16. Curtea de Apel Constanța. Acțiune în pretenții împotriva unei societăți cu COMI și procedură principală de insolvență în Federația Rusă, procedură recunoscută pe teritoriul României prin hotărâre a Curții de Apel București. Suspendarea judecății până la soluționarea dosarului de insolvență. Creditor cu drept de preferință. Aplicarea și interpretarea art. 292 alin. 1 si 2 din Legea nr. 85/2014.
16. Curtea de Apel Constanța. Acțiune în pretenții împotriva unei societăți cu COMI și procedură principală de insolvență în Federația Rusă, procedură recunoscută pe teritoriul României prin hotărâre a Curții de Apel București. Suspendarea judecății până la soluționarea dosarului de insolvență. Creditor cu drept de preferință. Aplicarea și interpretarea art. 292 alin. 1 si 2 din Legea nr. 85/2014.

Dosar nr. ..../118/2021*

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL CONSTANŢA

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE INSOLVENŢĂ ŞI LITIGII CU PROFESIONIŞTI ŞI SOCIETĂŢI

Decizia civilă nr....../2022

Şedinţa publică de la 20 aprilie 2022

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Judecător

Judecător

Grefier

 

S-au luat în examinare recursurile - Drept maritim şi fluvial – formulate de recurenta-pârâtă  .....CO. LTD prin administrator judiciar ....– reclamantă ....LTD, ....împotriva încheierii din 09.07.2021 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul  nr.... /118/2021, având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns a răspuns avocat ....pentru recurenta pârâtă ....CO. LTD, în baza împuternicirii avocaţiale nr..... şi avocat .....pentru recurenta reclamantă ....LTD, în baza împuternicirii avocaţiale nr....

Procedura este legal îndeplinită, conform dispoziţiilor art.153 şi următoarele Cod procedură civilă.

Recursul formulat de recurenta pârâtă ....CO. LTD este motivat, timbrat conform art.25 din OUG 80/2013, cu taxă judiciară de timbru 20 lei, achitată conform chitanţei  nr.60428/01.11.2021 (fila 19 dosar).

Recursul formulat de recurenta reclamantă ....LTD este motivat, timbrat cu 20 lei, conform chitanţei seria/nr ....

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care evidenţiază părţile, obiectul litigiului, menţiunile privitoare la îndeplinirea procedurii de citare, stadiul procesual.

Instanţa acordă cuvântul şi pe excepţia inadmisibilităţii recursului pe care aţi invocat-o vizavi de recursul părţii adverse, urmând ca după aceea a se pune concluzii pe recursurile formulate.

Avocat ...având cuvântul pentru recurenta reclamantă ....LTD,  pe scurt a motivat pe larg în cadrul recursului formulat. A aratat  că  nava respectivă a fost sechestrată de noi, s-a depus şi o scrisoare de garanţie bancară de către ....- Sucursala Constanţa au fost garantate emitentul B.T. toate prejudiciile ce vor fi statuate prin hotărâre judecătorească împotriva pârâtei. Urmare depunerii scrisorii de garanţie, cu acordul reclamantei s-a dispus ridicarea sechestrului asigurator a navei respective. În dosarul care a fost recurat s-a dispus suspendarea judecăţii având în vedere recunoaşterea  pe teritoriul României a unei proceduri de insolvenţă. A formulat recurs pe prevederile art.488  alin.1 pct.8 Cod de procedură civilă, considerând că se află în situaţia unui creditor care beneficiază de o cauză de preferinţă şi ne aflăm în situaţia de excepţiei reglementată de art.292 alin.2 din Legea nr.85/2014, având calitatea de creditor garantat beneficiind de o clauză de preferinţă. Art.292 alin.2 cod pr. civ. este clar din acest punct de vedere se referă la posibilitatea ridicării suspendării, în cazul de faţă de aplică şi prevederile art. 5 pct.5 din Legea 85/2014 care detaliază ce înseamnă asemenea creanţe respectiv, creanţe care sunt un drept de privilegiul, sau de drept de ipotecă sau de drept asimilat ipotecii sau drept de gaj asupra bunului sau aşa mai departe. În prezent avem o clauză de preferinţă situaţie care având în vedere că motivul de ridicarea suspendării exista la momentul respectiv şi există şi în momentul de faţă instanţa urma în opinia noastră să dispună respingerea cererii de suspendare pentru motivele deja prezentate, situaţie în care solicită admiterea recursului, casarea în tot a încheierii recurate şi respingerea cererii de suspendare ca neîntemeiată, trimiterea cauzei pentru continuarea judecăţii.

Cu privire la inadmisibilitatea recursului pe care a invocat-o prin întâmpinare, avocat ....arată că temeiul de drept  art. 1382 cod procedură civilă  care se referă la faptul că în situaţia în care instanţa se declară necompetentă şi respinge cererea ca inadmisibilă întrucât este de competenţa unui organ jurisdicţional sau nefiind de competenţa instanţelor române este aplicabilă în cauză, instanţa de faţă nu s-a declarat necompetentă ci a respins excepţia necompetenţei. Art.132 alin.2 Cod procedură civilă se referă la faptul când instanţa se declară competentă va trece la judecata pricinii  încheierea putând fi atacată numai odată cu hotărârea pronunţată în cauză. Având în vedere aceste prevederi şi a motivat pe larg în cuprinsul întâmpinării în opinia reclamantei s-ar impune admiterea excepţiei inadmisibilităţii şi rspingerea recursului ca inadmisibil.

