15. Curtea de Apel București. Cerere de recunoaștere procedură principală de insolvență și încuviințare valorificare bunuri. Societate cu COMI și procedura de insolvență în Italia. Lege aplicabilă. Condițiile recunoașterii procedurii principale, limitele verificării judiciare și efecte asupra activelor din România. Proba desemnării practicianului străin și atribuțiile acestuia.
15. Curtea de Apel București. Cerere de recunoaștere procedură principală de insolvență și încuviințare valorificare bunuri. Societate cu COMI și procedura de insolvență în Italia. Lege aplicabilă. Condițiile recunoașterii procedurii principale, limitele verificării judiciare și efecte asupra activelor din România. Proba desemnării practicianului străin și atribuțiile acestuia.

DOSAR NR. ...../93/2020  (Număr în format vechi ..../2021)

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A V-A CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR….

 

Şedinţa publică de la 26 martie 2021

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE

JUDECĂTOR

GREFIER

 

Pe rol se află judecarea cererii de apel formulate de apelanta-reclamantă ...S.P.A împotriva sentinţei civile nr. …/04.09.2020, pronunţate de Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă, în dosarul nr…. /93/2020, cauza având ca obiect procedura insolvenţei – exequator.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă apelanta-reclamantă ….S.P.A reprezentată de avocat ….în baza împuternicirii avocaţiale nr. …. din data de …aflată la dosar la fila 10.

Procedura de citare este  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Apelanta-reclamantă prin avocat depune la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru şi certificatul de grefă în original.

Nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat ori probe noi de administrat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe cererea de apel.

Apelanta-reclamantă prin avocat arată că prin sentinţa instanţei de fond a fost respinsă cererea de recunoaştere a unei proceduri de insolvenţă deschise în străinătate a societăţii reclamante, motivat de faptul că judecătorul nu a fost convins că procedura de insolvenţă din .... era în curs, aspect ce rezultă din înscrisurile depuse la dosarul cauzei. Dosarul înregistrat pe rolul instanţei italiene a fost întârziat din varii motive, motiv pentru s-a judecat atât de târziu şi prezenta cauză şi învederează că nu i s-a pus în vedere să depună un nou certificat de grefă. Instanţa de fond a interpelat partea asupra cursului procedurii, aspect confirmat prin înscrisurile depuse la dosar însă a respins cererea formulată. Prin urmare, având în vedere că este necesară această recunoaştere pentru valorificarea bunurilor pe care societatea le are pe teritoriul României şi că nu are altă posibilitate de valorificare a acestora, solicită admiterea apelului, recunoaşterea procedurii de insolvenţă a societăţii apelante şi, conform art. 293 din Legea 85/2014, trimiterea cauzei la Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă în vederea continuării procedurii.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asuprea apelului de faţă, reţine:

Prin cererea depusă la Tribunalul Ilfov la data de  30.03.2020, petenta ....SPR, prin lichidator...., a solicitat recunoaşterea procedurii de insolvenţă a petentei, procedură deschisă în...., în temeiul sentinţei de declarare a falimentului din data de 30.03.2015, înregistrată sub nr. ..../2015 în Registrul Falimente pronunţată de Tribunalului Ordinar din Como - Secţia Falimente, ca procedura de insolvenţă principală şi, ulterior recunoaşterii procedurii de insolvenţă, în temeiul art. 293 alin 2 din legea 85/2014, încuviinţarea valorificării bunurilor situate în....., sens în care se . solicită de asemenea şi împuternicirea (desemnarea) unui practician în insolvenţă abilitat conform legii.

 

Prin sentinţa civilă nr. ..../04.09.2020, Tribunalul Ilfov a dispus respingerea cererii formulatei de petenta ....S.P.A.

