13. Curtea de Apel București. Acțiune în pretenții, admisă de instanța de drept comun. Pârâtă cu COMI în Italia, aflată în procedură de insolvență (concordat preventiv). Natura juridică a sucursalei înregistrată în România și efectele operațiunilor desfășurate de sucursală în România. Aplicarea și interpretarea art. 19 și art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 848/2015 privind recunoașterea și efectele în alt stat membru UE a hotărârii în materie de insolvență, prin care s-a interzis dreptul de a face plăți pentru creanțe anterioare. Consecințele nedeschiderii unei proceduri secundare de insolvență în România.
13. Curtea de Apel București. Acțiune în pretenții, admisă de instanța de drept comun. Pârâtă cu COMI în Italia, aflată în procedură de insolvență (concordat preventiv). Natura juridică a sucursalei înregistrată în România și efectele operațiunilor desfășurate de sucursală în România. Aplicarea și interpretarea art. 19 și art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 848/2015 privind recunoașterea și efectele în alt stat membru UE a hotărârii în materie de insolvență, prin care s-a interzis dreptul de a face plăți pentru creanțe anterioare. Consecințele nedeschiderii unei proceduri secundare de insolvență în România.

Dosar nr. ..../299/2020 (Număr în format vechi .../2022)

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

SECȚIA A VI-A CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. ....R

Ședința publică din data de 05 septembrie 2022

Curtea constituită din:

PRESEDINTE –

JUDECĂTOR –

JUDECĂTOR –

GREFIER -

 

Pe rol se află soluționarea recursului formulat de recurenta-pârâtă …SPA …SUCURSALA … BUCUREŞTI (fostă …SPA …SUCURSALA … BUCUREŞTI) împotriva deciziei civile nr. ...din data de 02.11.2021 pronunțate de Tribunalul București – Secţia a VI-a Civilă în dosarul nr.... /299/2020, în contradictoriu cu intimata-reclamantă ....SRL.

La apelul nominal, făcut în ședință publică, lipsesc părţile.

Procedura de citare a părţilor este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Reţinând că recurenta-pârâtă a solicitat în cererea de recurs judecarea cauzei şi în lipsă, în conformitate cu prevederile art.223 Cod procedură civilă, Curtea declară terminată cercetarea judecătorească şi reţine cauza în pronunţare asupra recursului.

 

C U R T E A

 

Deliberând asupra apelului de faţă constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector 1 București – Secţia a II-a Civilă, la data de 10.02.2020, sub nr…. 299/2020 reclamanta …. SRL a solicitat obligarea pârâtei …SPA …sucursala … București la plata sumei de ….lei din care suma de ….lei cu titlu de contravaloare facturi fiscale emise în ….pentru materialele de construcție furnizate și suma de …lei cu titlu de dobândă legală calculată conform art.3 alin. 2 ind. 1 OUG nr.13/2011, precum și în continuare până la achitarea integrală a debitului.

În motivare, în esență, a precizat că în perioada ...au fost emise facturi fiscale și livrată marfa către debitoare. În data de ....a fost solicitată plata, potrivit art.1014 alin. 1 C.pr.civ. Ulterior, a solicitat, pe calea ordonanței de plată, obligarea pârâtei la plata sumelor restante, cerere ce a făcut obiectul dosarului nr. .../299/2019. Acesta a fost soluționat prin sentința civilă nr. .../11.12.2019 prin care instanța de fond a respins cererea, pe motiv că ar fi necesară administrarea unui probatoriu mai complex.

În ceea ce privește calitatea procesuală a pârâtei, a invocat prevederile art.43 din Legea nr.31/1990 și a menționat că relațiile sale comerciale s-au desfășurat cu Astaldi SPA ... sucursala ....București, conform comenzilor emise și semnate de către organele acesteia. În cuprinsul comenzilor ….sucursala .... București a fost indicată ca titular de drepturi și obligații, în nume propriu, și nu ca mandatar al societății mamă ...SPA..... De asemenea, facturile fiscale au fost emise către Astaldi SPA .... sucursala …. București, care a recepționat mărfurile livrate și neplătite în nume propriu, nicidecum ca mandatar. Uzanța comercială existentă între părți în perioada ....a fost că debitoare este ....SPA .... sucursala .... București. Niciodată firma mamă ....SPA .... nu a emis comenzi, nu a recepționat mărfuri și nici nu a efectuat plăți către societatea reclamantă.

