8. Jurisprudență. Tribunalul Sibiu. Cerere de recunoaștere a unei creanțe declarată și recunoscută într-o procedură de insolvență a persoanei fizice din Germania, respinsă. Art. 19 și 20 din Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență, interpretare, limite.
8. Jurisprudență. Tribunalul Sibiu. Cerere de recunoaștere a unei creanțe declarată și recunoscută într-o procedură de insolvență a persoanei fizice din Germania, respinsă. Art. 19 și 20 din Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență, interpretare, limite.

Dosar nr......./85/2022

R O M Â N I A

TRIBUNALUL SIBIU

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

Sentinţă Nr…/2023

Şedinţa publică de la 13 …. 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

 

Pe rol se află soluţionarea cauzei... privind pe petentul.... şi pe intimata...., având ca obiect alte cereri Exequator.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, învederându-se instanţei că dezbaterile în fond şi concluziile părţilor prezente au fost consemnate în încheierea de şedinţă din 30.05.2023, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 396 alin. 1 Cod procedură civilă, a amânat pronunţarea pentru data de azi, 13.06.2023.

Încheierea de amânare face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

INSTANŢA

 

Deliberând asupra cauzei de  faţă, constată următoarele:

Prin cererea sub nr. ..../85/2022 introdusă pe rolul Tribunalului..... la data de  29.12.2022, petentul..... în contradictoriu cu......a formulat și înaintat CERERE DE RECUNOAȘTERE A HOTĂRÂRILOR STRĂINE (EXEQUATOR), prin care a solicitat instanţei:

1. Să pronunțe o hotărâre de recunoaștere a Creanței Declarate și recunoscută în întregime în dosarul nr..... eliberată în data de..... de către Judecătoria Mannheim în procedura de insolvență privind patrimoniul ......ca urmare a neachitării serviciilor dentare prestate în sumă totală de ......

2. în temeiul art. 223 alin. (3) coroborat cu art 411 alin. (2) C. pr. civ., în caz de neprezentare a părților, a solicitat judecarea şi în lipsă.

În motivarea cererii s-a arătat că prin cererea înregistrată la Judecătoria Mannheim, subscrisa creditoare...., reprezentată prin dl…., în calitate de…., urmare a prestării serviciilor către …..au fost emise o serie de facturi fiscale însumând o valoare totală de…. Dat fiind neachitarea debitului, cât și intrarea în procedura de insolvență, a fost formulată declarația de creanță privind recunoașterea și înscrierea la masa credală pentru valorificarea obținerii sumei de ....

Potrivit înscrisului intitulat.... Declarată și recunoscută în întregime în dosarul nr....., eliberată în data de.... de către Judecătoria Mannheim în procedura de insolvență privind patrimoniul d-nei ....se recunoaște atât cuantumul debitului restant, cât și posibilitatea valorificării prin procedura executării silite împotriva debitoarei.....

Potrivit prevederilor art. 1.095 din C. pr. civ.: „Hotărârile străine sunt recunoscute de plin drept în ....., dacă se referă la statutul personal al cetățenilor statului unde au fost pronunțate sau dacă, fiind pronunțate într-un stat terț, au fost recunoscute mai întâi în statul de cetățenie al fiecărei părți ori, în lipsă de recunoaștere, au fost pronunțate în baza legii determinate ca aplicabilă conform dreptului internațional privat român, nu sunt contrarii ordinii publice de drept internațional privat român și a fost respectat dreptul la apărare”. Mai mult decât atât, dispozițiile art. 1.094 din C. pr. civ. prevăd că termenul de hotărâri străine se referă la actele de jurisdicție contencioasă sau necontencioasă ale instanțelor judecătorești, cele notariale sau ale oricăror autorități competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene. Față de aspectele indicate mai sus, apreciind că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 1095 si urm. C. pr. civ. (cu privire la recunoașterea hotărârilor judecătorești străine), a solicitat respectuos petentul, admiterea acțiunii și pronunțarea unei hotărâri de recunoaștere divorțului intervenit între părți. De asemenea, a învederat petentul că trebuie observat faptul că din cuprinsul declarației de creanță emisă, rezultă că debitoarea....a avut cunoștință despre proces, fiind reprezentat de administratorul judiciar, avocat...., formulându-și toate apărările apreciate utile și relevante.

În drept: art. 1095 și urm. C. pr. civ.