Pentru a pronunţa această sentinţă, Tribunalul a reţinut că în conformitate cu prevederile art. 287 alin. 2 din legea nr. 85/2014, cererea de recunoaştere va fi însoţită de unul dintre următoarele documente: o copie certificată a hotărârii de deschidere a procedurii străine şi de desemnare a reprezentantului străin; o adeverinţă emisă de instanţa străină prin care se certifică existenţa unei proceduri străine şi desemnarea reprezentantului străin;

În lipsa mijloacelor de probă prevăzute la lit. a) şi b), orice altă dovadă de deschidere a procedurii străine şi de desemnare a reprezentantului străin, admisibilă în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supra legalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, ori de alte tratate, convenţii sau orice altă formă de acord internaţional, bi- sau multilateral, la care .... este parte.

În cauză, se constată că la dosar s-a depus odată cu înregistrarea (30.03.2020) cererii un certificat de grefă care atestă că, la data de 16 septembrie 2019, procedura de faliment era în curs. Se reţine şi faptul că şi certificatul de grefă depus la termenul de faţă este tot din data de 16 septembrie 2019.

Or, în conformitate cu textul arătat mai sus, cererea de recunoaştere trebuie să conţină o adeverinţă emisă de instanţa străină prin care se certifică existenţa unei proceduri străine şi desemnarea reprezentantului străin, neputându-se reţine îndeplinirea acestei condiţii în cazul de faţă, avându-se în vedere timpul îndelungat trecut de la eliberarea ultimului certificat. Faptul că în şedinţă reprezentantul lichidatorului a confirmat faptul că procedura se desfăşoară în continuare nu poate fi reţinut ca suficient pentru a considera îndeplinită această condiţie.

 

Împotriva acestei sentinţe a formulat cerere de apel apelanta ....IMMOBILIARE prin care a solicitat admiterea apelului, modificarea sentinţei în sensul admiterii cererii de recunoaştere, procedură deschisă în...., în temeiul sentinţei de declarare a falimentului din data de 30.03.2015, înregistrată sub nr. 36 2015 în Registrul Falimente pronunţată de Tribunalului Ordinar din Como - Secţia Falimente, ca procedura de insolvenţă principală, şi în consecinţă, în principal, retrimiterea cauzei către instanţa de fond în vedere soluţionării capătului de cerere întemeiat pe dispoziţiile art. 293 alin 2 din legea 85/2014, şi în subsidiar, în temeiul art. 293 alin 2 din legea 85/2014, încuviinţarea valorificării bunurilor.

În motivare a arătat că, la interpelarea instanţei, la termenul din data de 02.09.2020 (prim termen de judecată în cauză după declinarea cauzei la completul competent) petenta, prin apărător ales, a confirmat cele statuate prin documentele depuse în susţinerea cererii şi anume, faptul că procedura de insolvenţă, deschisă conform sentinţei înregistrate sub nr. 36 2015 în Registrul Falimente, pronunţată la data de 30.03.2015 de Tribunalul din Ordinar din Como - Secţia Falimente este în curs de desfăşurare, având în vedere şi faptul că există în patrimoniul societăţii active încă nevalorificate, printre care şi cele situate pe teritoriul României (active pentru care s-au depus documente doveditoare la dosarul cauzei).

Cu toate acestea, instanţa de fond, făcând o aplicare extensivă a legii (prin adăugarea la lege) care nu specifică existenţa unui termen de valabilitate al documentelor prevăzute de art. 287 alin. 2 din legea 85/2014, a considerat că acestea nu pot fi reţinute ca probă, nici măcar în coroborare cu confirmarea apelantei exprimată prin intermediul apărătorului ales.

Față de motivarea soluţiei de respingere a cererii introductive de instanţă, menţionează  că instanţa de fond a aplicat în mod greşit dispoziţiile legale prin adăugarea unor condiţii ce nu se regăsesc în prevederile legale aplicabile cauzei.

A arătat că depune, în susţinerea cererii, un nou certificat de grefă care atestă că, atât la data depunerii cererii cât şi la data soluţionării cauzei, astfel cum a fost confirmat de către petentă, precum şi la data depunerii prezentului apel sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 287 alin.2 al legii 85/2014, în sensul că este există o procedură de insolvenţă a acesteia în curs în faţa unui instanţe străine a cărei recunoaştere se solicită pe teritoriul României.

