4. Decizia ÎCCJ 1178/2020. Atribuțiile practicianului desemnat în procedura secundară de insolvență de a acționa în alte state membre UE. Recunoașterea hotărârilor în materie de insolvență.
4. Decizia ÎCCJ 1178/2020. Atribuțiile practicianului desemnat în procedura secundară de insolvență de a acționa în alte state membre UE. Recunoașterea hotărârilor în materie de insolvență.

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia a II-a civilă

Decizia nr. 1178/2020

Decizia nr. 1178

Şedinţa publică din data de 26 iunie 2020

Deliberând asupra recursului de faţă, din examinarea actelor şi lucrărilor din dosar, constată următoarele:

 

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta A., prin SCPA"B.", a solicitat instanţei obligarea pârâtei C. la plata sumei de 292.400 Euro, echivalentul a 1.306.852,56 RON (curs BNR la data de 22.03.2016 = 4,4694 RON) reprezentând suma datorată conform Contractului de achiziţie nr. x încheiat între cele două societăţi la 27.07.2012 şi a Acordului încheiat între aceleaşi părţi la 19.02.2014, precum şi dobânda legală şi actualizarea sumei cu rata inflaţiei, până la plata integrală a creanţei.

La termenul din 17 ianuarie 2018, pârâta a invocat excepţia lipsei calităţii de reprezentat pentru semnatarul cererii de chemare în judecată, instanţa acordând consecutiv termene pentru justificarea acestei calităţi, la 18 februarie 2018, 14 martie 2018 şi 25 aprilie 2018.

 

Deliberând asupra excepţiei lipsei procedurii prealabile invocate de către pârâtă, instanţa de fond a constatat că din înscrisul emis de Camera de Comerţ Milano Monza Brianza Lodi, reclamanta A. face obiectul a două proceduri de insolvenţă în temeiul Regulamentului CE nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă, respectiv o procedură principală de insolvenţă, deschisă în Franţa prin sentinţa din 29.07.2014 a Tribunalului din Grenoble şi o procedură secundară de insolvenţă, care se desfăşoară în Italia la Tribunalul din Verona .

 

Aşa cum a reieşit din înscrisul de la fila x emis de către Tribunalul din Verona, judecătorul sindic din cadrul procedurii secundare de insolvenţă a autorizat administratorul judiciar numit în cadrul acestei proceduri, dl. D., să formuleze o acţiune legală în vederea recuperării creanţelor datorate de pârâtă, însărcinându-l pe dl. E. în condiţiile ofertei formulate .

 

Potrivit art. 27 din Regulamentul CE nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă, "Deschiderea procedurii menţionate la articolul 3 alin. (1) de către o instanţă dintr-un stat membru şi care este recunoscută în alt stat membru (procedura principală) permite deschiderea în cel de-al doilea stat, de către o instanţă competentă în temeiul articolului 3 alin. (2), a unei proceduri secundare de insolvenţă, fără ca insolvenţa debitorului să fie examinată în cel de-al doilea stat. Această procedură trebuie să fie una din procedurile menţionate la anexa B. Efectele ei se limitează la bunurile debitorului situate pe teritoriul celui de-al doilea stat membru." De asemenea, potrivit art. 2 lit. g) liniuţa 3 din acelaşi Regulament, "în sensul prezentului regulament, … "statul membru în care sunt situate bunurile" înseamnă: … - în cazul creanţelor, statul membru pe al cărui teritoriu îşi are centrul intereselor terţul debitor, aşa cum este determinat la articolul 3 alin. (1)".

 

Coroborând aceste dispoziţii cu cele ale art. 3 alin. (2) şi cu textul art. 27 teza finală din Regulament, tribunalul a apreciat că urmărirea creanţei ce face obiectul prezentei cereri de chemare în judecată este de competenţa procedurii principale de insolvenţă, deschisă în Franţa de Tribunalului din Grenoble, astfel că doar practicianul în insolvenţă desemnat în această procedură avea dreptul de a reprezenta debitoarea şi de a mandata semnatarii cererii de a formula prezenta cerere de chemare în judecată.