În probațiune: - înscrisuri.

 

La data de 03.02.2023, intimata..., în temeiul art. 205 C.pr.civ., a formulat ÎNTÂMPINARE prin intermediul căreia a solicitat respingerea cererii formulate de...., cu obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

Pe cale de excepție, a invocat intimata următoarele:

1. Nulitatea cererii, pentru lipsa mențiunilor prevăzute la art. 194 lit. a) teza a Il-a C.pr.civ. A învederat intimata că în cuprinsul cererii de chemare în judecată nu se indică codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice al petentei, conform dispozițiilor art. 194 lit. a) C.pr.civ. Aceste informații nu rezultă nici din înscrisurile anexate de petentă la cererea de chemare în judecată, nefâcându-se dovada că această firmă este în funcțiune și prin urmare are capacitate de folosință.... A precizat intimata că a verificat portalul Registrului Comerțului din...... nu apare ca fiind înregistrată în evidențele Registrului Comerțului, care conține informații referitoare la societățile comerciale, cât și la întreprinderile profesionale unipersonale.

2. lipsa calității de reprezentant al dlui..... A precizat intimata că nu se depune niciun înscris prin care să se facă dovada că reprezentantul legal al petentei....este dl ....Se anexează la cererea de chemare în judecată cartea de identitate a acestuia, precum și două legitimații...., însă aceste înscrisuri nu fac dovada calității de reprezentant al petentei.

3. Puterea de lucru judecat a hotărârilor judecătorești pronunțate în dosar ..../85/2021, pe care le anexăm, respectiv Sentința civilă nr. .....pronunțată de Tribunalul .... și Decizia civilă nr. ....pronunțată de Curtea de Apel...., prin care instanțele au statuat că un Extras din Tabelul Insolvenței emis de Judecătoria Mannheim în dosar nr....nu se încadrează în noțiunea de „hotărâre”.

Mai mult decât atât, prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul sub dosar nr....., petenta ...a solicitat pronunțarea unei hotărâri prin care să fie recunoscut pe teritoriul României Extrasul din Tabelul Insolvenței emis de Judecătoria Mannheim în dosar..., la fel ca și petenta....., fiind vorba de același dosar de insolvență.

Astfel, prin sentința civilă nr. ...pronunțată de Tribunalul ... în dosar nr. ..../85/2021, instanța a respins cererea formulată de petentă ca fiind neîntemeiată, apreciind că "Extrasul din Tabelul Insolvenței nu se încadrează în noțiunea de „hotărâre”, prin prisma prevederilor Regulamentului (UE) nr....privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor in materie civilă și comercială." Prin Decizia civilă nr. ...pronunțată de Curtea de Apel .... lulia instanța a respins apelul formulat împotriva sentinței...., instanța de apel reținând în motivarea hotărârii "că înscrisul care se solicită a fi recunoscut nu se încadrează în noțiunea de hotărâre, fiind un argument pentru respingerea cererii introductive, întemeiată pe dispozițiile Codului de procedură civilă", Totodată, instanța de apel a statuat că "regulamentul UE nr. ....nu este aplicabil în speță, dar acest aspect nu determină aplicabilitatea dispozițiilor din Codul de procedură civilă, în condițiile în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lese pentru recunoașterea unui astfel de înscris ". Potrivit art. 430 alin. (1) C.pr.civ., hotărârea Judecătorească ce soluționează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra unei excepții procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunțare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranșată, iar potrivit art. 431 alin. (2) C.pr.civ., oricare dintre părți poate opune lucrul anterior judecat într- un alt litigiu, dacă are legătură cu soluționarea acestuia din urmă.

Pe fondul cauzei, a solicitat intimata instanţei să respingă cererea ca fiind neîntemeiată, cu obligarea petentei la plata cheltuielilor de judecată. S-a mai menţionat că prin cererea de chemare în judecată formulată în baza art. 1.095-1.102 C.pr.civ., petenta solicită pronunțarea unei hotărâri prin care să fie recunoscut pe teritoriul României o "Declarație de creanță”, mai exact un Extras din Tabelul Insolvenței emis de Judecătoria Mannheim în dosar...., potrivit căruia subsemnata datorez petentei o creanță totală în cuantum de ....reprezentând servicii......