În ceea ce priveşte al doilea capăt de cerere, întemeiat pe dispoziţiile ari. 293 din legea 85/2014, consideră că este necesară retrimiterea dosarului spre competenta soluţionare instanţei de fond, ca instanţă specializată în supravegherea modalităţii de valorificare şi lichidare a patrimoniului societăţilor supuse procedurilor de insolvenţă.

În drept, art. 466 NCPC art. 274 şi următoarele din legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

În probaţiune, solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile de la dosarul cauzei precum şi orice alte înscrisuri şi orice alt mijloc de probă ar reieşi din dezbateri. A anexat certificat de grefa prin care se certifică existenţa unei proceduri străine şi desemnarea reprezentantului în persoana lichidatorului ....din data de 18.12.2020 şi traducerea acestuia; delegaţie de avocat.

 

Analizând sentinţa atacată în raport de criticile invocate prin cererea de apel, Curtea reţine urmatoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 287 alin. 2 din legea nr. 85/2014, cererea de recunoaştere a unei procedurii de insolventa straina va fi însoţită de unul dintre următoarele documente:

a) o copie certificată a hotărârii de deschidere a procedurii străine şi de desemnare a reprezentantului străin;     b) o adeverinţă emisă de instanţa străină prin care se certifică existenţa unei proceduri străine şi desemnarea reprezentantului străin;    c) în lipsa mijloacelor de probă prevăzute la lit. a) şi b), orice altă dovadă de deschidere a procedurii străine şi de desemnare a reprezentantului străin, admisibilă în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999.

Reclamanta a depus la înregistrarea  cererii un certificat de grefă care atestă că la data de 16 septembrie 2019 procedura de insolvenţă a acesteia, deschisă conform sentinţei nr. .....2015 pronunţată la data de 30.03.2015 și înregistrată în Registrul Falimente al Tribunalului Ordinar din Como - Secţia Falimente este în curs de desfăşurare.

S-a invocat in cuprinsul cererii de recunoastere faptul că există în patrimoniul societăţii active încă nevalorificate, printre care şi cele situate pe teritoriul României (active pentru care s-au depus documente doveditoare la dosarul cauzei).

In apel, petenta a depus un nou certificat de grefa care atestă că atât la data depunerii cererii cât si la data soluţionării cauzei, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 287 alin.2 al legii 84/2014, în sensul că este există o procedură de insolvenţă în curs în fata unui instanţe străine a cărei recunoaştere se solicită pe teritoriul României.

In consecinta, Curtea retine ca sunt indeplinite cerintele prevazute de art. 287 din Legea nr. 85/2014 pentru recunoasterea procedurii de insolventa a ..... Spa în temeiul sentinţei din data de 30.03.2015 pronunţată de Tribunalul Como-Secţia Falimente.

Pentru aceste motive, in temeiul art. 480 alin.1 si 3 Cod procedura civila, Curtea va admite apelul, va anula sentinta atacata si in rejudecare va admite cererea de recunoaştere a procedurii de insolvenţă a petentei si va trimite cauza instanţei de fond în vederea soluţionării capătului de cerere întemeiat pe dispoziţiile art. 293 alin 2 din legea 85/2014.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite apelul formulate de apelanta-reclamantă ....S.P.A, cu sediul în ....prin lichidator judiciar .....împotriva sentinţei civile nr. ..../04.09.2020, pronunţate de Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă, în dosarul nr..... /93/2020.

Anulează sentinţa atacată şi în rejudecare dispune recunoaşterea procedurii de insolvenţă a .....Spa în temeiul sentinţei din data de 30.03.2015 pronunţată de Tribunalul Como-Secţia Falimente, înregistrată sub nr. 36/2015 în Registrul Falimente.