În drept, a invocat prevederile art.1516 și urm., art.1527, art.1530 și urm. C.civ. și art.1650 C.pr.civ.

La data de 21.04.2020 pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.

În apărare, în esență, a precizat că reclamanta are posibilitatea de a valorifica sumele solicitate în cadrul procedurii aferente concordatului preventiv deschisă cu privire la ....SPA. ....SPA ...sucursala .... București reprezintă sucursala din ....a companiei ....SPA...., sens în care a făcut trimitere la prevederile art.43 și 44 din Legea nr.31/1990. Sucursala nu are personalitate juridică și nici patrimoniu propriu, deci nu deține aptitudinea de a fi titulară de drepturi și obligații. Doar societatea mamă poate avea drepturi și obligații proprii, sucursala fiind un dezmembrământ fără personalitate juridică al acesteia. Cu privire la ....SPA ..... prin decretul din data de 17.10.2018 Tribunalul ....Secția falimente a admis cererea de deschidere a procedurii concordatului preventiv, decretul fiind menționat și înregistrat la ONRC București. Prin acesta s-a dispus, printre altele, ca societatea mamă nu poate efectua plăți pentru creanțele anterioare acestei date.

În continuare, pârâta a indicat prevederile art.1 și anexei A, art.19 și art.32 din Regulamentul UE 2015/848, motiv pentru care ....SPA ...sucursala .... București și ...SPA ...nu pot efectua plata niciunei creanțe născute anterior procedurii concordatului preventiv. Orice procedură la care este supusă societatea mamă și orice interdicție impusă în cadrul unei astfel de proceduri se extinde și asupra sucursalelor societății mamă. ....solicitată este anterioară datei deschiderii procedurii concordatului preventiv, având în vedere că se invocă facturi emise anterior acestei date.

În drept, a invocat prevederile art. 205-208 C.pr.civ., Regulamentul UE 2015/848.

În ședința din data de 20.07.2020 instanța a încuviințat pentru părți proba cu înscrisuri.

Prin sentinţa civilă nr..... /05.10.2020 pronunţată în dosarul nr..... /299/2020 Judecătoria Sectorului 1 București – Secţia a II-a Civilă a admis acţiunea şi a obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de ....lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare, calculată de la scadenţa fiecărei facturi până la data plăţii efective a debitului.

Pentru a pronunţa această soluţie judecătoria a reţinut că între reclamantă, în calitate de vânzător, și pârâtă, în calitate de cumpărător, s-au desfășurat relații comerciale în temeiul cărora reclamanta, furniza pârâtei produsele solicitate prin comenzi.

S-a mai reţinut că în urma acestor comenzi au fost emise facturile anexate cererii de chemare în judecată, însușite de părți prin semnătură, subliniindu-se că documentele fiscale au fost emise în temeiul comenzilor făcute de pârâta ...SPA ...sucursala ....București, purtând semnătura reprezentantului societății.

A observat judecătoria că pârâta nu a contestat sumele astfel facturate, dar nu a respectat termenele de plată prevăzute în cadrul facturilor.

A amintit prima instanţă că în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale, intervine răspunderea contractuală, în temeiul prevederilor art.1350 alin. 2 Cod civil, şi reţinând şi faptul că facturile fiscale au fost emise în conformitate cu prevederile comenzilor ferme însuşit de ambele părţi, precum şi că pârâta nu a contestat faptul că a beneficiat de serviciile facturate, semnând de primire toate facturile, în temeiul art.1270 alin. 1 şi art.1516 alin. 1 Cod civil, a fost admis primul capăt al acţiunii şi a fost obligată pârâtă la plata către reclamantă a sumei de ...lei, reprezentând contravaloarea serviciilor pentru care au fost emise facturile fiscale.....

În ceea ce privește susținerile făcute de societatea pârâtă, referitoare la faptul că aceasta nu poate fi obligată la plata sumelor solicitate, întrucât față de societatea mamă s-a deschis procedura concordatului preventiv, prima instanţă le-a înlăturat reţinând că prin Decretul din 17.10.2018 emis de Tribunalul....– Secţia Falimente a fost deschisă procedura concordatului preventiv împotriva ....SpA...., acesteia din urmă fiindu-i interzis să facă plăţi pentru creanţe anterioare.