Potrivit prevederilor legale aplicabilă în speță, cererea petentei este inadmisibilă pentru următoarele motive:

În primul rând, dispozițiile Titlului III - Eficacitatea hotărârilor străine din C.pr.civ., nu se aplică hotărârilor pronunțate în Statele membre ale Uniunii Europene, cum e și cazul Germaniei. Potrivit dispozițiilor art. 1094 C.pr.civ., în sensul prezentului titlu, termenul de hotărâri străine se referă la actele de jurisdicție contencioasă sau necontencioasă ale instanțelor judecătorești, cele notariale sau ale oricăror autorități competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene. S-a precizat că pentru recunoașterea hotărârilor pronunțate în statele membre UE este aplicabil Regulamentul (UE) nr. ....al Parlamentului ...și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială...., potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. b), Regulamentul UE nr. ....nu se aplică în ceea ce privește falimentele, procedurile privind lichidarea societăților insolvabile sau a altor persoane juridice, acordurile amiabile, concordatele sau procedurile similar. Petenta solicită recunoașterea unui extras din Tabelul de insolvență, prin urmare nu sunt aplicabile prevederile Regulamentului UE nr. 1215/2012. Mai mult de atât, înscrisul care se solicită a fî recunoscut de instanța de judecată nu este o hotărâre judecătorească. A precizat intimata că nu a avut cunoștință de procesul de insolvență de la Judecătoria din Mannheim, ....., iar acest înscris nu i-a fost comunicat. Potrivit dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. b) din Regulament, la cererea oricărei părți interesate, se refuză recunoașterea unei hotărâri: în cazul în care hotărârea a fost pronunțată în lipsă, dacă actul de sesizare a instanței sau un act echivalent nu a fost notificat sau comunicat pârâtului în timp util și într-o manieră care să îi permită acestuia să își pregătească apărarea, cu excepția cazului în care pârâtul nu a introdus o acțiune împotriva hotărârii atunci când a avut posibilitatea să o facă. Aşadar, în speță nu sunt aplicabile nici prevederile art. 1095 C.pr.civ., cu privire la recunoașterea de plin drept a hotărârilor străine, întrucât hotărârea nu se referă la statutul personal al cetățenilor.

Potrivit dispozițiilor art. 1096 C.pr.civ., hotărârile străine pot fi recunoscute în ...... spre a beneficia de autoritatea de lucru judecat, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) hotărârea este definitivă potrivit legii statului unde a fost pronunțată; b) instanța care a pronunțat-o a avut, potrivit legii statului de sediu, competența să judece procesul fără însă a fi întemeiată exclusiv pe prezența pârâtului ori a unor bunuri ale sale fără legătură directă cu litigiul în statul de sediu al respectivei jurisdicții; c) există reciprocitate în ceea ce privește efectele hotărârilor străine între ....și statul instanței care a pronunțat hotărârea. (2) ...hotărârea a fost pronunțată în lipsa părții care a pierdut procesul, ea trebuie să constate, de asemenea, că părții în cauză i-au fost înmânate în timp util atât citația pentru termenul de dezbateri în fond, cât și actul de sesizare a instanței și că i s-a dat posibilitatea de a se apăra și de a exercita calea de atac împotriva hotărârii.(3) Caracterul nedefinitiv al hotărârii străine, decurgând din omisiunea citării persoanei care nu a participat la proces în fața instanței străine, poate fi invocat numai de către acea persoană.

În speță, nu se solicită recunoașterea unei hotărâri judecătorești, ci a unei „Declarații de creanță” - cum susține petenta. Ceea ce se solicită, de fapt, de către reclamantă este recunoașterea unui extras din Tabelul de insolvență din dosarul nr. .....și nu a hotărârii pronunțate în acest dosar. După cum am menționat mai sus, acest „extras” nu se încadrează în noțiunea de „hotărâre”, nici prin prisma prevederilor art. 1.095 - 1.102 C. pr.civ., nici prin prisma prevederilor Regulamentului (UE) NR. 1215/2012, aspect ce face inadmisibilă cererea reclamantei. De asemenea, a învederat intimata că sunt incidente prevederile art. 1.096 alin. (2) Cod proc.civ, în sensul că reclamanta nu a făcut dovada citării mele în timp util și comunicării actului de sesizare pentru a-mi da posibilitatea să-mi formulez apărările. Subsemnata nu am participat la judecarea cauzei în care a fost pronunțată hotărârea Judecătoriei Mannheim, fiindu-mi astfel încălcat dreptul la apărare. Potrivit art. 1097 alin. (1) lit. f) C.pr.civ. recunoașterea hotărârii străine poate fi refuzată dacă a fost încălcat dreptul la apărare....... Nu sunt îndeplinite nici cerințele prevăzute de art. 1.100 alin. 1 C.pr.civ, la cererea depusă de petentă lipsind următoarele acte: a) copia hotărârii străine; b) dovada caracterului definitiv al acesteia; c) copia dovezii de înmânare a citației și a actului de sesizare, comunicate părții care a fost lipsă in instanța străină, sau orice alt act oficial care să ateste că citația și actul de sesizare au fost cunoscute, în timp util, de către partea împotriva căreia s-a pronunțat hotărârea; d) orice alt act de natură să probeze, în completare, că hotărârea străină îndeplinește celelalte condiții prevăzute la art. 1.096. Având în vedere aceste aspecte, a solicitat intimata instanţei să respingă cererea formulată de ....

