6. Tribunalul Specializat Cluj. Procedură secundară de faliment admisă la cererea practicienilor desemnați în procedura principală de insolvență. Cum pot fi evitate excepțiile lipsei capacității de folosință a debitorului și inadmisibilității procedurii secundare de insolvență a unei societăți cu COMI într-un stat membru și sucursală în România?
6. Tribunalul Specializat Cluj. Procedură secundară de faliment admisă la cererea practicienilor desemnați în procedura principală de insolvență. Cum pot fi evitate excepțiile lipsei capacității de folosință a debitorului și inadmisibilității procedurii secundare de insolvență a unei societăți cu COMI într-un stat membru și sucursală în România?

R O M Â N I A

 TRIBUNALUL SPECIALIZAT...

 DOSAR NR. .../1285/2022

ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR...../CC/2023

Şedinţa publică din data de 07 martie 2023

Instanţa este constituită din:

JUDECĂTOR SINDIC:

GREFIER:

Pe rol se află soluţionarea cererii de deschidere a procedurii formulată de creditoarele........ în contradictoriu cu debitoarele ..... SPA, .... SPA .... SUCURSALA ...., în conformitate cu dispoziţiile Legii 85/2014. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, constatându-se că au fost depuse la dosarul cauzei următoarele documente: -la data de 01 martie 2023, din partea creditoarei... SA, precizări; -la data de 06 martie 2023, din partea SC ... SRL, declaraţie de creanţe; -la data de 06 martie 2023, din partea SC .... SRL, declaraţie de creanţe; -la data de 06 martie 2023, din partea creditoarei .... SRL, concluzii scrise; -la data de 06 martie 2023, din partea creditoarei.... SA, concluzii scrise; -la data de 06 martie 2023, din partea lichidatorilor judiciari ai debitoarei .... SPA, concluzii scrise; -la data de 07 martie 2023, din partea lichidatorilor judiciari ai debitoarei .... SPA, note scrise; De asemenea se constată că a fost depusă ofertă de servicii din partea ...

Dezbaterea în fond a cauzei a avut loc în şedinţa publică din data de 28 februarie 2023, mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte din prezenta hotărâre.

JUDECĂTORUL SINDIC

Deliberând, constată:

Prin cererea de declanşare a procedurii de insolvenţă depusă la dosarul cauzei la data de ...., creditoarea SC.... SRL a solicitat instanţei să dispună deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva societăţii debitoare.... SPA. La data de....., creditoarea SC.... SRL a depus o cerere de renunţare la judecată prin care a învederat instanţei faptul că la data de ... a fost achitată suma de .... lei, iar pentru diferenţă au fost emise două bilete la ordin. Prin cererea de deschidere a procedurii insolvenţei depusă la data de.... de către creditoarea... SRL în contradictoriu cu debitoarea... s-a solicitat admiterea cererii de deschidere a procedurii astfel cum a fost formulată, deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei ...şi desemnarea în calitate de administrator judiciar a societăţii profesionale a..... În drept au fost invocate dispoziţiile art. 70 din Legea nr. 85/2014. La termenul de judecată din data de ...., instanţa a luat act de renunţarea creditoarei ....SRL.

Prin contestaţia depusă la dosar la data de...., debitoarea .... Sucursala ... a solicitat anularea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei ca netimbrată, obligarea creditorului ... în temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 la consemnarea în termen de 5 zile a cauţiunii de cel mult 10 % din valoarea creanţelor solicitate, admiterea contestaţiei şi respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditoarea ...SRL, în primul rând ca fiind inadmisibilă, iar în măsura respingerii excepţiei de inadmisibilitate, a solicitat respingerea cererii ca rămasă fără obiect, admiterea contestaţiei şi respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditoarea ....SRL ca neîntemeiată, cu obligarea creditoarei la plata cheltuielilor de judecată.

La data de 12 octombrie 2022, pe rolul Tribunalului Specializat ... a fost înregistrată cererea de declanşare a procedurii insolvenţei formulată de creditoarea... SRL împotriva debitoarei..., care a format obiectului dosarului nr. .../1285/2022. La data de ..., creditoarea .... SRL a depus cerere de renunţare la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei promovată împotriva societăţii...SPA ... Sucursala ..., precizând că părţile s-au împăcat şi nu mai există diferendul financiar.