Avocat ....având cuvântul pentru recurenta pârâtă susţine concluzii de respingere a excepţiei inadmisibilităţii. Solicită instanţei a se avea în vedere că practic a promovat un recurs care a fost disjuns din dosarul original nr.3377 a fost disjunsă această cauză în raport cu  pârâta .....CO LTD şi s-a format un nou dosar dosarul care se află nr..... /118/2021, respectiv dosarul nr..... /118/2021* ulterior. Prin urmare ni se contestă dreptul de a formula o cale de atac împotriva acestei soluţii de suspendare motivând de fapt că trebuia să aşteptăm soluţia pronunţată în dosarul original nr.3377/ soluţie care s-a pronunţat dar nu s-a dat. Din această perspectivă având în vedere că  noi nu mai avem calitatea de parte în dosarul original ci numai în acest dosar, cauza fiind disjunsă şi s-a dispus o suspendare  şi cu drept de recurs pe toată durata suspendării în raport cu subscrise consideră că sunt pe deplin îndreptăţiţi să promoveze o cale de atac împotriva acestei soluţii disjunse din dosarul original. #### motivele invocate sunt neîntemeiate şi excepţia este nefondată urmând a fi respinsă.

Avocat ......având cuvântul cu privire la recursul formulat, arată că a motivat motivele de critică pe larg în cererea de recurs invocând art. 488 alin.1 pct.6 şi pct.8 Cod procedură civilă. S-a dispus respingerea cererii noastre de excepţiei necompetenţei instanţelor româneşti şi s-a considerat că se impune suspendarea cauzei în raport cu noi în dosarul original în temeiul disp. art.292 alin.1 Cod procedură civilă. În opinia noastă deşi din momentul în care am promovat apărări în acest dosar a invocat vehement necompetenţa generală a instanţelor româneşti dedusă din două motive fundamentale care urmează să le invocăm în cadrul art. 488 alin.1 pct.8 cod procedură civilă, instanţa nu a pus în discuţie această chestiune, pur şi simplu s-a limitat în această încheiere de disjungere pe care noi am atacat-o să considere că se impune numai suspendarea. Se respinge excepţia şi nu s-a motivat absolut de loc, nu înţelege care sunt considerentele pentru care această excepţiei care este extrem de importantă nu a fost motivată nu se pomeneşte absolut nimic, se constată că suntem în faliment într-adevăr şi că să se impune aplicarea 292 alin.1 din Legea nr.85/2014. ....din punctul nostru de vedere această chestiune invocată de noi în mod frecvent nu a fost pusă în discuţia părţilor  şi instanţa nu a motivat de ce instanţa .... este competentă să soluţioneze această cauză, pentru că numai o instanţă competentă general putea să dispună suspendarea, este o chestiune de logică juridică. Nu poţi să dispui o suspendare dacă nu îţi asumi competenţa generală, materială şi aşa mai departe cum impun rigorile codului de procedură civilă. ##### că nu există ataşat dosarul 337 de la tribunal.

În ceea ce priveşte  art.488 alin.1 pct.8 a invocat aceste motive şi în faţa primei instanţe şi le invocă şi în faţa instanţei de recurs. S-au încălcat din punctul său de vedere dispoziţiile codului civil referitoare la statutul sau legea aplicabilă statutului organic în primul rând al unei societăţi comerciale. A invocat faptul că din noiembrie 2019 societatea se află în procedură de faliment, de asemenea faptul că se promovase o acţiune pe rolul instanţelor româneşti în vederea recunoaşterii procedurii de insolvenţă din acest punct de vedere s-au încălcat dispoziţiile art.2568, art.2580 din Cod civil. Faptul ar fi că sunt două motive corelate de necompetenţă generală generate din starea noastră de insolvenţă. Din momentul în care s-a promovat cererea respectiv, 10.06.2018 până în data de 13.05.2021 problema competenţei nu s-a discutat. Noi am invocat-o şi am depus argumentele referitoare şi în înscrisuri referitoare la starea noastră de faliment în Federaţia....., chestiunile nu au fost discutate nu au fost tranşate sub nici o formă. De asemenea a invocat dispoziţiile generale de drept comun referitoare la necompetenţa generală chiar dacă  se va trece pe chestiunea stării de insolvenţă care nu a fost considerat de către instanţa de fond  au fost foarte multe elemente de drept comun în ceea ce priveşte competenţa instanţei române şi a detaliat în motive. În primul rând a invocat faptul că între părţi Palmali şi Coertidi  şi reclamantă  nu există nici un fel de clauză atributivă de competenţă. Se invocă un contract prin adeziune în raport de o societate în faliment deci noi nu am semnat niciodată sau nu a agreat nici o dată acei termeni generali de livrarea combustibilului la bordul navei. De asemenea nu există nici un fel de legătură semnificativă a acestei speţe cu jurisdicţia... Această soluţie de sechestru s-a dispus în temeiul convenţiei de la Bruxelles, deci nu avem nici un fel de element care să lege această speţă de instanţele române, nu avem contract. Solicită a se avea în vedere faptul că modalitatea în care s-a invocat de către reclamantă în ceea ce priveşte acceptarea unor termeni contravin dispoziţiilor legii române, este vorba de art.1202 – 1203 din Codul civil referitor la clauzele neuzuale. De asemenea chiar presupunând că părţile au convenit competenţa instanţelor române implicit solicită a se avea în vedere că sunt încălcate dispoziţiile  art.1068 – în situaţia în care chiar dacă părţile convin o anumită jurisdicţie instanţa aleasă este/ să presupunem că este  .... iar litigiul este în competenţa exclusivă a unei alte instanţe această clauză este nulă. Ori în opinia noastră competenţa exclusivă în această speţă  aparţine instanţei de insolvenţă din ţara de origine. Din aceste motive supune că excepţia instanţele româneşti nu sunt competente general material să soluţioneze această cauză.

