18. Curtea de Apel București. 2022. Admisibilitate acțiune în anulare a actelor frauduloase în procedura națională de insolvență. Lege aplicabilă, convenția părților, limite. Competența judecătorului sindic român. Art. 117 din Legea nr. 85/2014 vs. art. 12 din Regulamentul (UE) nr. 593/28. Inaplicabilitatea excepției prevăzute de dispozițiile art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 848/2015.
18. Curtea de Apel București. 2022. Admisibilitate acțiune în anulare a actelor frauduloase în procedura națională de insolvență. Lege aplicabilă, convenția părților, limite. Competența judecătorului sindic român. Art. 117 din Legea nr. 85/2014 vs. art. 12 din Regulamentul (UE) nr. 593/28. Inaplicabilitatea excepției prevăzute de dispozițiile art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 848/2015.

DOSAR NR.  ...93/2020/a6  (Număr în format vechi...)

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A V-A CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR.....

Ședința publică din data de 28 octombrie 2022

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE - 

JUDECĂTOR

GREFIER  - 

 

Pe rol se află judecarea cererii de apel formulate de apelantul-reclamant ....SPRL în contradictoriu cu intimata–pârâtă ....S.R.L....SRL, împotriva sentinţei civile nr. .../14.04.2022, pronunţate de Tribunalul Ilfov, Secţia  Civilă, în dosarul nr. .../93/2020/a6, având ca obiect procedura insolvenţei.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 14.10.2022, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 28.10.2022 și a dat următoarea decizie:

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra motivelor de apel, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Ilfov la data de 18.05.2021 sub nr. .../93/2020/a6, reclamanta ....SPRL în calitate de administrator judiciar al debitoarei .... SRL a formulat în contradictoriu cu debitoarea ...SRL şi pârâta â.... acţiune în anulare solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună: - anularea operațiunilor încheiate între ....S.R.L. conform facturii nr....din data de 12.12.2019, în valoare de....; repunerea părților în situația anterioară cu consecința suportării de .....a costurilor de mutare a utilajului la sediul ...restituirea către ....SRL a costurilor de întreținere a utilajului de la data livrării până în prezent în cuantum de ....

Prin sentinţa civilă nr. ..../14.04.2022 a fost admisă excepția inadmisibilităţii, a fost respinsă acţiunea formulată de reclamanta ...SPRL în calitate de administrator judiciar al debitoarei ....SRL în contradictoriu cu pârâta ...şi debitoarea .....S.R.L., prin administrator special ...SRL ca inadmisibila şi au fost respinse restul excepţiilor ca rămase fără obiect.

A reţinut Tribunalul că procedura generală insolvenței a fost deschisă faţă de debitoarea .....SRL, la data de 21.01.2021, iar cererea a fost formulată de administratorul judiciar în temeiul prevederilor art. 117 din lg. 85/2014.

Conform facturii indicate–f.11, debitorul a achiziționat un utilaj de la....., această operațiune însă fiind stabilită de către părţi în acordul de asociere în participațiune –...Prin acest acord de asociere în participațiune, ....SA, ....SRL, ...., ...SRL, ....SSRL şi ....SA au stabilit termenii înfiinţării noi societăţii .....SRL, contribuţiile fiecăruia la capitalul noii societăți înființate şi raporturile acestora cu noua societate. În  integralitate, acest contract este supus legii italiene iar competenţa jurisdicțională revine Tribunalului din...., cf. art. 13.10 şi 13.11. Astfel, obligaţiile asumate şi executate conform facturilor a căror anulare se solicita nu pot fi disociate de conținutul acestui acord de asociere şi prin urmare nu pot fi supuse unei alte jurisdicții sau interpretări decât cele stipulate în acordul JVA. Se poate observa că acordul de voinţă a operațiunilor a căror anulare se cere, nu poate fi stabilit conform facturii depuse la dosarul cauzei, aceasta nepurtând semnătura vreunei părţi ....sau ....SRL – f. 11, astfel neputând fi ignorat acordul de voinţă stipulat în acordul JVA. De altfel, din corespondenta dintre parti – f. 154-181, vol.1- rezulta în mod clar ca nu vorbim de operaţiuni de vânzare cumpărare agreate în mod benevol intre cele două părti, ci doar de punerea în executare a acordul JVA.

Prin urmare întrucât legea aplicabila contractului JVA este legea italiana, iar competenta jurisdicționala revine Tribunalului din .... cf. acordului părţilor, legea aplicabila executării acestui contract inclusiv din perspectiva aportului în natura al asociaţilor, constatat printre altele prin facturile indicate în acţiune este supusa aceleiaşi legi şi aceleiaşi jurisdicţii cf. prevederilor art. 12 din Regulamentul 593/2008.