Din actele dosarului a rezultat că semnatarii cererii de chemare în judecată au fost împuterniciţi să formuleze această cerere de reprezentanţii procedurii secundare de insolvenţă, respectiv cea deschisă în Italia de către tribunalul din Verona, procedură care nu este competentă a urmări creanţele debitoarei.

S-a considerat, aşadar, că această competenţă revine procedurii principale de insolvenţă din Franţa, respectiv lichidatorului judiciar F. .

De asemenea, tribunalul a reţinut preeminenţa dispoziţiilor acestui regulament faţă de prevederile legale interne italiene, franceze şi româneşti (Flaminio Costa v. ENEL din 15 iulie 1964, hotărârea din 10 octombrie 1973, în cauza Variola, hotărârea din 13 iulie 1972, în cauza Comisia împotriva Italiei, hotărârea Simmenthal din 9 aprilie 1978).

A mai reţinut că, în prezenta cauză, nici mandatarii avocaţi şi nici mandantul, nu au abilitatea legală de a reprezenta debitoarea în ceea ce priveşte formularea prezentei cereri.

Astfel, s-a apreciat că nu s-a făcut dovada faptului că SCPA "B.", semnatar al cererii de chemare în judecată, a fost împuternicită de către reprezentantul societăţii reclamante (aflată în insolvenţă) abilitat legal să urmărească creanţa ce face obiectul cererii, pentru a formula prezenta cerere, motiv pentru care sancţiunea ce intervine este nulitatea cererii de chemare în judecată, în conformitate cu dispoziţiile art. 82 coroborat cu 84 C. proc. civ.

 

În consecinţă, prin sentinţa civilă nr. 732 din 25 aprilie 2018 pronunţată în dosarul nr. x/2016 al Tribunalului Specializat Cluj s-a admis excepţia lipsei calităţii de reprezentant a semnatarului cererii de chemare în judecată pentru A.., aflată în insolvenţă şi s-a anulat cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă ca fiind formulată de o persoană fără calitate de reprezentant.

 

Prin decizia civilă nr. 577 din 5 noiembrie 2018, pronunţată în dosarul în nr. x/2016, Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă a respins apelul declarat de reclamanta A.. împotriva sentinţei civile nr. 732 din 25.04.2018, pronunţată în dosarul nr. x/2016 al Tribunalului Specializat Cluj, pe care a menţinut-o, în întregime.

A obligat apelanta să plătească intimatei pârâte C. S.A. suma de 14.280 RON, reprezentând cheltuieli de judecată în apel.

Pentru a decide astfel, curtea de apel a apreciat că prima instanţă a stabilit în mod corect că revine competenţa de a urmări creanţa ce face obiectul prezentei cereri de chemare în judecată, procedurii principale de insolvenţă deschisă în Franţa de Tribunalului din Grenoble, şi prin urmare, practicianul în insolvenţă desemnat în această procedură avea dreptul de a reprezenta debitoarea şi de a mandata semnatarii cererii de a formula prezenta cerere de chemare în judecată.

 

În termen legal, invocând în drept dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., reclamanta A.., prin SCPA "B.", a declarat recurs împotriva deciziei civile nr. 577 din 5 noiembrie 2018 pronunţate în dosarul în nr. x/2016 de către Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă.

Sub un prim aspect, a susţinut că instanţa de apel a încălcat dispoziţiile art. 25 alin. (1) din Regulamentul CE nr. 1346/2000 din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă, care prevede, între altele, că hotărârile cu privire la desfăşurarea şi închiderea unei proceduri de insolvenţă pronunţate de o instanţă a cărei hotărâre de deschidere este recunoscută în temeiul articolului 16 din Regulament, precum şi un concordat aprobat de o atare instanţă "sunt recunoscute fără îndeplinirea nici unei alte formalităţi şi sunt executate în conformitate cu articolele 31-51 [(cu excepţia articolului 34 alin. (2)] din Convenţia de la Bruxelles privind competenta si executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, modificată prin convenţiile de aderare la această convenţie)".