Cu privire la recursul părţii adverse arată că recursul este nefondat. Pe lângă faptul că s-a invocat în mod netemeinic inadmisibilitatea a recursului  pârâtei se invocă nişte elemente care nu sunt legate de fapt de problema competenţei instanţei române pentru că recurenta intimată discută altceva, discută calitatea de creditor garantat prin faptul că ar fi trebuit să se ridice suspendarea în raport cu dânşii.

Instanţa pune în vedere că cererea de recurs priveşte doar cererea de suspendare.

Avocat ....arată că în ce priveşte cererea de suspendare dar argumentele sunt cu totul altele. Sigur că acesta este obiectul recursului dar se invocă faptul că ar avea calitatea de creditor garantat, singurul element care vizează acest recurs este această chestiune a inadmisibilităţii, în rest toate celelalte argumente sunt în opinia  noastră nefondate. În dosarul 3377, dosarul de bază, acţiunea în raport de noi acţiunea a fost disjunsă şi suspendată pe Legea 85/2014 iar din celelalte două societăţi rămase instanţa de fond – Tribunalul Constanţa a admis cererea numai în raport cu o singură societate. ....în acest moment să susţii că eşti creditor  când nu are nimic împotriva unei societăţi este fără temei, nu există nimic nu au calitatea de creditori şi cu atât mai puţin calitatea de creditor garantat. Să susţii că s-a dispus soluţia corectă în situaţia în care  nu are  absolut nici un fel de calitate ai nişte facturi care nici măcar nu au fost luate în considerare de către instanţă este neîntemeiată. Concluziile sunt de respingere a recursului ca nefondat.

Instanţa cu privire la recursul părţii adverse acordă cuvântul

Avocat ....având cuvântul arată că a mai detaliat şi înainte. Cestiunea debitului nu este discutabilă deci există facturi semnate, confirmate, combustibilul primit la bord consumat de către navele proprietatea respectivă, acest lucru nu poate fi supus unui dubiu. Debitul există, facturile au fost emise, au fost semnate spre primire, armatorul navei răspunde pentru debitul respectiv. #### a fost sechestrată în portul Constanţa de către Tribunalul Constanţa. S-a achiesat la această hotărâre şi instanţa menţionează argumentele pentru care a fost admis sechestrul asigurator în sensul existenţei acestor facturi şi a eventualului debit. Nu s-a formulat la vremea respectivă împotriva acestei hotărârii vreo cale de atac  tocmai prin faptul că s-a achiesat la hotărâre şi ca urmare ea a dobândit putere de lucru judecat între părţi. Acestea fiind un aspect. Al doilea aspect constă în faptul că s-a pus la dispoziţiei o scrisoare de garanţie emisă de un terţ - emisă de  ....- care garantează această creanţă. ....creanţa există, a fost garantată de către bancă ca urmare emiterii scrisoarea de garanţiei s-a ridicat sechestrul asigurator. Condiţiile generale de livrare au fost asumate în prezenta cauză de către cealaltă parte prin primirea combustibilului la bord pentru care a semnat facturile şi aşa mai departe. Se referă la clauza 18 privind termeni şi condiţiile  livrării de combustibil este reglementat expres coroborat cu 1068 din Codul de procedură civilă „părţile pot conveni asupra  instanţelor pentru soluţionarea unui litigiu actual sau eventual” . Părţile au convenit în sensul că instanţa competentă este instanţele din orice jurisdicţie în care pot fi găsite navele comerciale fie un bun al cumpărătorului, instanţa din Portul Constanţa unde nava respectivă  a fost sechestrată şi pentru care am obţinut o scrisoare de garanţie este competentă, competenţa instanţelor din..... Art. 8 lit.d l-a citat de asemenea privind condiţiile generale, citate de noi şi luat la cunoştinţă prin semnarea facturii şi primirea combustibilului la bord. Toate vânzările sunt înregistrate pentru armatorul înregistrat al navei şi pentru celelalte părţi interesate în cauză.  Cazul de faţă. În toate situaţiile armatorul rămâne responsabil pentru plata preţului combustibilului şi are calitatea de debitor în cauză. Concluzionând solicită respingerea recursului pârâtei.