A mai reţinut tribunalul că dacă acest act este cauza operațiunilor a căror anulare se solicită, acțiunea este inadmisibilă în această procedură deoarece în contextul art. 117 din lg. 85/2014, prevederile şi operațiunile agreate în acordul JVA, nu reprezintă acte ale debitorului, ci exclusiv ale fondatorilor debitorului.

 

Împotriva acestei soluții a formulat cale de atac reclamanta ...SPRL solicitând admiterea apelului, desfiinţarea hotărârii instanţei de fond şi, pe cale de consecinţă, admiterea acţiunii în anularea operaţiunilor încheiate între... şi ...S.R.L. conform facturilor nr. ....în valoare totală de...., repunerea părţilor în situaţia anterioară cu consecinţa restituirii către ....SRL a sumei achitate în cuantum de ....

Se susţine că obiectul acţiunii în anulare nu ar fi putut fi acordul JVA atâta timp cât ...SRL nu este parte a acordului JVA, ci a unei operaţiuni juridice distincte de vânzare-cumpărare încheiate cu pârâta ulterior semnării acestui acord.

Se precizează faptul că ....S.R.L. se află într-o procedură specială, procedura insolvenţei, iar potrivit principiului specialia generalibus derogant norma specială e acea care derogă de la norma generală iar norma specială este de strictă interpretare. Fiind derogatorie de la norma generală, rezultă că norma specială se aplică ori de câte ori ne găsim în faţa unui caz ce intră sub incidenţa prevederilor sale, deci norma specială se aplică prioritar faţă de norma generală, chiar şi atunci când norma specială este mai veche decât norma generală.

Legea aplicabilă procedurii de insolvenţă este cea română, respectiv legea nr. 85/2014, fiecare litigiu urmând a fi soluţionat în conformitate cu prezenta lege, potrivit art. 285 alin.1 din Legea nr. 85/2014, creditorii străini se bucură de aceleaşi drepturi privind deschiderea şi participarea în cadrul procedurii deschise, potrivit prezentei legi, ca şi creditorii români.

Astfel prevederile art. 117 alin. 1 din Legea nr.85/2014 permit administratorului judiciar analizarea operaţiunilor debitoarei şi promovarea acţiunilor în anulare a acestor operaţiuni indiferent de calitatea cocontractantului, competenţa pentru soluţionarea acestora revenind instanţelor române, singura competentă să se pronunţe asupra legalităţii operaţiunii juridice încheiate între ...şi ....S.R.L.

Tranzacţia comercială dintre părţi ...şi ....SRL este reprezentată de facturile emise de către...., nu de acordul JVA care doar a prevăzut printre alte obligaţii ale SHL şi aceea de transfer de la SHL la Noua ....a anumitor maşini de producţie precum şi Preţul de achiziţie.

În probațiune: înscrisuri.

 

Intimata ....a formulat întâmpinare solicitând respingerea căii de atac. În subsidiar, având în vedere soluţionarea cauzei prin admiterea excepţiei de inadmisibilitate, în opoziţie cu solicitarea din apel a părţii adverse în ipoteza în care apelul Administratorului judiciar ar fi admis, se solicită în temeiul art. 480 alin. (3) C.pr.civ., trimiterea cauzei pentru continuarea judecăţii în faţa primei instanţe, pentru a beneficia de dublul grad de jurisdicţie.

Se precizează că factura nu poate constitui - în sensul dorit de apelantă - un acord de voinţe, adică un contract, atâta timp cât acordul de voinţe fusese deja format, anterior, fiind transpus printr-un alt înscris (în sensul de negotium iuris).

În prezenta cauză, fără putinţă de tăgadă, Regulamentul (UE) 2015/848 este aplicabil, datorită elementului de extraneitate existent. Ceea ce se chestionează este raportul juridic constând în vânzarea, respectiv cumpărarea, utilajului avut în vedere prin emiterea facturii. Or, vânzarea-cumpărarea este deferită, prin acordul părţilor, legii italiene.

Astfel cum susţine apelantul, Legea nr. 85/2014 este legea aplicabilă procedurii de insolvenţă împotriva...., persoană juridică de naţionalitate română. Prevederile Regulamentului (UE) 2015/848 sunt aplicabile în momentul în care există un element de extraneitate, acest element fiind subsumat statelor membre. Exceptțiaadmisibilităţii acţiunii corespondente (principiul echivalenţei) trebuie realizată din perspectiva dreptului italian.

În probațiune: înscrisuri.

 

În apel s-a administrat proba cu înscrisuri.

 

Analizând motivele de apel, reține:

Prin cererea introductivă s-a solicitat anularea operațiunii încheiate și dovedite cu  factura nr....., respectiv a contractului de vânzare-cumpărare încheiat în formă simplificată între..... şi ....S.R.L și nu a acordului de asociere în participațiune încheiat între.....