În temeiul art. 453 C.pr.civ., a solicitat obligarea acesteia la cheltuieli de judecată.

În probațiune, a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri......

La data de 28.02.2023, petentul ....,în temeiul art. 209 alin. (5) C. pr. civ. și art. 204 C. pr. civ, a formulat și înaintat RĂSPUNS LA ÎNTÂMPINARE și PRECIZARE DE ACȚIUNE.

Față de întâmpinarea formulată de către pârâta .....care solicită în contradictoriu cu subscrisa, în esență, respingerea acțiunii, sens în care a arătat că îşi menţine în continuare cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost argumentată pe larg și precizată infra.

1. În ceea ce privește excepțiile nulității cererii pentru lipsa mențiunilor prevăzute la art. 194 lit. a) teza a II-a C. pr. civ., cât și lipsa calității de reprezentant a dl....a solicitat respingerea ca neîntemeiate. Din înscrisurile depuse în probațiune, rezultă fără putință de tăgadă că entitatea juridică ....este înscrisă în ..... Cu toate acestea, în vederea înlăturării oricărui dubiu, în completare, a depus Extrasul din Registrul Comerțului din data de 23.02.2023 prin care se certifică denumirea comercială înregistrată în registru ca fiind ....cu început de activitate din....., cu forma juridică întreprindere individual, cu obiect de activitate.

Ca atare, față de cele precizate mai sus, se impune respingerea excepțiilor invocate.

2. Față de solicitarea constatării puterii de lucru judecat a hotărârilor judecătorești pronunțate în dosarul nr....., a solicitat respingerea excepției ca neîntemeiate, întrucât subscrisa, așa cum va arăta infra, prin precizarea temeiului de drept, nu mai subzistă identitatea între părți, obiect și cauză, chiar dacă acestea derivă din același dosar nr. ....al Judecătoriei Mannheim în procedura de insolvență privind patrimoniul pârâtei ....Astfel, prin prezenta acțiune precizată, temeiul de drept îl constituie Regulamentul (UE) 848/2015 al Parlamentului și al Consiliului privind procedurile de insolvență și nu Regulamentul (UE) ....al Parlamentului ..... și al Consiliului și/sau prevederile art. 1.095 și urm. C. pr. civ. care sunt aplicabile actelor provenite din state nemembre ale Uniunii Europene.

3. Raportat la temeiul de drept invocat în susținerea acțiunii, prin prezentul răspuns la întâmpinare, l-a precizat ca fiind Regulamentul (UE) 848/2015 al Parlamentului ... și al Consiliului privind procedurile de insolvență...

În acest sens, potrivit art. 3 din Regulamentul (UE) 848/2015 vizând competența internațională: „(1) Competența de a deschide procedura de insolvență (denumită în continuare „procedura principală de insolvență”) revine instanțelor din statul membru pe teritoriul căruia se află centrul intereselor principale ale debitorului. Centrul intereselor principale este locul în care debitorul își administrează în mod obișnuit interesele și care este verificabil de către terți. În cazul unei persoane fizice care exercită o activitate independentă sau o activitate profesională, centrul intereselor principale se presupune a fi locul principal de desfășurare a activității, în absența unor probe care ar dovedi contrariul. Această prezumție se aplică doar dacă locul principal de desfășurare a activității nu s-a mutat într-un alt stat membru în cele trei luni anterioare solicitării de deschidere a procedurii de insolvență. În cazul oricărei alte persoane fizice, centrul intereselor principale se presupune a fi locul în care persoana fizică își are reședința obișnuită, în absența unor probe care ar dovedi contrariul. Această prezumție se aplică doar dacă reședința obișnuită nu s-a mutat într-un alt stat membru în cele șase luni anterioare solicitării de deschidere a procedurii de insolvență.”