În replică, avocat  ....arată că toate acestea s-au discutat în faţa instanţei de fond şi instanţa a admis cererea în pretenţii în raport de o singură parte care nu suntem noi. Dar chestiunea fundamentală aici este alta, este problema competenţei generale asta s-a ridicat cel puţin  prin recursul nostru, competenţa generală a instanţelor române, dacă instanţa .... este sau nu competentă. Spune că nu are cum să fie competentă atâta vreme cât această acţiune s-a promovat împotriva unei societăţi care era în faliment la momentul respectiv în ţara de origine şi chiar dacă nu era recunoscută la momentul respectiv această soluţie ea conţine nişte constatări sunt nişte lucruri peste care instanţa română nu putea să treacă. Mai mult decât atât  a fost pusă în discuţie chestiunea competenţei după momentul la care această soluţie din Federaţia .... a fost recunoscută definitiv în ....noi am recunoscut soluţia în data de 17.12.2020 iar instanţa a rămas în pronunţare fără să motiveze în mai 2021, deci la momentul la care s-a discutat problema competenţei acest faliment era deja recunoscut. E primul faliment din istoria  nefericită al celor două ţări recunoscut pe teritoriul României....., în mai 2021 aveam această soluţie recunoscută, dar chiar şi aşa a făcut probă la dosarul cauzei cu soluţie definitivă că era în faliment din noiembrie 2018, deci nu poţi să îţi asumi competenţă în această situaţie.

Avocat ...arată că nu vrea să se referă la chestiunea aşa zisului faliment din Federaţia ...dar trebuie să spună acest lucru, nu este o chestiune întemeiată pentru că nu s-a făcut dovada niciodată şi Federaţia ... nu acceptă chestiunile de genul acesta  chestiunea reciprocităţii. Nu acceptă  Pe teritoriul Federaţiei .... nu se acceptă niciodată nici o parte ... nu o să reuşească să recunoască în Federaţia ....un faliment din ...

Fără cheltuieli de judecată.

Instanţa rămâne în pronunţare pe inadmisibilitatea recursului formulat de....  Co Ltd şi pe cele două cererii de recurs.

 

C U R T E A

 

Asupra recursurilor de faţă, reține:

I. Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța-secția a II-a civilă sub nr. .../118/2019, reclamanta ....LTD, în contradictoriu cu pârâtele .....şi ....SA a solicitat obligarea pârâtelor la plata în solidar a sumei de ....reprezentând contravaloarea facturii nr..., respectiv a facturii nr. ....emise ca urmare a comenzii privind alimentarea navei M/V ....cu combustibil; obligarea pârâtelor în solidar la plata dobânzii contractuale în cuantum de 2 % pe lună de întârziere începând cu data scadenţei facturilor şi până la data introducerii cererii de chemare în judecată, în suma de 24593,10 USD şi în continuare până la data achitării integrale a debitului, precum şi obligarea pârâtelor în solidar la plata taxei administrative în cuantum de 5 % din debitul datorat, respectiv în suma de 4710,45 USD.

Pârâta .....LTD, prin administrator judiciar ...a invocat excepţia necompetenţei generale a instanţelor române, solicitând respingerea acţiunii ca inadmisibilă.

 

Prin Încheierea de ședință din data de 09 iulie 2021 pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a Civilă s-a respins, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii, invocată de pârâta ...LTD, prin administrator judiciar ....

În temeiul art.292 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, s-a suspendat judecata cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta ....LTD, în contradictoriu cu pârâta ....CO LTD prin administrator judiciar Lykov Sergheevich .... până la soluţionarea Dosarului nr. A53.... aflat pe rolul Curţii de Arbitraj de Stat a Regiunii Rostov....

Totodată, s-a disjuns cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ...LTD, în contradictoriu cu pârâta ....LTD, prin administrator judiciar ...și s-a acordat termen de judecată în data de 14.10.2021.

Pentru a se pronunţa în acest sens instanţa de fond a reţinut următoarele considerente:

Potrivit art. 292 din Legea 85/2014 „(1) De la data recunoaşterii procedurii străine principale este împiedicată pornirea următoarelor cereri şi acţiuni, judiciare sau extrajudiciare, iar dacă acestea sunt deja pornite, ele se suspendă de drept:

a) cererile sau acţiunile cu caracter individual, vizând bunuri, drepturi şi obligaţii ale debitorului;

b) actele, operaţiunile şi orice alte măsuri de executare individuală asupra bunurilor debitorului.

(2) La solicitarea unui creditor titular al unei creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă, în condiţiile prezentei legi, instanţa va putea ridica suspendarea prevăzută la alin. (1), în condiţiile prevăzute de legea română.

(3) Începând cu data prevăzută la alin. (1), exerciţiul dreptului de a înstrăina, de a greva sau de a dispune în orice alt mod de bunurile debitorului este suspendat. Actele efectuate cu încălcarea acestor prevederi sunt nule de drept.

(4) Face excepţie de la prevederile alin. (3) exercitarea dreptului debitorului de a efectua acte, operaţiuni şi plăţi care se încadrează în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente, pentru care instanţa va putea decide suspendarea în condiţiile prevăzute la art. 293.