Faptul că în cuprinsul acordului este stabilită o obligație de a face în sarcina  ....(asumată prin societatea care o controlează în mod direct,  ....SRL), aceea de a înstrăina în viitor către ...S.R.L. un utilaj ....la valoarea...., aceasta nu poate duce la schimbarea obiectului învestirii, în prezența unui petit clar și a motivelor invocate. Pe de altă parte, motivele care făceau trimitere la acest acord în dezvoltarea cererii și susţinerea unor relații de afiliere nu pot fi privite decât ceea ce sunt, respectiv o susținere în fapt.

Într-adevăr, între acest acord și contractul de vânzare-cumpărare există o legătură, ca de altfel în multe alte relații de afaceri. Primul conține o obligație de a face, asumată față de alte persoane juridice, respectiv încheierea în viitor un contract de vânzare-cumpărare, stabilind într-adevăr și prețul; însă, nu acordul este cauza directă a nașterii obligației de plată a prețului utilajului și de livrare a bunului, ci convenția ulterioară. Acordul nici nu avea cum să dea naștere obligațiilor cuprinse în contractul de vânzare-cumpărarea, cât timp unul dintre contractanți nu exista la acel moment și, cu atât mai mult, nu-și putea asuma obligații.....există această legătură evidentă, convențiile nu pot fi privite ca un tot indisolubil care să conducă la imposibilitatea analizei separate, de către jurisdicții diferite în ceea ce priveşte, spre exemplu, motivele de nulitate sau de neexecutare, conform legii aplicabile fiecăruia, cererea nefiind inadmisibilă.

Ulterior acordului și, într-adevăr, în legătura cu acesta, s-a încheiat o nouă înțelegere, respectiv contractul de vânzare-cumpărare dovedit în cauză cu factura fiscală, înțelegere, însă, cu propria individualitate și are trebuie să se supună legislației sub imperiul căreia s-a născut, care face obiectul prezentului litigiu și care trebuia analizat în limitele învestirii.

În acest context, se poate observa că vânzarea-cumpărarea poate fi analizată din punctul de vedere al art. 117 din Legea insolvenței, cât timp acordul de voință (contractul de vânzare-cumpărare), chiar având legătură cu executarea unei obligați provenind din alt contract, s-a încheiat între ....şi...., susținerea Tribunalul fiind eronată.

Cât timp ceea ce s-a suspus judecății este contractul de vânzare-cumpărare încheiat în formă simplificată, nu sunt aplicabile nici excepțiile prevăzute de dispozițiile art. 16 din Regulamentul nr. 848/2015. Aceasta pentru că nu se solicită anularea acordului de asociere în participațiune, pentru ultimul, într-adevăr fiind aplicabilă legea italiană și suspus jurisdicţiei italiene.

Cauza C-73 nu este aplicabilă în speță. Trebuie reținut pentru început considerentul 32 din această decizie: ”Situația este aceeași în cazul în care plata respectivă nu este efectuată de cocontractantul acestei părți, ci de un terț, întrucât, pentru partea menționată, este evident că, prin plata în cauză, acest terț are intenția de a executa obligația contractuală de plată care revenea respectivului cocontractant.” Reproducerea acestui considerent este realizată pentru a se înţelege în mod exact ce reprezintă un terț care face plata pentru un contractant.

Or, debitoarea în insolvența nu este un terț care face o plată pentru contractantul acordului de asociere, intimata din prezentul litigiu și care și-a asumat o obligație de a face, încheierea la un moment ulterior a unui contract de vânzare cumpărare; debitoarea și-a îndeplinit propria obligație de plată a prețului utilajului vândut. În consecință, nu pot fi primite argumentele privind modul de interpretare a art. 13 din Regulamentul...

Nu poate luată în considerarea apărarea în sensul că într-o situație similară, apelanta a acţionat într-o manieră diferită, jurisdicția este aceea chemată să aplice legea unui litigiu și o astfel de atitudine anterioară nu poate duce la paralizarea de plano a cererii. Dacă se aprecia că măsura era nejustificată, partea interesată o putea contesta în condiţiile legii, iar în cazul acțiunii în anularea actelor frauduloase, spre exemplu, legea indică persoanele care au calitate procesuală activă.

În consecinţă, excepţia a fost în mod greșit admisă, ceea ce s-a supus judecătorului-sindic spre analiză fiind convenția de vânzare-cumpărarea, acre poate fi analizat în mod individual și nu acordul de asociere, apelul urmând a fi admis.

În temeiul art. 480 alin. 3 din codul de procedură civilă, observând că partea intimată ....a solicitat în cuprinsul întâmpinării trimiterea cauzei spre rejudecare,

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite apelul formulat de apelantul-reclamant .....în contradictoriu cu intimata–pârâtă ......împotriva sentinţei civile nr. .../14.04.2022, pronunţate de Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă, în dosarul nr. ..../93/2020/a6

Anulează sentinţa şi trimite cauza aceleiaşi instanţe.

Definitivă.

Soluţia este pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul Grefei, azi, 28.10.2022.

 

PREŞEDINTE                                                    JUDECĂTOR