Pe de altă parte, s-a mai reţinut, conform hotărârii intermediare nr.1688/27.03.2019 pronunţate de Tribunalul București – Secţia a VII-a Civilă în dosarul nr..... 3/2018, instanţa a admis excepţia necompetentei generale a instanţelor romane, în ceea ce priveşte cererea întemeiată pe dispoziţiile art.3 alin.1 din Regulamentul nr.848/2015 de deschidere a procedurii principale de insolvență a debitoarei având centrul intereselor principale în .... De asemenea, instanţa a disjuns cererile întemeiate pe dispoziţiile art. 3 alin. 2 şi art. 3 alin. 4 din Regulamentul nr. 848/2015, a dispus formarea unui nou dosar având aceleaşi părţi, înregistrat ulterior sub nr. ..../3/2019, în care a respins excepţia necompetenței generale a instanţelor române, în ceea ce priveşte cererea întemeiată pe dispoziţiile art.3 alin.2 şi art.3 alin. 4 din Regulamentul UE nr.848/2015 de deschidere a procedurii secundare şi a procedurii teritoriale de insolvență a debitoarei având centrul intereselor principale în .... şi un sediu pe teritoriul României.

Totodată, s-a arătat că în temeiul art.4 alin.1 din Regulamentul UE nr.848/2015 raportat la art.131 C.pr.civ., instanţa a constatat că revine Tribunalului București - Secţia a VII-a Civilă competenţa materială şi teritorială de soluţionare a cererii întemeiate pe dispoziţiile art.3 alin.2 de deschidere a procedurii secundare de insolvență şi art.3 alin.4 din Regulamentul nr.848/2015 de deschidere a procedurii teritoriale de insolvență a debitoarei având centrul intereselor principale în .... şi un sediu pe teritoriul României.

De asemenea, s-a reţinut că prin decizia nr...../ 06.06.2019, pronunțată în dosarul nr. ..../3/2019, instanța a respins excepția inadmisibilității cererilor de deschidere a procedurii secundare de insolvență împotriva debitoarei, întemeiate pe dispozițiile art. 3 alin 2 si 3 din Regulamentul UE nr. 848/2015 al Parlamentului ....și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență, iar, în temeiul art.406 C.pr.civ., a luat act de renunțarea creditoarelor la judecarea cererilor de deschidere a procedurii secundare de insolvenței împotriva debitoarei .....

Prin urmare, s-a constata că împotriva debitoarei ....S.p.A .... Sucursala .....București, procedura de insolvență nu a fost deschisă, urmare a cererii de renunțare la judecată formulate de creditoarele debitoarei.

Or, în condiţiile în care pretenţiile reclamantei decurg din obligaţii asumate în nume propriu de ....S.p.A ....Sucursala ...București, iar împotriva acesteia nu este deschisă procedura insolvenței până în prezent, s-a reţinut că deschiderea unei proceduri de insolvență principale împotriva societăţii mamă din .... nu are niciun efect asupra cererii în pretenţii îndreptate împotriva sucursalei din .... societatea-mamă neavând calitatea de debitoare.

De asemenea, a mai arătat prima instanţă din interpretarea prevederilor art.56 alin.2 C.pr.civ., rezultă că şi entităţile fără personalitate juridică pot sta în judecată, dacă au o anumită autonomie decizională şi voinţă proprie, pentru obligaţiile pe care şi le asumă, în mod direct, în nume propriu, iar nu în numele societăţii-mamă. Or, a indicat judecătoria, pârâta ....S.p.A. ....Sucursala .... București şi-a asumat obligaţii în relaţia cu reclamanta, în nume propriu, iar nu ca mandatar al societății-mamă, serviciile invocate a fi prestate de reclamantă vizând în mod direct activitatea din .... a acestui dezmembrământ.

Prin urmare prima instanță a admis capătul principal de cerere și a obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de .....lei, cu titlu de contravaloare facturi restante.

Referitor la solicitarea reclamantei de obligare a societăţii pârâte la plata dobânzii legale, prima instanţă a reţinut că sunt incidente dispoziţiile art.1523 alin. 2 lit. d Cod civil, cele ale art.1535 alin.1 Cod civil, precum şi cele ale art.1 alin.3 şi art.3 alin.21 din O.G. nr. 13/2011. Având în vedere că societatea pârâtă se afla de drept în întârziere din momentul în care obligaţia a devenit exigibilă conform art.1523 alin. 2 lit. d) Cod civil şi că aceasta nu a îndeplinit obligaţia de plată a serviciilor prestate, pârâta a fost obligată la plata către reclamantă a dobânzii legale penalizatoare calculate de la scadența fiecărei facturi până la achitarea integrală a debitului.