(5) Recunoaşterea procedurii străine principale împiedică începerea curgerii termenului de prescripţie a cererilor şi acţiunilor prevăzute la alin. (1), iar dacă acestea sunt deja pornite, recunoaşterea procedurii străine principale reprezintă cauză de întrerupere a termenului de prescripţie a cererilor şi a acţiunilor respective.

(6) Prevederile alin. (1) nu împiedică formularea unei acţiuni de deschidere a procedurii prevăzute de prezenta lege ori înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în cadrul acestei proceduri.”

Prin Decizia civilă nr. ....A din data de 17.12.2020, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a V-a civilă, în Dosar nr. ..../3/2019, instanţa a admis apelul formulat de apelanta debitoare ....CO.LTD, împotriva sentinţei civile nr. ..../04.07.2019, pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a civilă, în dosarul nr. ..../3/2019, în contradictoriu cu intimata creditoare...., a schimbat sentinţa apelată în sensul că a admis cererea formulată de reclamantă, a dispus recunoaşterea pe teritoriul României, a procedurii de insolvenţă a societăţii ....potrivit Hotărârii din data de 12.11.2018 pronunţată de Curtea de Arbitraj de Stat a Regiunii Rostov, ..., în dosarul nr. A53....definitivă prin Hotărârea celei de a cincisprezecea .... de arbitraj şi de apel din 16.03.2019 şi Hotărârea Curţii de arbitraj din Regiunea Caucazului de ....in 06.06.2019.

Potrivit art. 435 C. proc.civ., (1) Hotărârea judecătorească este obligatorie şi produce efecte numai între părţi şi succesorii acestora. (2) Hotărârea este opozabilă oricărei terţe persoane atât timp cât aceasta din  urmă nu face, în condiţiile legii dovada contrară.”

Din interpretarea dispoziţiilor art. 435 alin. 2 C. proc.civ., rezultă faptul că Decizia civilă nr. ..../A din data de 17.12.2020, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a V-a civilă, în Dosar nr. ..../3/2019 este opozabilă reclamantei ....LTD.

Instanţa a reţinut că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 292 alin. 1 teza a II-a din Legea 85/2014, în sensul că se suspendă judecarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta ....LTD, în contradictoriu cu pârâta ...CO LTD, prin administrator judiciar ....până la soluţionarea Dosarului nr. A53.... aflat pe rolul Curţii de Arbitraj de Stat a Regiunii Rostov, ......având în vedere că s-a deschis procedura insolvenţei pârâtei ....CO LTD, după introducerea cererii de chemare în judecată de către reclamanta ....LTD.

Pentru aceste considerente, instanţa a respins ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii, invocată de pârâta ....LTD, prin administrator judiciar .....în temeiul art. 292 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, a suspendat judecarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta ....LTD, în contradictoriu cu pârâta ....LTD, până la soluţionarea Dosarului nr. A53...aflat pe rolul Curţii de Arbitraj de Stat a Regiunii Rostov, ....şi a disjuns cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ....LTD, în contradictoriu cu pârâta ...LTD, prin administrator judiciar ....

 

II. Pârâta ....CO. Ltd - în insolventa- în temeiul dispoziţiilor art 483 şi următoarele Cprciv, a formulat recurs împotriva încheierii pronunţate de Tribunalul Constanta în cauza care face obiectul Dosarului nr..... /118/2019 cu referire la soluţie de respingere a excepţiei inadmisibilitatii acţiunii fata de parata ....Co. Ltd, .solicitând admiterea recursului, cu consecinţa casării încheierii atacate şi, în urma rejudecării în fond, admiterea excepţiei necompetentei generale a instanţelor romaneşti in soluţionarea acţiunii in raport cu ....Co, Ltd., cu consecinţa respingerii acţiunii ca inadmisibila;

În motivarea cererii, recurenta apreciază că este motivul de nelegalitate întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. 1) pct. 8 Cod de procedura civila, având în vedere că, deși a invocat excepţia necompetentei generale a instanţelor romane în soluţionarea cererii îndreptată împotriva sa, instanţa de fond nu a pus în discuţie şi nu a soluţionat aceasta excepţie.

Din considerentele încheierii atacate, rezulta aparent ca aceasta excepţie ar fi fost respinsă, însa instanţa de fond nu a indicat considerentele pentru care excepţia a fost apreciata ca fiind nefondata.

Instanţa de fond s-a limitat la a indica motivele de suspendare de drept a cererii reclamantei intimate ....LTD în raport cu recurenta, motive deduse din dispoziţiile art. 292 alin. 1 din Legea 85/2014-teza a lI-a pe care le-a invocat în subsidiar.

Recurenta susține că prima instanţa nu a dat efect dispoziţiilor imperative ale art. 131 alin. (1) Cprciv, potrivit cărora la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice şi să stabilească dacă instanţa sesizată este competentă general, material şi teritorial să judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de şedinţă temeiurile de drept pentru care constată competenţa instanţei sesizate; încheierea are caracter interlocutoriu.