Sub un al doilea aspect, a arătat că instanţa de apel a încălcat dispoziţiile art. 16 alin. (1) din acelaşi Regulament, conform căruia: "(1) Orice hotărâre de deschidere a unei proceduri de insolventa pronunţată de o instanţă a unui stat membru competentă în temeiul articolului 3 este recunoscută în toate celelalte state membre de la îndată ce îşi produce efectele în statul de deschidere".

În acest sens, a precizat că instanţa de apel ar fi trebuit să recunoască caracterul executoriu al hotărârii de deschidere a procedurii de insolvenţă şi de numire a reprezentanţilor care urmau să facă demersuri împotriva societăţii pârâte, fără a pronunţa o soluţie contrară acestora.

Sub un al treilea aspect, a menţionat că instanţa de apel a aplicat în mod greşit dispoziţiile art. 3 alin. (1) şi art. 27 din Regulamentul CE nr. 1346/2000, în sensul că aceste dispoziţii nu sunt aplicabile prezentului litigiu, astfel că în mod greşit a procedat instanţa de apel la o nouă judecată asupra aspectelor decise de către Tribunalul din Verona, cu încălcarea competenţei teritoriale instituite prin Regulament, doar instanţa italiană sau cea franceză având competenţa de a aprecia dacă sumele de bani ce fac obiectul acţiunii în pretenţii iniţiate de reclamantă împotriva unui debitor român intră în competenţa teritorială a legislaţiei procedurilor secundare.

A făcut referire la decizia pronunţată la 11 iunie 2015 de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-649/13 Nortel Networks şi, în special, la opinia Avocatului General G. (pct. 32), documente în care se precizează: "[...] în lumina efectelor practice ale Regulamentului 1346/2000, art. 3 alin. 2 trebuie privit ca acordând competenţa internaţională de judecată instanţelor din Statele Membre pe al căror teritoriu au fost deschise proceduri secundare de insolvenţă, în măsura în care litigiile privesc bunurile debitorului situate pe teritoriul respectivului stat membru" (...) primul subparagraf al art. 25 (1) al Regulamentului 1346/2000 impune în sarcina Statelor Membre obligaţia de a recunoaşte şi aplica hotărârile pronunţate atât de instanţele care au competenţă, potrivit art. 3 alin. 1 din Regulament, cât şi de cele care sunt competente potrivit art. 3 alin. 2, în timp ce al doilea subparagraf al art. 25 (1) prevede că primul său subparagraf se aplică, de asemenea, hotărârilor derivând direct din procedurile de insolvenţă şi de care sunt strâns legate", (...) concluzionăm că instanţele Statului Membru în care s-au deschis procedurile secundare de insolvenţă în baza art. 3 alin. 2 din Regulamentul 1346/2000 au competenţa să aprecieze dacă activele unui debitor intră sub incidenţa respectivelor proceduri, (...) răspunsul primei întrebări adresate este ca art. 3 alin. 2 şi 27 din Regulamentul nr. 1346/2000 trebuie interpretat în sensul că instanţele Statului Membru unde au fost deschise procedurile secundare de insolvenţă au competenţă, împreună cu instanţele din Statul Membru unde procedurile principale au fost deschise, pentru a determina includerea activelor debitorului în cadrul efectelor acelor proceduri secundare."

Recurenta-reclamantă a susţinut că prin hotărârea atacată, instanţa de apel a ignorat cele stabilite de către instanţa italiană de insolvenţă în legătură cu capacitatea lichidatorului de o a reprezenta pe recurentă şi, în plus, a procedat la o nouă judecată a celor dispuse de către instanţa italiană, cu încălcarea regulilor privind conflictul de legi stabilite de Regulamentul nr. 1346/2000 (art. 4 alin. (11) şi de legea italiană a insolvenţei, care este şi legea italiană aplicabilă în privinţa atribuţiilor şi capacităţii lichidatorului recurentei reclamante.