 

Împotriva acestei soluţii, în termenul legal, a declarat apel pârâta, cererea de apel fiind înregistrată pe rolul Tribunalului București – Secţia a VI-a Civilă, la data de 25 mai 2021.

Prin apelul declarat pârâta a solicitat anularea sentinţei atacate, iar pe fondul cauzei respingerea cererii formulată de reclamantă ca neîntemeiată, având în vedere posibilitatea acesteia de a valorifica sumele solicitate în cadrul procedurii concordatului preventiv deschisă în privinţa Astaldi S.p.A.

Prin decizia civilă nr..... /02.11.2021 pronunţată în dosarul nr.####/299/2020 Tribunalul București – Secţia a VI-a Civilă a respins apelul ca nefondat.

Pentru a pronunţa această soluţie tribunalul la reţinut că între părţi s-au desfășurat relații comerciale în formă simplificată, reclamanta-intimată furniza apelantei-pârâte produsele solicitate prin comenzi, în derularea contractului fiind emise facturi, pretenţiile fiind în cuantum de ....lei c/valoare facturi. A indicat tribunalul că apelul vizează considerentele instanţei cu privire la regimul juridic al sucursalei în condiţiile în care faţă de societatea mamă s-a deschis procedura concordatului preventiv, apelantul învederând posibilitatea societăţii debitoare de a valorifica sumele solicitate în cadrul procedurii concordatului preventiv deschisă în privinţa Astaldi S.p.A.

Au fost citate prevederile art.43 alin. 1 şi art.44 din Legea nr.31/1990, precum şi cele ale art.56 alin.2 C.pr.civ., şi, în acord cu instanţa de fond, tribunalul a constatat că facturile au fost asumate de părți prin semnătură, au fost emise în temeiul comenzilor făcute de pârâta ....SPA ... sucursala ...București şi poartă semnătura reprezentantului societății, nefiind contestate, comenzile fiind emise de sucursală, în nume propriu, nu în numele societăţii mamă. S-a reţinut totodată că marfa a fost recepționată de societate, plăţile fiind efectuate din conturi proprii.

Pe de alta parte a constatat tribunalul că deşi prin Decretul din 17.10.2018 emis de Tribunalul ... – Secţia Falimente a fost deschisă procedura concordatului preventiv împotriva societăţii mamă din ######, acesteia din urmă fiindu-i interzis să facă plăţi pentru creanţe anterioare, faţă de dispoziţiile art.3 alin.2 din Regulamentul nr.848/2015, Tribunalul București - Secţia a VII-a civilă, prin Decizia nr..... /06.06.2019, pronunțată în dosarul nr..... /3/2019 disjuns din dosarul nr.... /3/2018, a respins excepția inadmisibilității cererilor de deschidere a procedurii secundare de insolvență împotriva debitoarei, întemeiate pe dispozițiile art.3 alin 2 şi 3 din Regulamentul UE nr. 848/2015 şi a luat act de renunțarea creditoarelor la judecarea cererilor de deschidere a procedurii secundare de insolvenței împotriva debitoarei .....potrivit art.406 C.pr.civ.

Astfel, s-a subliniat că împotriva debitoarei ...S.p.A .... Sucursala .... București, procedura de insolvență nu a fost deschisă, faţă de cererea de renunțare la judecată formulată de creditoarele debitoarei, aspect care rezultă şi din Extrasul Certificatului de informaţii nr....08.2021 emis de ONRC.

Pentru considerentele expuse tribunalul, reţinând dispoziţiile legale evocate şi prevalându-se de art.480 C.pr.civ. a respins apelul formulat ca neîntemeiat.

 

Împotriva acestei soluţii, în termenul legal, la data de 30 martie 2022, a declarat recurs apelanta – pârâtă, cererea de recurs fiind înregistrată pe rolul Curţii de Apel București – Secţia a VI-a Civilă, la data de 07 aprilie 2022.

Prin recursul declarat pârâta a solicitat casarea deciziei atacate, reţinerea cauzei spre rejudecare, iar pe fond respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.