În opinia recurentei, suspendarea acţiunii -indiferent de motiv- nu putea fi pronunţata decât de o instanţa competenta general, situaţie în care instanţa de fond nu se poate regăsi.

Totodată, recurenta consideră incident și motivul de nelegalitate întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod de procedura civila, întrucât instanţa de fond a încălcat sau aplicat greşit mai multe norme legate materiale.

Astfel, în ceea ce privește starea de faliment a societăţii începând cu luna Noiembrie 2018, recurenta susține încălcarea dispoziţiilor art. 2568 alin. 1 Cod civil, art 2580 alin. 1 Cod civil.

În acest sens, arată că pe calea întâmpinării a invocat necompetenţa generala a instanţelor romane determinata, între altele, de starea de insolvenţa/ faliment a societarii la momentul introducerii acesteia, respectiv la data de 10 iunie 2019.

Având in vedere ca societatea ...Co. Ltd. este o entitate economica de drept al Federaţiei ...legea naţionala si legea aplicabila statutului organic al societăţii este legea rusa, iar aspectele legate de existenta si funcţionarea societăţii sunt interpretate si statuate potrivit legii ruse.

Prin urmare, chiar daca hotărârea judecătoreasca de intrare în faliment a fost recunoscuta ulterior înregistrării acţiunii, consideră că aceasta statua asupra unor împrejurari referitoare la statutul juridic al societăţii de firma aflata în faliment şi care trebuia luat în considerare de către prima instanţa.

Mai mult, prin Decizia civila nr..... /A/17 decembrie 2020 pronunţata de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a V-a Civila în dosarul nr.... /3/2019 a fost admisa cererea pârâtei având ca obiect recunoaşterea pe teritoriul României a procedurii de insolventa a PALMALI Co. Ltd. soluţia având un caracter definitiv. Având în vedere că centrul principalelor interese ale societarii recurente se afla în Federaţia...., este evident că procedura de insolventa recunoscuta pe teritoriul României are statutul unei proceduri de insolventa principale. Prin urmare, începând cu data de 17 decembrie 2020, in cauza devin aplicabile şi dispoziţiile art. 292 alin. 1 din Legea 85/2014 privind procedurile de insolvenţa şi de insolvenţă, potrivit cu care „De la data recunoaşterii procedurii străine principale este împiedicată pornirea următoarelor cereri şi acţiuni, judiciare sau extrajudiciare, iar dacă acestea sunt deja pornite, ele se suspendă de drept: a) cererile sau acţiunile cu caracter individual, vizând bunuri, drepturi si obligaţii ale debitorului; b) actele, operaţiunile şi orice alte masuri de executare individuala asupra bunurilor debitorului.”

În raport de petitul acţiunii, recurenta susține că acţiunea care face obiectul prezentului dosar face parte din categoria celor care sunt împiedicate de starea de faliment a societăţii PALMALI Co.Ltd..

În concluzie, se pot identifica 2 (doua)motive corelate de inadmisibilitate a acţiunii întemeiata pe starea de faliment a societăţii:

1) necompetenţa generala a instanţelor romane in soluţionarea cauzei, având în vedere ca instanţa competenta este instanţa de insolventa a societăţii noastre din Rostov-pe -Don,Federaţia ....

2) împiedicarea expresa stipulata de dispoziţiile art. 292 alin 1) prima teza din Legea 85/2014;

Prin urmare, la termenul la care instanţa ar fi trebuit să pună în discuţie competenţa sa în soluţionarea cauzei, se putea constata ca instanţa romana nu are competenta sa soluţioneze cauza, reclamanta fiind obligată să urmeze procedura de insolventa/faliment care este coordonata şi cenzurata de instanţa din Rostov-pe-Don,Federaţia ....Având în vedere împrejurările naşterii litigiului, natura cauzei, naţionalitatea pârâților şi raporturile juridice existente între părţile litigante, recurenta apreciază că s-au încălcat dispoziţiile art. 1067 Cprciv-Prorogarea voluntara de competenta în favoarea instanţei romane, art 1068 Cprciv-Alegerea forului. În acest sens, recurenta a învederat, în esență, că nu a încheiat, direct sau indirect, nici o convenţie cu reclamanta care să prevadă posibilitatea alegerii jurisdicţiei romane și că nu este parte la convenţia în forma anexata la dosar de către reclamanta ale cărei clauze sunt neclare, făcând astfel trimitere la clauza 18 din “TERMENI SI CONDIŢIILE GENERALE DE APROVIZIONARE CU COMBUSTIBILI “ invocata de reclamanta.

Din perspectiva normelor procesuale interne nu poate se poate retine o eventuala competenta a instanţelor romane în soluţionarea prezentei cauze, întrucât reclamanta este o entitate de drept englez; parata subscrisa ....Co. Ltd, este o entitate de drept ai Federaţiei....; parata ....este o entitate de drept maltez; parata ....S.A. este o entitate de drept al insulelor St. Kitts and....; prima aprovizionare cu combustibil a cărui contravaloare este solicitata prin acţiune a fost efectuata la data de ....in Portul Rotterdam,....; cea de-a doua aprovizionare cu combustibil a carui contravaloare este solicitata prin acţiune a fost efectuata la data de ....în Portul Dordrecht...