Trimite cauza la aceeaşi instanţă pentru soluţionarea celui de-al doilea capăt de cerere.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.03.2021.

 

PREŞEDINTE                                                            JUDECĂTOR

 

 

 

Dosar nr. ..../93/2020*

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ILFOV

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ nr. .../26.08.2021

Şedinţa publică 26.08 2021

Tribunalul constituit din:

Preşedinte- judecător sindic -

Grefier -

 

Pe rol judecarea cauzei  privind pe debitor ....S.P.A, având ca obiect cererea debitorului art.66 din Legea nr....85/2014 RECUNOASTERE PROCEDURA INSOLVENTA

Dezbaterile au avut loc în şedinţă publică de la data de 18.08.2021, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi când instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 26.08.2021, când a hotărât următoarele.

 

TRIBUNALUL

 

Prin cererea depusă la Tribunalul Ilfov la data de  30.03.2020, petenta..., prin lichidator...., a solicitat :

1.ca prin hotărârea pronunţată să se dispună recunoaşterea procedurii de insolvenţă a subscrisei, procedură deschisă în...., în temeiul sentinţei de declarare a falimentului din data de 30.03.2015, înregistrată sub nr. 36/2015 în Registrul Falimente pronunţată de Tribunalului Ordinar din Como - Secţia Falimente, ca procedura de insolvenţă principală

şi, ulterior recunoaşterii procedurii de insolvenţă

2.în temeiul art. 293 alin 2 din legea 85/2014, încuviinţarea valorificării bunurilor subscrisei situate în...., sens în care se . solicită de asemenea şi împuternicirea (desemnarea) unui practician în insolvenţă abilitat conform legii,

În motivare a indicat că:

Prin sentinţa înregistrată sub nr. 36/2015 în Registrul Falimente , pronunţată la data de 30.03.2015 de Tribunalul din Ordinar din Como - Secţia Falimente, s-a declarat falimentul subscrisei, prin aceeaşi sentinţă fiind numit în calitate, de lichidator dl. ####### Frigerio.

Subscrisa am avut calitatea de asociat unic al societăţii de drept român ….societate dizolvată voluntar cu lichidare concomitentă, în temeiul deciziei asociatului unic din nr. 4 data de...., şi radiata din Registrul Comerţului Ilfov la data de ....

Prin decizia asociatului unic al societăţii de drept român ....srl nr. 4 din data 25.07.2014, la momentul dizolvării cu lichidare concomitentă s-a hotărât transmiterea patrimoniului societăţii dizolvate către asociatul unic.

Astfel, prin decizia menţionată a fost transferat către subscrisa, în calitate de asociat unic, transfer consfinţit prin rezoluţia nr. ….a Directorului Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov, dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile situate pe teritoriul României....

Pentru toate bunurile imobile mai sus menţionate a fost operat în Cărţile Funciare relevante transferul dreptului de proprietate pe numele subscrisei astfel cum rezultă din încheierile de intabulare anexate prezentei.

Față de situaţia juridică a subscrisei în cadrul procedurii de insolvenţă, şi anume declararea falimentului, şi având în vedere necesitatea lichidării activelor subscrisei în cadrul acestei proceduri, şi deci şi a activelor situate pe teritoriul României, precum şi dispoziţiile în materia insolvenţei transfrontaliere, atât europene cât şi interne, se impune recunoaşterea procedurii deschise în...., în temeiul sentinţei de declarare a falimentului din data de 30.03.2015, înregistrată sub nr. 36/2015 în Registrul Falimente pronunţată de Tribunalului Ordinar din Como - Secţia Falimente, ca procedura de insolvenţă principală, • pe teritoriul României.

De asemenea, ulterior recunoaşterii procedurii de insolvenţă, este necesar să se procedeze la lichidarea bunurilor subscrisei, situate pe teritoriul României, în conformitate cu , dispoziţiile art. 293 din legea 85/2014.