În motivare recurenta – pârâtă arată că decizia recurată a fost pronunţată cu aplicarea greşită a normelor de drept material, instanţa de apel interpretând şi aplicând greşit prevederile legale invocate.

În dezvoltarea motivelor de recurs se arată că sucursala nu are personalitate juridică proprie, ci face parte din structura organică a societăţii primare fondatoare, doar aceasta având calitatea de subiect de drept distinct. Neavând personalitate juridică şi un patrimoniu propriu, se arată în continuare, sucursala nu deţine aptitudinea sau capacitatea juridică de a fi titulara unor drepturi sau obligaţii proprii. Având în vedere faptul că doar societatea-mama are aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii proprii, sucursala fiind un dezmembrământ fără personalitate juridică al acesteia, toate drepturile şi obligaţiile atribuite sucursalei sunt de fapt ale societăţii mamă, orice drept şi orice obligaţie născându-se în patrimoniul societăţii mamă.

Susţine recurenta – pârâtă a arătat şi demonstrat atât în faţa primei instanţe, cât şi în faţa instanţei de apel că efectele procedurii de concordat deschisă în privinţa societăţii mamă se extind şi asupra sucursalelor acesteia, prin urmare orice interdicţie la care este supusă societatea mama se extinde şi asupra sucursalelor acesteia.

Mai arată recurenta că potrivit planului de concordat, creditorii chirografari își pot acoperi creanțele numai prin atribuirea de acțiuni noi emise în societatea ....SPA (acţiuni ....azi, urmare a obligaţiilor asumate) sau atribuirea de instrumente financiare de tip participativ, acești creditori neavând dreptul de a iniția acţiuni judiciare sau de executare pentru satisfacerea creanțelor.

Se adaugă totodată că în conformitate eu prevederile Regulamentului (UE) 2015/848 al Parlamentului  și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență, legea aplicabilă procedurii concordatului deschis cu privire la ...S.p.A. ....şi efectelor acestei proceduri este legea italiană, precum şi faptul că împotriva Sucursalei din .... a Astaldi SPA nu a fost deschisă procedura de insolvență nu schimbă cu nimic situaţia deoarece efectele procedurii de concordat deschisă în privinţa societăţii mamă din ....se extind şi asupra sucursalelor acesteia, orice interdicţie la care este supusă societatea mamă extinzându-se şi asupra sucursalei acesteia din ....

Pe cale de consecinţă susţine recurenta, creanţele născute anterior deschiderii procedurii concordatului preventiv nu pot fi stinse prin plaţi voluntare, prin acţiuni judiciare sau proceduri de executare, motiv pentru care creanţa reclamantei, născută anterior deschiderii procedurii, putea fi valorificată doar conform celor prevăzute în cadrul procedurii de concordat preventiv admis şi omologat de Tribunalul din ....

În drept au fost invocate prevederile art.488 alin.1 pct.8 C.pr.civ. şi cele ale Regulamentului nr.848/2015 al Parlamentului ....

Recursul a fost legal timbrat cu suma de 753 lei, taxă judiciară de timbru.

La data de 02 iunie 2022, prin serviciul Registratură, s-a depus la dosarul cauzei întâmpinarea formulată de intimata reclamantă, prin care s-a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

În apărare intimata a indicat că prin motivele invocate recurenta încearcă pe calea recursului repunerea în discuţie a fondului cauzei, tranşat de instanţele de fond.

Se mai arată că, în prezent, împotriva debitoarei ...S.p.A ...Sucursala ..... București, procedura de insolvență nu a fost deschisă, astfel cum rezulta din Extrasul Certificatului de informaţii nr..... din data de 31 .08.2021 emis de Oficiul National al Registrului Comerţului, precum şi faptul că pretenţiile reclamantei decurg în mod clar din achiziţiile efectuate în nume propriu de către pârâta Astaldi S.p.A ... Sucursala .... București.

Întimpinarea nu a fost motivată în drept.

În recurs nu au fost administrate probe noi.