Potrivit dispozițiilor amintite, așa cum apare firesc, dat fiind locul desfășurării activității economice, angajamentelor față de terți cu privire la activitatea economică realizată fiind în...., centrul intereselor principale ale pârâtei debitoare în administrarea obișnuită a fost în...., stat membru competent în a deschide procedura de insolență.

Dispozițiile Capitolului II - Recunoașterea Procedurii de Insolvență, Articolul 19 instituie principiul potrivit căruia: „(1) Orice hotărâre de deschidere a unei proceduri de insolvență pronunțată de o instanță a unui stat membru competentă în temeiul articolului 3 este recunoscută în toate celelalte state membre din momentul în care își produce efectele în statul de deschidere.” Prevederile Articolul 20 din același Regulament, privind efectele recunoașterii stabilesc că: „(1) Hotărârea de deschidere a procedurii de insolvență în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) produce, fără îndeplinirea vreunei formalități suplimentare, în orice alt stat membru efectele pe care i le atribuie legea statului de deschidere, cu excepția cazului unei dispoziții contrare în prezentul regulament și atât timp cât nu este deschisă în celălalt stat membru nici o procedură de tipul celei menționate la articolul 3 alineatul (2). (2) Efectele procedurii prevăzute la articolul 3 alineatul (2) nu pot fi contestate în alte state membre. Orice limitare a drepturilor creditorilor, în special o suspendare a plății sau remiterea de datorie, poate fi opusă în ceea ce privește bunurile aflate pe teritoriul unui alt stat membru numai dacă respectivii creditori și-au exprimat acordul.”

Prevederile Articolului 32 vizând recunoașterea și caracterul executoriu al altor hotărâri stabilesc că: „(1) Hotărârile cu privire la deschiderea și închiderea unei proceduri de insolvență pronunțate de o instanță a cărei hotărâre de deschidere a procedurii este recunoscută în temeiul articolului 19, precum și concordatele aprobate de o atare instanță sunt, de asemenea, recunoscute fără îndeplinirea niciunei alte formalități. Aceste hotărâri sunt executate în conformitate cu articolele 39-44 și articolele 47-57 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012.  Astfel, primul paragraf se aplică și hotărârilor care decurg în mod direct din procedura de insolvență și care au o strânsă legătură cu aceasta, chiar dacă au fost pronunțate de o altă instanță. Primul paragraf se aplică și hotărârilor referitoare la măsurile de conservare adoptate ulterior cererii de deschidere a procedurii de insolvență sau în legătură cu aceasta. (2) Recunoașterea și executarea altor hotărâri decât cele menționate la alineatul (1) de la prezentul articol fac obiectul regulamentului (UE) nr. 1215/2012, cu condiția ca regulamentul respectiv să fie aplicabil.”

Rezultă așadar că, în vederea punerii în aplicare a hotărârii a cărei recunoaștere se solicită, ,,,Declarația și recunoscută în întregime în dosarul nr...., eliberată în data de ....de către Judecătoria Mannheim în procedura de insolvență privind patrimoniul pârâtei ....ar trebui executată în conformitate cu articolele 39-44 și articolele 47-57 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. Or, potrivit art. 39 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012: „O hotărâre pronunțată într-un stat membru care este executorie în statul membru respectiv este executorie în celelalte state membre fără a fi necesară o hotărâre de încuviințare a executării.”

Din cuprinsul hotărârii ....Declarată și recunoscută în întregime în dosarul nr...., eliberată în data de ....de către Judecătoria Mannheim în procedura de insolvență privind patrimoniul pârâtei ....de recunoaștere a creanței subscrisei în cuantum...., se precizează că aceasta are caracter executoriu, fiind eliberată în scopul executării silite. În vederea dovedirii îndeplinirii tuturor condițiilor stipulate pentru punerea în executare a hotărârii, va depune în completare, până la termen, inclusiv certificatul eliberat în conformitate cu articolul 53 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012.