Prin încheierea civilă nr. .. pronunţată de Tribunalul Specializat ..., la data de 01 noiembrie 2022, în dosar nr. .../1285/2022, s-a admis excepţia conexității, invocată din oficiu şi s-a dispus conexarea dosarului nr. .../1285/2022 la dosarul nr. .../1285/2022. Prin Încheierea civilă nr. ... pronunţată de către Tribunalul Specializat ..., la data de 01 noiembrie 2022, în dosarul nr. .../1285/2022, instanţa a luat act de renunţarea creditoarei... SRL la judecarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei ... SPA ... Sucursala... obiect al dosarului conexat nr. .../1285/2022.

La termenul de judecată din data de 01 noiembrie 2022, creditoarea ..... SRL a depus o precizare a cererii de chemare în judecată prin care a solicitat introducerea în cauză şi a societăţii .... SPA, în calitate de debitoare ce va trebui să răspundă ca titulară de drepturi şi obligaţii şi faţă de obligaţiile sucursalei.

.....................................................................................................................................................

La data de ...., creditoarea..... SRL a formulat o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă faţă de debitoarea..... SPA.... Sucursala.... pentru creanţa societăţii în cuantum de .... lei reprezentând contravaloare facturi, precum şi a penalităţilor de întârziere, cu acordarea cheltuielilor de judecată. În drept au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 85/2014. La data de ...., creditoarea.... a formulat o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva ... SPA solicitând instanţei să dispună deschiderea procedurii generale a insolvenţei prevăzută de art. 38 alin. 1 coroborat cu cele ale art. 3 din Legea nr. 85/2014, având în vedere debitele certe, lichide şi exigibile a căror valoare cumulată depăşeşte valoarea praf stabilită de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 pe care aceasta le datorează creditoarei.... În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 a solicitat desemnarea ca administrator judiciar în procedură a..... Cu titlu preliminar, cu privire la competenţa generală a instanţei române, având în vedere prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 848/2015 privind procedurile de insolvenţă incident în cauză, solicită în prinicpal, deschiderea procedurii principale de insolvenţă împotriva societăţii....SPA, în subsidiar, solicită deschiderea unei proceduri teritoriale/secundare de insolvenţă împotriva .... SPA ...Sucursala.... În drept au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 85/2014.

La data de ..., debitoarea.....a formulat note de şedinţă prin care a invocat excepţia necompetenţei generale a Tribunalului Specializat.... pentru soluţionarea cererii de intrare în insolvenţă a societăţii .... SPA, solicitând admiterea acesteia, precum şi a excepţiei lipsei capacităţii de folosinţă a sucursalei.

La data de 31 ianuarie 2023, creditoarea..... a depus o precizare a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei solicitând, în principal în temeiul art. 70 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 85/2014 coroborat cu prevederile art. 3 alin. 1 paragraf 2 din Regulamentul 848 deschiderea procedurii insolvenţei cu privire la .... SPA, iar în temeiul art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu fie al .... SPA, fie al .... SPA Sucursala ... a practicianului în insolvenţă .....

................................................................................................................................................

La data de 27 februarie 2023, creditoarea... a formulat cerere de declanşare a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei .... SPA .... Sucursala ..., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună deschiderea procedurii de însolvenţă împotriva debitoarei, în condiţiile în care aceasta datorează suma de .... lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate pentru mărfurile livrate. În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 lit. d din Legea 85/2014 a solicitat desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu a..... La data de ....., creditoarea..... a formulat o precizare a cererii de chemare în judecată prin care a precizat cuantumul pretenţiilor la suma de ..... lei. Creditoarea a precizat că împotriva debitoarei cu sediul în .... a fost deschisă procedura principală de insolvenţă, motiv pentru care se impune a se deschide şi procedura secundară de insolvenţă împotriva debitoarei.... SPA .... Sucursala ..... în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului 848/2015.

La termenul de judecată din data de 28 februarie 2023, .... si ..... în calitate lichidatori judiciari ai ......SPA, aflată în faliment în temeiul dispoziţiilor art. 37 alin. l lit. a şi următoarele din Regulamentul nr. 848/2015 au formulat cerere de deschidere a procedurii secundare de insolvenţă.