Solicită admiterea recursului casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre o nouă judecată instanţei de apel, care a pronunţat hotărârea.

 

Intimata-pârâtă C. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat, în esenţă, respingerea recursului, ca nefondat, cu consecinţa menţinerii deciziei recurate şi obligarea recurentei reclamante la plata cheltuielilor de judecată.

Totodată, a menţionat că dispoziţiile art. 3 alin. (2) şi cele ale art. 27 teza finală din Regulamentul nr. 1346/2000 limitează, în mod expres şi univoc, efectele procedurii secundare şi, implicit, competenţa instanţei din această procedură doar la bunurile debitorului situate pe teritoriul statului membru în care se deschide această procedură secundară, respectiv Italia, aceasta fiind raţiunea avută în vedere de către instanţele de fond şi de apel atunci când au soluţionat chestiunea privind calitatea de reprezentant a semnatarului cererii de chemare în judecată.

 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a procedat la întocmirea raportului asupra admisibilităţii în principiu a recursului, în temeiul art. 493 alin. (2) din C. proc. civ. Prin încheierea din 4 octombrie 2019, potrivit dispoziţiilor art. 493 alin. (4) C. proc. civ., s-a dispus comunicarea către părţi a raportului asupra admisibilităţii în principiu a recursului. La 31 ianuarie 2020 a fost admis în principiu recursul, fiind acordat termen pentru 20 martie 2020 în vederea soluţionării acestuia.

 

Prin încheierea din 20 martie 2020, judecata cauzei a fost suspendată de plin drept, în temeiul art. 42 alin. (6) din Capitolul V al Anexei nr. 1 cuprinse în Decretul privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României nr. 195 din 16 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020.

La termenul din 29 mai 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în baza dispoziţiilor art. 415 alin. (4) C. proc. civ., a dispus repunerea cauzei pe rol şi reluarea judecăţii cererii de recurs, având în vedere încetarea împrejurării care a condus la suspendarea de plin drept în această pricină.

 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, verificând în cadrul controlului de legalitate decizia atacată, în raport de criticile formulate şi temeiurile de drept invocate, ţinând cont şi de apărărările formulate prin întâmpinare, va admite recursul declarat de reclamanta A. SPA pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., casarea unei hotărâri poate fi cerută atunci când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.

 

În speţă, faţă de recurenta-reclamantă A. SPA s-au deschis două proceduri de insolvenţă - una în Franţa, de către Tribunalul Grenoble (procedura principală), şi una în Italia, de către Tribunalul Verona (procedura secundară).

Potrivit art. 27 din Regulamentul CE nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă: "Deschiderea procedurii menţionate la articolul 3 alin. (1) de către o instanţă dintr-un stat membru şi care este recunoscută în alt stat membru (procedura principală) permite deschiderea în cel de-al doilea stat, de către o instanţă competentă în temeiul articolului 3 alin. (2), a unei proceduri secundare de insolvenţă, fără ca insolvenţa debitorului să fie examinată în cel de-al doilea stat. Această procedură trebuie să fie una din procedurile menţionate la anexa B. Efectele ei se limitează la bunurile debitorului situate pe teritoriul celui de-al doilea stat membru".

De asemenea, potrivit art. 2 lit. g) liniuţa 3 din acelaşi Regulament, în sensul prezentului regulament, … "statul membru în care sunt situate bunurile" înseamnă:"…în cazul creanţelor, statul membru pe al cărui teritoriu îşi are centrul intereselor terţul debitor, aşa cum este determinat la articolul 3 alin. (1)".

Coroborând aceste dispoziţii cu cele ale art. 3 alin. (2) şi cu textul art. 27 teza finală din Regulament, atât prima instanţă, cât şi instanţa de apel au apreciat că urmărirea creanţei ce face obiectul prezentei cereri de chemare în judecată este de competenţa procedurii principale de insolvenţă, deschisă în Franţa de Tribunalului din Grenoble, astfel că doar practicianul în insolvenţă desemnat în această procedură avea dreptul de a reprezenta debitoarea şi de a mandata semnatarii cererii de a formula prezenta cerere de chemare în judecată.