Totodată, a învederat instanței că trebuie observat că din cuprinsul declarației de creanță emisă rezultă că debitoarea....a avut cunoștință despre proces, fiind reprezentat de administratorul judiciar, avocat...., formulându-și toate apărările apreciate utile și relevante.

Drept urmare, în lumina argumentelor expuse mai sus, a solicitat instanței să admită cererea astfel cum a fost formulată și precizată.

În drept: C. pr. civ. și Regulamentul (UE) 848/2015.

În probațiune: Înscrisuri.

 

Analizând cererea de chemare în judecată dedusă judecății, instanța reține următoarele:

Pârâta .....este supusă procedurii insolvenței în dosarul nr. IN 1367/17, aflat pe rolul Judecătoriei Mannheim...., în cadrul căreia reclamantul .....este înscris cu un drept de creanță în cuantum de ....reprezintă contravaloarea serviciilor .....prestate de reclamant în favoarea pârâtei.

Se observă că cererea introductivă a fost întemeiată pe dispozițiile art. 1095 și urm. C.proc.civ. și că anterior primului termen de judecată acordat în cauză, reclamantul a precizat temeiul de drept ca fiind Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență. Acest regulament este incident în prezenta cauză în condițiile în care prevederile acestuia se aplică, potrivit art. 84, procedurilor de insolvență deschise după data de 26 iunie 2017 iar procedura împotriva pârâtei a fost deschisă la data de 21.11.2017. Potrivit art. 19 alin. 1 din acest regulament, o hotărâre de deschidere a unei proceduri de insolvență pronunțată de o instanță a unui stat membru competentă international din punct de vedere teritorial este recunoscută în toate celelalte state membre din momentul în care își produce efectele în statul de deschidere. Dispozițiile art. 20 din același regulament prevăd că hotărârea de deschidere a procedurii de insolvență produce, fără îndeplinirea vreunei formalități suplimentare, în orice alt stat membru efectele pe care i le atribuie legea statului de deschidere și că efectele procedurii prevăzute la art. 3 alin. 2 nu pot fi contestate în alte state membre. Orice limitare a drepturilor creditorilor, în special o suspendare a plății sau remiterea de datorie, poate fi opusă în ceea ce privește bunurile aflate pe teritoriul unui alt stat membru numai dacă respectivii creditori și-au exprimat acordul.

În susținerea cererii formulate, reclamantul a depus un înscris eliberat de Judecătoria Mannheim, din cuprinsul căruia rezultă că a solicitat înscrierea sumei de .....în tabelul de creanțe întocmit în cadrul procedurii insolvenței deschise împotriva pârâtei, sumă ce reprezintă contravaloarea serviciilor.... prestate în favoarea pârâtei. Mai rezultă, din același înscris, că cererea reclamantului a fost acceptată integral de administratorul judiciar. Acest înscris nu reprezintă însă o hotărâre judecătorească, întrucât prin intermediul acestuia instanța străină nu a soluționat cererea de deschidere a procedurii insolvenței asupra pârâtei sau vreo pretenție împotriva acesteia, ci are valoarea unui certificat de grefă care atestă înscrierea reclamantului în tabelul de creanțe cu suma solicitată.

Or, potrivit dispozițiilor regulamentare precizate, doar hotărârea de deschidere a procedurii insolvenței pronunțată de o instanță a unui stat membru se bucură de recunoaștere în celelalte state membre, nu și alte înscrisuri eliberate de aceeași instanță..... dispozițiile art. 32 alin. 2 din Regulamentul (UE) 2015/848, invocate de reclamant, nu sunt incidente în prezenta cauză, întrucât ele fac vorbire despre hotărârile care decurg direct din procedura insolvenței și care au o strânsă legătură cu aceasta iar înscrisul pe care reclamantul și-a întemeiat cererea dedusă judecății nu poate avea nici valoarea unei astfel de hotărâri.

Pentru aceste considerente, instanța găsește neîntemeiată cererea dedusă judecății și urmează să o respingă.

În temeiul art. 453 C.proc.civ., reclamantul va fi obligat la plata sumei de .... lei către pârâtă, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 

Respinge cererea formulată de reclamantul ....în contradictoriu cu pârâta .....

Obligă reclamantul la plata către pârâtă a sumei de ..... lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Tribunalul ....

Pronunțată la data de 13.06.2023, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței.

 

Preşedinte                                                                                  Grefier