Recurenta mai arată că, în raport de statutul juridic actual al societăţii, instanta romana nu este competentă să soluţioneze actiunea, litigiul este de competenţa exclusiva a instanţei de insolventa din Federaţia ....

Pentru toate aceste considerente, recurenta a solicitat admiterea recursului în sensul admiterii excepţiei necompetentei generale a instanţelor romane în soluţionarea acţiunii în raport cu subscrisa ....Co. Ltd, cu consecinţa respingerii acţiunii ca inadmisibilă.

 

III. Și recurenta reclamantă  ...LTD a formulat recurs  împotriva încheierii din data de 09.07.2021 pronunţata de către Tribunalul Constanta in dosarul nr. ..../118/2021 prin care va solicită admiterea acestuia, casarea în tot a încheierii recurate, respingerea cererii de suspendare ca neîntemeiata şi trimiterea cauzei, pentru continuarea judecăţii, aceleiaşi instanţe.

În motivarea cererii, recurenta a susținut că este incident motivul de casare prevăzut de art. 488 alin.1 pct. 8 Cod pr. Civ., întrucât instanţa de apel a aplicat greşit norma de drept cuprinsa în art. 292 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, recurenta având calitatea de creditor care beneficiază de o cauza de preferinţa, aflându-se astfel în situaţia de excepţie reglementata de art. 292 alin, 2 din Legea nr. 85/2014.

În acest sens, arată că, prin Încheierea nr. ..../29.08.2019 pronunţata de către Tribunalul Constanta în dosarul nr. ..../118/2019, s-a dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra navei...., ca urmare a depunerii de către parata ....Co. Ltd a Scrisorii de garanţie bancara nr. ....emisa de către ....SA.

Raportat la aceasta situaţie, recurenta consideră ca subscrisa are calitatea de creditor garantat, beneficiind de o cauza de preferinţa. Potrivit art. 292 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 “La solicitarea unui creditor titular al unei creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă, în condiţiile prezentei legi, instanţa va putea ridica suspendarea prevăzută la alin. (D, în condiţiile prevăzute de Legea română”, iar potrivit art. 5 pct. 15 din Legea nr. 85/2014 “creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă sunt acele creanţe care sunt însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din Codul civil, şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ garant faţă de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinţă.

Din moment ce motivul de ridicare a suspendării exista la momentul la care se judeca cererea de suspendare întemeiată pe art. 292 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2014, aceasta se poate dispune şi prin respingerea cererii de suspendare.

Mai mult decât atât, art. 292 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 nu prevede o anumita procedura de urmat în acest caz, ci doar face referire la acest drept, care în mod evident poate fi exercitat odată cu soluţionarea cererii de suspendare.

Pentru aceste motive, solicită admiterea recursului, casarea in tot a încheierii recurate, respingerea cererii de suspendare ca neîntemeiata şi trimiterea cauzei, pentru continuarea judecăţii, aceleiaşi instanţe.

 

IV. Intimata ....LTD a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului  formulat de recurenta pârâtă Palmali Co LTD, în principal ca inadmisibil, iar în subsidiar ca nefondat.

În acest sens, intimata a susținut, în principal, că încheierea prin care instanța a respins excepția inadmisibilității, declarându-se competentă să soluționeze cauza, poate fi atacată numai  odată cu hotărârea pe fond, în conformitate cu art 132 alin 2 Cprciv, astfel că recursul este inadmisibil.

Pe fond, intimata a arătat, în esență, că recurenta cunoștea toate detaliile livrării combustibilului către navele ale cărui armator este, iar prin recepționarea combustibilului pârâta-recurentă a acceptat în mod nemijlocit atât factura, cât și Termenii și condițiile generale de livrare.

De asemenea, a subliniat faptul că starea de insolvență a societății recurente nu invalidează clauza de competență înserată în Cșauza 17 din TCH.

 

V. La data de 07.03.2022, ....Co LTD – în insolvenţă a depus întâmpinare  la recursul formulat de reclamanta ....LTD, solicitând  respingerea acestuia ca nefondat.

Intimata ....Co Ltd apreciază că raționamentul recurentei ....uel este greșit, deoarece nu deține calitatea de creditor, și cu atât mai puțin pe cea de creditor garantat, în condițiile în care nu deține o creanță certă, lichidă și exigibilă și nici un titlu împotriva sa, iar garanția depusă pentru ridicarea sechestrului asigurător nu poate fi asimilată unei creanțe cu cauză de preferință.

De asemenea, intimata consideră că instanța fondului nu este competentă să soluționeze chestiunile legate de calitatea de creditor a recurentei și nici solicitarea de ridicare a suspendării dispuse în temeiul art. 292 alin 1 din Legea nr 85/2014.

 

V. Examinând cu prioritate excepția inadmisibilității recursului formulat de recurenta ...Co LTD îndreptată împotriva soluției de respingere a excepției inadmisibilității cererii de chemare în judecată cuprinsă în încheierea de ședință din data de 09.07.2021, Curtea constată că excepția inadmisibilității respinsă de instanța de fond vizează în realitate efectul excepției de necompetență generală a instanțelor române care a fost invocată la fond de către pârâta-recurentă ....Co Ltd, iar respingerea acesteia are semnificația respingerii excepției de necompetență generală.