 

Analizând recursul prin prisma criticilor formulate de recurentă, în considerarea dispozițiilor art.488 pct.8 C.pr.civ., Curtea reține următoarele:

Cu titlu preliminar Curtea notează că recursul este o cale extraordinară de atac, de reformare, prin care se realizează exclusiv un control de legalitate al hotărârii atacate, recursul nefiind un al treilea grad de jurisdicție. Deoarece cauza recursului constă în nelegalitatea hotărârii ce se atacă pe această cale, nelegalitatea trebuie să îmbrace una dintre formele prevăzute de art.488 C.pr.civ. sub denumirea de „motive de casare”. Simpla nemulțumire a părții în privința hotărârii atacate nu este suficientă, după cum nu este suficientă nici afirmația generală că hotărârea nu este legală, recurentul fiind obligat să își sprijine recursul pe cel puțin unul dintre motivele prevăzute limitativ de lege.

Curtea subliniază că recursul nu poate fi exercitat decât pentru motivele limitativ prevăzute de lege, că niciunul dintre acestea nu permite reexaminarea situației de fapt reținută de instanțele de fond, precum și faptul că simpla reluare a unor dispoziții legale sau prezentarea unor aspecte pur teoretice nu echivalează cu încadrarea recursului în critici de nelegalitate prevăzute de art.488 C.pr.civ.

Aplicând aceste considerente teoretice recursului declarat de recurenta - pârâtă se constată că parte din criticile formulate de aceasta pot fi încadrate în motivul de casare prevăzut de dispozițiile art.488 pct.8 C.pr.civ., prin prisma cărora vor fi analizate în cele de urmează.

Reţine Curtea că prin recursul declarat pârâta critică modul în care tribunalul a interpretat şi aplicat prevederile art.56 alin.2 C.pr.civ., art.43-44 din Legea nr.31/1990 şi ale Regulamentului (UE) 2015/848.

1. Criticile prin care se invocă greşită interpretare şi aplicare a art.56 alin.2 C.pr.civ. coroborat cu art.43 şi art.44 din Legea nr.31/1990 nu sunt fondate.

Potrivit art.43 alin.1 din Legea nr.31/1990 sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor şi se înregistrează, înainte de începerea activităţii lor, în registrul comerţului din ….iar potrivit art.44 din acelaşi act normativ societăţile străine pot înfiinţa în ….. cu respectarea legii române, filiale, precum şi sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte sedii secundare, dacă acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic.

În cauza de faţă, astfel cum în mod corect au reţinut instanţele de fond, societatea …S.p.A. …(actual Webuild SpA…) a înfiinţat o sucursală pe teritoriul României, pârâta din prezenta cauză, efectuând formalităţile necesare de înregistrare la registrul comerţului.

Potrivit art.56 alin.2 C.pr.civ. pot sta în judecată entităţile fără personalitate juridică pentru obligaţiile pe care şi le asumă, în mod direct, în nume propriu şi nu în numele societăţii mamă.

În cauza de faţă, instanţele de fond au reţinut că recurenta - pârâtă ….S.p.A. ….Sucursala …. București şi-a asumat obligaţii în relaţia cu intimata - reclamantă, în nume propriu, iar nu ca mandatar al societății-mamă, serviciile prestate de reclamantă vizând în mod direct activitatea din …. a acestui dezmembrământ şi având la bază comenzile efectuate de aceasta. De asemenea, s-a reţinut că recurentă a acceptat la plată facturile prin semnare, precum şi faptul că a recepţionat bunurile livrate. Recurenta – pârâtă nu a contestat faptul că a emis comenzile către reclamantă, că a recepţionat bunurile livrate şi a semnat facturile fiscale emise de reclamantă, limitându-se la a susţine că nu are personalitate juridică.

Curtea reaminteşte că prevederile art.56 alin.2 C.pr.civ. român, aplicabil în cauză, recunosc entităţilor fără personalitate juridică să stea în judecată pentru obligaţiile asumate în nume propriu, iar instanţele de fond au stabilit pe baza probatoriului administrat că recurenta – pârâtă şi-a asumat obligaţii în nume propriu în raporturile cu intimata – reclamantă.

Pe cale de consecinţă, în mod corect instanţele de fond au coroborat şi aplicat prevederile art.43 şi art.44 din Legea nr.31/1990, cu cele ale art.56 alin.2 C.pr.civ.

2. Criticile prin care se invocă greşită interpretare şi aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 848/2015 nu sunt, de asemenea, fondate.

După cum în mod corect s-a reţinut în cauză, la data de 17.10.2018 s-a emis de către Tribunalul....– Secția Falimente Decretul prin care s-a admis cererea de deschidere a procedurii concordatului preventiv formulată de ...Spa..., acesteia fiindu-i interzis dreptul de a face plăţi pentru creanţe anterioare.