În motivarea cererii au arătat că prin Sentinţa nr. .../30.01.2023, redactata la data de 31.01.2023 a Tribunalului... s-a dispus intrarea în faliment a societăţii ..., sentinţa executorie de drept şi recunoscută automat în statele membre fără altă formalitate - au solicitat deschiderea procedurii secundare, respectiv intrarea în faliment a societăţii..... Lichidatorii judiciar au învederat faptul că solicitarea vizează strict bunurile dobândite de societate în.... şi aflate pe teritoriul acestui stat, debitele şi creditele ce nu sunt în competenta procedurii de faliment principale, precum si raporturile de munca avute cu angajaţii prin sucursala deschisă pe teritoriul României, în ...., sat ...... Solicită să se aibă în vedere faptul ca atât în ...., cât şi în celelalte ţări în care îşi desfăşoară activitatea societatea, exista probleme financiare de natura a duce la dizolvarea si lichidarea societăţii, cauzate în principal de insuficienţa fondurilor băneşti si imposibilitatea executării întocmai şi la timp a contractelor încheiate cu autorităţile publice sau cu alte societăţi din aceste tari. În... problemele au apărut în special pe fondul rezilierii unilaterale a contractelor de către C.N.A.I.R., fapt ce a produs imposibilitatea achitării debitelor către subcontractanti sau către furnizori, care au solicitat la rândul lor deschiderea procedurii. Activitatea a fost perturbată de falimentul societăţii..... Blocarea activităţii în ....a survenit pe fondul falimentului unui partener (Societa italiana ...., in ianuarie 2018) împreuna cu care a contractat mai multe lucrări, fără însă să mai poată încasa întregul preţ al acestora si a fost nevoită să acopere debite, rămânând cu întreaga responsabilitate pentru lucrări efectuate, societatea fiind afectata iremediabil de intrarea in faliment a societăţii de Asigurare -...S.A. De asemenea, datorita invalidităţii poliţelor emise de asiguratoarea falita, .... a reţinut sumele datorate pentru lucrările efectuate drept garanţie de buna execuţie si de reţinere constituind la trezorerie conturi de cash colateral. O parte din finanţările bancare promise şi acordate iniţial nu au mai fost puse la dispoziţie de banci, pe fondul îngrijorărilor provocate de criza economică şi debutul războiului declansat de ..... in tara de la graniţa României. Începând cu luna octombrie, conturile societăţii au fost blocate de diverşi creditori, astfel încât nu au mai fost disponibilităţi pentru plata angajaţilor, aceştia fiind afectaţi de neplata salariilor şi a contribuţiilor aferente. Lucrările contractate, asumate şi realizate de societatea italiana (unele chiar nefacturate datorită rezilierii unilaterale a contractelor încheiate cu autoritatea naţionala) şi sumele blocate ca si cash colateral în cont curent de către ..... depăşesc .... Unii creditori au formulat în proceduri judiciare paralele cereri de chemare în judecată (acţiuni in pretenţii, ordonanţe de plata), în scopul obţinerii titlurilor executorii, iar alţii au folosit titlurile executorii (bilete la ordin) în cadrul unor proceduri de executare silita. Toate aceste demersuri ale creditorilor asupra averii debitoarei s-au realizat în scopul satisfacerii creanţelor individuale. Întrucât există un număr semnificativ de creditori, apreciază că este necesară deschiderea procedurii colective secundare pentru acoperirea pasivului, societatea având debite mai mari de 50.000 lei, cu o scadenta care a depăşit 60 de zile. Aceste doua condiţii, complementare lipsei fondurilor băneşti, întrunesc elementele prezumţiei de insolvenţă. De altfel, societatea recunoaşte starea de faliment, câtă vreme a solicitat intrarea în faliment în ...., astfel încât urmează ca în procedura secundară să fie valorificate bunurile aflate pe teritoriul României, rezolvată situaţia angajaţilor şi - respectându-se dispoziţiile Regulamentului si masurile luate in procedura principala - sa fie distribuite aceste sume, conform priorităţilor creditorilor in funcţie de rangul acestora. Drept urmare, debitoarea apreciază că solicitarea este temeinică şi fondată şi este necesară deschiderea unei proceduri secundare în..... În temeiul prevederilor art. 41 din Regulament, solicită numirea în calitate de lichidator judiciar a practicianului în insolventa...  

