratorului judiciar ori lichidatorului judiciar sau, în mod excepţional, debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-şi administra averea. Deciziile manageriale ale administratorului judiciar, lichidatorului judiciar sau debitorului care şi-a păstrat dreptul de administrare pot fi controlate sub aspectul oportunităţii de către creditori, prin organele acestora.

Or, obiectul acţiunii civile de faţă nu se referă la chestiuni privitoare la controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar al reclamantei sau la cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei acesteia, ci pretenţia dedusă judecăţii vizează constatarea denunţării unilaterale şi încetarea contractului de depozit încheiat între reclamantă (aflată în acest moment în insolvenţă) şi eliberarea sumei consemnată în acest depozit administrat de către pârâta ….

Prin urmare, în cauză nu este vorba despre nicio cerere de natură să privească administrarea, reorganizarea sau lichidarea bunurilor reclamantei aflată în insolvenţă, aşa cum a reţinut instanţa secţiei a VI a civilă a Tribunalului Bucureşti şi care să fie aptă de a conduce la aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 85/2014 şi să atragă astfel competenţa secţiei a VII a civilă a Tribunalului Bucureşti, în materia litigiilor de insolvenţă.

Pentru toate aceste motive de fapt şi de drept, Curtea urmează să stabilească competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti – secţia a VI a civilă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei privind pe reclamantul ....în contradictoriu cu pârâţii ....S.A. SUCURSALA CONSTANŢA, cu sediul în...., ....S.A., cu sediul în ....şi .....DMCC, cu sediul ales la ..., în favoarea Tribunalului Bucureşti Secţia a VI – a Civilă.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 03.12.2021.

 

PREŞEDINTE                                                                          GREFIER