Este adevărat că semnatarii cererii de chemare în judecată pendinte au fost împuterniciţi să formuleze cererea de reprezentanţii procedurii secundare de insolvenţă, respectiv cea deschisă în Italia de către Tribunalul din Verona, însă chestiunea îndrituirii d-lui D. (lichidatorul din procedura secundară) de a acţiona în instanţă este distinctă de problema întinderii teritoriale a efectelor celei de-a doua proceduri de insolvenţă.

Astfel, lipsa calităţii de reprezentat trebuia analizată prioritar, fără a se da o dezlegare prin raportare la efectele pe care le are deschiderea celei de-a doua proceduri de insolvenţă, procedura de urmărire a creanţei şi, deopotrivă, asupra incidenţei în cauză a art. 3 alin. (2) şi art. 27 teza finală din Regulamentul CE nr. 1346/2000 al Consiliului.

Aceasta deoarece nu se poate face abstracţie de hotărârea prin care judecătorul sindic din cadrul procedurii secundare de insolvenţă (care se desfăşoară în Italia, la Tribunalul din Verona) a autorizat administratorul judiciar numit în cadrul acestei proceduri, dl. D., să formuleze o acţiune legală în vederea recuperării creanţelor datorate de pârâtă, însărcinându-l pe dl. E. în condiţiile ofertei formulate. Hotărârea sus-menţionată, care nu a fost desfiinţată, nu poate fi cenzurată indirect de instanţa învestită să soluţioneze cauza, cererea dedusă judecăţii fiind formulată de reclamanta A. în baza împuternicirii date de judecătorul sindic din cadrul procedurii secundare de insolvenţă

 

Dispoziţiile art. 25 alin. (1) din Regulamentul CE nr. 1346/2000 din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă prevăd că hotărârile cu privire la desfăşurarea şi închiderea unei proceduri de insolvenţă pronunţate de o instanţă a cărei hotărâre de deschidere este recunoscută în temeiul art. 16 din Regulament, precum şi un concordat aprobat de o atare instanţă "sunt recunoscute fără îndeplinirea nici unei alte formalităţi şi sunt executate în conformitate cu articolele 31-51 [(cu excepţia articolului 34 alin. (2)] din Convenţia de la Bruxelles privind competenţa şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, modificată prin convenţiile de aderare la această convenţie)". Potrivit dispoziţiile art. 16 alin. (1) din acelaşi Regulament: "(1) Orice hotărâre de deschidere a unei proceduri de insolvenţă pronunţată de o instanţă a unui stat membru competentă în temeiul art. 3 este recunoscută în toate celelalte state membre de la îndată ce îşi produce efectele în statul de deschidere".

 

Aşadar, în mod eronat, instanţa de apel a reţinut ca fiind corectă hotărârea primei instanţe de anulare a acţiunii pentru lipsa calităţii de reprezentant a semnatarului cererii de chemare în judecată pentru reclamanta A.., aflată în insolvenţă, câtă vreme există o hotărâre judecătorească de autorizare a acestuia.

 

Pentru raţiunile înfăţişate, reţinând incidenţa motivului de nelegalitate reglementat de dispoziţiile art. 488 pct. 8 C. proc. civ., Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în temeiul dispoziţiilor art. 496 C. proc. civ., va admite recursul declarat de recurenta-reclamantă A. SPA împotriva deciziei civile nr. 577/2018 din 5 noiembrie 2018 pronunţate de Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, va casa decizia recurată şi va trimite cauza spre o nouă judecată aceleiaşi curţi de apel pentru a da curs prevederilor art. 480 alin. (3) C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de recurenta-reclamantă A. SPA împotriva deciziei civile nr. 577/2018 din 5 noiembrie 2018 pronunţate de Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă.

Casează decizia atacată şi trimite cauza spre o nouă judecată aceleiaşi curţi de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 26 iunie 2020.