De asemenea ulterior recunoaşterii solicităm încuviinţarea valorificării bunurilor subscrisei situate în…., sens în care se solicită împuternicirea (desemnarea) unui practician în insolvenţă abilitat conform legii, al cărui nominativ va fi propus în cadrul prezentei acţiuni la momentul la care acest capăt de cerere va putea fi soluţionat.

În drept a invocat prevederile art. 274 şi următoarele din legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a  insolvenţei şi de insolvenţă

În probatoriu a solicitat înscrisuri şi orice alt mijloc de probă ar reieşi din dezbateri

Prin sentinţa civilă nr.... /04.09.2020, Tribunalul Ilfov a respins cererea formulată de petenta .....S.P.A

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel .... Immobiliare S.P.A, care a fost admis de Curtea de Apel Bucureşti prin decizia civilă nr. ..../26.03.2021 care a admis apelul, a anulat sentinţa atacată şi în rejudecare a dispus recunoaşterea procedurii de insolvenţă a ....Spa în temeiul sentinţei din data de 30.03.2015 pronunţată de Tribunalul Como-Secţia Falimente, înregistrată sub nr. 36/2015 în Registrul Falimente. Prin aceaşi sentinţă s-a dispus  trimiterea la Tribunalul Ilfov pentru soluţionarea celui de-al doilea capăt de cerere.

Analizând actele şi lucrările dosarului prezenta instanţă va admite cererea, va încuviinţa valorificarea bunurilor debitorului aflate pe teritoriul României, având în vedere următoarele:

În conformitate cu dispoziţiile art. 293 alin. 2 şi 3 din leega nr. 85/2014

(2) La solicitarea reprezentantului străin instanţa va putea împuternici, ulterior recunoaşterii procedurii străine principale sau secundare, pe reprezentantul străin sau pe o altă persoană desemnată de instanţă cu administrarea şi valorificarea tuturor sau a unora dintre bunurile debitorului, situate în...., în măsura în care instanţa va considera că interesele creditorilor români sunt protejate în mod corespunzător.

(3) În vederea încuviinţării măsurilor prevăzute în prezentul articol în favoarea reprezentantului unei proceduri străine secundare, instanţa se va asigura că, potrivit legii române, aceste măsuri poartă numai asupra bunurilor susceptibile a fi administrate în cadrul procedurii secundare ori au ca obiect numai informaţii necesare în acea procedură.

În cauză se constată că prin decizia civilă nr. ..../26.03.2021 a Curţii de Apel Bucureşti s-a dispus recunoaşterea procedurii de insolvenţă a ....Spa în temeiul sentinţei din data de 30.03.2015 pronunţată de Tribunalul Como-Secţia Falimente, înregistrată sub nr. 36/2015 în Registrul Falimente.

Din înscrisurile depuse se reţine faptul că societatea ....Spa deţine bunuri pe teritoriul României, fiind îndeplinite condiţiile legale pentru a se încuviinţa valorificarea acestora.

Având în vedere faptul că petenta-debitoare a solicitat desemnarea practicianului de insolvenţă .....IPURL, văzând şi dispoziţiile art. 45 alin. 1 lit. d din legea nr. 85/2014, precum şi ale art. 293 alin. 2, va desemna pe acest practician de insolvenţă, cu o remuneraţie de .... de lei din averea debitorului,  responsabil cu administrarea şi valorificarea  tuturor bunurilor debitorului  situate în ...

Pentru a se dispune conform celor arătate.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

 

Admite cererea formulată de debitoarea ....S.P.A, cu sediul în...., prin lichidator judiciar....,

Încuviinţează valorificarea bunurilor debitorului aflate pe teritoriul României.

În temeiul art. 293 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 desemnează pe practicianul de insolvenţă ....IPURL, cu o remuneraţie de .... de lei din averea debitorului,  responsabil cu administrarea şi valorificarea  tuturor bunurilor debitorului  situate în ....

Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare.

Pronunţată la data de 26 august 2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

 

Preşedinte,                                     Grefier,