Analizând actele şi probele administrate în cauză, judecătorul sindic reţine următoarele:

Prin Sentinţa nr. .../2023, pronunţată la data de 30.01.2023, de Tribunal ... din ..., s-a dispus deschiderea procedurii principale de faliment a societăţii.... SPA, având ca obiect de activitate construcţia de drumuri, autostrăzi şi aeroporturi, iar domnii.... şi..... au fost numiţi lichidatori judiciari ai debitoarei. Aşa cum rezultă din Registrul Societăţilor al Camerei de Comerţ ....-Ovest ...., debitoarea..... SPA are sediu secundar în ...., localitatea .....,....., conform menţiunilor înscrise în Registrul Comerţului, firma mamă ..... SPA a înfiinţat o sucursală pe teritoriul României...., .... SPA ..... Sucursala ..., cu sediul în sat ..., ...., jud....

 La termenul de judecată din data de 28.02.2023, lichidatorii judiciari... şi.... au depus la dosarul cauzei o cerere de deschidere a procedurii secundare de insolvenţă a debitoarei ... SPA..., solicitând intrarea în faliment. În aceste condiţii, în raport de aspectele descrise anterior, tribunalul apreciază incidente în speţă prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului... și al Consiliului din 20 mai 2015, privind procedurile de insolvență, potrivit cărora „Atunci când centrul intereselor principale ale unui debitor este situat pe teritoriul unui stat membru, instanțele unui alt stat membru sunt competente să deschidă o procedură de insolvență împotriva acestui debitor numai dacă acesta are un sediu pe teritoriul acestui din urmă stat membru. Efectele acestei proceduri se limitează la bunurile debitorului situate pe teritoriul celui de-al doilea stat membru”. Reţinând că legea aplicabilă procedurii secundare de insolvență este cea a statului membru pe teritoriul căruia se deschide procedura secundară de insolvență (art. 35 din regulament), tribunalul va da eficienţă prevederilor art. 66 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, urmând să soluţioneze cu prioritate cererea debitoarei. Se constată că cererea debitoarei îndeplineşte condiţiile art. 34 din regulament („În cazul în care procedura principală de insolvență a fost deschisă de o instanță dintr-un stat membru și recunoscută în alt stat membru, o instanță din acel alt stat membru care este competentă în temeiul articolului 3 alineatul (2) poate deschide proceduri secundare de insolvență în conformitate cu dispozițiile prevăzute în prezentul capitol. În cazul în care procedura principală de insolvență impune ca debitorul să fie insolvent, insolvența debitorului nu se reexaminează în statul membru în care poate fi deschisă o procedură secundară de insolvență. Efectele procedurii secundare de insolvență se limitează la activele debitorului situate pe teritoriul statului membru unde au fost deschise aceste proceduri”), în cauză fiind deschisă o procedură principală de insolvenţă a debitoarei, în...., iar hotărârea instanţei italiene este recunoscută în toate celelalte state membre din momentul în care își produce efectele în statul de deschidere (art. 19, 20 din regulament).