Din această perspectivă, recursul îndreptat împotriva unei încheieri, prin care instanța de fond a constatat că instanțele române sunt competente să soluționeze litigiul dedus judecății, este inadmisibil, cât timp art 132 alin 2 C.pr.civ prevede în mod expres faptul că „dacă instanța se declară competentă, va trece la judecarea pricinii. Încheierea poate fi atacată numai odată cu hotărârea pronunțată în cauză”.

Din norma legală enunțată rezultă, pe de o parte, caracterul interlocutoriu al încheierii pronunțată la data de 09.07.2021 care este atacată cu recurs, iar pe de altă parte, că împotriva unei asemenea încheieri nu poate fi formulată cale de atac decât odată cu fondul.

În considerarea textului legal invocat, Curtea va admite excepția inadmisibilității recursului declarat de recurenta ...Co LTG, care va fi respins în consecință.

 

Referitor la recursul declarat de recurenta-reclamantă ....LTD,  care vizează soluția suspendării judecății cererii în contradictoriu cu ...Co Ltd și care este fundamentat pe motivul de casare reglementat de art. 488 alin 1 pct. 8 Cprciv (hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea  greșită a normelor de drept material), Curtea apreciază că este nefondat în considerarea următoarelor argumente:

Suspendarea judecății cererii de judecată formulată de reclamanta ....în contradictoriu cu pârâta ....Co Ltd a fost dispusă în temeiul art 292 alin 1 din Legea nr 85/2014, ca urmare a recunoașterii pe teritoriul României a procedurii străine de insolvență deschisă față de Palmali Co Ltd, prin decizia civilă nr ...A/17.12.2020 pronunțată de Curtea de Apel București-secția a V-a civilă în dosarul nr ..../3/2019.

Potrivit art 292 alin 1 din Legea nr 85/2014, „De la data recunoaşterii procedurii străine principale este împiedicată pornirea următoarelor cereri şi acţiuni, judiciare sau extrajudiciare, iar dacă acestea sunt deja pornite, ele se suspendă de drept: a) cererile sau acţiunile cu caracter individual, vizând bunuri, drepturi şi obligaţii ale debitorului b) actele, operaţiunile şi orice alte măsuri de executare individuală asupra bunurilor debitorului.”

Recurenta-reclamantă ....LTD susține că dispozițiile art 292 alin 1 din Legea nr 85/2014 au fost aplicate greșit, întrucât se află în situația de excepție prevăzută de art 292 alin 2 din Legea nr 85/2014, cât timp este un creditor garantat.

....legală invocată de recurenta-reclamantă are următorul conținut: „La solicitarea unui creditor titular al unei creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă, în condiţiile prezentei legi, instanţa va putea ridica suspendarea prevăzută la alin. (1), în condiţiile prevăzute de legea română.”

Curtea constată că textul legal citat nu reglementează o situație de excepție de la regula consacrată prin art. 292 alin 1 așa cum susține recurenta-reclamantă, ci prevede o procedură ulterioară pronunțării unei hotărâri de suspendare a judecății, în cadrul căreia se poate solicita ridicarea suspendării de către un creditor ce beneficiază de o cauză de preferință, respectiv de un privilegiu, o ipotecă sau gaj.

Așadar, prevederile art. 292 alin 2 din Legea nr 85/2014 de care se prevalează recurenta-reclamantă nu instituie derogare pentru suspendarea judecății în cazul intervenirii unei insolvențe transfrontaliere, ci reglementează o procedură specială pentru înlăturarea suspendării, pusă la îndemâna creditorilor garantați.

Cu alte cuvinte, calitatea recurentei-reclamante de creditor garantat nu reprezintă o nesocotire a prevederilor art. 292 alin 1 din Legea nr 85/2014 în temeiul cărora instanța de fond a dispus suspendarea judecății, ci o cerință care îi deschide calea formulării separate  unei cereri de ridicare a suspendării.

Prin urmare, în cauză nu poate fi reținută aplicarea greșită a dispozițiilor art 292 alin 1 din Legea nr 85/2014 din perspectiva indicată de recurenta...., context în care încheierea din 09.07.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța este legală sub aspectul soluției de suspendare a judecății dispusă ca urmare a recunoașterii în .... a procedurii de insolvență deschisă față de debitoarea ....Co Ltd împotriva căreia a fost formulată de către reclamanta-recurentă ....LTD o acțiune pentru recunoașterea unui drept de creanță.

În consecință, recursul formulat de recurenta ....LTD urmează să fie respins ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite excepţia inadmisibilităţii recursului formulat de recurenta...., invocată de recurenta ....

Respinge, ca inadmisibilă, cererea de recurs formulată de recurenta ....Co. LTD, cu ....împotriva încheierii din 09.07.2021 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul  nr..... /118/2021.

Respinge, ca nefondată, cererea de recurs formulată de recurenta...., împotriva încheierii din 09.07.2021 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul  nr.... /118/2021.

Definitivă.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 20.04.2022

 

 

Preşedinte,            Judecător,                Judecător,Grefier,