Potrivit art.19 alin.1 teza I şi art.32 alin.1 teza I din Regulamentul (UE) nr. 848/2015 privind procedurile de insolvență orice hotărâre de deschidere a unei proceduri de insolvență pronunţată de o instanţă a unui stat membru competentă este recunoscută în toate celelalte state membre din momentul în care îşi produce efectele în statul de deschidere, iar hotărârile privitoare la deschiderea şi închiderea unei proceduri de insolvență pronunţate de o instanţă a cărei hotărâre de deschidere a procedurii este recunoscută în temeiul articolului 19, precum şi concordatele aprobate de o atare instanţă sunt, de asemenea, recunoscute fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi.

Astfel, din textele legale indicate anterior rezultă că hotărârea de deschidere a unei proceduri de concordat preventiv îşi produce efectele în statul de deschidere.

Curtea mai notează că prevederile art.20 alin. 2 teza a II-a din Regulamentul nr.848/2015 clarifică efectele hotărârii de deschidere a procedurii de insolvență cu privire la bunurile aflate pe teritoriul altor state membre şi precizează în mod expres că orice limitare a drepturilor creditorilor, în special o suspendare a plăţii sau remiterea de datorie, poate fi opusă în ceea ce priveşte bunurile aflate pe teritoriul unui alt stat membru numai dacă respectivii creditori şi-au exprimat acordul.

De asemenea, potrivit art.19 alin.3 din Regulamentul nr. 848/2015 recunoaşterea deschiderii procedurii de concordat preventiv nu împiedică deschiderea unor proceduri secundare de insolvență/ concordat preventiv în celelalte state membre, iar potrivit art.34 teza I din Regulamentul nr.848/2015 în cazul în care procedura principală de insolvență a fost deschisă de o instanţă dintr-un stat membru şi recunoscută în alt stat membru, o instanţă din acel alt stat membru poate deschide proceduri secundare de insolvență.

Cum, însă s-au deschis proceduri secundare de insolvență, efectele acestora se limitează la activele debitorului situate pe teritoriul statului membru unde au fost deschise aceste proceduri, iar legea aplicabilă procedurii secundare de insolvență este cea a statului membru pe teritoriul căruia se deschide procedura secundară de insolvență.

Prin urmare, din coroborarea prevederilor Regulamentului ... citate anterior, se reţine că pentru ca deschiderea procedurii de concordat preventiv să producă efecte şi asupra activelor debitorului aflat pe teritoriul unui alt stat membru se impune deschiderea unei proceduri secundare de insolvență.

Astfel, în cauză de faţă, procedura de deschidere a concordatului preventiv a societăţii mamă, deşi recunoscută în celelalte state membre, nu produce efecte în .... cu privire la sucursala înfiinţată pe teritoriul României.

Hotărârea pronunţată de Tribunalul din .... priveşte societatea Astaldi S.p.a..., nu şi sucursala acesteia din...., faţă de care nu este deschisă nicio procedură de concordat preventiv sau insolvență.

Curtea mai constată că menţiunile din certificatul de furnizare informaţii din 25.03.2022 eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prezentat la dosar chiar de recurentă, conduc la aceeaşi concluzie, de vreme ce în evidenţele registrului comerţului român ....SpA .... (fostă Astaldi Spa...) Sucursala .... București este în funcţiune şi nu are înregistrată nicio menţiune cu privire la concordatul preventiv.

În atare situaţie nici criticile referitoare la greşită interpretare şi aplicare a Regulamentului (UE) 848/2015 nu vor fi primite.

Pe cale de consecință, față de considerentele expuse mai sus, Curtea constată tribunalul a pronunțat o soluție legală și temeinică, a cărei confirmare se impune, astfel că, în temeiul art.498 alin.1 C.pr.civ., va respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge recursul declarat de recurenta-pârâtă ....SPA ....SUCURSALA …. BUCUREŞTI (fostă... SPA ….SUCURSALA ….BUCUREŞTI), cu sediul ….împotriva deciziei civile nr..... din data de 02.11.2021 pronunțate de Tribunalul București – Secţia a VI-a Civilă în dosarul nr…../299/2020, în contradictoriu cu intimata-reclamantă…., ca nefondat.

Definitivă.

Pronunțată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.09.2022.

 

PREȘEDINTE,                             JUDECĂTOR,                                  JUDECĂTOR,