De asemenea, tribunalul reţine şi faptul că instanţa italiană a statuat deja că debitoarea... SPA se află în stare de insolvenţă, astfel încât acest aspect - confirmat, de altfel, de numărul şi cuantumul creanţelor pretinse de creditori, situat mult peste pragul de 50.000 lei prevăzut de art. 5 pct. 72 din Legea nr... nu se va reexamina de către instanţa română. Aşadar, văzând prevederile art. 3 alin. (2) şi (3), art. 19, art. 20, art. 34, art. 35 şi art. 37 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului... și al Consiliului din 20 mai 2015, privind procedurile de insolvență, precum şi dispoziţiile art. 66 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic, în baza art. 71 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, va admite cererea de deschidere a procedurii secundare de insolvenţă a debitoarei ... SPA, formulată de.... şi...., în calitate de lichidatori judiciari ai .... SPA, numiţi prin Sentinţa nr. ../2023, pronunţată la data de 30.01.2023, de Tribunal .... din ...., prin care s-a dispus deschiderea procedurii principale de faliment a debitoarei, şi va dispune deschiderea in ...a procedurii simplificate a insolvenţei faţă de debitoarea.... Reţinând incidenţa art. 66 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va constata că cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditorii....., devin declaraţii de creanţă în prezentul dosar. În temeiul art. 73 coroborat cu art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014, care stipulează că „ [...] În cazul în care atât debitorul, cât şi creditorul au solicitat desemnarea câte unui administrator judiciar/lichidator judiciar va avea prevalenţă cererea creditorului. [...]”, judecătorul sindic va desemna în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe....., propus de creditoarele...., având cea mai mare pondere a creanţelor, lichidatorul urmând a îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege. Totodată, judecătorul sindic stabileşte în favoarea lichidatorului judiciar un onorariu provizoriu lunar de .... un onorariu de succes de.... din sumele recuperate în cadrul procedurii, plafonat la suma de.... în ipoteza prev. de art. 121 alin. (1) lit. a) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. Va stabili în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. Se va stabili în sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a întocmi şi depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) şi art. 97 din Legea nr. 85/2014. În baza art. 73 din Legea nr. 85/2014 se va dispune în sarcina lichidatorului judiciar efectuarea notificărilor prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014. Totodată, în temeiul art. 101 din Legea nr. 85/2014, se va dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 zile de la deschiderea procedurii, iar conf. art. 151 şi urm. din Legea nr. 85/2014 se va dispune sigilarea bunurilor debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. De asemenea, văzând dispoziţiile art. 58 alin. (1) lit. p) raportat şi la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, va atrage atenţia lichidatorului judiciar cu privire la necesitatea efectuării demersurilor necesare pentru evaluarea bunurilor societăţii debitoare, astfel încât raportul de evaluare să fie finalizat şi depus la dosarul cauzei până la data stabilită pentru depunerea tabelului definitiv al creanţelor, stabilit în speţă pentru data de 30.05.2023. Potrivit dispoziţiilor art. 85 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va dispune ridicarea dreptului de administrare al debitoarei, iar în temeiul art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, va dispune dizolvarea debitoarei. În baza art. 52 din aceeaşi lege, va dispune desemnarea administratorului special, în vederea reprezentării intereselor asociaţilor. Potrivit art. 76 din Legea nr. 85/2014, se va dispune comunicarea prezentei hotărâri instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, această din urmă obligaţie fiind în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu. Conform art. 82 din lege, se va stabili în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar, toate informaţiile cerute cu privire la activitatea debitoarei precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. În temeiul art. 86 alin. (1) din lege, se va da dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. Se va fixa termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii pentru data de ....., precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor pentru data de ..... În baza prevederilor art. 100 lit. b), c), d), e) şi art. 111 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014, se va fixa termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la data de ...., termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data de ....., termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI, termen pentru pentru soluţionarea eventualelor opoziţii, contestaţii şi pentru definitivarea tabelului de creanţe la data de .... şi termenul de întrunire a adunării creditorilor la data de ...., la sediul lichidatorului judiciar. În temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, se va dispune în sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a depune rapoarte lunare privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu justificarea cheltuielilor, un extras al acestora urmând a fi publicate în BPI.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 

 Admite cererea de deschidere a procedurii secundare de insolvenţă a debitoarei.... SPA, formulată de .... şi ...., în calitate de lichidatori judiciari ai ....., numiţi prin Sentinţa nr. ..../2023, pronunţată la data de 30.01.2023, de Tribunal.... din...., prin care s-a dispus deschiderea procedurii principale de faliment a debitoarei.

Dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei faţă de debitoarea .... SPA, în condiţiile art. 66 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, că cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditorii..... devin declaraţii de creanţă.

Desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu ...... care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta procedură de faliment în formă simplificată până la eventuala sa confirmare sau schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014.

Stabileşte în favoarea lichidatorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de .... lei plus un onorariu de succes de .... din sumele recuperate în cadrul procedurii, plafonat la suma de .... lei + eventual TVA în ipoteza prevăzută de art. 121 alin. (1) lit. a) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă.

Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform art. 64 lit. a) din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014.

Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014.

Dispune dizolvarea debitoarei.

Dispune ridicarea dreptului de administrare al debitoarei.

Dispune desemnarea administratorului special în vederea reprezentării intereselor asociaţilor. Dispune comunicarea prezentei hotărâri instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, această din urmă obligaţie fiind în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu.

Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar provizoriu toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind lichidatorului judiciar provizoriu.

Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii pentru data de ....., precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor pentru data de .....

Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 21.04.2023, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data de 02.05.2023, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului de creanţe la 30.05.2023. Dispune desfăşurarea primei şedinţe a adunării creditorilor la sediul lichidatorului judiciar provizoriu, la data de 05.05.2023, ora 12:00.

Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.

Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către lichidatorul judiciar provizoriu în BPI.

Stabileşte termen de judecată pentru examinarea stadiului procedurii şi soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului preliminar de creanţe pentru data de... Executorie.

Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Tribunalul Specializat.... Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 07.03.2023.

 

 

JUDECĂTOR SINDIC                                                                    GREFIER